Contoh Tahun 2006 excel RAB

257  39  Download (0)

Teks penuh

(1)

DAFTAR HARGA UPAH DAN BAHAN BANGUNAN

DAFTAR HARGA UPAH DAN BAHAN BANGUNAN

PROYEK

PROYEK : : STADION STADION SLEMAN SLEMAN YOGYYOGYAKARTAKARTAA LOKASI

LOKASI : MAGU: MAGUWOHARJO , WOHARJO , SLEMANSLEMAN TA

TAHUN ANGGARAHUN ANGGARAN N : 2003/2004: 2003/2004

N

NO

O..

U

UR

RA

AIIA

AN

N

S

SA

AT

TU

UA

AN

N

H

HA

AR

RG

GA

A

S

SA

AT

TU

UA

AN

N

((R

Rp

p..))

A

A

U

UP

PA

AH T

H TE

EN

NA

AG

GA K

A KE

ER

RJJA

A

1

1 M

Ma

an

nd

do

orr

R

Rp

p..//h

ha

arri

i

2

24

4,,0

00

00

0..0

00

0

2

2 M

Me

ek

ka

an

niik

k T

Te

erra

a!!iih

h

R

Rp

p..//h

ha

arrii

"

" T

T#

#k

ka

an

n$

$ %

%a

a!!#

#

R

Rp

p..//h

ha

arri

i

2

21

1,,0

00

00

0..0

00

0

4

4 T

T#

#k

ka

an

n$

$ &

&a

a'

'#

#//%

%e

e

ii

R

Rp

p..//h

ha

arri

i

2

2"

",,0

00

00

0..0

00

0

 T

T#

#k

ka

an

n$

$

*

*a

a!!

R

Rp

p..//h

ha

arri

i

2

22

2,,0

00

00

0..0

00

0

+

+ O

Op

pe

erra

a!!o

or

r !!e

erra

a!!iih

h

R

Rp

p..//h

ha

arri

i

2

2"

",,0

00

00

0..0

00

0

O

Op

pe

erra

a!!o

or

r 

e

e-

-i

i !!e

erra

a!!iih

h

R

Rp

p..//h

ha

arri

i

2

22

2,,0

00

00

0..0

00

0

 

e

e-

-

a

an

n!!#

# O

Op

pe

erra

a!!o

orr

R

Rp

p..//h

ha

arri

i

2

20

0,,0

00

00

0..0

00

0

 S

So

op

piirr

R

Rp

p..//h

ha

arri

i

2

20

0,,0

00

00

0..0

00

0

1

10

0 T

Te

en

na

a$

$a

a

R

Rp

p..//h

ha

arri

i

1

14

4,,

0

00

0..0

00

0

B

B

B

BA

AH

HA

AN

N

1

1 %

%a

a!!#

#

e

ea

ah

h

-"

-

"



,,4

4

4

4..0

00

0

2

2 %

%a

a!!#

#

p

pe

e

a

ah

h

33

 

-

-

-

-"

"

+

+

,,0

00

00

0..0

00

0

"

" %

%a

a!!#

#

p

pe

e

a

ah

h

"

"33

 

-

-

-

-"

"



,,0

00

00

0..0

00

0

4

4 %

%a

a!!#

# p

p

a

ah

h -

-e

e

iin

n 1

133"

" 

-

-

-

-"

"

1

10

04

4,,"

"

2

2..0

00

0

 %

%a

a!!#

# p

pe

e

a

ah

h 0

0,,

331

1 

-

-

-

-"

"

1

11

10

0,,0

00

00

0..0

00

0

+

+ 

a

a

iir

r

U

Urr#

#$

$

-"

-

"

2

20

0,,0

00

00

0..0

00

0

 

a

a

iir

r

a

a

a

an

n$

$//

o

orr

-

-"

"

2

2,,4

4

4

4..0

00

0

 T

Ta

an

na

ah

h #

#rr#

#$

$

-"

-

"

4

40

0,,





..0

00

0

%

%a

a!!#

#

a

an

nd

dii

-

-2

2



,,0

00

00

0..0

00

0

1

10

0

S

Se

e-

-e

en

n

*

*

&

&$

$



0

0..0

00

0

1

11

1 

iirre

e M

Me

e

h

h M

M33

-

-2

2



,,+

+



..0

0

1

12

2 

iirre

e M

Me

e

h

h M

M33+

+

-

-2

2

+

+

,,4

44

4

..

2

2

1

1"

" %

%a

a55a

a !!#

#a

an

n$

$a

an

n #

#iir

r U

U.."

"

&

&$

$

"

",,

0

00

0..0

00

0

1

14

4 %

%a

a55a

a !!#

#a

an

n$

$a

an

n p

po

oo

o

 U

U..2

24

4

&

&$

$

"

",,

0

00

0..0

00

0

1

1

 &

&a

a6

6a

a!

! %

%e

e!!o

on

n//%

%iin

nd

drra

a!!

&

&$

$

,,

0

00

0..0

00

0

1

1+

+ M

Miin

n'

'a

ak

k d

diie

e

e

e//

o

oa

arr

7!!r

7

r

1

1,,+

+

0

0..0

00

0

1

1

 

rre

e-

-ii#

#-

-

7!!r

7

r

1

1,,



0

0..0

00

0

1

1

 M

M#

#!!iip

pe

ek

k 8

8e

en

no

o

 8

8ii-

- 1

1

 -

--

-

7

7

r

r

1

1



,,0

00

00

0..0

00

0

1

1

 M

M#

#!!iip

pe

ek

k 8

8e

en

no

o

 8

8ii-

- 1

1

 -

--

-

7

7

r

r

1

1+

+

,,0

00

00

0..0

00

0

2

20

0 M

M#

#!!iip

pe

ek

k "

" -

--

-

7

7

r

r

2

2

,,



0

0..0

00

0

2

21

1 M

M#

#!!iip

pe

ek

k +

+ -

--

-

7

7

r

r

+

+0

0,,

0

00

0..0

00

0

2

22

2 M

M#

#!!iip

pe

ek

k 

 -

--

-

7

7

r

r

1

1,,

0

00

0..0

00

0

2

2"

" M

M#

#!!iip

pe

ek

k 1

12

2 -

--

-

7

7

r

r



,,0

00

00

0..0

00

0

2

24

4 M

M#

#!!iip

pe

ek

k 1

1

 -

--

-

7

7

r

r

1

11

12

2,,0

00

00

0..0

00

0

(2)
(3)

DAFTAR HARGA UPAH DAN BAHAN BANGUNAN

DAFTAR HARGA UPAH DAN BAHAN BANGUNAN

PROYEK

PROYEK : : STADION STADION SLEMAN SLEMAN YOGYYOGYAKARTAKARTAA LOKASI

LOKASI : MAGU: MAGUWOHARJO , WOHARJO , SLEMANSLEMAN TA

TAHUN ANGGARAHUN ANGGARAN N : 2003/2004: 2003/2004

N

NO

O..

U

UR

RA

AIIA

AN

N

S

SA

AT

TU

UA

AN

N

H

HA

AR

RG

GA

A

S

SA

AT

TU

UA

AN

N

((R

Rp

p..))

