1223/2 SULIT BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA PENDIDIKAN ISLAM SET 5 KERTAS 2 SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

Teks penuh

(1)

1223/2 Pendidikan Islam Kertas 2

SET 5

2015 1 jam

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

================================== SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015

PENDIDIKAN ISLAM

SET 5

KERTAS 2

SATU JAM EMPAT PULUH MINIT

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi lima soalan. 2. Jawab semua soalan.

3. Semua jawapan hendaklah ditulis pada kertas jawapan yang dibekalkan oleh pengawas peperiksaan.

(2)

Jawab semua soalan. 1. (a) Firman Allah SWT:





















(

Surah al-An’am: 125)

Ayat di atas menerangkan sesiapa yang diberi hidayah oleh Allah SWT akan dilapangkan dadanya untuk menerima kebenaran.

Berdasarkan ayat di atas,

(i) Apakah maksud hidayah? [2 markah] (ii) Jelaskan dua tanda orang yang mendapat hidayah Allah SWT.

[4 markah] (iii) Terangkan dua pengajaran ayat di atas.

[4 markah] (b) Sabda Rasulullah SAW:

َةَريَرُى ِبَِأ ْنَع

ِللها ُلوُسَر لاق : َلاَق

َّلاِإ ُلَبْقَ ي َلا ٌبِّيَط لىاعت َللها َّنِإ :

ًابِّيَط

بِّيَطلا ْنِم اوُلُك ُلُسُّرلا َاهُّيَأَي: َلىَاعَت َلَاقَف َينِلَسْرُلما ِوِب َرَمَأ َاِبِ َينِنِمؤُلما َرَمَأ َللها َّنِإَو

ِتَا

َُّثُ ْمُكَانْقَزَر َام ِتَابِّيَط نِم اوُلُك اوُنَمَا َنيِذَّلا َاهُّيَأي : َلىَاعَت َلَاقَو . ًاِلَِاص اوُلَمْعاَو

َرَكَذ

ِءَامَّسلا َلىِإ ِوْيَدَي ُّدَُيَ َرَ بْغَا َثَعْشَا َرَفَّسلا ُليِطُي ُلُجَّرلا

:

ُهُمَعْطَمَو !ُّبَر َاي ! ُّبَر َاي

. ُهَل ُبَاجَتْسُي ىَّنَأَف ِماَرَحلاِب َىِذُغَو ٌماَرَح ُهُسَبْلَمَو ٌماَرَح ُهُبَرْشَمَو ٌماَرَح

(

هاور

ملسم

(

Hadis di atas menerangkan mengenai peranan makanan dalam mempengaruhi kehidupan insan.

Berdasarkan hadis di atas,

(i) Nyatakan dua ciri makanan yang baik menurut perspektif Islam.

[ 2 markah] (ii) Berdasarkan potongan hadis yang bergaris, huraikan sejauhmanakah perkaitan

antara makanan dengan ibadah individu muslim.

(3)

(c) Susun semula potongan ayat di bawah mengikut tertib seperti dalam al-Quran. Anda dikehendaki menulis nombor sahaja.

1



2









3



4

( (Surah Luqman :18- 19 [4 markah] 2. (a) Firman Allah SWT :





















(

Surah al Mu’minun: 8-11

)

Ayat di atas menerangkan beberapa ciri mukmin yang berjaya. Berdasarkan ayat di atas,

(i) Nyatakan maksud kalimah yang bergaris.

[2 markah] (ii) Jelaskan dua cara anda memelihara solat berdasarkan potongan ayat;

        . [4 markah] (iii) Encik Zulkamal seorang pekerja yang sentiasa berusaha untuk memenangi hati majikannya. Walaubagaimanapun beliau tidak berusaha memelihara dirinya daripada melakukan perkara-perkara yang melanggar peraturan dan syariat termasuklah pernah melakukan penyelewengan dalam penggunaan wang syarikat. Perbuatan ini menjadikan beliau tidak disenangi oleh rakan sejawat. Jika anda rakan Encik Zulkamal, apakah tindakan yang akan anda lakukan untuk mencegah beliau daripada berterusan melakukan perbuatan di atas?

