RPP BAHASA JAWA KELAS X SEMESTER GENAP.doc

32 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

RENCANA

RENCANA PELAKSANAAN PELAKSANAAN PEMBELAJARAN PEMBELAJARAN 0101 N

Naamma a SSeekkoollaahh :: SMK Muhammadiyah RandublatungSMK Muhammadiyah Randublatung M

Maatta a PPeellaajjaarraann :: Bahasa JawaBahasa Jawa K

Keellaass/ / SSeemmeesstteerr :: X/2X/2 P

Peerrtteemmuuaan n kkee-- :: 11 A

Allookkaass  !!aakkttuu :: 2 X 45 menit2 X 45 menit S

Sttaann""aar Kr Koomm##eetteennss :: MMeenn""eenn$$aarrkkaann Mam

Mampu pu menmendendengargarkan kan dan dan memmemahaahami mi sesertarta menan

menanggapggapi i berbagberbagai ai ragam waana ragam waana lisan n!nlisan n!n sastra berupa pengumuman " berita dan erita sastra berupa pengumuman " berita dan erita K

Koomm##eetteennss  %%aassaarr :: Mendengarkan berita kebudayaanMendengarkan berita kebudayaan &&nn""kkaattoorr ::  Menyebutkan sumber beritaMenyebutkan sumber berita

 Menyebutkan p!k!k#p!k!k isi beritaMenyebutkan p!k!k#p!k!k isi berita  Menyampaikan isi berita seara lisanMenyampaikan isi berita seara lisan

dalam ragam bahasa krama$ dalam ragam bahasa krama$

 Menanggapi %isi& berita yang disampaikanMenanggapi %isi& berita yang disampaikan seara lisan$

seara lisan$

 Menyusun berita dengan t!pik yang lainMenyusun berita dengan t!pik yang lain dalam ragam bahasa krama$

dalam ragam bahasa krama$

A

A'' ((uujujuaan Pn Peemm))eellajajaarranan 1$

1$ 'es'eserterta didia didik dapat mek dapat menyebnyebutkutkan sumban sumber berer beritaita 2$

2$ 'esert'eserta didia didik menyk menyebutkan ebutkan seara seara lisan lisan p!k!k#pp!k!k#p!k!k i!k!k isi besi beritarita ($

($ 'esert'eserta didik dapa didik dapat menyamat menyampaikan ispaikan isi beriti berita seara la seara lisan dalisan dalam bahasa kram bahasa kramaama 4$

4$ 'esert'eserta didik a didik menanggmenanggapi isi api isi beritberita yang di sa yang di sampaikampaikan searan seara lisaa lisann 5$

5$ 'esert'eserta didia didik menk menyusun yusun beritberita denga dengan raan ragam bagam bahasa khasa kramarama

Karakter ss*a +an$ akan "kem)an$kan setelah mem#elajar )a) n a"alah Karakter ss*a +an$ akan "kem)an$kan setelah mem#elajar )a) n a"alah)) #Ker*a

#Ker*a keras" keras" Rasa Rasa ingin ingin tau" tau" Mandiri" Mandiri" ++anggung anggung *awab" *awab" K!munikati," K!munikati," ++!leransi$!leransi$

B$

B$ Mater AjarMater Ajar

Pa**ahan A$en$ n$ Kraton N$a+o$+akarta ,a"nn$rat Pa**ahan A$en$ n$ Kraton N$a+o$+akarta ,a"nn$rat

'alakrama antarane putra putri -alem Sri Sultan .amengkubuwana %.B& X yaiku 'alakrama antarane putra putri -alem Sri Sultan .amengkubuwana %.B& X yaiku R0 ur 0stuti i*areni kang kawisudha dadi KR Bendara lan dhaup kar! K'. R0 ur 0stuti i*areni kang kawisudha dadi KR Bendara lan dhaup kar! K'. 3

3udanegara asal ampung" udanegara asal ampung" dipantha pira#pira perangan$dipantha pira#pira perangan$ ng

ng antantaraarane6 ne6 nyanyantrntri/ni/ngasgas! ! sisinamnambi bi ngenngententeni i temtemantanten en putputririd d nglnglaksaksanaanaakeake adi

adiarara a plaplangkangkahan han lan lan ngangabektbekten" en" Mu*Mu*ahaahadahadahan" n" sirsiramaaman" n" mimid!dad!darenreni" i" i*ai*ab b 7!bu7!bul"l"  panggih" kirab" pamitan%+R80S kaa 9&

 panggih" kirab" pamitan%+R80S kaa 9&

Supaya bisa ngrung!kake pawarta lan nanggapi pawarta kanthi bener" para siswa kudu 6 Supaya bisa ngrung!kake pawarta lan nanggapi pawarta kanthi bener" para siswa kudu 6

 Mbudidaya milih pawartMbudidaya milih pawarta kang !!g kar! sing a kang !!g kar! sing diperl!kakediperl!kake 

 ++ansah ngrung!kake pawarta kanthi tlesih lan tlansah ngrung!kake pawarta kanthi tlesih lan tlitiiti 

 em!kake isi em!kake isi bakune pawartabakune pawarta 

 Bisa mbedakake Bisa mbedakake kanyatan lan kanyatan lan panemupanemu 

 Bisa ngudal Bisa ngudal lan tumanggap mlan tumanggap marang isine arang isine pawartapawarta :$

:$  Meto"e Pem)elajaran Meto"e Pem)elajaran +

+anya *awab) nkuiri) -iskusi) Bela*ar dalam kel!mp!k) dan anya *awab) nkuiri) -iskusi) Bela*ar dalam kel!mp!k) dan 'enugasan'enugasan -$

-$ SkenaroSkenaro Pem)elajaranPem)elajaran N

Noo KKee$$aattaann !!aakkttuu

1$ 1$

2$ 2$

 Kegiatan A  Kegiatan Awal wal 

M!ti;asi6 M!ti;asi6

 uru dan peserta didik bertanya *awab tentang pentingnya keterampilanuru dan peserta didik bertanya *awab tentang pentingnya keterampilan mendengarkan$

mendengarkan$ 

 uru dan peserta didik bertanya *awab tentang kesulitan peserta didik uru dan peserta didik bertanya *awab tentang kesulitan peserta didik  mendengarkan berita mendengarkan berita  Kegiatan Inti   Kegiatan Inti   2$1 8kspl!rasi  2$1 8kspl!rasi 

 'e'esesertrta a didididik k seseaarara man"rman"r mendengmendengarkan sebuah berita yangarkan sebuah berita yang

5 5

<5 <5

(2)

N

Noo KKee$$aattaann !!aakkttuu

($ ($

diperdengarkan$ diperdengarkan$ 

 'eserta didik seara mandiri menyebutkan sumber berita yang bau'eserta didik seara mandiri menyebutkan sumber berita yang bau didengar 

didengar  2$2 8lab!rasi 2$2 8lab!rasi

 'eserta'eserta didik didik  seara seara man"rman"rmenulis p!k!k# p!k!k isi beritamenulis p!k!k# p!k!k isi berita 

 'eserta didik menyampaikan isi berita dalam ragam bahasa krama'eserta didik menyampaikan isi berita dalam ragam bahasa krama 

 'eserta didik seara'eserta didik seara )eran)eranmenanggapi menanggapi isi berisi berita yang ita yang didengardidengar 

 'eserta didik memberikan k!mentar seara bergantian atas tanggapan yang'eserta didik memberikan k!mentar seara bergantian atas tanggapan yang diberikan peserta didik yang lain$

diberikan peserta didik yang lain$ 

 'eserta didik men*awab pertanyaan lisan 'eserta didik men*awab pertanyaan lisan yang dikemukakan guru$yang dikemukakan guru$ 

 'eserta didik menyebutkan ara m'eserta didik menyebutkan ara memper!leh data untuk menyusun berita$emper!leh data untuk menyusun berita$ 

 'eserta didik menyusun kerangka berita'eserta didik menyusun kerangka berita 

 'eser'eserta ta didididik k mengemengembanmbangkan gkan men*men*adi adi teks berita dengan teks berita dengan ragam bahasaragam bahasa krama

krama$$ 2$(

2$( K!nK!n,ir,irmasmasii 

 uurru u sseeaarraa teter)r)ukukaa memberikanmemberikan umpumpan an balbalik ik p!sp!sitiiti, , ataatas s hashasilil diskusi dan tanggapan peserta didik mengenai berita

diskusi dan tanggapan peserta didik mengenai berita 

 uruurumelakukanmelakukan pengamatan atas kiner*a peserta didik  pengamatan atas kiner*a peserta didik  

 uurruu memberikanmemberikan  penghargaan dan  penghargaan dan keberhasilankeberhasilan pespeserterta a diddidik ik  ter

terbaibaik k sebsebagaagai i upayupayaa menghargai prestasi menghargai prestasi  dalam dalam mendengmendengarkanarkan  berita dengan baik 

 berita dengan baik  

 uuru ru seseaarara ter)ukater)uka  memberi m!ti;asi kepada peserta didik yang  memberi m!ti;asi kepada peserta didik yang  belum berpartisipasi akti, 

 belum berpartisipasi akti,   Kegiatan Penutup

 Kegiatan Penutup 

 uru meuru meminta sminta siswa siswa searaeara mandiri mandiri untuk menyampaiuntuk menyampaikan kan searaseara lisan isi berita didengar 

lisan isi berita didengar  3.1 Kegiatan

3.1 Kegiatan TTerstruktur erstruktur  

 uuru ru memembmbereri i tutugagas s kekepapada da sisiswswa a memen*n*awawab ab pepertrtananyaayaan n yayangng  berhubungan dengan berita berupa uraian

 berhubungan dengan berita berupa uraian ($2

($2 Kegiatan Mandiri T Kegiatan Mandiri Tak Tak Terstruktur erstruktur  

 ururu u memmemberberi i tugtugas as titidak dak terterstrstruktuktur ur sebsebagai agai penpengayagayaan an matmaterieri tenta

tentang berita yaiku peserng berita yaiku peserta didik untuk mendeta didik untuk mendengarkangarkan berita n berita baik baik   berita dari +=

 berita dari +=" R0-> maupun dari internet" R0-> maupun dari internet 

 'eserta didik menyusun berita dengan ragam bahasa krama'eserta didik menyusun berita dengan ragam bahasa krama 

 'eserta didik menatat sumber berita'eserta didik menatat sumber berita 

 'eserta didik memberikan tanggapan terhadap 'eserta didik memberikan tanggapan terhadap isi beritaisi berita

1? 1?