2

2

a

ak

k#

#

&$

&

$

+

+,,0

00

00

0..0

00

0

2

2+

+ &

&a

a'

'#

# &

&rr#

#iin

n$

$ %

%a

ao

ok

k

M

M"

"

1

1,,+

+

0

0,,0

00

00

0..0

00

0

2

2

 &

&a

a'

'#

# &

&a

a-

-p

pe

er

r %

%a

ao

ok

k

-

-"

"

2

2,,2

2

0

0,,0

00

00

0..0

00

0

2

2

 &

&a

a'

'#

# 99a

a!!i

i %

%a

ao

ok

k

-

-"

"

,,



0

0,,0

00

00

0..0

00

0

2

2

 &

&a

a'

'#

# &

&rr#

#iin

n$

$ p

pa

ap

pa

an

n

M

M"

"

1

1,,+

+

0

0,,0

00

00

0..0

00

0

"

"0

0 &

&a

a'

'#

# &

&a

a-

-p

pe

er

r p

pa

ap

pa

an

n

-

-"

"

2

2,,"

"

0

0,,0

00

00

0..0

00

0

"

"1

1 &

&a

a'

'#

# 99a

a!!i

i p

pa

ap

pa

an

n

-

-"

"

,,

0

00

0,,0

00

00

0..0

00

0

"

"

 *

*a

a!

!

e

e

ii

&$

&

$

2

2

,,0

00

00

0..0

00

0

"

"

 M

Me

en

ni

i

k

ka

a'

'#

#

&

&$

$

,,

0

00

0..0

00

0

"

"

 *

*a

a!

!

!!e

e-

-

o

ok

k

&

&$

$

1

10

0,,0

00

00

0..0

00

0

4

40

0 M

Miin

na

a'

'k

k

a

a!!

&

&$

$

,,0

00

00

0..0

00

0

4

41

1 &

&e

err!!a

a

 $

$o

o

o

ok

k ((a

a-

-p

pa

a

))

7

7

r

r

2

2,,0

00

00

0..0

00

0

4

42

2

a

a-

-#

#rr

&$

&

$

,,0

00

00

0..0

00

0

4

4"

"

S

Siirr!!#

#

-

-"

"

"

"

,,0

00

00

0..0

00

0

4

44

4 &

&e

erra

a-

-iik

k 2

20

0

:

:

20

2

0

-

-2

2

4

42

2,,0

00

00

0..0

00

0

4

4

 &

&e

erra

a-

-iik

k 2

2

:

:

20

2

0

-

-2

2

4

4"

",,2

2

0

0..0

00

0

4

4+

+ &

&e

erra

a-

-iik

k "

"0

0

:

:

"0

"

0

-

-2

2

"

"

,,4

40

00

0..0

00

0

4

4

 &

&e

erra

a-

-iik

k 4

40

0

:

:

40

4

0

-

-2

2

4

4

,,

0

00

0..0

00

0

4

4

&A*A

&A*A *;RMIN

*;RMIN 

 --

--

-

-2

2

1

1+

+

,,0

00

00

0..0

00

0

4

4

&A*A

&A*A %;NING

%;NING  --

 --

-

-2

2

4

4

,,

0

00

0..0

00

0

0

0

&A*A

&A*A %;NING

%;NING + --

+ --

-

-2

2



,,0

00

00

0..0

00

0

1

1

&A*A

&A*A %;NING

%;NING  --

 --

-

-2

2

1

12

2

,,+

+0

00

0..0

00

0

2

2

&A*A

&A*A R;<%;N=

R;<%;N=  --

 --

-

-2

2

+

+0

0,,

0

00

0..0

00

0

"

"

&A*A R;<%;N= + --

&A*A R;<%;N= + --

-

-2

2

0

0,,0

00

00

0..0

00

0

4

4 %

%a

a!!a

a M

Me

erra

ah

h

%

%5

5

"

"0

0

..0

00

0

 

 *

*

6

6a

arrn

na

a

k$

k

$

,,

0

00

0..0

00

0

+

+ 

*

*

#

#!!iih

h

&$

&

$

,,

0

00

0..0

00

0

(4)

MOBILISASI

MOBILISASI DAN DAN DEMOBILIDEMOBILISASI SASI PERALATPERALATANAN N

NOO.. UURRAAIIAAN N ;;&&;;RR99AAAANN 99UUMM77AAHH HHAARRGGA A SSAATTUUAANN 99UUMM77AAH H HHAAGGAA &&;;TT;;RRAANNGGAANN II MMOO%%II77IISSAASSII

1

1 TToo66eer r **rraanne e ddaan n $$eennee! ! 11..000 0 h h 4400,,000000,,000000..000 0 4400,,000000,,000000..0000 2

2 MMooiie e **rraanne e 11..000 0 h h "",,000000,,000000..000 0 "",,000000,,000000..0000 "

" UUnnii>>eerraa  77ii??! ! 22..000 0 h h ,,0000,,000000..000 0 11,,++0000,,000000..0000 4 =

4 =##--p p TTrr##k k ..000 0 h h 11,,00,,000000..000 0 ,,00,,000000..0000 

 **oonnrree!!e e pp##--p p 11..000 0 h h 2,,+2+0000,,000000..000 0 22,,++0000,,000000..0000 + *

+ *oo--pprreeoor r 11..000 0 h h 22,,0000,,000000..000 0 2,,20000,,000000..0000 

 GGeenneerraa!!oor r ee! ! 11000 0 kk>>a a 11..000 0 h h 22,,++0000,,000000..000 0 22,,++0000,,000000..0000  S

 Saa??ooddiinn$ $ 11..000 0   ,,""00,,000000..000 0 ,,""00,,000000..0000 

 **oonnrree!!e e @@iirraa!!oor r 11..000 0   1,,1,,000000..000 0 11,,,,000000..0000 1 10 %0 %aar r %%eennddeer r 11..000 0   00,,000000..000 0 00,,000000..0000 1 11 %1 %aar r **##!!!!eer r 11..000 0   00,,000000..000 0 00,,000000..0000 1 12 2 aa!!eer r ##--p p 11..000 0   ++22,,000000..000 0 ++22,,000000..0000 1

1" A" A##!!o o 77ee>>ee  11..000 0   441100,,000000..000 0 441100,,000000..0000 1

14 T4 Thheeooddooii!!e e 11..000 0   441100,,000000..000 0 441100,,000000..0000 1

1 * *hhaaiin n ook k 11..000 0   44,,0000..000 0 44,,0000..0000 1

1++ AArr  eeddiinn$ $ MMaahhiinne e 11..000 0 h h ++22,,000000..000 0 ++22,,000000..0000 1

1 TTaa--ppiinn$ $ RRaa----eer r ""..000 0 h h 2200,,000000..000 0 11,,++00,,000000..0000 1

1 **oonnrree!!e e MMii::eer r ..000 0 h h ++22,,000000..000 0 ",,1"122,,000000..0000 1

1 ; ;::aa>>aa!!oor r 11..000 0 h h 22,,0000,,000000..000 0 2,,20000,,000000..0000

S

S## TToo!!aa 1122,,,,0000..0000

N

NOO.. UURRAAIIAAN N ;;&&;;RR99AAAANN 99UUMM77AAHH HHAARRGGA A SSAATTUUAANN 99UUMM77AAH H HHAAGGAA &&;;TT;;RRAANNGGAANN IIII ==;;MMOO%%II77IISASASSII