(4)

(b) Sabda Rasulullah SAW:

ِللها ُلْوُسَر َلاَق ،َلاَق ُوْنَع ُللها َيِضَر ةَرْ يَرُى ِبَِأ ْنَع

َلا :

َلاَو اوُشَجاَنَ ت َلاَو اوُدَساََتَ

ُمِلْسُمْلا .اًناَوْخِا ِللها َداَبِع اوُنوُكَو ٍضْعَ ب ِعْيَ ب ىَلَع ْمُكُضْعَ ب َعْيَ ب َلاَو اوُرَ باَدَت َلاَو اوُضَغاَبَ ت

َى ىَوْقَّ تلا ،ُهُرِقَْيَ َلاَو ُوُبِذْكَي َلاَو ُوُلُذَْيَ َلاَو ُوُمِلْظَي َلا ِمِلْسُمْلا وُخَأ

ِهِرْدَص َلىِإ ُرْ يِشُيَو اَنُه

ِمِلْسُمْلا ىَلَع ِمِلْسُلما ُّلُك .َمِلْسُمْلا ُهاَخَأ َرِقَْيَ ْنَأ ِّرَّشلا َنِم ٍءىِرْما ِبْسَِبِ ٍتاَّرَم َثَلاَث

َرَح

ُوُضْرِعَو ُوُلاَمَو ُوُمَد ٌما

.

)

هاور

ملسم

(

Hadis di atas menjelaskan tentang sifat-sifat mazmumah yang boleh menghancurkan perpaduan dalam kalangan umat Islam.

Berdasarkan hadis di atas,

(i) Nyatakan dua sifat mazmumah tersebut selain daripada berjual beli di atas jualan orang lain.

[2 markah] (ii) Jelaskan sebab Islam melarang perbuatan berjual beli di atas jualan orang lain .

[2 markah] (iii) Terangkan pengajaran daripada hadis di atas. [2 markah]

(c) A B C D

Lengkapkan potongan ayat di bawah dengan pilihan jawapan iaitu A, B, C dan

D yang betul daripada jadual di atas.

Anda hanya perlu menulis nombor soalan dan jawapan sahaja.

_______





__________









_________





________





(

Surah at-Taubah :128-129

)

[4 markah] (i) (ii) (iii) (iv)

(5)

3. (a) Firman Allah SWT:



















( (Surah Luqman:12-13

Ayat di atas menerangkan bahawa Allah SWT telah mewajibkan anak-anak mentaati dan menghormati kedua ibubapa.

Berdasarkan ayat di atas,

(i) Nyatakan dua pengorbanan ibu bapa terhadap anak-anak. [2 markah] (ii) Jelaskan kesan positif kepada anak-anak yang berbuat baik terhadap ibubapa

mereka.

[2 markah] (iii) Luqman al-Hakim merupakan seorang hamba Allah yang prihatin terhadap pendidikan anak-anak. Sejak kecil anak-anak diingatkan tentang tanggungjawab terhadap Allah SWT seperti menegakkan syariat agama.Ini adalah kerana apabila hak Allah SWT dijaga, hak agama dan segala urusan lain akan dapat dilaksanakan dengan lancar.

Cadangkan tiga tindakan yang perlu dilakukan oleh para ibubapa bagi melahirkan anak-anak yang soleh dan solehah.

