Session 10 17Mar11 Vietnamese (Dec27)

17  Download (0)

Full text

(1)
(2)

Vận hành máy móc

Tiếp xúc hóa chất

Mang vác nặng v.v...

Tương ứng tiêu chí: 6.2, 6.3

Tương ứng tiêu chí:

6.2, 6.3

(3)
(4)

Đào tạo trước nhân viên

Sau khi đào tạo, duy trì ghi chép về:

Ngày tháng

Nội dung đào tạo

Người đào tạo

Danh sách đại biểu tham dự

Tương ứng tiêu chí : 6.2, 6.3

Tương ứng tiêu chí :

(5)

©2009 Rainforest Alliance

Đào tạo trước nhân viên

Phỏng vấn công nhân và người quản lý tại một nông trại cà phê ở El Salvador

Tương ứng tiêu chí: 6.2, 6.3

Tương ứng tiêu chí:

(6)

Các khu vực rủi ro trên nông trại của bạnTương ứng tiêu chí: 6.6

Tương ứng tiêu chí:

6.6

(7)

Bao phủ các bộ phận gây nguy hiểm (dao cắt,

băng chuyền, mạch điện v.v.)

Thiết lập tay vịn cầu thang ở nơi cao

Thiết lập dấu hiệu cảnh báo và sơn màu

vàng

Làm thế nào để giảm rủi ro Tương ứng tiêu chí:

6.6

Tương ứng tiêu chí:

(8)

Các điều kiện làm việc rủi ro Tương ứng tiêu chí: 6.20

Tương ứng tiêu chí:

6.20

Làm việc trong bóng tối

(9)

Làm thế nào để giảm rủi ro? Tương ứng tiêu chí: 6.20

Tương ứng tiêu chí:

6.20

• Ánh sáng đầy đủ

• Lều nghỉ mát

(10)

Trong trường hợp bị thương nhẹ hoặc bệnhTương ứng tiêu chí :

6.19

Tương ứng tiêu chí :

6.19

(11)

Tương ứng tiêu chí: 6.19

Tương ứng tiêu chí:

6.19

Bộ sơ cứu thương

Không nên khóa

Không nên trống rỗng bên trong

Khi bạn mở khóa,chỉ có một lõi ngô bên trong!

(12)

Tương ứng tiêu chí: 6.19

Tương ứng tiêu chí:

6.19

Tắm và rửa mắt

Trong trường hợp bị tai nạn do hóa chất

Eye wash made of a plastic bottle

Shower

(13)

Tương ứng tiêu chí 6.18

Tương ứng tiêu chí

6.18

Dập tắt ngọn lửa

Thoát hiểm khẩn cấp

Liên lạc dịch vụ chữa cháy

(14)

Tương ứng tiêu chí:

6.18

Tương ứng tiêu chí:

6.18

Liên lạc gọi xe cứu

thương

Đưa gấp đến bệnh viện

(15)

Tương ứng tiêu chí: 6.4,6.5

Tương ứng tiêu chí:

6.4,6.5

Kiểm tra tổng quát

 dành cho công nhân làm bất kỳ hoạt động nguy

hiểm nào

Kiểm tra Colinesterase

(phân tích máu)

 dành cho công nhân sử dụng hóa chất có chứa

(16)

16

Tóm tắt

Training workers beforehand

Reduce the risk of dangerous

places of dangerous working conditions Giảm rủi ro nguy hiểm

về điều kiện làm việc

Medical examination

Prepare equipment and procedures to deal with accidents Chuẩn bị thiết bị và thủ

tục để xử lý tai nạn

(17)

The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.

Figure

Updating...

References

Related subjects :

Scan QR code by 1PDF app
for download now

Install 1PDF app in