SOAL UKK B SUNDA KELAS 4 KTSP WWW.SOALBAGUS.COM

1338  Download (3)

Teks penuh

(1)

Mata pelajaran : Bahasa Sunda Kelas : IV (empat)

Tanggal : ……… N a m a : ………

W a k t u : 120 Menit No. Absen : ………

Baca Wacana kalawan gemet !

I. Pilih salah sahiji jawaban nu dianggap paling bener!

Patarosan No.1 dugi ka No.5 aya hubunganana sareng wacana diluhur.

1. Di Jepang mah nyieun motor ogé geus jadi homé industri. Éta kalimah téh aya dina paragraf

ka ….

A. hiji C. tilu

B. dua D. opat

2. Karajinan nu dijieun tina rotan nurutkeun wacana di luhur nya éta, iwal …

A. korsi C. rak baju

B. meja D. asbak

3. Nyieun karajinan tangan tina rotan merlukeun …

A. kaahlian husus C. kabiasaan husus B. kagiatan husus D. kamonésan husus

HOMÉ INDUSTRI ROTAN PLUMBON

Lamun di nagara maju seperti Jepang motor ogé geus jadi homé industri. Kumaha di Indonésia? Keur di Indonesia hususna di Cirebon homé industri téh lolobana bagerak dina kerajinan tangan. Kerajinan tangan nu aya di Cirebon memang loba rupana.

Husus di daérah plumbon aya kerajinan anu dikelolana di imah-imah sewangan-sewangan (homé industri). Bentuk karajinan tangan na téh mangrupa ngokolakeun rotan (hoe) jadi korsi, meja, rak baju, wadah seuseuheun, kotak maénan budak, wadah sésérahan

kawinan, jeung rea-rea deui.

Saliwatan mah siga nu babari nyieun ieu karajinan téh. Sok padahal ieu karajinan téh merlukeun kaahlian husus nyaéta nganyam hoe geus meunang nyebitan leutik-leutik. Masarakat satempat lolobana mah nyieun nepi ka jadi bentuk karajinan. Saterusna disérénkeun ka bos-bos rotan nu masarkeun ka luar daérah jeung ka luar negeri.

Kurang-kurangna sabaran mah nganyam rotan téh matak seunggah. Rék teu kitu kumaha tina sapoé jeput téh paling banter meunang opat siki karanjang. Kitu gé karanjang nu bentukna laleutik.

Panghasilan tina ieu karajinan téh teu sabaraha. Tapi bisa pikeun nyumponan pangabutuh sapopoé di éta lingkungan masarakat. Ceuk salah saurang pangrajin tamba kesel jeung nganggur di imah cenah.

ULANGAN KENAIKAN KELAS

TAHUN PELAJARAN 201

6

- 201

7

(2)

4. Tina sapoé jeput pangrajin meunang … karanjang.

6. Nu teu kaasup conto kecap pangantét nya éta …

A. ka, tina, kana C. siga, tepi ka, di B. dina, ti, tina D. téh, mah, sih

7. Di handap seni-seni nu aya di Cirebon, iwal …

A. sintrén C. tari topéng

B. kuda lumping D. beluk

8. Ngajarkeun tembang Sunda ka barudak ayeuna kacida héséna lantaran …

A. barudak ngora loba ulin

B. barudak ngora kurang sumanget kana diajar C. barudak ngora ayeuna daya juangna kurang

D. barudak ngora jarang ngadéngékeun / némbangkeun tembang Sunda

9. Di handap ieu nu teu kaasup kana lagu daerah nyaéta …

A. Bubuy bulan C. Ampar-ampar pisang

B. Ma engket D. Benderaku

10. Nu dimaksud karangan bahasan téh nyaéta …

A. karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana data jeung fakta nu bisa dipertanggungjawabkeun

B. karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana biodata jeung kabiasaan nu bisa dipertanggungjawabkeun

C. karangan nu eusina ngabahas hiji carita boh fiktip atawa non fiktip D. karangan nu eusina ngagambarkeun hiji kajadian

11. Sari tina pedaran karangan bahasan disebut ogé …

A. kacindekan C. pedaran

B. saran D. bubuka

12. Manéhna … sarua ngan ukur tamat SD.

Kecap anu merenah pikeun ngalengkepan kalimah diluhur nyaeta . . .

