Session 7 16Mar11 Vietnamese (Dec27)

11  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Sử dụng phân bón hóa học quá liều lượng

Làm mất vi sinh vật trong đất

Không biết đất bị thiếu loại chất dinh dưỡng

nào

(3)

Làm thế nào duy trì độ phì đất?

1. Phân tích đất

Tương ứng tiêu chí:

9.2

Tương ứng tiêu chí:

(4)

©2009 Rainforest Alliance

Làm thế nào duy trì độ phì đất?

1. Phân tích đất

Tương ứng tiêu chí:

9.2

Tương ứng tiêu chí:

9.2

(5)

Làm thế nào duy trì độ phì đất?

2. Sử dụng phân bón hữu cơ

Tương ứng tiêu chí :

9.2

Tương ứng tiêu chí :

(6)
(7)

©2009 Rainforest Alliance

Lựa chọn videos

Bạn có thể lựa chọ các videos sau đây “Đính kèm” theo tài liệu.

Làm phân trộn từ vỏ quả ca cao (bằng tiếng

Anh)

Làm phân trộn từ vỏ cà phê với giun đất

(8)

Làm thế nào để duy trì độ phì đất?

4. Để đất của bạn nghỉ ngơi định kỳ

Tương ứng tiêu chí :

9.2

Tương ứng tiêu chí :

(9)

©2009 Rainforest Alliance

Tương ứng tiêu chí :

9.4

Tương ứng tiêu chí :

9.4

Chủ nông trại cà phê ở Brazil

Làm thế nào để duy trì độ phì đất?

(10)

Tóm tắt

Soil analysis Phân tích đất

Application of organic fertilizer Sử dụng phân hữu cơ

Composing organic residue from the

farm

Ủ phân hữu cơ từ chất thải nông trại

Resting your land periodically

(11)

The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior. The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in