1

1 TToo66eer r **rraanne e ddaan n $$eennee! ! 11..000 0 h h 4400,,000000,,000000..000 0 4400,,000000,,000000..0000 2

2 MMooiie e **rraanne e 11..000 0 h h "",,000000,,000000..000 0 "",,000000,,000000..0000 "

" UUnnii>>eerraa  77ii??! ! 22..000 0 h h ,,0000,,000000..000 0 11,,++0000,,000000..0000 4 =

4 =##--p p TTrr##k k ..000 0 h h 11,,00,,000000..000 0 ,,00,,000000..0000 

 **oonnrree!!e e pp##--p p 11..000 0 h h 2,,+2+0000,,000000..000 0 22,,++0000,,000000..0000 + *

+ *oo--pprreeoor r 11..000 0 h h 22,,0000,,000000..000 0 2,,20000,,000000..0000 

 GGeenneerraa!!oor r ee! ! 11000 0 kk>>a a 11..000 0 h h 22,,++0000,,000000..000 0 22,,++0000,,000000..0000  S

 Saa??ooddiinn$ $ 11..000 0   ,,""00,,000000..000 0 ,,""00,,000000..0000 

 **oonnrree!!e e @@iirraa!!oor r 11..000 0   1,,1,,000000..000 0 11,,,,000000..0000 1 10 %0 %aar r %%eennddeer r 11..000 0   00,,000000..000 0 00,,000000..0000 1 11 %1 %aar r **##!!!!eer r 11..000 0   00,,000000..000 0 00,,000000..0000 1 12 2 aa!!eer r ##--p p 11..000 0   ++22,,000000..000 0 ++22,,000000..0000 1

1" A" A##!!o o 77ee>>ee  11..000 0   441100,,000000..000 0 441100,,000000..0000 1

14 T4 Thheeooddooii!!e e 11..000 0   441100,,000000..000 0 441100,,000000..0000 1

1 * *hhaaiin n ook k 11..000 0   44,,0000..000 0 44,,0000..0000 1

1++ AArr  eeddiinn$ $ MMaahhiinne e 11..000 0 h h ++22,,000000..000 0 ++22,,000000..0000 1

1 TTaa--ppiinn$ $ RRaa----eer r ""..000 0 h h 2200,,000000..000 0 11,,++00,,000000..0000 1

1 **oonnrree!!e e MMii::eer r ..000 0 h h ++22,,000000..000 0 ",,1"122,,000000..0000 1

1 ; ;::aa>>aa!!oor r 11..000 0 h h 22,,0000,,000000..000 0 2,,20000,,000000..0000

S

S## TToo!!aa 1122,,,,0000..0000

T

(5)

;RA7AT

;RA7ATAN AN &;S;7A&;S;7AMATMATAN =AN &;S;HATAN =AN &;S;HATAN &;R9A ( &AN &;R9A ( &3")3") N

NOO.. UURRAAIIAAN N ;;&&;;RR99AAAANN 99UUMM77AAHH HHAARRGGA A SSAATTUUAANN 99UUMM77AAH H HHAAGGAA &&;;TT;;RRAANNGGAANN 1

1 ee--aaddaa- - kkeeaakkaarraan n ..000 0 ##nnii! ! 11,,""22,,000000..000 0 1100,,++0000,,000000..0000 2 2 SSaa##k k ppeenn$$aa--aan n 22..000 0 ##nnii! ! 44,,0000..000 0 22,,111122,,0000..0000 " " RRaa--##22, , rraaiiiinn$ $ 11..000 0   44,,000000,,000000..000 0 4,,0400000,,000000..0000 S S## TToo!!aa 1+1+,,1122,,0000..0000 T TOOTTAA LL "#"#,,77""22,,550000!!0000  TO;R *RAN  TO;R *RAN;; N

NOO.. UURRAAIIAAN N ;;&&;;RR99AAAANN 99UUMM77AAHH HHAARRGGA A SSAATTUUAANN 99UUMM77AAH H HHAAGGAA &&;;TT;;RRAANNGGAANN 1

1 TTo6er o6er *rane *rane   1, 1, !on !on 3 3 4 4 - - ( ( 1 1 Uni! Uni! 10.00 10.00 n n 1,00,1,00,000.00 000.00 1,000,000.01,000,000.000 2 M

2 Mooii  **rraanne e 1010..000 0 n n 11++,,2200,,000000..000 0 11++22,,0000,,000000..0000 "

" GGeennee! ! 110 0 &&@@A A ( ( 1 1 UUnnii! ! ) ) 1100..000 0 n n 1111,,""""++,,000000..000 0 1111"",,""++00,,000000..0000 4

4 oonnddaaii, , ppee--aaaann$$aan n TT* * 11..000 0 ##nnii! ! "",,1100,,000000..000 0 "",,1100,,000000..0000  O

 Oppeerraa!!oor r TT* * 1010..000 0 n n 11,,++22,,000000..000 0 11++,,2200,,000000..0000 +

+ ee--aann!!# # ooppeerraa!!oor r 1100..000 0 n n 11,,004400,,000000..000 0 1010,,440000,,000000..0000 S S## TToo!!aa ""44,,++00,,000000..0000 T TOOTTAA LL 535344,,##00,,000000!!0000 UNI@;RSA7 7I8T UNI@;RSA7 7I8T N

NOO.. UURRAAIIAAN N ;;&&;;RR99AAAANN 99UUMM77AAHH HHAARRGGA A SSAATTUUAANN 99UUMM77AAH H HHAAGGAA &&;;TT;;RRAANNGGAANN 1

1 UnUni>i>ereraa  7i7i?! ?! 1001000 0 k$ k$ 1 1 & & (2(2#n#ni!i!) ) 14.14.00 00 n n 2,02,000,0,000.00.00 00 22,1,12020,00,000.0.0000 2

2 OOppeerraa!!oor r ( ( 2 2 UUnnii! ! ) ) 1144..000 0 n n "",,2200,,000000..000 0 44,,0000,,000000..0000

S S## TToo!!aa 44,,++2200,,000000..0000 T TOOTTAA LL 7474,,##2200,,000000!!0000 AIR &;R9A AIR &;R9A N

NOO.. UURRAAIIAAN N ;;&&;;RR99AAAANN 99UUMM77AAHH HHAARRGGA A SSAATTUUAANN 99UUMM77AAH H HHAAGGAA &&;;TT;;RRAANNGGAANN 1

1 TTaan$n$kki i aaiir r   --" " B B aaeeororiie e ".".00 00 #n#nii! ! 2,2,""0,0,00000.0.00 00 ,,000,0,00000.0.0000 2 

2 oo--ppa a aaiir r "..0"00 0 ##nnii! ! "",,++0000,,000000..000 0 1100,,0000,,000000..0000 "

" IInn!!aaaai i ppiippa a ""..000 0 ##nnii! ! "",,4422,,000000..000 0 1100,,22,,000000..0000

S

S## TToo!!aa 22,,1122,,000000..0000

T

(6)

G;NS;T C 7ISTRI& 7N G;NS;T C 7ISTRI& 7N

N

NOO.. UURRAAIIAAN N ;;&&;;RR99AAAANN 99UUMM77AAHH HHAARRGGA A SSAATTUUAANN 99UUMM77AAH H HHAAGGAA &&;;TT;;RRAANNGGAANN 1

1 GGeennee! ! 11000 0 &&@@A A 3 3 1 1 ##nnii! ! 11..000 0 n n ,,0000,,000000..000 0 ++,,0000,,000000..0000 2

2 %%aahhaan n aakkaar r C C ooppeerraaiioonnaa  11..000 0 n n ++,,""0000,,000000..000 0 44,,0000,,000000..0000 "