E

E'' PPeennllaaaann

 'enilaian 'enilaian pr!sepr!ses s dilakdilaksanakasanakan n selamselama a pembelpembela*aran berlangsuna*aran berlangsung g dengan pengamatandengan pengamatan terhadap aspek#aspek keseriusan dan keantusiasan

terhadap aspek#aspek keseriusan dan keantusiasan

 'enilaian hasil dilakukan dalam bentuk pemberian tugas indi;idu dengan rambu#rambu'enilaian hasil dilakukan dalam bentuk pemberian tugas indi;idu dengan rambu#rambu  penilaian

 penilaian %1& %1& Ketepatan Ketepatan dalam dalam menyebutkan menyebutkan sumber sumber berita berita %2& %2& Ketepatan Ketepatan dalamdalam menyebutkan p!k!k#p!k!k isi berita %(& Ketepatan dalam menyampaikan isi berita dalam menyebutkan p!k!k#p!k!k isi berita %(& Ketepatan dalam menyampaikan isi berita dalam  bahasa krama

 bahasa krama %4&

%4& KetepaKetepatan tan dalamdalammenyusmenyusun un beritberita a dengan dengan bahasa bahasa krama krama %5&Ket%5&Ketepatan epatan dalamdalam menanggapi seara lisan tentang isi berita

menanggapi seara lisan tentang isi berita 

 Butir S!al6Butir S!al6 1$

1$ SebuSebutna tna sumsumberbere bere beritita kana kang k!g k!runrung!kag!kake mke mau @au @ 2$

2$ Sebutna Sebutna p!k!k#pp!k!k#p!k!k !k!k isinisine e pawartpawarta kaa kang kng k!rung!!rung!kake kake %sapa %sapa kang kang martamartakake" kake" anaana ngendi kedadeane" kepriye kahanane" lsp&@

ngendi kedadeane" kepriye kahanane" lsp&@ ($

($ :!ba *:!ba *lentrlentrehna ngaehna ngangg! bangg! basamu dhsamu dhewe ngeewe ngenani inani isine sine pawartpawarta mau sa mau sarana arana lesan@lesan@ 4$

4$ ararapeapen pin pitaktak!na!nan#pin#pitaktak!na!nan ing n ing M!dM!dul ul +R8+R800S S @@ a$

a$ 0na ngendi 0na ngendi memtri memtri sawah di sawah di anakake Aanakake A  b$

 b$ Sapa kang ngrawuhi upaara memetri sawah ing Bantul ASapa kang ngrawuhi upaara memetri sawah ing Bantul A $

$ MasMasaraarakat kat kalkalipuipur r dendening ing aaraara a puapuanapa napa kemkemaw!naw!n" " nalnalika ika upaupaara ara memmemetretrii sawah di anakakeA

sawah di anakakeA d$

d$ 0pa wae 0pa wae kebudayaan kang wis kebudayaan kang wis di dhaku di dhaku dening negara dening negara liya Aliya A e$

e$ ububernernur ngendur ngendi wae i wae kang wis ndakang wis nda,ta,tarakrake e senseni budaya dhaei budaya dhaerahrahe marange marang -epartemen Kebudayaan dan 'ariwisata A

-epartemen Kebudayaan dan 'ariwisata A 5$

5$ enehana enehana tanggetanggepan pan gegayutgegayutan an kar! kar! isinisine e pawartpawarta ka kang ang k!rungu k!rungu mauAmauA 

 Kuni Jawaban 6Kuni Jawaban 6

1$Kawiaksanaan guru 1$Kawiaksanaan guru 2$Kawiaksanaan guru 2$Kawiaksanaan guru ($ Kawiaksanan guru ($ Kawiaksanan guru

(3)

N

Noo KKee$$aattaann !!aakkttuu

($ ($

diperdengarkan$ diperdengarkan$ 

 'eserta didik seara mandiri menyebutkan sumber berita yang bau'eserta didik seara mandiri menyebutkan sumber berita yang bau didengar 

didengar  2$2 8lab!rasi 2$2 8lab!rasi

 'eserta'eserta didik didik  seara seara man"rman"rmenulis p!k!k# p!k!k isi beritamenulis p!k!k# p!k!k isi berita 

 'eserta didik menyampaikan isi berita dalam ragam bahasa krama'eserta didik menyampaikan isi berita dalam ragam bahasa krama 

 'eserta didik seara'eserta didik seara )eran)eranmenanggapi menanggapi isi berisi berita yang ita yang didengardidengar 

 'eserta didik memberikan k!mentar seara bergantian atas tanggapan yang'eserta didik memberikan k!mentar seara bergantian atas tanggapan yang diberikan peserta didik yang lain$

diberikan peserta didik yang lain$ 

 'eserta didik men*awab pertanyaan lisan 'eserta didik men*awab pertanyaan lisan yang dikemukakan guru$yang dikemukakan guru$ 

 'eserta didik menyebutkan ara m'eserta didik menyebutkan ara memper!leh data untuk menyusun berita$emper!leh data untuk menyusun berita$ 

 'eserta didik menyusun kerangka berita'eserta didik menyusun kerangka berita 

 'eser'eserta ta didididik k mengemengembanmbangkan gkan men*men*adi adi teks berita dengan teks berita dengan ragam bahasaragam bahasa krama

krama$$ 2$(

2$( K!nK!n,ir,irmasmasii 

 uurru u sseeaarraa teter)r)ukukaa memberikanmemberikan umpumpan an balbalik ik p!sp!sitiiti, , ataatas s hashasilil diskusi dan tanggapan peserta didik mengenai berita

diskusi dan tanggapan peserta didik mengenai berita 

 uruurumelakukanmelakukan pengamatan atas kiner*a peserta didik  pengamatan atas kiner*a peserta didik  

 uurruu memberikanmemberikan  penghargaan dan  penghargaan dan keberhasilankeberhasilan pespeserterta a diddidik ik  ter

terbaibaik k sebsebagaagai i upayupayaa menghargai prestasi menghargai prestasi  dalam dalam mendengmendengarkanarkan  berita dengan baik 

 berita dengan baik  

 uuru ru seseaarara ter)ukater)uka  memberi m!ti;asi kepada peserta didik yang  memberi m!ti;asi kepada peserta didik yang  belum berpartisipasi akti, 

 belum berpartisipasi akti,   Kegiatan Penutup

 Kegiatan Penutup 

 uru meuru meminta sminta siswa siswa searaeara mandiri mandiri untuk menyampaiuntuk menyampaikan kan searaseara lisan isi berita didengar 

lisan isi berita didengar  3.1 Kegiatan

3.1 Kegiatan TTerstruktur erstruktur  

 uuru ru memembmbereri i tutugagas s kekepapada da sisiswswa a memen*n*awawab ab pepertrtananyaayaan n yayangng  berhubungan dengan berita berupa uraian

 berhubungan dengan berita berupa uraian ($2

($2 Kegiatan Mandiri T Kegiatan Mandiri Tak Tak Terstruktur erstruktur  

 ururu u memmemberberi i tugtugas as titidak dak terterstrstruktuktur ur sebsebagai agai penpengayagayaan an matmaterieri tenta

tentang berita yaiku peserng berita yaiku peserta didik untuk mendeta didik untuk mendengarkangarkan berita n berita baik baik   berita dari +=

 berita dari +=" R0-> maupun dari internet" R0-> maupun dari internet 

 'eserta didik menyusun berita dengan ragam bahasa krama'eserta didik menyusun berita dengan ragam bahasa krama 

 'eserta didik menatat sumber berita'eserta didik menatat sumber berita 

 'eserta didik memberikan tanggapan terhadap 'eserta didik memberikan tanggapan terhadap isi beritaisi berita

1? 1?

E

E'' PPeennllaaaann

 'enilaian 'enilaian pr!sepr!ses s dilakdilaksanakasanakan n selamselama a pembelpembela*aran berlangsuna*aran berlangsung g dengan pengamatandengan pengamatan terhadap aspek#aspek keseriusan dan keantusiasan

terhadap aspek#aspek keseriusan dan keantusiasan

 'enilaian hasil dilakukan dalam bentuk pemberian tugas indi;idu dengan rambu#rambu'enilaian hasil dilakukan dalam bentuk pemberian tugas indi;idu dengan rambu#rambu  penilaian

 penilaian %1& %1& Ketepatan Ketepatan dalam dalam menyebutkan menyebutkan sumber sumber berita berita %2& %2& Ketepatan Ketepatan dalamdalam menyebutkan p!k!k#p!k!k isi berita %(& Ketepatan dalam menyampaikan isi berita dalam menyebutkan p!k!k#p!k!k isi berita %(& Ketepatan dalam menyampaikan isi berita dalam  bahasa krama

 bahasa krama %4&

%4& KetepaKetepatan tan dalamdalammenyusmenyusun un beritberita a dengan dengan bahasa bahasa krama krama %5&Ket%5&Ketepatan epatan dalamdalam menanggapi seara lisan tentang isi berita

menanggapi seara lisan tentang isi berita 

 Butir S!al6Butir S!al6 1$

1$ SebuSebutna tna sumsumberbere bere beritita kana kang k!g k!runrung!kag!kake mke mau @au @ 2$

2$ Sebutna Sebutna p!k!k#pp!k!k#p!k!k !k!k isinisine e pawartpawarta kaa kang kng k!rung!!rung!kake kake %sapa %sapa kang kang martamartakake" kake" anaana ngendi kedadeane" kepriye kahanane" lsp&@

ngendi kedadeane" kepriye kahanane" lsp&@ ($

($ :!ba *:!ba *lentrlentrehna ngaehna ngangg! bangg! basamu dhsamu dhewe ngeewe ngenani inani isine sine pawartpawarta mau sa mau sarana arana lesan@lesan@ 4$

