4.Permohon cuti bersalin

Loading.... (view fulltext now)

Teks penuh

(1)

KOP MADRASAH

---Jakarta, ………. Perihal : Permohonan Cuti Bersalin

Kepada Yth.

Kepala Madrasah ...

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Dengan ini mengajukan permintaan Cuti Bersalin untuk persalinan yang ke.../cuti di luar tanggungan Negara untuk persalinan,*) terhitung mulai tanggal …... sampai dengan tanggal …...

Demikian permohonan ini saya buat untuk dapat dipertimbangkan sebagaimana mestinya.

Hormat saya,

……….. NIP.

Catatan Pejabat Kepegawaian: Catatan/pertimbangan atasan langsung Cuti yang telah diambil dalam

tahun bersangkutan : a. Cuti Tahunan b. Cuti Sakit c. Cuti Besar d. Cuti Bersalin e. Cuti Alasan Penting f. Keterangan lain-lain

Keputusan Pejabat berwenang memberikan cuti *) Coret yang tidak perlu

Usulan ini disetujui oleh Kepala ...

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects : Contoh Permintaan Cuti Bersalin