" &&aaee  ddaan n aa--pp# # 11..000 0   2,,+2+0000,,000000..000 0 22,,++0000,,000000..0000 4 R 4 R##--aah h $$eennee! ! 11..000 0 h h ,,220000,,000000..000 0 ,,220000,,000000..0000 S S## TToo!!aa 11,,""00,,000000..0000 T TOOTTAA LL "7"7$$,,335500,,000000!!0000

A7AT &OMUNI&ASI  T;7;ON C 8AD A7AT &OMUNI&ASI  T;7;ON C 8AD

N

NOO.. UURRAAIIAAN N ;;&&;;RR99AAAANN 99UUMM77AAHH HHAARRGGA A SSAATTUUAANN 99UUMM77AAH H HHAAGGAA &&;;TT;;RRAANNGGAANN 1

1 %%iiaa''a a !!eeeeppoon n C C ??aa: : 11..000 0 n n 22,,++0000,,000000..000 0 4444,,220000,,000000..0000 2 H 2 Haanndd' ' TTaakkiie e 11..000 0 n n ++00,,000000..000 0 1111,,0000,,000000..0000 S S## TToo!!aa ,,2200,,000000..0000 T TOOTTAA LL 5555,,225500,,000000!!0000 =O&UM;NTASI =O&UM;NTASI N

NOO.. UURRAAIIAAN N ;;&&;;RR99AAAANN 99UUMM77AAHH HHAARRGGA A SSAATTUUAANN 99UUMM77AAH H HHAAGGAA &&;;TT;;RRAANNGGAANN 1 1 ==ookk##--een n !!eennddeer r 11..000 0   11,,0000,,000000..000 0 11,,0000,,000000..0000 2 2 ==ookk##--een n kkoonn!!rraak k 11..000 0   +,,+0000,,000000..000 0 ++,,0000,,000000..0000 " " 77aappoorraan n --iinn$$$$##aan n ++..000 0 ppkkn n ++,,000000..000 0 44,,442200,,000000..0000 4 4 77aappoorraan n ##aannaan n 11..000 0 n n ""22,,000000..000 0 ,,22,,000000..0000  &

 &aa--eerra a 11..000 0 ##nnii! ! 44,,00,,000000..000 0 44,,00,,000000..0000 +

+ 88ii- - 1"+.1"+.00 00 roro  2,00.2,00.00 00 ,1,140,40,000.000.0000

S S## TToo!!aa 44,,++"",,000000..0000 T TOOTTAA LL 4747,,##3355,,000000!!0000 &;AMANAN RO<;&  &;AMANAN RO<;&  N

NOO.. UURRAAIIAAN N ;;&&;;RR99AAAANN 99UUMM77AAHH HHAARRGGA A SSAATTUUAANN 99UUMM77AAH H HHAAGGAA &&;;TT;;RRAANNGGAANN 1 1 %%iiaa''a a kkeeaa--aannaan n 11..000 0 n n "",,++0000,,000000..000 0 +1+1,,220000,,000000..0000 S S## TToo!!aa +1+1,,220000,,000000..0000 T TOOTTAA LL #"#",,220000,,000000!!0000

(7)

;M%A<ARAN IM%

NO. URAIAN ;&;R9AAN 9UM7AH HARGA SATUAN 9UM7AH HAGA &;T;RANGAN

1 IM% 0.00  ,+20,000,000.00 4",100,000.00

2 %ia'a en$#r#an 0.0  4",100,000.00 21,0,000.00

S# To!a 4+0,00,000.00

TOTA L 4#0,000,000!00

AGAR RO<;& / -E

NO. URAIAN ;&;R9AAN 9UM7AH HARGA SATUAN 9UM7AH HAGA &;T;RANGAN

1 Sen$ 0.00 - 4,000.00 40,00.00 2 &a'# 0.02 -" 1,+00,000.00 44,00.00 " ak# 0.10 k$ +,+00.00 ++0.00 4 Upah 1.00  4,000.00 4,000.00 S# To!a 1"0,+0.00 TOTA L "30,#0!00 &ANTOR ;7A&SANA

NO. URAIAN ;&;R9AAN 9UM7AH HARGA SATUAN 9UM7AH HAGA &;T;RANGAN

1 R#an$ rapa! / preen!ai 40.000 -2 40,000.00 1,000,000.00

2 R#an$ &er5a +0.000 -" 40,000.00 2,000,000.00

" R#an$ -ana5er ro'ek .00 -2 40,000.00 4,00,000.00

4 7ain 3 ain 1.00  1,000,000.00 1,000,000.00

S# To!a +4,00,000.00

(8)

&ANTOR =IR;&SI / &ONSU7TAN

NO. URAIAN ;&;R9AAN 9UM7AH HARGA SATUAN 9UM7AH HAGA &;T;RANGAN

1 R#an$ rapa! 2.000 -2 40,000.00 11,20,000.00 2 R#an$ &er5a ".000 -" 40,000.00 1,0,000.00 " 7ain 3 ain 1.00  ,00,000.00 ,00,000.00 S# To!a "4,00,000.00 TOTA L 34,500,000!00 7OS &;R9A

NO. URAIAN ;&;R9AAN 9UM7AH HARGA SATUAN 9UM7AH HAGA &;T;RANGAN

1 7o %ei 200.000 -2 20,000.00 0,000,000.00 2 7o &a'# 100.000 -2 "0,000.00 ",000,000.00 " 7o * .00 -2 400,000.00 "0,000,000.00 4 %ahan %an!# 0.00 -2 400,000.00 20,000,000.00 S# To!a 1",000,000.00 TOTA L "35,000,000!00 INTU A7MUNIUM 0 *M

NO. URAIAN ;&;R9AAN 9UM7AH HARGA SATUAN 9UM7AH HAGA &;T;RANGAN

1 A-#ni#- 0:"0 e: Inda .00 -E 2,20.00 14,1+.00

2 =a#n pin!# 1.000 h ,42.00 ,42.00

" =a#n 5endea 1.00 h 20,000.00 20,000.00

4 &#ni/o! *ia 1.00 #ni! +20,000.00 +20,000.00

 ;n$e S;7 ".00 #ni! +,000.00 1,000.00 + Hande 1.00 #ni! 41,.00 41,.00  =oor !op 1.00 h 12,000.00 12,000.00  Grende 1.00 #ni! +1,0.00 +1,0.00 10 &aa  -- 0.2 -2 ,1.00 4,"2.24 11 Seaan! 12.00 -E 12,00.00 10,000.00 12 eker5a 1.00  2,000.00 2,000.00 S# To!a ",+,41.24 TOTA L 3,5#,4"5!00

(9)

INTU A7MUNIUM 0 *M

NO. URAIAN ;&;R9AAN 9UM7AH HARGA SATUAN 9UM7AH HAGA &;T;RANGAN

1 A-#ni#- 0:"0 e: Inda .+00 -E 2,20.00 0",12.00

2 =a#n pin!# 1.000 h +0,400.00 +0,400.00

4 &#ni/o! *ia 1.00 #ni! 0,000.00 0,000.00

 ;n$e S;7 2.00 #ni! +,000.00 1"0,000.00 + Hande 1.00 #ni! 41,.00 41,.00  =oor !op 1.00 h 12,000.00 12,000.00 11 Seaan! .00 -E 12,00.00 112,00.00 12 eker5a 1.00  200,000.00 200,000.00 S# To!a 2,0+,+10.00 TOTA L 2,0#,#"0!00 AGAR 7;U8;7