4$ ararapeapen pin pitaktak!na!nan#pin#pitaktak!na!nan ing n ing M!dM!dul ul +R8+R800S S @@ a$

a$ 0na ngendi 0na ngendi memtri memtri sawah di sawah di anakake Aanakake A  b$

 b$ Sapa kang ngrawuhi upaara memetri sawah ing Bantul ASapa kang ngrawuhi upaara memetri sawah ing Bantul A $

$ MasMasaraarakat kat kalkalipuipur r dendening ing aaraara a puapuanapa napa kemkemaw!naw!n" " nalnalika ika upaupaara ara memmemetretrii sawah di anakakeA

sawah di anakakeA d$

d$ 0pa wae 0pa wae kebudayaan kang wis kebudayaan kang wis di dhaku di dhaku dening negara dening negara liya Aliya A e$

e$ ububernernur ngendur ngendi wae i wae kang wis ndakang wis nda,ta,tarakrake e senseni budaya dhaei budaya dhaerahrahe marange marang -epartemen Kebudayaan dan 'ariwisata A

-epartemen Kebudayaan dan 'ariwisata A 5$

5$ enehana enehana tanggetanggepan pan gegayutgegayutan an kar! kar! isinisine e pawartpawarta ka kang ang k!rungu k!rungu mauAmauA 

 Kuni Jawaban 6Kuni Jawaban 6

1$Kawiaksanaan guru 1$Kawiaksanaan guru 2$Kawiaksanaan guru 2$Kawiaksanaan guru ($ Kawiaksanan guru ($ Kawiaksanan guru

(4)

4$a$

4$a$ apangan sumber apangan sumber agung" Jetis agung" Jetis BantulBantul b$

b$ akil akil Bupati Bupati Bntul" Bntul" Sumarm!Sumarm! $

$ Manekawarna Manekawarna seni seni lan lan pameran pameran kera*inankera*inan d$ +

d$ +ri 'endet" ri 'endet" Re!g '!n!r!g! Re!g '!n!r!g! lan agu lan agu rasa sayangerasa sayange e$

e$ -aerah -aerah Bali" Bali" -3-3" " lan lan ++++ 5$ Kawiaksanaan guru

5$ Kawiaksanaan guru

 'ed!man 'enyek!ran 6'ed!man 'enyek!ran 6  !

 ! raianraian Kriteria KetepatanKriteria Ketepatan B

Beennaarr SSeetteennggaahh SSaallaahh 1

1 KeKetetepapattan dan dalalam mam meyeyebebututkakann Sumber berita

Sumber berita

2

2?? 11?? ?? 2

2 KeKetetepapatatan n dadalalam m memenynyebebututkakann  p!k!k#p!k!k isi berita

 p!k!k#p!k!k isi berita

2

2?? 11?? ?? (

( KeKel!l!gigisasan dn dan an kekesasantntununan an dadalalamm men*awab pertanyaan dalam men*awab pertanyaan dalam  berita

 berita

2

2?? 11?? ??

4

4 KeKetetepapatatan bn bahahasasa ya yanang dg digigununakakanan untuk menyampaikan ringkasan untuk menyampaikan ringkasan isi berita

isi berita

2

2?? 11?? ??

5

5 KeKel!l!gigisasan dn dan an kekesasantntununan an dadalalamm memberikan tanggapan tanggapan memberikan tanggapan tanggapan

2

2?? 11?? ?? +

+!!ttaallnniillaaii 11???? 55?? ??

''

Me"a/ Sum)er Pem)elajaranMe"a/ Sum)er Pem)elajaran 

 Buku Memetri Basa Jawi kangg! SM0 Kelas X terbitan 'emerintah K!ta Bl!raBuku Memetri Basa Jawi kangg! SM0 Kelas X terbitan 'emerintah K!ta Bl!ra 

 Buku KS +R80S"M>- X " MM' K!ta Bl!ra$Buku KS +R80S"M>- X " MM' K!ta Bl!ra$

Randublatung"1 Juli 2?14 Randublatung"1 Juli 2?14 Mengetahui"

Mengetahui" K

Keeppaalla a SSMMK K MMuuhhaammmmaaddiiyyaah h RRaanndduubbllaattuunngg uurru u MMaappeell

S

Suuwwiitt""SS$$00gg$$""SS$$''dd KaassrriiyK yaattiinniinnggssiihh" " SS$$''dd  BM) 1??(C94

(5)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah

Randublatung Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Kelas/ Semester : X/2

Alokas !aktu : 4 X 45 menit Stan"ar Kom#etens : Ber).ara

Mampu mengungkapkan pikiran"  pendapat" gagasan" dan perasaan seara lisan n!nsastra maupun sastra dengan menggunakan berbagai ragam dan unggah-ungguh  bahasa Jawa$

Kom#etens %asar : Menyampaikan in,!rmasi yang diper!leh melalui radi!" tele;isi" atau internet

&n"kator :  Menyebutkan seara lisan sumber berita

 Menyebutkan seara lisan p!k!k#  p!k!k isi berita

 Menyampaikan isi berita seara lisan dalam ragam bahasa krama  Menanggapi isi berita yang

disampaikan seara lisan

 Mengungkap kembali isi berita dengan ragam bahasa krama  Menyusun berita dengan ragam

 bahasa krama

A' (ujuan Pem)elajaran

1$ 'eserta didik menyebutkan seara lisan sumber bela*ara

2$ 'eserta didik menyebutkan seara lisan p!k!k#p!k!k isi berita

($ 'eserta didik menyampaikan isi berita seara lisan dalam ragam bahasa krama 4$ 'eserta didik menanggapi isi berita yang disampaikan seara lisan

5$ 'eserta didik mengungkap kembali isi berita denagan ragam bahasa krama D$ 'eserta didik menyusun berita dengan ragam bahasa karama

Karakter ss*a +an$ akan "kem)an$kan setelah mem#elajar )a) n a"alah) #Ker*a keras" Rasa ingin tau" Mandiri" +anggung *awab" K!munikati," +!leransi$

B' Mater Ajar

Manungsa warganing bebrayan mesthi !ra bisa uwal saka manungsa liyane$ ng saben dinane mesthi mbutuhake in,!rmasi$ n,!rmasi utawa kabar bisa katem!kake saka medhia elektr!nik kayata radhi!" tele;ise" internet lsp$" utawa saka medhia !ra elektr!nik kayata kalawarti" ariwarti" lan buku$ gandharake kabar utawa in,!rmasi marang w!ng liya kuwi !ra gampang" apa maneh ngandharake ing ngarepe w!ng akeh" bisa#bisa apa kanga rep dikabarake malah salah kedadeyan$

Supaya apa kanga rep dikabarake marang w!ng liya !ra salah kedadeyan" kang kudu digatekake yaiku 6

 Sumber in,!rmasi kudu etha  Kudu ngerti isine

 n,!rmasine kudu anyar" atual lan bisa diperaya  Kangg! sapa kabar mau

 Kabar mau !ra kena ditambah#tambahi utawa dikurangi  +u*uane menehi kabar marang w!ng liya

(6)

 'aedahe in,!rmasi mau kangg! w!ng liya :$ Met!de 'embela*aran

+anya *awab) nkuiri) -iskusi) Bela*ar dalam kel!mp!k) dan 'enugasan %' Skenaro Pem)elajaran No Ke$atan !aktu 1$ 2$ ($  Kegiatan Awal  M!ti;asi6

 uru dan peserta didik bertanya *awab tentang pentingnya keterampilan  berbiara$

 uru dan peserta didik bertanya *awab tentang kesulitan peserta didik  dalam menyampaikan in,!rmasi/ berita

 Kegiatan Inti   2$1 8kspl!rasi

 'eserta didik searaman"r menyampaikan sebuah in,!masi/berita$  'eserta didik seara man"r menyebutkan sumber berita yang

disampaikan$

 uru dengan penuh tan$$un$ ja*a) membimbing peserta didik  untuk menaat p!k!k# p!k!k isi berita/ in,!rmasi yang telah disampaikan

2$2 8lab!rasi

 'eserta didik menyampaikan isi berita seara lisan dalam ragam  bahasa krama

 'eserta didik menanggapi isi berita yang disampaikan seara lisan  'eserta didik mengungkap kembali isi berita dengan ragam bahasa

krama

 'eserta didik menyusun dra, berita

 'eserta didik menyusun berita dengan ragam bahasa krama 2$( K!n,irmasi

 uru seara ter)uka memberikan umpan balik p!siti, atas hasil diskusi dan tanggapan peserta didik mengenai in,!rmasi/ berita  uru melakukan pengamatan atas kiner*a peserta didik 

 uru memberikan penghargaan kepada peserta didik terbaik sebagai upaya men$har$a #restas telah menyampaikan pendapatnya dengan baik$

 uru seara terbuka memberi m!ti;asi kepada peserta didik yang  belum berpartisipasi akti, 

 Kegiatan Penutup

 uru bersama dengan peserta didik mengadakan re,leksi terhadap  pr!ses dan hasil pembela*aran$

3.1 Kegiatan Terstruktur 

 uru memberi tugas kepada siswa men*awab pertanyaan yang  berhubungan dengan in,!rmasi /berita yang disampaikan

3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur 

 uru memberi tugas tidak terstruktur sebagai pengayaan yaiku menyusun berita dengan ragam bahasa krama

5

<5

1?

E. Penlaan

 'enilaian pr!ses dilaksanakan selama pembela*aran berlangsung dengan pengamatan terhadap aspek#aspek keseriusan dan keantusiasan

 'enilaian hasil dilakukan dalam bentuk pemberian tugas indi;idu dengan rambu#rambu  penilaian %1& Ketepatan dalam menyebutkan sumber berita %2& Ketepatan dalam

menyebutkan seara lisan p!k!k#p!k!k isi berita %(& Ketepatan dalam menyampaikan isi berita seara lisan %4& Ketepatan dalam menanggapi isi berita seara lisan %5& Ketepatan dalammengungkap kembali isi berita dengan bahasa krama %D&Ketepatan dalam menyusun berita dengan ragam bahasa krama

 Butir S!al6

1$ Sebutna sumbere berita sing di andharake mau @

2$ Sebutna p!k!k#p!k!k isine pawarta sing di andharake mau %sapa kang martakake" ana ngendi kedadeane" kepriye kahanane" lsp&@

($ :!ba *lentrehna ngangg! basamu dhewe ngenani isine pawarta mau sarana lesan@ 4$ enehana tanggepan gegayutan kar! isine pawarta kang k!rungu mauA

 Kuni Jawaban 6

(7)

2$ Kawiaksanan guru ($ Kawiaksanan guru 4$ Kawiaksanaan guru  'ed!man 'enyek!ran 6

 ! raian Kriteria Ketepatan

Benar Setengah Salah 1 Ketepatan dalam meyebutkan

Sumber berita

(? 15 ?