A. ogé C. kieu

B. baé D. heula

13. Bakating ku tunduh … manéhna saré dina korsi.

Kecap panganteur pikeun ngalengkepan kalimah diluhur nyaeta . . .

A. guher C. clak

B. am D. bius

14. Dina pelebah ngalapalkeunana dialog drama kudu dibarengan ku …

A. inprési C. aspirasi

B. ékspresi D. diréksi

15. Kalimah nu caritaanana ngandung harti pabales-bales disebut …

A. aktif C. résiprokatif

B. répléksif D. pasif

16. Urang kudu loba … diri dina énggoning nyanghareupan kahirupan

A. ngaji C. ngajak

(3)

17. Udin silih simbeuh jeung baturna di walungan. Éta kalimah téh ngandung kecap …

A. résiprokatif C. éféktif

B. répléksif D. intransitiv

18. Ti simkuring hayu urang sasarengan / babarengan beungkeutkeun / hijikeun sumanget urang, pikeun ngamumulé budaya sorangan. Kalimah anu bieu mangrupakeun bagian biantara tina . . .

A. panungtung C. pamungkas

B. terahir D. pandeuri

19. Sakitu nu kapihatur tutus langkung kepang halang bobo sapanon carang sapakan. Mangrupa bagéan … biantara.

A. bubuka C. panutup

B. eusi D. salam bubuka

20. Ceuk saha di dinya geus euweuh dayang. Kecap dayang ngandung harti pényorasi lantaran….

A. hari dayang baheula leuwih lega tibatan ayeuna

B. harti dayang baheula sok dilandi ka putri, ayeuna mah ka awewé bangor C. harti dayang baheula sok dilandi ka awewé bangor, ayeuna mah ka putri D. harti dayang baheula jeung ayeuna sarua baé

21. Teu hilap sim kuring ngahaturkeun nuhun ka panata calagara. Nu dimaksud panata calagara nya éta …

A. pambawa acara C. juri

B. panitia D. sekrétaris

22. Nu pangheulana ditanyakeun dina ngawawancara tokoh nya éta ngeunaan …

A. jati diri C. pagawéan

B. pendidikan D. karier

23. Pengarang : Yus Rusyana Penerbit : Depdiknas Taun terbit : 1980

Judul buku : Gemitan Dalam Pendidikan Tempat terbit : Bandung

Cara nulis daftara pustaka tina data di luhur nya éta …

A. Rusyana, Yus. Dépdiknas. Gemitan Dalam pendidikan. Bandung. 1980.

B. Yus, Rusyana. 1980. Gemitan Dalam Pendidikan. Dépdiknas : Bandung.

C. Rusyana, Yus. 1980. Gemitan Dalam pendidikan. Dépdiknas : Bandung.

D. Yus, Rusyana. 1980. Gemitan Dalam Pendidikan. Dépdiknas. Bandung.

24. Pilih nu kaasup fungsi tanda kutip !

A. pikeun ngapit kalimah cutatan langsung

B. pikeun pamisah antara ngaran penerbit jeung tempat terbit C. digunakeun pikeun nungtungan kalimah parentah

D. digunakeun pikeun ngarinci bagean-bagean

25. Mawa budak dina cangkéng istilahna …

A. gandong C. ais

B. ngélék D. gembol

II. Eusian titik-titik di handap ku jawaban anu bener!

26. Antara lolongkrang kiceup urang paneuteup. Harti dénotatif kecap lolongkrang nya éta ….

27. Asih téh teuing ku wening. Wening hartina ….

(4)

29. Irama nu méré kakuatan sarta bisa ngalantarankeun sumanget, atawa sabalikna nu ngalantarankeun teu sumanget. Turun naek.

30. Ngajak ulin Néng Imas mah matak olok duit. Ningali tukang perhiasan hayang perhiasan,

ningali tukang pakean hayang pakéan. Kecap ningali ngandung gaya basa ….

31. Berita nu pidanganna leuwih lengkep sarta informasina henteu saharitaeun disebut ….

32. Kecap kritik téh asalna tina kecap ….

33. Maman : “Tos ningal karangan carpon abdi teu acan, Dan!” Dadan : “Atos sae, mung klimak caritana kirang seru.

Upami ahir caritana happy ending mah resep tah!”

Nu dikritik dina paguneman di luhur téh nya éta ….

34. Jalma nu teu daék incah jauh ti lembur disebut ….

35. Babasan mah biasana hartina ngandung ma’na …

III. Jieun kalimah dumasar kana gambar !

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...