NO. URAIAN ;&;R9AAN 9UM7AH HARGA SATUAN 9UM7AH HAGA &;T;RANGAN

1 ipa GI dia 2, F 1."00 -E ,040.00 1,40,"2.00

2 ire -eh M3 12.000 -2 ,+.0 1,02,12.00 " *a! ei 4." -2 "2,4+1.00 1,+01,+0.0 4 On$ko aan$ +.00 - 1",20.00 2",00.00  %ook e!on ".00  "0,000.00 0,000.00 Har$aper+- 4,",41.0 per- 2,+.1 S# To!a TOTA L $25,5#!5"

;M%UATAN SA7URAN IRIGASI

NO. URAIAN ;&;R9AAN 9UM7AH HARGA SATUAN 9UM7AH HAGA &;T;RANGAN

1 Ti-#nan !anah C pe-ada!an a. 11,.00 -" 1,00.00 20,12,00.00 2 Gaian !anah a#ran ar# 4,00.000 -" ",444.00 1,+,00.00 " aan$an %a!# kai 2".00 -" 22,. 4,412,2."

4 Siaran "40.00 -2 ,20.00 2,4+,000.00

 e!eran 1+0.00 -2 1,1.0 2,4"0,12.1+

S# To!a 441,00,220."

H%&'% ()& M* 2,205,03#!00

;&;R9AAN AR;NA

NO. URAIAN ;&;R9AAN 9UM7AH HARGA SATUAN 9UM7AH HAGA &;T;RANGAN

A P)+)&%%- A&)-% L%(%-'%-1 &an!een 420.00 -E 2,0.00 12,0,000.00 2 Gra>e 2,20.00 -2 ,00.00 1,00,000.00 " S!ripin$ !anah 1",221.00 -2 ",000.00 ",++",000.00 4 Ti-#nan pair +,22.10 -" 40,000.00 20,4,000.00  Ti-#nan pi! 2/" 1,"22.00 -" ,000.00 12,0,000.00 + Geo!ek!ie Non 6o>en 1",221.00 -2 ,000.00 11,,000.00  Rain G#n B H=; 0 -- 1.00  1,1+,00.00 1,1+,00.00

 @* dia  F (=raina$e !'pe *) 1,200.000 -E 1"0,000.00 1+,000,000.00 0",277,$00!00

% D&%.-%') B%'.%- D%% 1L%& L%(%-'%-

1 @* dia 1+ F (=raina$e !'pe =) 222.00 -E "00,000.00 ++,+00,000.00 2 Sa#ran %e!on er!#an$ ( %) 111.2 -" ",000.00 ",0,+40.00 " Sa#ran %e!on er!#an$ ( A) 42. -" ",000.00 "+,4+1,+0.00

4 Sa#ran %e!on er!#an$ ( ;) 22.00 -" ",000.00 210,24,000.00 727,45,200!00

* D&%.-%') L%& S%.6-/T&.-O(.6-% 1 .'%%& .%+ %% 

1 Sa#ran %e!on er!#an$ ( ;) 4+.2 -" ",000.00 0,04,+40.00 70$,704,#40!00

S# To!a   2,337,477,#40!00

(10)

PERHITUNGAN SEWA ALAT

 9;NIS A7AT  =UM TRU*& &apai!a  !on &ode

HARGA  1+0,000,000.00 Tena$a  1"0.00 H

UMUR &;R9A  + !ah#n ,200.00 9a- 8ak!or *R8  0.24++

1 !ah#n 240.00 hari

1 hari .00 9a- ker5a

1,200.00 5a- / !ah#n A. %IA<A ;MI7I&AN ( ON;SHI *OST )  ( Rp. /5a- )

1. =epreiai  0. : aa! : *R8 ( 5a- /!ah#n)

 0. : Rp. 1+0,000,000.00 : 0.24++ / 1,200.00 Rp. 2,+01.+0

2. 7ain 3 ain  0.002 : Har$a aa! A#rani 9a- ker5a / !ah#n

 0.0002 : Rp. 1+0,000,000.00 / 1,200.00 Rp. 2+.+

S# To!a A Rp. 2,+2.2

%. %IA<A O;RASI ( Opera!or *o! )  Rp. / 9a-1. &e#!#han %ahan %akar dan e#-a !iap H 

=iee  0.1 7!

/H/9a-%enin  0.1+ 7!

/H/9a-e#-a  0.00+ 7!

/H/9a-2. Har$a ahan akar dan pe#-a

Soar Rp. 1,+0.00 !r

%enin Rp. 1,0.00 !r

e#-a Rp. 1,000.00 !r

". Upah Opera!or Rp 1+,000.00 per hari

Upah pe-an!# opera!or Rp 14,00.00 per hari

%ahan %akar oar 0.1 : 1"0.00 : 1,+0.00 Rp. "",1.00

e#-a 0.00+ : 1"0.00 : 1,000.00 Rp. 11,00.00

eraikan dan pare par!  +0  =eprei 0.+00 : 2,+01.+0 Rp. 1,+0.+ Opera!or  ( 1 or$ / 5a- ) : #pah / 5a- 1.000 : 2,2.1 Rp. 2,2.1 e-. Opera!or  ( 1 or$/5a-) : #pah /5a- 1.000 : 2,000.00 Rp. 2,000.00

S# To!a +,+".+

*. To!a %ia'a e-iikan dan %ia'a Operai aa!

S# To!a A B S# To!a % Rp ,2+.4 /

(11)

PERHITUNGAN SEWA ALAT

 9;NIS A7AT  =UM TRU*& kapai!a ". !on &ode

HARGA  1+0,000,000.00 Tena$a  10+.00 H

UMUR &;R9A  + !ah#n ,200.00 9a- 8ak!or *R8  0.24++

1 !ah#n 240.00 hari

1 hari .00 9a- ker5a

1,200.00 5a- / !ah#n A. %IA<A ;MI7I&AN ( ON;SHI *OST )  ( Rp. /5a- )

1. =epreiai  0. : aa! : *R8 ( 5a- /!ah#n)

 0. : Rp. 1+0,000,000.00 : 0.24++ / 1,200.00 Rp. 2,+01.+0

2. 7ain 3 ain  0.002 : Har$a aa! A#rani 9a- ker5a / !ah#n

 0.0002 : Rp. 1+0,000,000.00 / 1,200.00 Rp. 2+.+

S# To!a A Rp. 2,+2.2

%. %IA<A O;RASI ( Opera!or *o! )  Rp. / 9a-1. &e#!#han %ahan %akar dan e#-a !iap H 

=iee  0.1 7!

/H/9a-%enin  0.1+ 7!

/H/9a-e#-a  0.00+ 7!