2 Ketepatan dalam menyebutkan  p!k!k#p!k!k isi berita

(? 15 ?

( Kel!gisan dan kesantunan dalam men*awab pertanyaan dalam  berita

2? 1? ?

4 Ketepatan bahasa yang digunakan untuk menyampaikan ringkasan isi berita

2? 1? ?

5 +!tal nilai 1?? 5? ?

F. Me"a/ Sum)er Pem)elajaran  www$suaramerdeka$!m

 Buku M!dul Basa Jawi kangg! SM0/ SMK Kelas X terbitan 'emerintah K!ta Bl!ra Randublatung"1 Juli 2?14

Mengetahui"

Kepala SMK Muhammadiyah Randublatung uru Mapel

Suwit"S$0g$"S$'d Kasriyatiningsih" S$'d  BM) 1??(C94

(8)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Randublatung Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Kelas/ Semester : X/2

Alokas !aktu : 2 X 45 menit Stan"ar Kom#etens : Mem)a.a

Mampu membaa dan memahami  baaan n!nsastra maupun sastra"  berhuru, atin maupun Jawa dengan  berbagai keterampilan dan teknik

membaa$

Kom#etens %asar : Membaa nyaring naskah berita

&n"kator :  Membaa naskah berita denagn la,al" int!nasi" dan irama yang tepat

  A. (ujuan Pem)elajaran

 'eserta didik dapat membaa naskah berita dengan la,al" int!nasi dan irama yang tepat

Karakter ss*a +an$ akan "kem)an$kan setelah mem#elajar )a) n a"alah) #Ker*a keras" Rasa ingin tau" Mandiri" +anggung *awab" K!munikati," +!leransi$ B$ Mater Ajar

Maa pawarta kaya kang dilak!kake panggiyar % penyiar&" kag!l!ng *enising maa kangg! w!ng liya$ Mula pamaane pawarta kudu etha" supaya isine pawarta katampa wutuh kangg!ne sing ngrung!kake lan !ra dadi kleru ing panampa$

Mula saka kuwi" ana babagan kang kudu dinggatekake pamaa pawarta yaiku 6

1$ 'amaa pawarata kudu nguwasani isine pawarata kanga rep diwaa$ Sadurunge maa"  pamaa pawarta kudu wis maa naskah luwih dhisik lan naliti menawa ana sing kleru$ 2$ 'ela,alan utawa kedale ,!nem" k!ns!nan utawa ;!al kudu etha supaya !ra dadi samar 

karepe amarga anane tembung#tembung sing arep padha panguapane

($ n*al napas utawa *eda kudu pener$Sem!n! uga kar! dawa lan endhake *eda$Biasane  pamaa pawarata migunakake tandha % / & kangg! mandheg sedela"tandha % // & kangg!

mandheg suwe" tandha % # & kangg! pungkasan baris sing !ra kena mandheg$

4$ irama utawa dhuwur endhek swara selang#seling supaya gampang dibedakake antarane bagian kang penting lan !ra penting

5$ 0ngg!ne maa !ra kena epet banget utawa rendhet banget$ +emp! kang epet banget ngangelke angg!ne nampa" suwalike menawa rendhet banget bakal mb!senake sing ngrung!kake$

D$ Bantere swara ukup" saengga etha ditampa$

<$ Menawa maa pawarta dipa*ang" sikep pamaa kudu kat!n wa*ar" !ra kaku" utawa !ra sakarepe dhewe$ 'andeleng !ra kena mung katu*u marang nasakah$ ku sabenere  pamaa pawarata ing += migunakake telepr!mpter" yaiku alat kang mirip += sing isine teks pawarata$ 0lat iki diselehake ing ngis!r kamera saengga pamaa pawarta kaya# kaya mung delengi kamera lan kat!n apal teks pawarta$

C' Meto"e Pem)elajaran

+anya *awab) nkuiri) -iskusi) Bela*ar dalam kel!mp!k) dan 'enugasan %'Skenaro Pem)elajaran

No Ke$atan !aktu

1$  Kegiatan Awal  M!ti;asi6

 uru dan peserta didik bertanya *awab tentang pentingnya keterampilan membaa$

 uru dan peserta didik bertanya *awab tentang kesulitan peserta didik  membaa teks berita

(9)

No Ke$atan !aktu 2$

($

 Kegiatan Inti   2$1 8kspl!rasi

 'eserta didik menyaksikan pembaaan berita yang benar$  'eserta didik men!ba membaakan berita dengan benar 

 'eserta didik mendengarkan pen*elasan dan penilaian guru mengenai  pembaaan berita

 'eserta didik mendiskusikan pembaaan berita 2$2 8lab!rasi

 'eserta didik seara mandiri   membaakan berita di depan kelas dengan la,al" int!nasi dan irama yang tepat seara bergantian

 'eserta didik menilai pembaaan berita yang dilakukan peserta didik  yang lain$

 'eserta didik mendapatkan tanggapan baik dari guru maupun peserta didik lain$

 uru memberikan penghargaan prestasi  kepada peserta didik yang membaa dengan baik$

2$( K!n,irmasi

 uru seara ter)uka memberikan umpan balik p!siti, atas hasil diskusi dan tanggapan peserta didik mengenai berita

 uru melakukan pengamatan atas kiner*a peserta didik 

 uru memberikan penghargaan peserta didik terbaik sebagai upaya men$har$a #restas telah membaa berita dengan baik$

 uru seara ter)uka memberi m!ti;asi kepada peserta didik yang  belum berpartisipasi akti, 

 Kegiatan Penutup

 uru bersama dengan peserta didik mengadakan re,leksi terhadap  pr!ses dan hasil pembela*aran$

3.1 Kegiatan Terstruktur 

 uru memberi tugas kepada siswa men*awab pertanyaan yang  berhubungan dengan membaa teks berita

($2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur 

 uru memberi tugas mandiri tak terstruktur kepadasiswa meneritakan kembali isi berita dengan bahasa sendiri

<5

1?

E' Penlaan

 'enilaian pr!ses dilaksanakan selama pembela*aran berlangsung dengan pengamatan terhadap aspek#aspek keseriusan dan keantusiasan

 'enilaian hasil dilakukan dalam bentuk pemberian tugas indi;idu dengan rambu#rambu  penilaian %1& Ketepatan dalam membaakan teks berita sesuai dengan la,al" int!nasi dan irama %2& Ketepatan dalam merumuskan p!k!k#p!k!k isi berita %(& Ketepatan dalam meneritakan isi berita dalam bahasa krama

 Butir S!al6

1$ aanen teks pawarta ing ngarep kelas @  Kuni Jawaban 6

1$Kawiaksanaan guru  'ed!man 'enyek!ran 6

 ! raian Kriteria Ketepatan

Benar Setengah Salah 1 Ketepatan dalam membaakan

teks berita sesuai dengan la,al"

4? 2? ?

2 Ketepatan dalam membaakan teks berita sesuai dengan int!nasi

2? 1? ?

( Ketepatan dalam membaakan teks berita sesuai dengan irama

2? 1? ?

(10)

' Me"a/ Sum)er Pem)elajaran

 Buku M!dul Basa Jawi kangg! SM0/ SMK Kelas X terbitan 'emerintah K!ta Bl!ra Randublatung"1 Juli 2?14

Mengetahui"

Kepala SMK Muhammadiyah Randublatung uru Mapel

Suwit"S$0g$"S$'d Kasriyatiningsih" S$'d  BM) 1??(C94

(11)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Randublatung

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Kelas/ Semester : X/2

Alokas !aktu : 2 X 45 menit

Stan"ar Kom#etens : Mem)a.a

Mampu membaa dan memahami  baaan n!nsastra maupun sastra"  berhuru, atin maupun Jawa dengan  berbagai keterampilan dan teknik

membaa$

Kom#etens %asar : Membaa nyaring naskah berita &n"kator :  Merumuskan p!k!k#p!k!k isi berita

 Meneritakan kembali isi berita dengan bahasa sendiri

A.  (ujuan Pem)elajaran

1$ 'eserta didik merumuskan p!k!k#p!k!k isi berita

2$ 'eserta didik dapat meneritakan kembali isi berita dengan bahasa sendiri

Karakter ss*a +an$ akan "kem)an$kan setelah mem#elajar )a) n a"alah) #Ker*a keras" Rasa ingin tau" Mandiri" +anggung *awab" K!munikati," +!leransi$

B.  Mater Ajar

Maa pawarta kaya kang dilak!kake panggiyar % penyiar&" kag!l!ng *enising maa kangg! w!ng liya$ Mula pamaane pawarta kudu etha" supaya isine pawarta katampa wutuh kangg!ne sing ngrung!kake lan !ra dadi kleru ing panampa$

Mula saka kuwi" ana babagan kang kudu dinggatekake pamaa pawarta yaiku 6 1$ 'amaa pawarata kudu nguwasani isine pawarata kanga rep diwaa$ Sadurunge

maa" pamaa pawarta kudu wis maa naskah luwih dhisik lan naliti menawa ana sing kleru$

2$ 'ela,alan utawa kedale ,!nem" k!ns!nan utawa ;!al kudu etha supaya !ra dadi samar karepe amarga anane tembung#tembung sing arep padha panguapane

($ n*al napas utawa *eda kudu pener$Sem!n! uga kar! dawa lan endhake  *eda$Biasane pamaa pawarata migunakake tandha % / & kangg! mandheg sedela"tandha % // & kangg! mandheg suwe" tandha % # & kangg! pungkasan baris sing !ra kena mandheg$