[6 markah] (b) Sabda Rasulullah SAW:

ِللها ُلو ُسَر َذ َخَأ َلا َق ا َمُهْ نَع ُللها َي ِضَر َر َمُع ِن ْب ِللها ِد ْبَع ْن َع

ْن ُك َلا َقَ ف ِ ِكْنَِبِ

ِر ِظَتْنَ ت َلا َف َ ْي َسْمَأ اَذِإ ُلو ُقَ ي َر َمُع ُن ْبا َنا َكَو ٍلْيِب َس ُرِبا َع ْوَأ ٌب ْيِرَغ َِ َّنَأَك اَيْ نُّد لا ِفِ

َ ْ َب ْصَأ اَذِإَو َواَب َّصلا

َِ ِتاَيَح ْن ِمَو َِ ِضَرَمِل َِِتَّ ِص ْن ِم ْذ ُخَو َءا َسَمْلا ِر ِظَتْنَ ت َلا َف

.َِِتْوَمِل

)يراخبلا هاور(

Hadis di atas menjelaskan tentang cara pengurusan masa yang baik. Berdasarkan hadis di atas,

(i) Nyatakan satu daripada tuntutan hadis tersebut. [2 markah] (ii) Terangkan dua implikasi terhadap individu yang suka menangguhkan sesuatu

urusan.

(6)

(c) Soalan berikut diikuti dengan pilihan jawapan iaitu A dan B. Pilih jawapan yang betul daripada potongan kalimah tersebut supaya menjadi ayat yang lengkap seperti dalam al-Quran.

Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul (A atau B) sahaja.





(

)

(

)



(Surah al- Mu’minun: 2)

(i)





(



)

(

(



(Surah al- Mu’minun: 3)

(ii)





(

(

(

)



(

Surah al- Mu’minun: 4

)

(iii)





(



( )

)



(Surah al- Mu’minun: 5)

(iv)

[4 markah]

4. (a) Firman Allah SWT:







( Surah an-Nur : 31 )

Ayat di atas menjelaskan perintah Allah SWT tentang tuntutan memelihara kehormatan diri dan menjaga pandangan mata.

Berdasarkan potongan ayat di atas,

(i) Jelaskan dua cara anda menjaga pandangan mata. [4 markah] (ii) Islam sangat menekankan umatnya supaya mengawal pandangan mata kerana ia

sangat berkait rapat dengan kemuliaan dan kehinaan seseorang insan.

(A) (A) (A) (A) (B) (B) (B) (B)

(7)

tuntutan ini. [6 markah] (b) Pilih hukum tajwid yang betul bagi kalimah yang bergaris di bawah.

Anda dikehendaki menulis nombor dan jawapan yang betul (A atau B) sahaja.

No. Potongan ayat al-Quran Hukum Tajwid

A B (i)

( Surah Luqman : 18 ) Wakaf Lazim Wakaf Hasan (ii)

(

(Surah al An’am:46 Syafawi Ikhfak Syafawi Izhar

(iii)



....

(

Surah an-Nur: 2

)

Qalqalah Sughra Qalqalah Kubra (iv)

(Surah at-Taubah: 64) Wajibul Ghunnah Idgham Maal Ghunnah [4 markah] (c) Tulis semula petikan di bawah dalam tulisan jawi.

Orang yang berjihad wajib mempunyai niat yang ikhlas.Perjuangan yang dilakukan semata-mata untuk mendapat keredhaan Allah .Keikhlasan diperoleh dengan meletakkan kepentingan agama melebihi kepentingan peribadi.

(8)

5. (a) Firman Allah SWT:







































(Surah an-Nur: 35)

Ayat di atas menjelaskan tentang ‘  ' yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada orang mukmin untuk menerangi hati mereka.

Berdasarkan ayat di atas, (i)

Nyatakan maksud ‘  ‘. [2 markah] (ii)

Jelaskan dua faktor yang menghalang seseorang daripada memperolehi ‘  ‘. [4 markah]

(9)

(b) Nyatakan hukum tajwid bagi kalimah yang bergaris berdasarkan pilihan jawapan yang diberikan .

Anda dikehendaki menulis nombor soalan dan jawapan sahaja.

[6 markah] Mad Jaiz Munfasil Idgham Maal Ghunnah Izhar Syafawi Izhar Halqi (i)



(iv)





(ii)





(v)





(iii)





(vi)



(c ) Tulis semula pernyataan di bawah dengan tulisan rumi.

(i) (ii)

(iii)

(iv)

[ 4 markah]

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...