/H/9a-2. Har$a ahan akar dan pe#-a

Soar Rp. 1,+0.00 !r

%enin Rp. 1,0.00 !r

e#-a Rp. 1,000.00 !r

". Upah Opera!or Rp 1+,000.00 per hari

Upah pe-an!# opera!or Rp 14,00.00 per hari

%ahan %akar oar 0.1 : 10+.00 : 1,+0.00 Rp. 2,+"4.20

e#-a 0.00+ : 10+.00 : 1,000.00 Rp. ,0.41

eraikan dan pare par!  +0  =eprei 0.+00 : 2,+01.+0 Rp. 1,+0.+ Opera!or  ( 1 or$ / 5a- ) : #pah / 5a- 1.000 : 2,2.1 Rp. 2,2.1 e-. Opera!or  ( 1 or$/5a-) : #pah /5a- 1.000 : 2,000.00 Rp. 2,000.00

S# To!a ,4+1.2

*. To!a %ia'a e-iikan dan %ia'a Operai aa!

S# To!a A B S# To!a % Rp ,0.4 /

(12)

PERHITUNGAN SEWA ALAT

 9;NIS A7AT  *ON*R;T; @I%RATOR &ode

HARGA  4,000,000.00 Tena$a  4.00 H

UMUR &;R9A  + !ah#n 4,00.00 9a- 8ak!or *R8  0.24++

1 !ah#n "00.00 hari

1 hari .00 9a- ker5a

1,00.00 5a- / !ah#n A. %IA<A ;MI7I&AN ( ON;SHI *OST )  ( Rp. /5a- )

1. =epreiai  0. : aa! : *R8 ( 5a- /!ah#n)

 0. : Rp. 4,000,000.00 : 0.24++ / 1,00.00 Rp. 2.0"

2. 7ain 3 ain  0.002 : Har$a aa! A#rani 9a- ker5a / !ah#n

 0.002 : Rp. 4,000,000.00 / 1,00.00 Rp. .""

S# To!a A Rp. ."

%. %IA<A O;RASI ( Opera!or *o! )  Rp. / 9a-1. &e#!#han %ahan %akar dan e#-a !iap H 

=iee  0.1 7!

/H/9a-%enin  0.1+ 7!

/H/9a-e#-a  0.00+ 7!

/H/9a-2. Har$a ahan akar dan pe#-a

Soar Rp. 1,+0.00 !r

%enin Rp. 1,0.00 !r

e#-a Rp. 1+,000.00 !r

". Upah Opera!or Rp 22,00.00 per hari

Upah pe-an!# opera!or Rp 1,000.00 per hari

%ahan %akar oar 0.1 : 4.00 : 1,+0.00 Rp. 1,042.0

e#-a 0.00+ : 4.00 : 1+,000.00 Rp. "4.00

eraikan dan pare par!  +0  =eprei 0.+00 : 2.0" Rp. ".22 Opera!or  ( 1 or$ / 5a- ) : #pah / 5a- 1.000 : ",214.2 Rp. ",214.2 e-. Opera!or  ( 1 or$/5a-) : #pah /5a- 1.000 : 2,142.+ Rp. 2,142.+

S# To!a ,1".1+

*. To!a %ia'a e-iikan dan %ia'a Operai aa!

S# To!a A B S# To!a % Rp ,"+." / 5a-a!a#  ( A B % ) / hari Rp ",+2.+4 / hari

(13)

PERHITUNGAN SEWA ALAT

 9;NIS A7AT  =UM TRU*& &ode 1"0.00 HARGA  Rp. 1+0.000.000,00 Tena$a  10+.00 H UMUR &;R9A  + !ah#n ,200.00 9a- 8ak!or *R8  0.24++

1 !ah#n 240.00 hari 1 hari .00 9a- ker5a

1,200.00 5a- / !ah#n A. %IA<A ;MI7I&AN ( ON;SHI *OST )  ( Rp. /5a- )

1. =epreiai  0. : aa! : *R8 ( 5a- /!ah#n)

 0. : Rp. 1+0,000,000.00 : 0.24++ / 1.200 Rp. 2,+01.+0 2. 7ain 3 ain  0.002 : Har$a aa!

A#rani 9a- ker5a / !ah#n

 0.0002 : Rp. 1+0,000,000.00 / 1,200.00 Rp. 2++.+ S# To!a A Rp. 2,+.2

%. %IA<A O;RASI ( Opera!or *o! )  Rp. / 9a-1. &e#!#han %ahan %akar dan e#-a !iap H 

=iee  0.1 7! /H/9a-%enin  0.1+ 7! /H/9a-e#-a  0.00+ 7! /H/9a-2. Har$a ahan akar dan pe#-a

Soar Rp. 1,+0.00 !r %enin Rp. 1,0.00 !r e#-a Rp. 1,000.00 !r ". Upah Opera!or Rp 1+,000.00 per hari

Upah pe-an!# opera!or Rp 14,00.00 per hari

%ahan %akar oar 0.1 : 10+ : 1,+0.00 Rp. 2,+"4.20 e#-a 0.00+ : 10+ : 1,000.00 Rp. ,40.00 eraikan dan pare par!  +0  =eprei 0.+00 : 2,+01.+0 Rp. 1,+0.+ Opera!or  ( 1 or$ / 5a- ) : #pah / 5a- 1.000 : 2,2.1 Rp. 2,2.1 e-. Opera!or  ( 1 or$/5a-) : #pah /5a- 1.000 : 2,000.00 Rp. 2,000.00 S# To!a ,220. *. To!a %ia'a e-iikan dan %ia'a Operai aa!

S# To!a A B S# To!a % Rp ,0.14 / 5a-a!a#  ( A B % ) / hari Rp 44,44.0 / hari

(14)
(15)

Page 14

&A%UAT;N S7;MAN HARGA ASIR ASANG / *OR &O=; 

=INAS ;&;R9AAN UMUM SAMAI 7O&ASI RO<;&  

;RHU%UNGAN =AN ;RTAM%ANGAN

ropini &ode  &a#pa!en  &ode =i#a! Oeh  Tan$$a 

=aerah I!i-e6a <o$'akar!a "4 Se-an 04 =U 21 A$#!# 200"

eker5a  9#-ahOran$ Hari &ode Hari/Or$9#-ah (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)  e TR 1.000  1,000.00 1,000.00 k e r  5 a   1,000.00

Ma!eria @o#-e Sa!#an &ode Har$a a!#an(Rp.) %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.) M

a Har$a pair paan$/or di okai 1.000 -" 1,000.00 1,000.00

! e r I a    1,000.00

eraa!an  9#-ahAa! &er5aHari &ode &er5a9a- (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)

e An$k#!an dari -#n!ian ( 2 k- ) 1.00 5a- ,2+.4 14,.1

r =#-p !r#k kap. 4 -" a  a ! a n

%ia'a aa! per -" "+,44."

 To!a Rp. 2,44."

@o#-e/#an!i!' 1.00 Sa!#an -" Har$a a!#an ( Rp./-" ) 2,44."