4$ irama utawa dhuwur endhek swara selang#seling supaya gampang dibedakake antarane bagian kang penting lan !ra penting

5$ 0ngg!ne maa !ra kena epet banget utawa rendhet banget$ +emp! kang epet  banget ngangelke angg!ne nampa" suwalike menawa rendhet banget bakal

mb!senake sing ngrung!kake$

D$ Bantere swara ukup" saengga etha ditampa$

<$ Menawa maa pawarta dipa*ang" sikep pamaa kudu kat!n wa*ar" !ra kaku" utawa !ra sakarepe dhewe$ 'andeleng !ra kena mung katu*u marang nasakah$ ku sabenere  pamaa pawarata ing += migunakake telepr!mpter" yaiku alat kang mirip += sing isine teks pawarata$ 0lat iki diselehake ing ngis!r kamera saengga pamaa pawarta kaya#kaya mung delengi kamera lan kat!n apal teks pawarta$

C' Meto"e Pem)elajaran

+anya *awab) nkuiri) -iskusi) Bela*ar dalam kel!mp!k) dan 'enugasan %' Skenaro Pem)elajaran

No Ke$atan !aktu

1$  Kegiatan Awal  M!ti;asi6

 uru dan peserta didik bertanya *awab tentang pentingnya keterampilan

(12)

No Ke$atan !aktu

2$

($

membaa$

 uru dan peserta didik bertanya *awab tentang kesulitan peserta didik  membaa teks berita

 Kegiatan Inti 

 2$1 8kspl!rasi

 'eserta didik yang dalam pertemuan sebelumnya dinilai baik  membaakan berita di depan kelas dengan la,al" int!nasi dan irama yang tepat diminta untuk membaakan berita kembali

2$2 8lab!rasi

 'eserta didik seara kreat mengeek ulang la,al" int!nasi dan irama apakah sudah sesuai$

 'eserta didik seara ter)uka mendiskusikan tentang p!k!k#p!k!k isi  berita$

 'eserta didik men*awab pertanyaan yang berhubungan dengan isi  berita

 'eserta didik dapat meneritakan kembali isi berita dengan ragam  bahasa krama$

2$( K!n,irmasi

 uru seara terbuka memberikan umpan balik p!siti, atas hasil diskusi dan tanggapan peserta didik mengenai berita

 uru melakukan pengamatan atas kiner*a peserta didik 

 uru memberikan penghargaan kepada kel!mp!k terbaik sebagai upayamen$har$a #restas sebuah kel!mp!k 

 uru seara terbuka memberi m!ti;asi kepada peserta didik yang  belum berpartisipasi akti, 

 Kegiatan Penutup

 uru bersama dengan peserta didik mengadakan re,leksi terhadap  pr!ses dan hasil pembela*aran$

3.1 Kegiatan Terstruktur 

 uru memberi tugas kepada siswa men*awab pertanyaan yang  berhubungan dengan membaa teks berit

($2  Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur 

 uru memberi tugas mandiri tak terstruktur kepadasiswa meneritakan kembali isi berita dengan bahasa sendiri

<5

1?

E' Penlaan

'enilaian pr!ses dilaksanakan selama pembela*aran berlangsung dengan pengamatan terhadap aspek#aspek keseriusan dan keantusiasan

'enilaian hasil dilakukan dalam bentuk pemberian tugas indi;idu dengan rambu#rambu  penilaian %1& Ketepatan dalam membaakan teks berita sesuai dengan la,al" int!nasi

dan irama %2& Ketepatan dalam merumuskan p!k!k#p!k!k isi berita %(& Ketepatan dalam meneritakan isi berita dalam bahasa krama

Butir S!al6

1$ aanen teks pawarta ing ngarep kelas @ 2$ Sebutna p!k!k#p!k!k isi berita @

($ +ulisna isine pawarta mau ngangg! bahasamu dhewe @ 4$ arapen pitak!nan#pitak!nan ing KS @

a$ 0pa tema pawarta ing dhuwurA

 b$ agu rasa sayange kang didhaku Malaysia diengg! *inggle kangg! apa A

$ 0na kasus apa agu Rasa Sayange kang didhaku Malaysia durung bisa karampaungakeA

d$ +ulisna p!k!k#p!k!k isine pawarta ing dhuwur@

e$ :ritakna ngangg! bahasamu dhewe kanthi ekak a!s pawarata ing dhuwur @ Kuni Jawaban 6

1$Kawiaksanaan guru 2$Kawiaksanaan guru ($ Kawiaksanan guru

4$a$ agu Rasa Sayange didhaku Malaysia b$ 'r!m!si pariwisata ing Malaysia

$ 'ihak nd!nesia lan Malaysia padha#padha ngaku duwe buti kuwat ngenani lagu kasebut

(13)

e$ Kawisaksanan guru 'ed!man 'enyek!ran 6

 ! raian Kriteria Ketepatan

Benar Setengah Salah 1 Ketepatan dalam membaakan

teks berita sesuai dengan la,al" int!nasi dan irama

4? 2? ?

2 Ketepatan dalam merumuskan isi  p!k!k#p!k!k berita

2? 1? ?

( Ketepatan dalam meneritakan isi  berita sesuai dengan ragam bahasa

krama

2? 1? ?

4 Kel!gisan dan kes!panan dalam men*awab pertanyaan seara lisan

2? 1? ?

+!tal 1?? 5? ?

' Me"a/ Sum)er Pem)elajaran

Buku M!dul Basa Jawi kangg! SM0 Kelas X terbitan 'emerintah K!ta Bl!ra Buku KS +R80S X " MM' K!ta Bl!ra$

Randublatung"1 Juli 2?14 Mengetahui"

Kepala SMK Muhammadiyah Randublatung uru Mapel

Suwit"S$0g$"S$'d Kasriyatiningsih" S$'d  BM) 1??(C94

(14)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Randublatung Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Kelas/ Semester : X/2

Alokas !aktu : 2 X 45 menit Stan"ar Kom#etens : Menuls

Mampu mengungkapkan pikiran"

 pendapat" gagasan" dan perasaan dalam  berbagai *enis karangan sastra maupun

n!nsastra mengguna#kan berbagai ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguhdan menulis dengan huru, Jawa$

Kom#etens %asar : Menulis waana eksp!sisi dalam bentuk  naskah berita pendek 

&n"kator :  Menentukan tema berita pendek   Membuat kerangka waana eksp!sisi

 berupa berita pendek 

 Menulis waana eksp!sisi berupa  berita pendek berbahasa Jawa ragam

ng!k!

 Menulis berita dengan memperhatikan unsur#unsur penulisan berita

 Menulis waana eksp!sisi berupa  berita pendek berbahasa Jawa ragam

krama A. (ujuan Pem)elajaran

1$ 'eserta didik dapat menentukan tema berita pendek 

2$ 'eserta didik dapat membuat kerangka waana eksp!sisi berupa berita pendek 

($ 'eserta didik dapat menulis waana eksp!sisi berupa berita pendek berbahasa Jawa ragam ng!k!

4$ 'eserta didik menulis berita dengan memperhatikan unsure#unsur penulisan berita

5$ 'eserta didik menulis waana eksp!sisi berupa berita pendek berbahasa Jawa ragam krama

Karakter ss*a +an$ akan "kem)an$kan setelah mem#elajar )a) n a"alah) #Ker*a keras" Rasa ingin tau" Mandiri" +anggung *awab" K!munikati," +!leransi$ B. Mater Ajar

ulis waana kuwi !ra gampang" mesthine kudu eling waana kang kepriye sing dikarepake$ Mula iku miturut *enising waana iku ana narasi" deskrepsi" eksp!sisi" argumentasi lan persuasi$

aana eksp!sisi yaiku salah sawi*ining waana kang mbudidaya ngandharake p!k!k  pikiran ing bisa n*embarake wawasan utawa pangertene kang maa$ Supaya luwih etha  biasane digenepi ngangg! gra,ik" utawa gambar$ aana eksp!sisi adate digunakake kangg!

mbabarake kawruh utawa ilmu" de,inisi" pangerten" ak#akan sawi*ining kegiyatan" meth!d" ara lan pr!ses dumadi sawi*ining kedadeyan utawa bab" tuladhane arane gawe sabuk saka kulit" tas kulit" arane gawe tahu" lan sapanunggalale$

Jenising waana eksp!sisi 6   'r!ses

  +uladha   Sebab akibat

:arane nulis waana eksp!sisi yaiku 6

  emt!kake underane perkara uatawa tema   emt!kake tu*uwan

  gumpulake data saka maneka sumber 

  yusun engk!r!ngan utawa kerangka kang !!g kar! tema sing dipilih   grembakake engk!r!ngan utawa kerangaka dadi waana eksp!sisi$ C' Meto"e Pem)elajaran

(15)

%' Skenaro Pem)elajaran No Ke$atan !aktu 1$ 2$ ($  Kegiatan Awal  M!ti;asi6

 uru dan peserta didik bertanya *awab tentang pentingnya keterampilan menulis$

 uru dan peserta didik bertanya *awab tentang kesulitan peserta didik  menuliskan waana eksp!sisi$

 Kegiatan Inti  2$1 8kspl!rasi

 'eserta didik menun*ukkan waana eksp!sisi

 'eserta didik menyampaikan alasan penentuan waana eksp!sisi  'eserta didik menyebutkan iri#iri waana eksp!sisi

2$2 8lab!rasi

 'eserta didik  menentukan tema berita pendek dari naskah berita

 'eserta didik  membuat kerangka waana eksp!sisi berupa berita pendek   'eserta didik  menulis berita dengan memperhatikan unsur#unsur penulisan

 berita

 'eserta didik menulis waana eksp!sisi berupa berita pendek berbahasa Jawa ragam ng!k!

2$( K!n,irmasi

 uru memberikan umpan balik p!siti, atas hasilmenulis waana eksp!sisi yang telah dibuatnya$

 uru melakukan pengamatan atas kiner*a peserta didik

 uru memberikan penghargaan kepada peserta didik terbaik sebagai upaya menghargai #restas bagi siswa yang mampu menulis waana eksp!sisi dengan baik$

 uru memberi m!ti;asi kepada peserta didik yang belum  berpartisipasi akti, 

 Kegiatan Penutup

 uru bersama dengan peserta didik mengadakan re,leksi terhadap  pr!ses dan hasil pembela*aran$

3.1 Kegiatan Terstruktur 

 uru memberi tugas kepada siswa men*awab pertanyaan yang  berhubungan dengan waan eksp!sisi

3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur 

 uru memberi tugas mandiri tak terstruktur kepada siswa Menulis waana eksp!sisi berupa berita pendek berbahasa Jawa ragam krama

5

<5

1?

E. Penlaan

 'enilaian pr!ses dilaksanakan selama pembela*aran berlangsung dengan pengamatan terhadap aspek#aspek keseriusan dan keantusiasan

 'enilaian hasil dilakukan dalam bentuk pemberian tugas indi;idu dengan rambu# rambu penilaian %1&Kesesuaiandan kete!atan menentukan tema berita pendek %2& ketepatan dalam membuat kerangka waana eksp!sisi berupa berita pendek%(& Ketepatan dalam menulis waana eksp!sisi berupa berita pendek berbahasa Jawa ragam ng!k! %4& Ketepatan menulis berita denagn memperhatikan unsure#unsur   penulisan berita %5& Ketepatan mengubah dan mengedit dalam menulis waana

eksp!sisi berupa berita pendek dengan menggunakan bahasa Jawa Ragam karma  Butir S!al 6

1$ awea waana eksp!sisi ngangg! engk!r!ngane bab kabudayan@  Kuni Jawaban 6

1$ Kawiaksanan guru  'ed!man 'eyek!ran 6

 > raian Kriteria Ketepatan

Benar Setengah Salah 1$ Kesantunan dan ketepatan dalam

menentukan tema berita pendek 

2? 1? ?

2$ Ketepatan membuat kerangka waana eksp!sisi berita pendek 

2? 1? ?

($ Kesesuaian dalam menulis waana eksp!sisi berupa berita pendek   berbahasa Jawa ragam ng!k!

4? 2? ?

4$ Kesesuaian dan ketepatan menulis  berita dengan memperhatikan

unsure#unsur penulisan berita

(16)

+!tal 1?? 5? ?

F. Me"a/ Sum)er Pem)elajaran

 Buku M!dul Basa Jawi kangg! SM0 Kelas X terbitan 'emerintah K!ta Bl!ra

Randublatung"1 Juli 2?14 Mengetahui"

Kepala SMK Muhammadiyah Randublatung uru Mapel

Suwit"S$0g$"S$'d Kasriyatiningsih" S$'d  BM) 1??(C94

(17)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah

Randublatung Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Kelas/ Semester : X/2

Alokas !aktu : 2 X 45 menit Stan"ar Kom#etens : Men"en$arkan

Mampu mendengarkan dan memahami serta menanggapi  berbagai ragam waana lisan n!n sastra berupa pengumuman " berita dan erita

Kom#etens %asar : Mendengarkan pembaaan erkak yang disampaikann seara langsung atau rekaman

&n"kator :  Menyebutkan tema erkak yang dibaakannya

 Menyebutkan t!k!h dari erkak  yang dibaakan

 Menyebutkan setting dengan diberi !nt!h kalimat  pendukungnya

 Men*elaskan alur erkak  dengan disertai !nt!h kalimat  pendukungnya

 Menyebutkan amanat yang terkandung dalam erkak yang disimak$

 Menuliskan rangkuman dengan ragam bahasa sendiri/berbeda erkak yang disimak 

 Meneritakan kembali seara lisan erkak yang disimak$

 A' (ujuan Pem)elajaran

1$ 'eserta didik dapat menyebutkan tema melalui erkak yang disimak  2$ 'eserta didik dapat menyebutkan t!k!h melalui erkak yang disimak  ($ 'eserta didik dapat menyebutkan setting melalui erkak yang disimak  4$ 'eserta didik dapat men*elaskan alur melalui erkak yang disimak 

5$ 'eserta didik dapat menyebutkan amanat yang terkandung melalui erkak yang disimak 

D$ 'eserta didik dapat menuliskan rangkuman dengan ragam bahasa sendiri/berbeda melalui erkak yang disimak 

<$ 'eserta didik dapat meneritakan kembali seara lisan erkak yang disimak$ Karakter ss*a +an$ akan "kem)an$kan setelah mem#elajar )a) n a"alah) #Ker*a keras" Rasa ingin tau" Mandiri" +anggung *awab" K!munikati," +!leransi$ B. Mater Ajar

:erkak yaiku waan kang kalebu rita narasi lan isine nyritakake prastawa kang dialami  paraga kanthi urutan wektu tinamtu$

+itikane erkak yaiku isine nyritakake" ana kedadeyan" ana paraga" la nana wektu kedadeyan$

nsur#unsur intrinsik erkak 6

a$ +ema yaiku saripatine kang diandharake utawa kang diritakake  b$ 'araga utawa t!k!h yaiku w!ng kang maragani rita

'araga ana telu werna yaiku 6

 'araga utama uatawa pr!tag!nist  'araga mungsuh utawa antag!nis  'araga tambahan uatawa tritag!nis

(18)

$ atak yaiku watake paraga si*i lan si*ine ing sa*r!ning rita d$ 0lur yaiku lakune erita utawa urut#urutane erita

0lur kag!l!ngake dadi ( 6

 Ma*u utawa pr!gresi," yen angg!ne erita saka kaanan saiki nganti sateruse

 Mundur utawa ,lashbak" yen angg!ne erita saka kaanan saiki terus ngandharake kaanan sing kepungkur 

 :ampuran

ng alur diandharake bab ngenalake para paraga" k!n,lik/ prekarane para paraga lan kepriye para paraga ngrampungake prakarane$

e$ atar utawa setting yaiku perangan kang nerangake papan uatawa wektu kelak!ne kedadeyan ing rita iku

,$ Sudut pandang yaiku kalungguhane pangripta ing sa*r!ning rita

g$ aya bahasa utawa lelewaning basa yaiku basa sing digunakake pangripta ing sa*r!ning erita

h$ 0manat utawa pesan yaiku pesen sing arep di aturake dening pangripta marang pama!s" utawa pesen apa sing sinandhi ing rita iku$

C' Meto"e Pem)elajaran

+anya *awab) nkuiri) -iskusi) Bela*ar dalam kel!mp!k) dan 'enugasan

%' Skenaro Pem)elajaran No Ke$atan !aktu 1$ 2$ ($  Kegiatan Awal  M!ti;asi6

 uru dan peserta didik bertanya *awab tentang unsur# unsur pembangun cerkak 

 uru menyiapkan rita ekak   Kegiatan Inti 

2$1 8kspl!rasi

 'eserta didik searaman"r mulai menyimak erkak yang dibaakan !leh guru

 'eserta didik berani mengemukakan tanggapan tentang erkak yang disimak$

2$2 8lab!rasi

 'eserta didik searaman"rmenyebutkan tema erkak yang didengar$  'esertadidik  seara mandiri menyebutkan t!k!h dari erkak yang didengar   'eserta didik seara mandiri menyebutkan setting dari erkak yang

didengar

 'eserta didik mengemukakan alasan penentuan setting seara lisan$  'eserta didik seara terbukamenanggapi pembaaan erkak

%;!kal" int!nasi dan penghayatan &

 'eserta didik men*elaskan unsur#unsur pembangun erkak % tema$ latar"  pen!k!han" alur" pesan" sudut pandang dan k!n,lik dalam erkak&

 'eserta didik menuliskan rangkuman dengan ragam bahasa sendiri erkak  yang disimak 

 'eserta didik meneritakan kembali seara lisan erkak yang didengar$ 2$( K!n,irmasi

 uru memberikan umpan balik p!siti, atas hasil erkak yang telah dibuatnya$

 uru melakukan pengamatan atas kiner*a peserta didik 

 uru memberikan penghargaan kepada pasangan ker*a terbaik  sebagai upayamen$har$a #erstas

 uru memberi m!ti;asi kepada peserta didik yang belum  berpartisipasi akti, 

Kegiatan Penutup

 uru bersama dengan peserta didik mengadakan re,leksi terhadap  pr!ses dan hasil pembela*aran$

($1  Kegiatan Terstruktur 

 uru memberi tugas untuk men*awab pertanyaan yang berhubungan dengan erkak berupa uraian dan men*!d!hkan

3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur 

 uru memberi tugas tidak terstruktur menari erkak di ma*alah/

5

<5

(19)

No Ke$atan !aktu kalawarti/ internet

 'eserta didik men*elaskan unsur#unsur pembangun erkak % tema$ atar" pen!k!han" alur" pesan" sudut pandang dan k!n,lik dalam erkak&

 'eserta didik menuliskan rangkuman dengan ragam bahasa sendiri erkak yang disimak 

E. Penlaan

 'enilaian pr!ses dilaksanakan selama pembela*aran berlangsung dengan pengamatan terhadap aspek#aspek keseriusan dan keantusiasan

 'enilaian hasil dilakukan dalam bentuk pemberian tugas indi;idu dengan rambu#rambu  penilaian %1& Kesesuaian tanggapan peserta didik terhadap pembaaan erkak yang

telah dibaa !leh guru$ %2& ketepatan men*elaskankan unsur# unsur pembangun erkak  % t!k!h" pen!k!han" latar" setting" tema" alur" amanat dan sudut pandang& %(& Ketepatan dalam merangkum erita dengan ragam bahasa sendiri yang disimak%4& Ketepatan dalam menetukan dan mengedit erkak yang siap disa*ikan dalam br!adast$

 Butir S!al 6

1$ Kepriye panemumu ngenani swarane" wirama ing erkak sing dirung!kake mau A 2$ Sebutna apa temane" papan kedadeane" sapa wae paragane" lan apa amanate kang

kaem!t ing erkak sing dirung!kake mau@

($ +ulisen Ringkesane erkak mau dadi limang paragrap wae@ 4$ arapen pitak!nan#pitak!nan ing KS @

a$ 0pa tema erkak ing dhuwur A

 b$ Sebutna kabeh paraga erita erkak ing dhuwur A $ Kepriye alur erita kasebut A

d$ Sebutna latar utawa setting papan pangg!nan ing erita kasebut @ e$ Kepriye watake R!sid saka erkak ing dhuwur A

,$ +ulisen ringkesan saka rita mau ngangg! basa krama alus @  Kuni Jawaban 6 1$ Kawiaksanaan guru 2$ Kawiaksanan guru ($ Kawiaksanan guru 4$ angsualan a$ Kaluwargan

 b$ R!sid" R!di" R>mlah" Bapak lan 8mak 

$ R!sid mulih saka paran dibegal dening pawingan$ Kelak!n adu kasekten" R!sid menang$ Sawise ketemu adhine" sing *enenge R!di" pranyata sing mbegal R!di mau adhine dhewe$

d$ :rita iku kelak!n ing sawi*ining desa

e$ atake kukuh ing panggayuh lan bekti marang w!ng tuwa sarta tresna marang sadulure$

,$ Kawiaksanan guru  'ed!man 'enyek!ran 6

 ! raian Kriteria Ketepatan

Benar Setengah Salah 1 Kebenaran" kesantunan" dan kel!gisan

 pendapat

(? 15 ?

2 Ketepatan dalam men*elaskan unsure# unsur erkak 

(? 15 ?

( Kesesuaian bahasa yang digunakan untuk membuat sin!psis

4? 25 ?

+!talnilai 1?? 5? ?

' Me"a/ Sum)er Pem)elajaran

 Buku M!dul Basa Jawi kangg! SM0 Kelas X terbitan 'emerintah K!ta Bl!ra  Buku KS +R80S X " MM' K!ta Bl!ra

(20)

Randublatung"1 Juli 2?14 Mengetahui"

Kepala SMK Muhammadiyah Randublatung uru Mapel

Suwit"S$0g$"S$'d Kasriyatiningsih" S$'d  BM) 1??(C94

(21)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Randublatung

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Kelas/Semester : X / 2

Alokas !aktu : 2 X 45 menit

Stan"ar Kom#etens : Ber).ara

Mampu mengungkapkan pikiran"  pendapat" gagasan" dan perasaan seara lisan n!nsastra maupun sastra dengan menggunakan berbagai ragam dan

unggah-ungguh bahasa Jawa$

Kom#etens %asar : Membahas atau mendiskusikan isi

cerkak 

&n"kator :  Menemukan unsur#unsur    pembangun erkak % tema" latar"  pen!k!han" alur" pesan" sudut  pandang" dan k!n,lik dalam erkak&

melalui diskusi

A' (ujuan Pem)elajaran

'eserta didik menemukan unsur#unsur pembangun erkak melalui diskusi

Karakter ss*a +an$ akan "kem)an$kan setelah mem#elajar )a) n a"alah) #Ker*a keras" Rasa ingin tau" Mandiri" +anggung *awab" K!munikati," +!leransi$

B' Mater Ajar

:erkak yaiku waan kang kalebu rita narasi lan isine nyritakake prastawa kang dialami  paraga kanthi urutan wektu tinamtu$

+itikane erkak yaiku isine nyritakake" ana kedadeyan" ana paraga" la nana wektu kedadeyan$

C' Meto"e Pem)elajaran

+anya *awab) nkuiri) -iskusi) Bela*ar dalam kel!mp!k) dan 'enugasan

%' Ke$atan Pem)elajaran No Ke$atan !aktu 1$ 2$  Kegiatan Awal  M!ti;asi6

 uru memberikan in,!rmasi tentang pentingnya berdiskusi

tentang erkak 

 uru mengadakan tanya *awab tentang erkak   Kegiatan Inti 

2$1 8kspl!rasi

 uru seara kreat memberi dan membagikan !nt!h erkak 

kepada peserta didik 

 'eserta didik menerima pen*elasan tentang sistem penger*aan kel!mp!k   berkaitan dengan pendiskusian erkak 

 'eserta didik menermati erkak seara kel!mp!k untuk 

mendiskusikan erkak tersebut 2$2 8lab!rasi

 'eserta didik seara berkel!mp!k  menari unsur E unsur pembangun erkak 

 Kel!mp!k yang telah menemukan unsur#unsur pembangun erkak  memaparkan didepan kel!mp!k yang lain

 Kel!mp!k yang lain seara terbuka" demokratis  dan toleransi 

menerima dan menyanggah pendapat$

 'eserta didik mendapatkan pen*elasan

 'eserta didik seara bersama#sama menyimpulkan  unsur E unsur   pembangun erkak 

2$( K!n,irmasi

 uru memberikan umpan balik p!siti, atas penyampaian peserta

5

(22)

No Ke$atan !aktu

($

didik tentang unsur#unsur pembangun erkak 

 uru melakukan pengamatan atas kiner*a peserta didik 

 uru memberikan penghargaan kepada kel!mp!k yang mampu mengungkapkan unsur#unsur intrinsik yang terdapat dalam erkak$

 uru memberi m!ti;asi kepada peserta didik yang belum  berpartisipasi akti, 

  Kegiatan Penutup

uru meminta siswa untuk menanggapi searakomunikatif  dan bersahabat  tentang men*elaskan unsur#unsur pembangun erkak 

3.1 Penugasan Terstruktur 

 uru memberi tugas kepada siswa men*awab pertanyaan yang  berhubungan dengan erkak 

3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur 

 uru bersama dengan peserta didik mengadakan re,leksi terhadap  pr!ses dan hasil pembela*aran$

 uru memberi tugas mandiri tidak terstruktur kepada siswa sebagai pengayaan yaiku menyimpulkan isi erkak dengan menggunakan ragam bahasa Jawa

1?

E' Penlaan ,asl Belajar

 'enilaian pr!ses dilaksanakan selama pembela*aran berlangsung dengan pengamatan terhadap aspek#aspek keseriusan dan keantusiasan

 'enilaian hasil dilakukan dalam bentuk pemberian tugas indi;idu dengan rambu#rambu  penilaian %1&ketepatan men*elaskankan unsur# unsur pembangun erkak % t!k!h"  pen!k!han" latar" setting" tema" alur" amanat dan sudut pandang&

 Sk!r 'enilaian6

 > raian Kriteria Ketepatan

Benar Setengah Salah 1$ Kesantunan dan ketepatan dalam

menemukan unsure#unsur   pembangun erkak 

5? 25 ?

($ Kes!panan dan ketepatan dalam menyebutkan unsure#unsur   pembangun erkak 

5? 25 ?

  +!tal 1?? 5? ?

' Me"a/ Sum)er Pem)elajaran

 Buku M!dul Basa Jawi kangg! SM0 Kelas X terbitan 'emerintah K!ta Bl!ra  Kalawarti 'anyebar Semangat

Randublatung"1 Juli 2?14 Mengetahui"

Kepala SMK Muhammadiyah Randublatung uru Mapel

Suwit"S$0g$"S$'d Kasriyatiningsih" S$'d  BM) 1??(C94

(23)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 0 Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Randublatung Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

ester : X / 2

Pertemuan ke- : 9

Alokas !aktu : 2 X 45 menit Stan"ar Kom#etens : Ber).ara

Mampu mengungkapkan pikiran"  pendapat" gagasan" dan perasaan seara lisan n!nsastra maupun sastra dengan menggunakan berbagai ragam dan unggah-ungguh bahasa Jawa$

Kom#etens %asar : Membahas atau mendiskusikan isi cerkak 

&n"kator :  Menyimpulkan isi erkak 

 Meneritakan kembali seara lisan erkak yang disimak 

A' (ujuan Pem)elajaran

1$ 'eserta didik menyimpulkan isi erkak 

2$ 'eserta didik meneritakan kembali seara lisan erkak yang disimak 

Karakter ss*a +an$ akan "kem)an$kan setelah mem#elajar )a) n a"alah) #Ker*a keras" Rasa ingin tau" Mandiri" +anggung *awab" K!munikati," +!leransi$ B' Mater Ajar

:erkak yaiku waan kang kalebu rita narasi lan isine nyritakake prastawa kang dialami  paraga kanthi urutan wektu tinamtu$

+itikane erkak yaiku isine nyritakake" ana kedadeyan" ana paraga" la nana wektu kedadeyan$

C' Meto"e Pem)elajaran

+anya *awab) nkuiri) -iskusi) Bela*ar dalam kel!mp!k) dan 'enugasan %' Ke$atan Pem)elajaran No Ke$atan !aktu 1$ 2$  Kegiatan Awal  M!ti;asi6

 uru memberikan in,!rmasi tentang pentingnya berdiskusi tentang erkak 

 uru mengadakan tanya *awab tentang erkak   Kegiatan Inti 

2$1 8kspl!rasi

 uru seara kreat memberi dan membagikan !nt!h erkak  kepada peserta didik 

 'eserta didik menerima pen*elasan tentang sistem penger*aan kel!mp!k   berkaitan dengan pendiskusian erkak 

 'eserta didik menermati erkak seara kel!mp!k untuk  mendiskusikan erkak tersebut

2$2 8lab!rasi

5

(24)

No Ke$atan !aktu

($

 'eserta didik mengemukakan unsur#unsur intrinsik yang telah dikemukakan pada pertemuan sebelumnya$

 'eserta didik mendapatkan bimbingan menyimpulkan isi erkak$  'eserta didik menyimpulkan isi erkak$

 'eserta didik meneritakan kembali seara lisan erkak yang disimak seara bergantian$

 'eserta didik menerima pen*elasan tentang erkak yang dibahas  'eserta didik mendapat penilaian seara lisan !leh guru berkaitan

dengan peneritaan kembali isi erkak seara lisan$ 2$( K!n,irmasi

 uru memberikan umpan balik p!siti, atas penyampaian peserta didik tentang unsur#unsur pembangun erkak 

 uru melakukan pengamatan atas kiner*a peserta didik 

 uru memberikan penghargaan kepada peserta didik yang mampu searaman"r meneritakan kembali seara lisan erkak  yang disimak 

 uru memberi m!ti;asi kepada peserta didik yang belum  berpartisipasi akti, 

 Kegiatan Penutup

uru meminta siswa untuk menanggapi searakomunikatif  dan bersahabat  tentang men*elaskan unsur#unsur pembangun erkak 

3.1 Penugasan Terstruktur 

 uru memberi tugas kepada siswa men*awab pertanyaan yang  berhubungan dengan erkak 

3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur 

 uru bersama dengan peserta didik mengadakan re,leksi terhadap  pr!ses dan hasil pembela*aran$

 uru memberi tugas mandiri tidak terstruktur kepada siswa sebagai pengayaan yaiku menyimpulkan isi erkak dengan menggunakan ragam bahasa Jawa

1?

E' Penlaan ,asl Belajar

 'enilaian pr!ses dilaksanakan selama pembela*aran berlangsung dengan pengamatan terhadap aspek#aspek keseriusan dan keantusiasan

 'enilaian hasil dilakukan dalam bentuk pemberian tugas indi;idu dengan rambu#rambu  penilaian %1&ketepatan men*elaskankan unsur# unsur pembangun erkak % t!k!h"  pen!k!han" latar" setting" tema" alur" amanat dan sudut pandang& %2& Ketepatan dalam merangkum erita dengan ragam bahasa sendiri yang disimak%(& Ketepatan dalam meneritakan kembali seara lisan erkak yang disimak$

 Sk!r 'enilaian6

 > raian Kriteria Ketepatan

Benar Setengah Salah 1$ Kesantunan dan ketepatan dalam

menemukan unsure#unsur   pembangun erkak 

(? 15 ?

2$ Ketepatan lan kel!gisan dalam meringkas isi erkak 

(? 15 ?

($ Kes!panan dan ketepatan dalam meneritakan kembali seara lisan erkak yang disimak 

4? 2? ?

  +!tal 1?? 5? ?

' Me"a/ Sum)er Pem)elajaran

 Buku M!dul Basa Jawi kangg! SM0 Kelas X terbitan 'emerintah K!ta Bl!ra  Buku KS +R80S X " MM' K!ta Bl!ra

 Kalawarti 'anyebar Semangat

Randublatung"1 Juli 2?14 Mengetahui"

(25)

Suwit"S$0g$"S$'d Kasriyatiningsih" S$'d  BM) 1??(C94

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 0

Nama Sekolah : SMK Muhammadiyah Randublatung Mata Pelajaran : Bahasa Jawa

Kelas/ Semester : X/2

Pertemuan ke- : C

Alokas !aktu : 2 X 45 menit Stan"ar Kom#etens : Mem)a.a

Mampu membaa dan memahami  baaan n!nsastra maupun sastra"  berhuru, atin maupun Jawa dengan  berbagai keterampilan dan teknik

membaa$

Kom#etens %asar : Membaa nyaring erkak 

&n"kator :  Menemukan tema erkak yang dibaa  Menemukan alur erkak 

 Mengidenti,ikasi t!k!h dan  pen!k!han erkak 

 Menemukan amanat yang terkandung dalam erkak 

A' (ujuan Pem)elajaran

1$ 'eserta didik dapat menemukan tema erkak yang dibaa 2$ 'eserta didik dapat menemukan alur 

($ 'eserta didik dapat mengidenti,ikasi t!k!h dan pen!k!han erkak  4$ 'eserta didik dapat menemukan amanat yang terkandung dalam erkak 

Karakter ss*a +an$ akan "kem)an$kan setelah mem#elajar )a) n a"alah) #Ker*a keras" Rasa ingin tau" Mandiri" +anggung *awab" K!munikati," +!leransi B' Mater Ajar

:erkak yaiku waan kang kalebu rita narasi lan isine nyritakake prastawa kang dialami  paraga kanthi urutan wektu tinamtu$

+itikane erkak yaiku isine nyritakake" ana kedadeyan" ana paraga" la nana wektu kedadeyan$

nsur#unsur intrinsik erkak 6

a$ +ema yaiku saripatine kang diandharake utawa kang diritakake  b$ 'araga utawa t!k!h yaiku w!ng kang maragani rita

'araga ana telu werna yaiku 6

 'araga utama uatawa pr!tag!nist  'araga mungsuh utawa antag!nis  'araga tambahan uatawa tritag!nis

$ atak yaiku watake paraga si*i lan si*ine ing sa*r!ning rita d$ 0lur yaiku lakune erita utawa urut#urutane erita

 0lur kag!l!ngake dadi ( 6

 Ma*u utawa pr!gresi," yen angg!ne erita saka kaanan saiki nganti sateruse

 Mundur utawa ,lashbak" yen angg!ne erita saka kaanan saiki terus ngandharake kaanan sing kepungkur 

 :ampuran

ng alur diandharake bab ngenalake para paraga" k!n,lik/ prekarane para paraga lan kepriye para paraga ngrampungake prakarane$

(26)

e$ atar utawa setting yaiku perangan kang nerangake papan uatawa wektu kelak!ne kedadeyan ing rita iku

,$ Sudut pandang yaiku kalungguhane pangripta ing sa*r!ning rita

g$ aya bahasa utawa lelewaning basa yaiku basa sing digunakake pangripta ing sa*r!ning erita

h$ 0manat utawa pesan yaiku pesen sing arep di aturake dening pangripta marang  pama!s" utawa pesen apa sing sinandhi ing rita iku$

C' Meto"e Pem)elajaran

+anya *awab) nkuiri) -iskusi) Bela*ar dalam kel!mp!k) dan 'enugasan

%' Skenaro Pem)elajaran No Ke$atan !aktu 1$ 2$ ($  Kegiatan Awal  M!ti;asi6

 uru dan peserta didik bertanya *awab tentang  pentingnya keterampilan membaa$

 uru dan peserta didik bertanya *awab tentang kesulitan  peserta didik ara#ara membaa nyaring erkak 

 Kegiatan Inti   2$1 8kspl!rasi

 'eserta didik searaman"r membaakan erkak sesuai kemampuan$

 uru memberikan !nt!h pembaaan erkak yang baik  melalui pemutaran ;ide!$

2$2 8lab!rasi

 'eserta didik  membaa teks erkak dengan int!nasi" la,al" dan irama yang tepat

 'eserta didik menanggapi seara lisan pembaaan erkak   'eserta didik menemukan tema erkak yang dibaa

 'eserta didik menemukan alur erkak 

 'eserta didik mengidenti,ikasi t!k!h dan pen!k!han erkak   'eserta didik menemukan amanat yang terkandung dalam

erkak  ($( K!n,irmasi

 uru seara ter)uka memberikan umpan balik p!siti,  atas hasil diskusi dan tanggapan peserta didik mengenai  berita

 urumelakukan pengamatan atas kiner*a peserta didik   uru mem)erkan penghargaan kepada kel!mp!k 

terbaik sebagai upaya men$har$a #restas  sebuah kel!mp!k 

 uru seara ter)uka memberi m!ti;asi kepada peserta didik yang belum berpartisipasi akti, 

 Kegiatan Penutup

 uru bersama dengan peserta didik mengadakan re,leksi terhadap pr!ses dan hasil pembela*aran tentang ara#ara membaa nyaring erkak 

3.1 Kegiatan Terstruktur 

 uru memberi tugas kepada siswa men*awab pertanyaan yang berhubungan dengan membaa teks erkak ing KS

3.2 Kegiatan Mandiri Tak Terstruktur 

 uru memberi tugas mandiri tak terstruktur kepada  peserta didik menyusun pertanyaan berdasarkan isi

erkak 

5

<5

1?

E' Penlaan

 'enilaian pr!ses dilaksanakan selama pembela*aran berlangsung dengan pengamatan terhadap aspek#aspek keseriusan dan keantusiasan

 'enilaian hasil dilakukan dalam bentuk pemberian tugas indi;idu dengan rambu#rambu  penilaian %1& Ketepatan dalam tema erkak yang dibaa %2& Ketepatan dalam menemukan

(27)

Ketepatan dalam menemukan amanat yang terkandung dalam erkak %5& Ketepatan dalam menyusun ringkasan erkak%D& Ketepatan dalam menyusun pertanyaan berdasrkan isi erkak 

 Butir S!al6

1$ aanen teks erkak ing ngarep kelas @

2$ Sebutna unsure#unsur pembangun erkak % tema" alur" paraga" amanat/ pesen&@ ($ awea ringkesan saka ekak mau ngangg! bahasamu dhewe A

4$ arapen pitak!nan#pitak!nan ing ngis!r iki) a$ 0pa tema erkak ing dhuwurA

 b$ Sebutna paraga saka erkak ing dhuwur mauA

$ Jelasna kanthi etha kepriye watake para paraga ing erkak mauA d$ Kepriye alure erkak ing dhuwur@

e$ 'iweling apa sing bisa k!k *upuk saka erkak ing dhuwur@

 Kuni Jawaban 6

1$Kawiaksanaan guru 2$Kawiaksanaan guru ($ Kawiaksanan guru

4$a$ 'agesangan ing bebrayan

b$ Sutha petik" irani" -arkun lan Sipir tahanan $ atake para paraga 6

 Suth! pethik 6 sabar" narima

 irani 6 sabar" tresna marang garwa

 -arkun 6 grapyak" seneng guy!n

 Sipir tahanan 6 disiplin d$ 0lur mudur 

e$ -adi manungsa kudu tansah mu*i syukur marang usti ngkang Maha 0gung kang wis paring kanugrahan" keslametan lan bagas kawarasan$

 'ed!man 'enyek!ran 6

 ! raian Kriteria Ketepatan Benar Setengah Salah 1 Ketepatan dalam membaakan

teks erkak 

2? 1? ?

2 Ketepatan dalam menemukan unsure#unsur pembangun erkak 

4? 2? ?

( Ketepatan dan kel!gisan dalam menyusun ringkasan erkak 

2? 1? ?

4 Ketepatan dalam menyusun  pertanyaan berdasarkan isi erkak 

2? 1? ?

+!tal 1?? 5? ?

' Me"a/ Sum)er Pem)elajaran

 Buku M!dul Basa Jawi kangg! SM0 Kelas X terbitan 'emerintah K!ta Bl!ra  Buku KS +R80S X " MM' K!ta Bl!ra$

Randublatung"1 Juli 2?14 Mengetahui"

Kepala SMK Muhammadiyah Randublatung uru Mapel

Suwit"S$0g$"S$'d Kasriyatiningsih" S$'d  BM) 1??(C94

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :