T PBBS 1302728 Chapter3

Download (0)

Full text

(1)

34

An An Andriany, 2015

BAHAN AJAR DONGÉNG DINA BUKU PANGAJARAN BASA SUNDA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

BAB III

METODEU PANALUNGTIKAN

3.1Desain Penelitian

Ieu panalungtikan téh kagolong kana panalungtikan kualitatif.

Sakumaha nu ditétélakeun ku Moelong (2014: 6) yén panalungtikan

kualitatif téh nya éta:

“Penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan,

dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

berbagai metode alamiah.”

Patali jeung panalungtikan kualitatif, kukituna digunakeun metodeu

déskriftif. Ieu metode digunakeun pikeun ngadeskripsikeun kumaha gradasi jeung

relevansi bahan ajar dongéng dina buku Pamekar Diajar Basa Sunda unggal

tingkatan nya éta kelas 3, 4, 5, 6, 7, jeung 10 nu diterbitkeun ku BPBD Dinas

Provinsi Jawa Barat dina wangung E-Book.

Jadi panalungtikan kualitatif mangrupa panalungtikan nu didadasaran ku

kasang tukang nu alamiah atawa dina kontéks hiji beungkeutan nu utuh (entity).

(Lincoln & Gaba dina Moelong (2014:8))

Sedengkeun desain panalungtikan nu digunakeun dina ieu panalingtikan

nya éta:

1. Tatahar

2. Ngumpulkeun data tina sumber data ngaliwatan instrumen

3. Nganalisi data

(2)

35

An An Andriany, 2015

BAHAN AJAR DONGÉNG DINA BUKU PANGAJARAN BASA SUNDA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Bagan 3.1

Desain Panalungtikan

3.2Sumber Data

Sumber data nu digunakeun dina ieu panalungtikan nya éta wacana

dongéng nu aya dina buku Pamekar Diajar Basa Sunda unggal tingkatan nya éta

kelas 3, 4, 5, 6, 7, jeung 10

Nu disusun ku tim panyusun ti Balai Pengembangan Bahasa Daérah,

dipedalkeun ku Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat taun 2014.

Tabel 3.1

7 Sasakala Situ Patenggang 5

8 Sasakala Selat Sunda Jeung Gunung Krakatau 5

9 Sakadang Kuya Mamawa Imah 6

Tina 15 wacana dongéng di luhur, 10 wacana bakal di ujikeun ka siswa

SD, SMP, jeung SMA luyu jeung tingkatan éta wacana diajarkeun. Subyék

panalungtikan nu bakal dipilih nya éta sakola-sakola nu aya di Kab. Cianjur,

dumasar tinimbangan panalungtik nya éta sakola nu masih ngagunakeun

(3)

36

An An Andriany, 2015

BAHAN AJAR DONGÉNG DINA BUKU PANGAJARAN BASA SUNDA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kurikulum 2013. Ku kituna dipilih SDN Lembur Tengah 4 Cianjur, SMP N 1

Karangtengah, jeung SMA N 1 Cianjur.

Salian ti ngaliwatan téks, sumber data nu dipake oge nya éta ti para Guru

Basa Sunda nu ngajar di kelas nu siswana diuji. Éta guru téh dibéré angkét.

Tujuanana pikeun ngaguar kumaha kamadang guru kana bahan ajar dongéng nu

aya dina buku Pamekar Diajar Basa Sunda dipatalikeun jeung Kurikulum 2013.

3.3Ngumpulkeun Data

3.3.1 Instrumen Pangumpul Data

Dina téhnik ngumpulkeun data dina ieu panalungtikan, digunakeun

instrumént Grafik Fry, Cloze tes, jeung angkét.

a. Grafik Fry

Instrumén Grafik Fry dipaké pikeun ngumpulkeun data tina wacana dongéng

nu aya dina buku Pamekar Diajar Basa Sunda unggal jenjang nya éta kelas 3

sawacana, kelas 4 sawacana, kelas 5 sawacana, kelas 6 sawacana, kelas 7 tilu

wacana, jeung kelas 10 tilu wacana. Intsrumén Grafik Fry digunakeun pikeun

mikanyaho naha éta bahan ajar dongéng téh luyu henteuna diajarkeun di

tingkatan nu geus ditangtukeun, dumasar kana tingkat keterbacaan nurutkeun

formula Grafik Fry.

b. Cloze Tes

Instrumén Cloze tés digunakeun pikeun mikanyaho kumaha tingkat “keterbacaan” siswa kana wacana dongéng nu aya dina Buku Pamekar Diajar Basa Sunda. Ieu instrumén diujikeun luyu jeung tingkatanana. Sabada

diujikeun ke dikumpulken datana nurutkeun formula Close tés.

c. Angkét

Sedengkeun angkét digunakeun ka guru-guru nu Basa Sunda nu ngajar di

kelas nu diujikeun formula close tés tadi. Angkét tujuanana pikeun ngukur

kumaha pangaweruh guru kana éta bahan ajar dongéng nu aya dina buku

(4)

37

An An Andriany, 2015

BAHAN AJAR DONGÉNG DINA BUKU PANGAJARAN BASA SUNDA

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

3.3.2. Téhnik Ngumpulkeun Data

1) Téhnik Tés

Dina ieu panalungtikan, digunakeun téhnik tés pikeun

ngumpulkeun datana nyaéta ngaliwatan instrumén klose tés

2) Téhnik Angkét

Sedengkeun téhnik angkét digunakeun pikeun ngumpulkeun data

atawa informasi ti guru Basa Sunda nu ngajar di tingkatan nu diujikeun.

Tujuanana pikeun mikanyaho kumaha sawangan guru Basa Sunda kana

bahan ajar dongéng nu rék ditalungtik.

3) Téhnik Ulikan Pustaka

Téhnik ulikan pustaka digunakeun dina ngumpulkeun data tina

wacana dongéng nu diujikeun diunggal tingkatan ngaliwatan unstrumén

grafik fry.

3.4Analisis Data

Ari ngolah datana ngaliwatan léngkah-léngkah ieu di handap

1) Niténan deui data nu geus dikumpulkeun.

2) Nyieun papasingan data relevansi jeung gradasi bahan ajar dongéng kana

Kurikulum 2013 dumasar

a. Grafik Fry

b. Klose Tes

3) Nganalisis data relevansi

4) Ngadeskripsikeun datana

5) Napsirkeun relevansi

Figure

Tabel 3.1 Daftar Wacana

Tabel 3.1

Daftar Wacana p.2

References

Related subjects :