(16)

Page 15

&A%UAT;N S7;MAN HARGA ASIR URUG &O=; 

=INAS ;&;R9AAN UMUM SAMAI 7O&ASI RO<;&  

;RHU%UNGAN =AN ;RTAM%ANGAN

ropini &ode  &a#pa!en  &ode =i#a! Oeh  Tan$$a 

=aerah I!i-e6a <o$'akar!a "4 Se-an 04 =U 21 A$#!# 200"

eker5a  9#-ahOran$ Hari &ode Hari/Or$9#-ah (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)  e TR 1.000  00.00 00.00 k e r  5 a   00.00

Ma!eria @o#-e Sa!#an &ode Har$a a!#an(Rp.) %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.) M

a Har$a pair #r#$ di okai 1.000 -" 10,000.00 10,000.00

! kai#ran$ / -#n!ian e r I a    10,000.00

eraa!an  9#-ahAa! &er5aHari &ode &er5a9a- (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)

e An$k#!an dari -#n!ian ( 2 k- ) 1.000 5a- ,2+.4 ,2+.4

r =#-p !r#k kap. 4 -" a  a ! a n

%ia'a aa! per -" 24,"1+.4

 To!a Rp. "4,1+.4

@o#-e/#an!i!' 1.00 Sa!#an -" Har$a a!#an ( Rp./-" ) "4,1+.4

(17)

Page 16

&A%UAT;N S7;MAN HARGA %ATU %ATA &O=; 

=INAS ;&;R9AAN UMUM SAMAI 7O&ASI RO<;&  

;RHU%UNGAN =AN ;RTAM%ANGAN

ropini &ode  &a#pa!en  &ode =i#a! Oeh  Tan$$a 

=aerah I!i-e6a <o$'akar!a "4 Se-an 04 =U 21 A$#!# 200"

eker5a  9#-ahOran$ Hari &ode Hari/Or$9#-ah (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)  e TR 1.000  "0.00 "0.00 k e r  5 a   "0.00

Ma!eria @o#-e Sa!#an &ode Har$a a!#an(Rp.) %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.) M

a Har$a a!# a!a di okai 1.000 h 1.00 1.00

! e r I a    1.00

eraa!an  9#-ahAa! &er5aHari &ode &er5a9a- (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)

e An$k#!an dari pere! ( 20 k- ) 2.000 5a- ,0.14 1,1.2

r =#-p !r#k kap. 4 -" a  2200 h  a ! a n

%ia'a aa! per h 0.

 To!a Rp. "0.

@o#-e/#an!i!' 1.00 Sa!#an -" Har$a a!#an ( Rp./-" ) "0.

(18)

Page 17

&A%UAT;N S7;MAN HARGA &A7I / %;7AH &O=; 

=INAS ;&;R9AAN UMUM SAMAI 7O&ASI RO<;&  

;RHU%UNGAN =AN ;RTAM%ANGAN

ropini &ode  &a#pa!en  &ode =i#a! Oeh  Tan$$a 

=aerah I!i-e6a <o$'akar!a "4 Se-an 04 =U 21 A$#!# 200"

eker5a  9#-ahOran$ Hari &ode Hari/Or$9#-ah (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)  e TR 1.000  1,000.00 1,000.00 k e r  5 a   1,000.00

Ma!eria @o#-e Sa!#an &ode Har$a a!#an(Rp.) %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.) M

a Har$a a!# kai di okai 1.000 -" 20,000.00 20,000.00

! e r I a    20,000.00

eraa!an  9#-ahAa! &er5aHari &ode &er5a9a- (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)

e An$k#!an dari -#n!ian ( 2 k- ) 1.00 5a- ,2+.4 14,.1

r =#-p !r#k kap. 4 -" a  a ! a n

%ia'a aa! per -" "+,44."

 To!a Rp. ,44."

@o#-e/#an!i!' 1.00 Sa!#an -" Har$a a!#an ( Rp./-" ) ,44."

(19)

Page 18

&A%UAT;N S7;MAN HARGA %ATU S7IT 13" *M &O=; 

=INAS ;&;R9AAN UMUM SAMAI 7O&ASI RO<;&  

;RHU%UNGAN =AN ;RTAM%ANGAN

ropini &ode  &a#pa!en  &ode =i#a! Oeh  Tan$$a 

=aerah I!i-e6a <o$'akar!a "4 Se-an 04 =U 21 A$#!# 200"

eker5a  9#-ahOran$ Hari &ode Hari/Or$9#-ah (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)  e TR 1.000  0.00 0.00 k e r  5 a   0.00

Ma!eria @o#-e Sa!#an &ode Har$a a!#an(Rp.) %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.) M

a Har$a a!# kai di okai 1.000 -" ,000.00 ,000.00

! e r I a    ,000.00

eraa!an  9#-ahAa! &er5aHari &ode &er5a9a- (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)

e An$k#!an dari eren$ ( 2 k- ) 2.000 5a- ,2+.4 14,"1.

r =#-p !r#k kap. 4 -" a  a ! a n

%ia'a aa! per -" 4,+"2.

 To!a Rp. 104,"2.

@o#-e/#an!i!' 1.00 Sa!#an -" Har$a a!#an ( Rp./-" ) 104,"2.

(20)

Page 19

&A%UAT;N S7;MAN HARGA TANAH URUG &O=; 

=INAS ;&;R9AAN UMUM SAMAI 7O&ASI RO<;&  

;RHU%UNGAN =AN ;RTAM%ANGAN

ropini &ode  &a#pa!en  &ode =i#a! Oeh  Tan$$a 

=aerah I!i-e6a <o$'akar!a "4 Se-an 04 =U 21 A$#!# 200"

eker5a  9#-ahOran$ Hari &ode Hari/Or$9#-ah (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)  e TR 1.000  00.00 00.00 k e r  5 a   00.00

Ma!eria @o#-e Sa!#an &ode Har$a a!#an(Rp.) %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.) M

a Har$a !anah #r#$ di okai 1.000 -" 10,000.00 10,000.00

! pi'#n$an e r I a    10,000.00

eraa!an  9#-ahAa! &er5aHari &ode &er5a9a- (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)

e An$k#!an dari pi'#n$an ( 20 k- 1.20 5a- ,2+.4 121,2.42

r =#-p !r#k kap. 4 -" a  a ! a n

%ia'a aa! per -" "0,".+1

 To!a Rp. 40,.+1

@o#-e/#an!i!' 1.00 Sa!#an -" Har$a a!#an ( Rp./-" ) 40,.+1

(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(72)
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)
(92)

Page 91 Page 91

(93)

Page 92 Page 92

(94)

Page 93 Page 93

(95)

Page 94 Page 94

(96)

Page 95 Page 95

(97)
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)
(123)
(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)

Page 128

ANA7ISA %IA<A ;&;R9AAN &O=;  %ATU %ATA 1"

&ode &ode Tan$$a

"4 04 21A$#!#200"

eker5a  9#-ahOran$ Hari &ode Hari/Or$9#-ah (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)  e Mandor 0."0 1.00 0." 24,000.00 ,0.00 k Tena$a .000 1.00 .00 14,00.00 2,00.00 e T#kan$ a!# 2.000 1.00 2.00 21,000.00 42,000.00 r  5 a   12","0.00 Ma!eria @o#-e Sa!#an &ode Har$a a!#an(Rp.) %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.) M

a %a!a -erah .000 h "0.00 1,".00 ! air 0." -" 2,44.00 1,".1 e * .000 k$ 0.00 "1,"0.00 r Aa! an!# 1.000 Se! ,000.00 ,000.00 I

a 

  2",+0.1 eraa!an  9#-ahAa! &er5aHari &ode &er5a9a- (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)  e 3 r 3 a  a ! a n 3  To!a Rp. ",40.1 @o#-e/#an!i!' 1.00 Sa!#an -" Har$a a!#an ( Rp./-" ) ",40.1 O>erhead B proJ! 10  ",4.02 Har$a a!#an / -" ",40.1 Har$a a!#an / -2 4",02.2

(130)

Page 129

ANA7ISA %IA<A ;&;R9AAN &O=;  RUMUT KO<SIA MATR;77A (7INN) M;RR

&ode &ode

"4 04

eker5a  9#-ahOran$ Hari &ode Hari/Or$9#-ah (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)  eker5aan era!aan 1.000 1.00 1.00 10,000.00 10,000.00 e eker5aan en$$earan 1.000 1.00 1.00 ,00.00 ,00.00 k eker5aan en$#5#ran/e-a!okan 1.000 1.00 1.00 ,000.00 ,000.00 e eker5aan enana-an 1.000 1.00 1.00 ,000.00 ,000.00 r eker5aan In!eniJkai 1.000 1.00 1.00 12,00.00 12,00.00  5 eker5aan er!#-#han 1.000 1.00 1.00 12,00.00 12,00.00 a eker5aan e-eiharaan 1.000 1.00 1.00 12,00.00 12,00.00 +,000.00 Ma!eria @o#-e Sa!#an &ode Har$a a!#an(Rp.) %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.) M a en$adaan ii! 1.000 M2 2,000.00 2,000.00 ! roe S!ooniai 1.000 M2 ,00.00 ,00.00 roe ki-ia6i 1.000 -2 ,00.00 ,00.00 roe e-#p#kan 1.000 -2 ,00.00 ,00.00 e Aa! an!# 1.000 M2 ,000.00 ,000.00 r I a    2,00.00 eraa!an  9#-ahAa! &er5aHari &ode &er5a9a- (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)

e Moiiai C 7aora!ori#- 1.000 e! 1.00 1,00.00 1,00.00

r 3 a  a ! a n   1,00.00  To!a Rp. 1",000.00 @o#-e/#an!i!' 1.00 Sa!#an -2 Har$a a!#an ( Rp./-2 ) 1",000.00 O>erhead B proJ! 10  1",00.00 Har$a a!#an / -2 14,00.00

(131)

Page 130

ANA7ISA %IA<A ;&;R9AAN &O=;  ;N<;=IAAN =AN ;7A&SANAA N &ONSTRU&SI

ASANGAN %ATU S;*I 1 4

&ode &a#pa!en &ode Tan$$a "4 Se-an 04 21A$#!#200" eker5a  9#-ahOran$ Hari &ode Hari/Or$9#-ah (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)  e Mandor 1.000 1.00 1.00 24,000.00 24,000.00 k Tena$a 12.000 1.00 12.00 14,00.00 14,000.00 e T#kan$ %a!# 4.000 1.00 4.00 21,000.00 4,000.00 r  5 a   22,000.00 Ma!eria @o#-e Sa!#an &ode Har$a a!#an(Rp.) %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.) M

a %a!# eah .0 M" ,44.00 ""2,1.2 ! air aan$ 1.+0 M" 2,44.00 2,"4.24 e Se-en * .00 &$ 0.00 ""4,.00 r Aa! an!# 0.240 Se! ,000.00 2,1+0.00 I

a 

  +1,.+ eraa!an  9#-ahAa! &er5aHari &ode &er5a9a- (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)  e 3 r 3 a  a ! a n 3  To!a Rp. 1,04",.+ @o#-e/#an!i!' .00 Sa!#an -" Har$a a!#an ( Rp./-" ) 20,1. O>erhead B proJ! 10  20,1. Har$a a!#an / -" 22,.

(132)

Page 131

ANA7ISA %IA<A ;&;R9AAN &O=;  ;N<;=IAAN =AN ;7A&SANAAN &ONSTRU&SI

%;TON *<*7O; "0 0

ropini &ode  &a#pa!en  &ode =i#a! Oeh  Tan$$a  =aerah I!i-e6a <o$'akar!a "4 Se-an 04 =U 21 A$#!# 200"

eker5a  9#-ahOran$ Hari &ode Hari/Or$9#-ah (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)  e Mandor 0.00 1.00 0.0 24,000.00 12,000.00 k Tena$a 4.000 1.00 4.00 14,00.00 ,000.00 e T#kan$ %a!# 1.000 1.00 1.00 21,000.00 21,000.00 r  5 a   1,000.00 Ma!eria @o#-e Sa!#an &ode Har$a a!#an(Rp.) %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.) M

a %a!# eah 0.200 M" ,44.00 11,44.0 ! * 240.000 k$ 0.00 1"+,00.00 e %eke!in$ %a!# a!a 1.000 -2 4",02.2 4",02.2 r %a!# peah 1/" 0." -" 104,"2.00 ","2.01 I air or 0."2 -" 2,44.00 1,211.4 a Aa! an!# 1.000 7 ,000.00 ,000.00

  2+,"1.11 eraa!an  9#-ahAa! &er5aHari &ode &er5a9a- (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)  e 3 r 3 a  a ! a n 3  To!a Rp. "4,"1.11 @o#-e/#an!i!' 1.00 Sa!#an -" Har$a a!#an ( Rp./-" ) "4,"1.11 O>erhead B proJ! 10  "4,".11 Har$a a!#an / -" "2,24.22

(133)

Page 132

ANA7ISA %IA<A ;&;R9AAN &O=;  ;N<;=IAAN =AN ;7A&SANA AN &ONSTRU&SI

URUGAN ASIR

&ode  &a#pa!en  &ode =i#a! Oeh  Tan$$a  "4 Se-an 04 =U 21 A$#!# 200" eker5a  9#-ahOran$ Hari &ode Hari/Or$9#-ah (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)  e Mandor 0.100 1.00 0.10 24,000.00 2,400.00 k Tena$a 0."00 1.00 0."0 14,00.00 4,"0.00 e r  5 a   +,0.00 Ma!eria @o#-e Sa!#an &ode Har$a a!#an(Rp.) %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.) M

a air Ur#$ 1.200 M" 20,000.00 24,000.00 ! Aa! an!# 0.100 Se! 4,000.00 400.00 e r 3 I a    24,400.00 eraa!an  9#-ahAa! &er5aHari &ode &er5a9a- (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)  e 3 r 3 a  a ! a n 3  To!a Rp. "1,10.00 @o#-e/#an!i!' 1.00 Sa!#an -" Har$a a!#an ( Rp./-" ) "1,10.00 O>erhead B proJ! 10  ",11.00 Har$a a!#an / -" "4,2+.00

(134)

Page 133

ANA7ISA %IA<A ;&;R9AAN &O=;  ;N<;=IAAN =AN ;7A&SANAAN &ONSTRU&SI

URUGAN TANAH &;M%A7I &ode &ode

"4 04

eker5a  9#-ahOran$ Hari &ode Hari/Or$9#-ah (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)  e Mandor 0.02 1.00 0.0" 24,000.00 +00.00 k Tena$a 0."00 1.00 0."0 14,00.00 4,"0.00 e r  5 a   4,0.00 Ma!eria @o#-e Sa!#an &ode Har$a a!#an(Rp.) %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.) M a ! e r I a  3 eraa!an  9#-ahAa! &er5aHari &ode &er5a9a- (Rp/Or$/Hr)Upah %ia'a(Rp.) S# To!a %ia'a(Rp.)  e 3 r 3 a  a ! a n 3  To!a Rp. 4,0.00 @o#-e/#an!i!' 1.00 Sa!#an -" Har$a a!#an ( Rp./-" ) 4,0.00 O>erhead B proJ! 10  4.00 Har$a a!#an / -" ,44.00

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :