N E P N A W A Y R A K A J R E N I K P A D A H R E T I S A S I N A G R O

141  Download (0)

Teks penuh

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

v i

N A H A B M E S R E P N A D O T T O M

a

d

n

A

t

a

u

b

m

e

m

n

a

ti

k

a

s

e

K

b

e

r

p

i

k

i

r

.

P

i

k

i

r

a

n

m

e

m

b

u

a

t

A

n

d

a

b

i

j

a

k

s

a

n

a

.

.

p

u

d

i

h

m

a

l

a

d

n

a

h

a

t

r

e

b

a

s

i

b

a

ti

k

t

a

u

b

m

e

m

n

a

a

n

a

s

k

a

j

i

b

e

K

)

k

c

ir

tt

a

P

n

h

o

J

(

.

it

r

e

g

n

e

m

h

a

l

a

s

a

d

a

p

ir

a

d

t

i

k

i

d

e

s

i

t

r

e

g

n

e

m

k

i

a

b

h

i

b

e

L

)

e

c

n

a

r

F

.

A

(

h

a

l

n

a

h

a

b

u

r

e

p

i

p

a

t

e

T

.

u

d

r

e

m

g

n

a

y

a

t

a

k

n

a

k

a

p

u

r

e

m

n

a

u

j

a

m

e

K

p

n

a

d

a

y

n

k

a

r

e

g

g

n

e

p

e

r

u

b

a

h

a

n

m

e

m

p

u

n

y

a

i

b

a

n

y

a

k

m

u

s

u

h

.

)

y

d

e

n

n

e

K

.

F

t

r

e

b

o

R

(

i

r

a

d

i

s

a

t

a

g

n

e

m

n

a

d

i

t

a

w

e

l

e

m

k

u

t

n

u

n

a

u

p

m

a

m

e

k

h

a

l

a

d

a

n

a

li

s

a

h

r

e

b

e

K

.

t

a

g

n

a

m

e

s

n

a

g

n

a

li

h

e

k

a

p

n

a

t

a

y

n

t

u

k

ir

e

b

n

a

l

a

g

a

g

e

k

e

k

n

a

l

a

g

a

g

e

k

u

t

a

s

)

l

li

h

c

u

h

C

n

o

t

s

n

i

W

(

k a u t g n a r o a u d e k k u t n u n a k h a b m e s r e p u k i n i i s p i r k

S u

(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

x i A

T A

K

P

E

N

G

A

N

T

A

R

a d a p e k h i s a k a m ir e t n a d r u k u y s i j u

P TuhanYang MahaEsaata skaruniadan a

y N t a m h a

r , sehingga penu il s dapa t menyelesaikan sk irpsi yang berjudu l “Anailsi sHubunganKepemimpinandenganBudayaOrganisas idanPengaruhnya

: n a w a y r a K a jr e n i K p a d a h r e

t Stud i Kasu s pada Perusahaan Keraijnan Batu g

g n a

S a rBudaya Kasihan Bantu lYogyaka tra” .Penuilsan sk irps iin idiajukan t

n

u uk memenuh isalah satu syarat guna memperoleh gela rSajrana Ekonom i a m r a h D a t a n a S s a ti s r e v i n U i m o n o k E s a tl u k a F n e m e j a n a M i d u t S m a r g o r P

. a tr a k a y g o Y

a y n a d a a p n a t a w h a b i r a d a y n e m s il u n e

P bantuan ,dukungan ,dan bimbingan a n e r a k h e l O . k i a b n a g n e d n a k i a s e l e s r e t n a k a k a d it i n i i s p ir k s , k a h i p i a g a b r e b i r a d

n a k i a p m a y n e m s u s u h k a r a c e s n i g n i s il u n e p i n i n a t a p m e s e k i u l a l e m u

ti ucapan

h i s a k a m ir e

t kepada: .

1 BapakDr .HerryMairdjo ,M.S.i ,selaku DekanFakutla sEkonom iUniverstia s .

a m r a h D a t a n a S .

2 Bapak Dr . Luka s Purwoto , SE. , M.Si. , selaku Ketua Program stud i .

a m r a h D a t a n a S s a ti s r e v i n U n e m e j a n a M .

3 Bapak Drs .A. T irwanggono ,M.S. ,selaku Dosen Pembimbing Iyang telah ri

k i p n a d a g a n e t , u t k a w n a k g n a u l e m a i d e s r e

b an untuk membeirkan

n a g n i b m i

b ,masukandank iritkyangs anga tberharga ,denganpenuhperhaitan n

a k i a s e l e s r e t t a p a d i n i i s p ir k s a g g n i h e s n a r a b a s e k n a

(11)
(12)

i x

p u d i h i p a d a h g n e m m a l a d r a g e t n a d t a u k g n a y g n a r o i d a j n e m u k a , h a l n a il a k

. p u d i h i p a k i y n e m m a l a d a s a w e d n i k a m e s u k t a u b m e m a g g n i h e s . 1

1 Kakakku Valenitna Vivin , yang telah membe irkan perhaitan dan selalu , b a w a j u k a u l a l e s k a d it i p a t , ” ? k e d a y n i s p ir k s i a s e l e s h a d u s ” n a k a y n a n e m

n u m a

n petranyaan tiu dapa t mendorong aku untuk mengejrakan sk irps i .i

a s e l e s i a p m a s . 2

1 KekasihhaitkuSylvianaPat ircia ,yangs elalus eitameneman ihair-hairkubaik t

a a

s kau jauh maupun saa tkau adadidekatku, baik saa tmani smaupun saa t ti

h a

p hidupku .Pejralanani nil ua rbiasadant akkankubiarkanmenjadis ia- .s ia .

3

1 Teman-teman Manajemen Sanata Dharma yang seita meneman i dan u

t n a b m e

m khususnya Nanang ,Bryan ,Yuilu ,s A j,i Widi ,Mbak Awuil ,Ma s .

a g g n a

S Teirmakasih ata smasukan ,dukungan ,semangat,i de ,sarandan juga .

a y n n a k e j e k u t n

u Dan teman-teman Sanata Dharma lainnya baik secara u

a t a g n u s g n a

l p dun it ak langsung yang juga turu tmember idukungan dan n

a u t n a

b n yadalammengejrakans k irps.i .

4

1 Teman-temanku Naswa Band ,(Yoga ,Noven dan Tr)i ,kailan menjadikan n

i p u d i

h ilebih berwarna dengan hentakan drum ,alunan keyboard ,peitkan n

a

d iirngan bassdangtiar ,setrasuara-suarabahagia ,saki thait ,khayalan dan u

g a l m a l a d g n a u tr e t g n a y i p m i

m -lagu k tia . tIu semua mampu membeirkan . a y r a k r e b i t n e h r e b h a n r e p n a g n a J . u k i g a b a d e b r e b g n a y i s a v it o m n a d i s a ri p s n i . 5

1 Teman-teman kos t :Adi ,Hend irk ,Widi ,teirmakasih banyak ata spinjaman n a it il e n e p i s a k o l u j u n e m n a ti l u s e k i t s a p u k a n a il a k a p n a T . a y n r o t o m a d e p e s

(13)

ii x .

6

1 Yang meneman iwaktu-waktuku dikala aku merasa pena tdan srte sdengan /

n a p r e t e P : i s p ir k s a y n a m a n g n a

y Noah ,Ungu ,Naff ,dan St12 ,lagu-lagu .

u k i g a b n a g n a n e t e k a tr e s t a g n a m e s ,i s a ri p s n i ir e b m e m k a y n a b n a il a k . 7

1 Tim sepak bola favortiku sejak kecli, JUVENTUS FC .Pejruangan kailan n

i g n e m u p m a m n a g n a p a l s a t a i

d sprias iaku tentang sebuah pejruangan dan n

a k u r u p r e t e k i r a d t i k g n a B . n a ti k g n a b e

k d an menghadap i cemoohan dar i k

a h i p i a g a b r e

b tiu itdak mudah . Tap i kailan mampu melakukan dan .

a y n it a w e l e

m ForzaJuventus!! .

8

1 Kepada Yesu s K irstus , guru dan sahaba t bagiku . Semoga dengan it

a h n a k g n a n e y n e m u p m a m , i n i i s p ir k s a y n n a k i a s e l e s r e

t -M u.

. 9

1 Semua pihak yang itdak dapa tsaya sebutkan satu pe rsatu , yang telah n a k i a s e l e s r e t t a p a d i n i i s p ir k s a g g n i h s il u n e p a d a p e k n a u t n a b n a k ir e b m e m

.r a c n a l n a d k i a b n a g n e d

a n e r a k h e l o , a n r u p m e s i r a d h u a j h i s a m i n i i s p ir k s a w h a b i r a d a y n e m s il u n e P

n a s s il u n e p u

ti ga t mengharapkan saran dan k iritk yang membangun dem i k a h i p a u m e s i g a b t a a f n a m r e b t a p a d i n i i s p ir k s a g o m e S . i n i i s p ir k s n a a n r u p m e s e

k .

, a tr a k a y g o

Y 4Maret 12 3 0

Penuils

(14)

ii i x

I S I R A T F A D

L U D U J N A M A L A

H ... i G

N I B M I B M E P N A U J U T E S R E P N A M A L A

H ... ii N

A H A S E G N E P N A M A L A

H ... iii N

A M A L A

H MOTTODANPERSEMBAHAN ... vi R

E P N A M A L A

H NYATAANKEASLIANKARYA ... v N

A M A L A

H PERSETUJUANPUBLIKASI ... iv K

A R T S B

A ... iv i

T C A R T S B

A ... iiv i R

A T N A G N E P A T A K N A M A L A

H ... x....i N

A M A L A

H DAFTARI SI ... ... ix ii L

E B A T R A T F A D N A M A L A

H ... vx i R

A B M A G R A T F A D N A M A L A

H ... v..x ii N

A R I P M A L R A T F A D N A M A L A

H ... ix ii v N

A U L U H A D N E P I B A

B ... 1

A. Lata rBelakang ... 1

B. RumusanMasalah ... 4

C. PembatasanMasalah ... 4

D. TujuanPeneilitan ... 5

E. Manfaa tPeneilitan ... 6

F. SistemaitkaPenuilsan ... 7 A

K A T S U P N A I J A K I I B A

B ... 8

.

A LandasanTeo ir ... 8

B e. P neilitan- peneilitanSebelumnya... 92

C . KerangkaKonseptua lPeneil itan... 03 D . Hipotesis ... 13

I I I B A

(15)

v i x

A. Jeni sPeneilitan ... 23 B. SubyekdanObyekPeneil itan ... 23 C. WaktudanLokas iPeneil itan ... 23 D. Va irabe lPeneilitan ... 33 E. De ifnis iOperasiona l ... 33 F. Populas idanSampel ... 83 G. TeknikPengamblianSampel ... 93 H. Sumbe rData ... 93 I. TeknikPengumpulanData ... 9..3 J . TeknikPenguijanI nsrtumen ... 14 K . iUj PersyaratanRegres iLinie rBerganda ... 24 L .TeknikAnailsi sData... 64 B

A

B IVGAMBARANUMUMPERUSAHAAN ... 84 .

A SejarahBerdi irnyaPerusahaan ... 84 .

B Lokas iPerusahaan ... 05 .

C Srtuktu rOrganisasi ... 05 .

D Tuga sdanWewenang ... 15 a

il a n o s r e P .

E ... 25 a

jr e K n a d u t k a W n il p i s i D .

F ... 6....5 n

a r a s a m e P .

G ... 75 .

H Keuangan ... 85 i

s k u d o r P l i s a H

.I ... 85 V

B A

B ANALISISDATADANPEMBAHASAN ... 06 f

it p ir k s e D s i s il a n A .

A ... 26 j

U s i s il a n A .

B iVaildtia sdanReilablitia s... 56 .

C HasliUj iPersyaratanRegres iLinie rBerganda ... 0..7 .

D PembahasanHasi lUj iPersyaratanRegres iLinie rBerganda ... 67 u

r a B i s e r g e R s i s il a n A .

(16)

v x

F .Uj iKoe ifsienRegres iSederhana ... 08 n

a s a h a b m e P .

G ... 18 N

A S A T A B R E T E K N A D , N A R A S , N A L U P M I S E K I V B A

B ... 38

n a l u p m i s e K .

A ... 38 n

a r a S .

B ... 4..8 n

a s a t a b r e t e K .

C ... 58 A

K A T S U P R A T F A

D ... 78 N

A R I P M A

(17)

i v x

L E B A T R A T F A D

1 .

V Hasli ijU Vaildtia sVa irabe lKarakte irsitkKepemimpinan ... 56

2 .

V Hasi lUijVaildtia sVa irabe lBudayaOrganisasi ... 66

3 .

V Hasi lUj iVaildtia sVa irabe lKine jraKaryawan ... 66

4 .

V Hasi lUj iReilablitia sVa irabe lKarakte irsitkKepemimpinan... 76 .

V 5 Hasi lUj iReilablitia sVa irabe lBudayaOrganisasi ... 8.... 6 .

V 6 Hasi lUj iReilablitia sVa irabe lKine jraKaryawan ... 9.... 6

7 .

V Hasi lUj iNormaltias ... 07 L

i j U l i s a H 8 .

V ineartia sGa ir sRegres iY*X1 ... 17 .

V9 Hasi lUj iLineartia sGa ir sRegres iY*X2 ... 27 s

a ti r a e n i L s i s il a n A l i s a H n a s a k g n i R 0 1 .

V Ga ir sRegres idanSimpulannya... 27 1

1 .

V Hasi lUj iMulitkoilneartias ... 37 .

V 21 Hasi lUj iAutokorelasi ... 47 .

V 13 Hasi lUj iHeteroskedasitstia sdenganNonparametricCorrelaiton ... 57 1

.

V 4RingkasanHasi lUj iHeteroskedas itstias ... 67 1

.

(18)

ii v x

R A B M A G R A T F A D

1 .I

I Gamba rPembentukanBudayaOrganisasi ... 32 n

a it il e n e P l a u t p e s n o K a k g n a r e K r a b m a G 2 .I

I ... 03 1

. V

I Gamba rSrtuktu rOrganisas iSangga rBudaya ... 15 1

.

(19)

ii i v x

R A T F A

D LAMPIRAN

n a r i p m a

L Judu l Halaman

1 n a ri p m a

L Tabulas iDataPeneilitan ... 09 2

n a ri p m a

L Uj iVaildtia sdanUj iReilablitias ... 89 3

n a ri p m a

L Uj iPersyaratanRegres iBerganda ... 51 0 a

ri p m a

L n4 Uj iRegres iSederhana... 3..1 1 5

n a ri p m a

(20)
(21)
(22)

i ti l e n e

m perusahaan keraijnan batu Sangga rBudaya yang telretak d i

a B n a h i s a

K n tul Yogyaka tra ,yang berdasarkan i nformas iyang diperoleh

a y a d u B r a g g n a

S memiilk ipemimpin yang sanga tberpengaruh terhadap

.t u b e s r e t n a h a s u r e p n a li s a h r e b e k n a d n a u j a m e k

, n a i k i m e d n a g n e

D penuil s te tra irk untuk mengambi l judu l

“PENGARUH KARAKTERISTIK KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA

I S A S I N A G R

O TERHADAP KINERJA KARYAWAN” Stud i Kasu s

a d a

p Perusahaan Keraijnan Batu Sangga r Budaya Kasihan Bantu l

a tr a k a y g o

Y .

.

B RumusanMasalah

s il u n e p a k a m , h a l a s a m g n a k a l e b r a t a l a d a p n a k r a s a d r e B

r e

m umuskanmasalahs ebaga ibeirkut:

.

1 Apakah ada pengaruh karakte irsitk kepemimpinan terhadap kinejra

? n a w a y r a k

.

2 Apakahadapengaruhbudayaorganisasit erhadapkinejrakaryawan?

.

3 Apakah ada pengaruh karakte irsitk kepemimpinan dan budaya

a m a s r e b a r a c e s i s a s i n a g r

o -samat erhadapkinejrakaryawan?

.

C BatasanMasalah

r a g a n a h a l a s a m r e p i s a t a b m e m s il u n e p i n i n a it il e n e p m a l a D

l e n e

(23)

i n i n a it il e n e p n a k u k a l e m m a l a d i ti l e n e

p . Batasan masalahan tersebu t

: n i a l a r a t n a

.

1 Kepemimpinan yang dtielti iadalah karakteirsitk pemimpin d iAbad

I X

X menuru t Luthan s (2002 :576 ) yang terdri i atas Innovate s

) u r a b g n a y u t a u s e s n a k a t p i c n e m

( ;An origina l(asl idar ipemimpin) ;

s p o l e v e

D (mengembangkan) ;Focuse son people t(erkonsenrtas ipada

) a i s u n a

m ; Inspire strus t (menghidupkan rasa percaya) ; Longrange

e v it c e p s r e

p (memiilk iprespektfij angkapanjang) ;Ask swha tand why

; ) a p a g n e m n a d a p a n a k a y n a n e m a

i( Eyeont hehorizon(berpandangan

) a y n a m a s e s a d a p a m a

s ;Originate s(memiilk ikeasilan) ;Challenge s

t a t S e h

t u s quo (menentang kemapanan) ; Own person (mengaku i

; ) n i p m i m e p a d a p a d a b a w a j g n u g g n a

t Doe s the righ t thing

.) r a n e b g n a y n a k a jr e g n e m (

.

2 Budaya organisas iyang dtielti iyatiu karakteirsitk budaya organisas i

m a l a d e e w d l a C n a d n a m t a h C t u r u n e

m Robbin s (1994:289 ) yang

s a t a i ri d r e

t inovas i dan pengamblian resiko , perhaitan keirncian ,

e ir

o ntas i hasli , o irentas i orang , o irentas i itm , keagresfian dan

s a ti li b a t

s . iD sin idasa rpemiilhan karakteirsitk-karakteirsitk tersebu t

h il i p i d g n a y r e t k a r a k a n e r a

k dianggapsudahbisamewakli iatausudah

h p a k g n a n e

m akika tbudayaorganisas iyangakandtielti.i

.

3 Untuk kine jra karyawan ,yang dtielti iyatiu kinejra menuru tStone r

n a p a k a c e k , i s a v it o m i r a d i s g n u f n a k a p u r e m g n a y ) 8 7 9 1

( dan

(24)

.

D TujuanPeneilitan

: n a u j u t n a g n e d n a k a n a s k a li d i n i n a it il e n e P

.

1 Untuk mengetahu i seberapa besa r pengaruh karakteirsitk

? n a w a y r a k a jr e n i k p a d a h r e t n a n i p m i m e p e k

.

2 Untuk mengetahu i seberapa besar pengaruh budaya organisas i

? n a w a y r a k a jr e n i k p a d a h r e t

.

3 Untuk mengetahu i seberapa besa r pengaruh karakteirsitk

a m a s r e b a r a c e s i s a s i n a g r o a y a d u b n a d n a n i p m i m e p e

k -sama terhadap

? n a w a y r a k a jr e n i k

.

E Manfaa tPeneil itan

a p a r e b e b i g a b t a a f n a m r e b t a p a d n a k p a r a h i d i n i n a it il e n e p l i s a H

pihakantarl ain:

.

1 Bag iPerusahaan

n a h a b i a g a b e s a n u g r e b t a p a d i n i n a it il e n e p l i s a h n a k p a r a h i D

it r e

p mbangan dalam pengamblian kebjiakan yang berkatian dengan

p e

k emimpinan , budaya organisas i dan kine jra karyawan pada

n a a h a s u r e

p Sangga r Budaya. Dan sebaga i umpan bailk bag i

n a a h a s u r e

p untuk dapa tmenguatkan fakto rkepemimpinan ,budaya

. n a w a y r a k a jr e n i k n a d , i s a s i n a g r o

.

2 Bag iPeneilit

h a l a s a m n a k h a c e m e m r a j a l e b t a p a d s il u n e p i n i n a it il e n e p m a l a D

e

(25)
(26)

N A A H A S U R E P M U M U N A R A B M A G V I B A B

n a it il e n e p i s a k o l m u m u n a r a b m a g n a i a r u g n a t n e t i s ir e b i n i b a B

. n a a h a s u r e p n a d

A T A D S I S I L A N A V B A B

n a d a t a d n a a s il a n a g n e p s e s o r p g n a t n e t n a k a k u m e k i d i n i b a b m a l a D

n a s a h a b m e

p n . ya

N A R A S N A D N A L U P M I S E K I V B A B

(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)

e m e j a n a m i l h a a r a

P n banyakmengemukakanpendapatt entang

) 4 2 2 : 0 9 9 1 , n a n s u H n a d o j o d n a p u n a R ( . n a n i p m i m e p e k a y a g i s i n if e d

a y a g n a k i s i n if e d n e

m kepemimpinan sebaga ipola itngkah laku yang

n a u j u t n a g n e d i s a s i n a g r o n a u j u t n a k i s a r g e t n i g n e m k u t n u g n a c n a ri d

d n

i ividu untuk mencapaisuatu t ujuan organisasi .Sedangkan menuru t

i

M ftah Thoha ,gaya kepemimpinan merupakan norma perliaku yang

g i

d unakan oleh seseorang pada saa t orang tersebu t mencoba

: 0 9 9 1 , a h o h T ( t a h il a i g n a y i tr e p e s n i a l g n a r o u k a li r e p i h u r a g n e p m e m

.) 2 5

g a y n p i s n ir p a d a

P aya kepemimpinan in iadalah cara seorang

e t k u t n u n a h a w a b i h u r a g n e p m e m m a l a d n i p m i m e

p rcapainyat ujuan.

.

6 Macam-macamGayaKepemimpinan

.

a Gayakepemimpinanmenuru thaslis tudiIowaUniverstiy.

( n a n i p m i m e p e k a y a g m a c a m a g it a d

A Hadar iNawaw idanMaritn i

.) 4 9 : 3 9 9 1 , i w a d a H

)

1 Gayakepemimpinanotortier

s u r a h n a t a i g e k a l a g e s p a g g n a g n e m i n i a y a g n a g n e d n i p m i m e P

, n a n i p m i p n a k s u t u p i

d c ir-i ciirnya:

)

a Pemimpinberitndaks ebaga ipenguasat ungga.l

)

b Keputusans elaludibua tolehpimpina n.

)

(34)

)

d Bawahan itdak boleh dan itdak diber ikesempatan untuk

n a k i a p m a y n e m n a d t a p a d n e p n a k r a u l e g n e m , fi t a i s i n ir e b

e r

k aitvtiasnya.

)

e Tanggungjawabhanyadipiku lolehpimpinan.

)

2 Gayakepemimpinandemokraits

a y a g m a l a

D kepemimpinan in isegala keputusan diputuskan

ir i c n a g n e d n a h a w a b n a d n a n i p m i p h e l o a m a s r e b a r a c e

s -cri i

sebaga ibeirkut:

)

a Komunikas ibelrangsung itmba lbailk.

)

b Membeirkankesempatanyangl ua sbag ianggotakelompok

. n a t a i g e k p a it e s m a l a d i s a p i s it r a p r e b k u t n u i s a s i n a g r o u a t a

)

c Inisiait fdatangdar ikeduabelahpihak.

)

d Pimpinan memperhaitkan perasaan dalam bersikap dan

e

b ritndak.

)

e Tanggung jawab keberhaslian organisas idipiku lbersama

. n a h a w a b n a d n a n i p m i p a r a t n a

)

3 Gayakepemimpinanbebas( laissezf aire)

ir i

C -cri idar igayakepemimpinanbeba santaral ain:

)

a Pemimpin membeirkan kebebasan penuh pada bawahan

dalammengambi lkeputusan.

)

b Pemimpinhanyamemfungsikandiirnyas ebaga ipenaseha.t

)

c Tanggung jawab keberhaslian organisas idtianggung oleh

(35)

)

d Hampi ritdakadapengarahandar ipimpinan.

)

e Pemimpin hanya berkomunikas iapablia dibutuhkan oleh

. n a h a w a b

.

b GayakepemimpinanStudyUniverstiyo fMichigan.

, r e n o t S . F . A s e m a J ( n a n i p m i m e p e k a y a g a u d a d a a y n r a s a d a d a P

.) 0 2 1 : 6 9 9 1

)

1 Gaya kepemimpinan yang bero irentas i pada tugas (task

-d e t n e i r

o ) ,denganciirs ebaga ibeirkut:

)

a Mengutamakant ercapainyat ujuan.

)

b Pemimpinmengadakanpengawasant erhadapbawahan.

)

c Pemimpin lebih menekankan pada tuga s dar i pada

e g n e

p mbangandanpetrumbuhanbawahan.

)

2 Gaya kepemimpinan yang bero irentas i pada karyawan

(employee-oriented) ,denganci irs ebaga ibeirkut:

)

a Pemimpinmembe irkanmoitvas.i

)

b Bawahand iikusetrakandalampengamb liankeputusan.

)

c Pemimpin bersikap kekeluargaan dan bersahaba t pada

bawahan.

n a d n a w a y r a k a d a p t a s u p r e t g n a y n a n i p m i m e p e k a y a G

a m a s s a g u t a d a p t a s u p r e

b -sama dapa t meningkatkan kenaikan

a y a g k e d n e p u t k a w a k g n a j m a l a d , n a i k i m e d n u m a N . i s k u d o r p

n a k l u b m i n e m t a p a d s a g u t a d a p t a s u p r e t g n a y n a n i p m i m e p e k

(36)
(37)

)

3 Sistem 3 ,dalam sistem i n igaya kepemimpinan l ebih dikena l

( fi t a tl u s n o k r e j a n a m n a t u b e s n a g n e

d ConsutlaitveLeadership).

t i k i d e s i a y n u p m e m i n i l a h m a l a d r e j a n a m g n a r o e S

y a c r e p e

k aan pada bawahan ,biasanya dalam ha l apablia ia

i n a k h u t u b m e

m nformasi , ide , dan pengendailan ata s

n a s u t u p e

k -keputusan yang dibutuhkan . Manaje r melakukan

. n a m u k u h n a d n a a g r a h g n e p n a g n e d i s a v it o m

)

4 Sistem 4 ,gaya kepemimpinan i n idinamakan pemimpin yang

r e

b gayakelompokberparitsipasi( ParitsipaitveGroup).

g n a y n a a y a c r e p e k i a y n u p m e m r e j a n a m i n i m e t s i s m a l a D

e

s mpurna terhadap bawahannya .Manaje rselalu meilbatkan

w a

b ahan dalam menghadap iseitap persoalan ,mengandalkan

t a p a d n e p n a d e d

i -pendapa tbawahannya dan mempunya inia t

.f it k u rt s n o k a r a c e s n a h a w a b t a p a d n e p n a k a n u g r e p m e m k u t n u

.

7 KonsepBudayaOrganisasi

p e s n o

K budayamenuru tpandangan Anrtopologis ,kebudayaan

f e d i

d inisikan sebagai menta lkolekit fdar iorang-orang dalam satu

i a li n n a k g n a b m e g n e m g n a y m a r g o r p i a g a b e s t a k a r a y s a

m -nliai ,

e p e

k rcayaan ,dan piilhan perliaku yang sama .Kas tdan Rosenzwein g

t a k g n a r e p e s h a l a d a n a a y a d u b e k a w h a b n a k p a k g n u g n e m ) 3 5 9 : 0 9 9 1 (

m e

p ahaman penitng yang sama-samadianu toleh para anggotasuatu

y s a

(38)

d n a

d iperoleh dengan bahasa maupun lambang yang menciptakan

. a i s u n a m k o p m o l e k i a g a b r e b a r a t n a i d n a k i n u e k

g n a y a y a d u b n a it r e g n e

P diungkapkan tersebu t menetapkan

, m u m u a r a c e s t a k a r a y s a m n a a y a d u b e k u a t a a y a d u b n a it r e g n e p

n a d e

s gkan pengeritan budaya d i dalam organisas i atau disingka t

u

b daya go ar nisas itentunya lebih khusus . Ada berbaga ipemik rian

e p i a n e g n e

m ngeritan budaya organisas i yang dideifnisikan oleh

: u ti a y i l h a i a g a b r e b

.

a Menurut Mondy (1993 :77) ,budaya organisas iadalah sistem

i a li

n -nliai ,keyakinan ,dan kebiasaan bersama dalam organisas i

n a k li s a h g n e m k u t n u l a m r o f r u t k u rt s n a g n e d i s k a r e t n ir e b g n a y

r e p a m r o

n ilaku.

.

b Menuru tStephen Robbins( 1994 :479), budaya organisas iadalah

i a li

n -nlia idominan yang didukung oleh organisasi ,falsafah yang

n a d i a w a g e p p a d a h r e t n a n i p m i p n a a n a s k a ji b e k n u t n u n e m

n a l e

p ggan ,cara pekejraan di t empa t tiu ,asums idan kepercayaan

g n a y r a s a

d terdapa tdiantaraanggotaorganisas.i

.

c Menuru tMoejlono (2003 :21) ,budaya organisas iadalah sistem

i a li

n -nlia iyang diyakin ioleh semuaanggota organisas idan yang

dipelaja ir , dtierapkan , setra dikembangkan secara

i s i a g a b e s i s g n u f r e b , n a g n u b m a n i s e k r e

b stem pereka tdan dapa t

p r e b n a u c a n a k i d a ji

d erliaku dalam organisas i untuk mencapa i

t g n a y n a a h a s u r e p n a u j u

(39)

.

8 Pen itngnyaBudayaOrganisasi

u a t a a t o g g n a u k a li r e p a d a p h u r a g n e p r e b i s a s i n a g r o a y a d u B

individusetrakelompokd idalamsuatu organisasi .Budayaorganisas i

t a p a d g n a y , k a p m a t k a d it g n a y l a i s o s n a t a u k e k u t a u s n a k a p u r e m

g n a r o n a k k a r e g g n e

m -orang dalam suatu organisas iuntuk melakukan

p a it r a d a s k a d it a r a c e S . a jr e k s a ti v it k

a -itap orang d idalam suatu

g r

o anisas imempelajar ibudayayang be lraku d idalam organisasinya .

n a k i s a s il a n r e t n i g n e m n a d n a k i s a s il a i s o s n e m i s a s i n a g r o a y a d u b , i d a J

) 1 2 : 0 1 0 2 , o n s ir t u S ( i s a s i n a g r o a t o g g n a a r a p

a y a d u B . h a m e l n a d t a u k t a fi s r e b a s i b i s a s i n a g r o a y a d u B

n a g r

o isas idikatakan kua tapablia n liai-nliai ,sikap dan kepercayaan

n e m ti m o k n a d h u g e t n a g n e d t u n a i d a tr e s i m a h a p i d t u b e s r e t a m a s r e b

n it g n a

y ggi ,sehinggakebersamaandapatt ercipta .Sebailknya ,budaya

s i n a g r

o as iyang lemah tercermin pada kurangnya anggota/karyawan

i a li n p a d a h r e

t -nliai , kepercayaan dan sikap bersama yang biasa

.i t a k a p e s i d u a t a n a k u k a li d

i g a b t a a f n a m r e b t a g n a s , t a u k g n a y i s a s i n a g r o a y a d u b a y n a d A

: l a h m a l a d u ti a y i s a s i n a g r o

.

a Memudahkankoordinas iakitvtia sdalamorganisas.i

.

b Memudahkan komunikas i anta r individu atau anggota , karena

k i s a y n a d

a ap dan kebersamaan dalam menganu tnliai-nlia iyang

(40)

.

c Terciptanya keharmonisan hubungan dan kejra sama antara

y r a

k awan,s ehinggamoitvas ikejraakanmeningka.t

.

d Kelancaran akitvtia s organisas i dan meningkatkan

t s e r

p as/iefektfitia sorganisas.i

.

e Pengambliankeputusandapa tdliakukandengancepa tdanmudah.

i e w z n e s o R n a d t s a

K ng (1990 :956 )mengemukakan bahwa

k u t n u t a u k g n a y t a k g n a r e p n a k a p u r e m t a u k g n a y n a a y a d u b e k

t n e n e

m ukanperliaku ,membantuparapegawa imengejrakanpekejraan

k i d e s n a g n e d a k e r e

m til ebihbaik,t erutamadalamduahal:

.

a Kebudayaanyangkua tadalahs istematuran-aturani nformas iyang

n a i g a b e s m a l a d u k a li r e p r e b g n a r o a n a m i a g a b n a k p a k g n u g n e m

besa rwaktumereka.

.

b Kebudayaan yang kua tmemungkinkan orang merasa lebih baik

a jr e k e b a k e r e m a g g n i h e s , n a k a jr e k a k e r e m g n a y a p a g n a t n e t

e

d nganbaik.

.

9 Fungs iBudayaOrganisasi

n i e h c S h e l o n a k p a k g n u i d g n a y i s a s i n a g r o a y a d u b i s g n u F

: u ti a y , ) 1 9 9 1 (

.

a The problem s o f exforma l adap iton and survive yatiu untuk

r e

b adaptas idengan masalah eksterna ldan menjaga kebelranjutan

(41)

a m e l b o r p i a g a b r e b i s a t a g n e m k u t n u u p m a m n a k a i s a s i n a g r o

e t s k e i s a t p a d

a rnalnyaagart etapsurvive ,c -aracarauntukmencapa i

n a u j u

t (means ) dan mengembangkan sistem kon rtak sebaga i

e b e k t a k g n it n a r u k

u rhaslianorganisas.i

.

b The problem so f interna l integraiton yatiu mengatas i problem

interna lyangmenyangkutt entang konsep umumdan bahasayang

n a k a n u g i

d dalam organisasi , krtieira yang digunakan untuk

e

m mbatas ianta rkelompokdanbukankelompokdalamorganisasi ,

i s a s i n a g r o m a l a d n a t a u k e k n a d s u t a t s a y n a d

a , berbaga ikasu syang

n a m it n i e k n a g n e d n a ti a k r e

b – persahabatan dan cinta ,ganjaran

i g o l o i d i , m u k u h n a

d dan agama yang dianu t oleh

. k o p m o l e k / u d i v i d n i

0 1 : 0 1 0 2 ( o n s ir t u S m a l a d ) 1 0 0 2 , s n i b b o R

( -11 ) Budaya

: u ti a y , i s a s i n a g r o m a l a d i s g n u f h a l m u j e s i k il i m e m

.

a Pembeda

Budaya menciptakan perbedaan atau yang membua tu nik suatu

organisas idanmembedakannyadenganorganisasil ainnya.

.

b Identtias

a t o g g n a i g a b s a ti t n e d i a s a r u t a u s a w a b m e m i s a s i n a g r o a y a d u

B

-.i s a s i n a g r o a t o g g n a

.

c Komtimen

g n a y u t a u s e s p a d a h r e t n e m ti m o k a y n ri h a l i s a ti li s a f m e m a y a d u B

(42)
(43)
(44)

e

m ncapa ihasi l tiu / itngka tsejauhmana organisas ibero irentas i k

a d a

p inejra ,menuntu thasi ldanmendukungharapanyang itngg.i

.

d O irentas i orang yatiu sejauh mana keputusan manajemen

e

m m rpe htiungkan efek hasli-hasi l pada orang-orang d i dalam

.i s a s i n a g r o

.

e O irentas i itm yatiu sejauh mana kegiatan-kegiatan kejra d i

n a g r

o isas ipada itmkeitmbangpadai ndividu-individu.

.f Keagresfian yatiu sejauh mana orang-orang tiu agresi f dan

p m o

k eitit f keitmbang santa i / itngka t sejauhmana organisas i n a k t a a f n a m e m n a d i s it e p m o k , n a fi s e r g a e k a d a p n a k n a k e n e m

. n a t a p m e s e k

.

g Stablitia s yatiu sejauh mana kegiatan organisas i menekankan

e p i

d rtahankannyastatu squosebaga ikonrta sdanpetrumbuhan.

. 2

1 HubunganKepemimpinandanBudayaOrganisasi

n i p m i m e P h e l o n a k a t p i c i d a y a d u

B -pemimpinnya ;Pemimpin

, ir o e t f it k e p s e r p a d a p r a s a d r e B . a y a d u B h e l o n a k a t p i c i d n i p m i m e p

budaya tiumuncu lmelalu i3proses ,yatiu:( 1 )SocioDynamicTheory ;

: 1 9 9 1 , n i e h c S ( g n i n r a e L l a n o it a z i n a g r O ) 3 ( n a d ; y r o e h t p i h s r e d a e L ) 2 (

8 4

1 -183 .) Seorang pemimpin memiilk iperan menentukan program

a t a , i s a s i n a g r o r a s a d i s m u s a a d a p n a k r a s a d i d g n a y n a t a i g e

k u konsep

manajemen yang digunakan sepe tr iSix`Sigma (Erwin and Douglas ,

(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)

, o u q s u t a t S e h t s e g n e ll a h C , s e t a n i g i r O , n o z i r o h e h t n o e y E , y h w d n a t a h w

e h t s e o D d n a , n o s r e p n w

O righ tthing .Budaya organisas i(X2 )dengan

o

k mponennyayatiu i novas idan pengamblian resiko ,perhaitan keirncian ,

i s a t n e ir o , li s a h i s a t n e ir

o orang ,o irentas i itm ,keagresfian ,dan stab litias .

( n a w a y r a k a jr e n i

K Y ) meilpuit fungs i dar i moitvasi , kecakapan dan

n a w a y r a k a jr e k n a t a p m e s e

k . Dengan meilha t gamba r tersebut ,

X ( n a n i p m i m e p e

K 1 ) mempunya i jalu r pengaruh terhadap Kinejra

( n a w a y r a

K Y) ,begtiu juga dengan Budaya Organisas i(X2 )mempunya i

p a d a h r e t h u r a g n e p r u l a

j KinejraKaryawan( Y .)

.

D Hipotesis

e t s it ir o e t n a b a w a j u a t a a r a t n e m e s n a b a w a j n a k a p u r e m s i s e t o p i

H rhadap

n a a y n a tr e

p -petranyaan yang dikemukakan dalamperumusan masalah dan

n a d n a l u p m u g n e p t a w e l a y n n a r a n e b e k n a k it k u b i d t a p a d s u r a h

l a n a g n e

p isaan data peneilitan . Hipotesi s yang penuil s ajukan dalam

: h a l a d a i n i n a it il e n e p

.

1 Ada pengaruh Karakteirsitk Kepemimpinan terhadap Kinejra

KaryawanpadaPerusahaanKeraijnanBatuSangga rBudayaBantu.l

.

2 Ada pengaruh Budaya Organisas iterhadap Kine jra Karyawan pada

.l u t n a B a y a d u B r a g g n a S u t a B n a n ij a r e K n a a h a s u r e P

.

3 Ada Pengaruh Karakte irsitk Kepemimpinan dan Budaya Organisas i

a m a s r e b a r a c e

s -sama terhadap Kinejra Karyawan pada Perusahaan

(51)

2 3

I I I B A B

N A I T I L E N E P E D O T E M

.

A Jeni sPeneilitan

i d n a k a g n a y n a it il e n e p s i n e

J lakukanadalah peneilitanstud ikasu s

, s a t a b r e t a y n i s a l u p o p g n a y u t n e tr e t k e j b o p a d a h r e t n a it il e n e p u t a u s u ti a y

.i ti l e ti d g a y k e j b o a d a p s a t a b r e t a y n a h l i b m a i d g n a y n a l u p m i s e k a g g n i h e s

.

B SubyekdanObyekPeneilitan

.

1 SubyekPeneilitan

h a l a d a n a it il e n e p k e y b u s i d a j n e m g n a

Y seluruh karyawan Sangga r

a y a d u

B ,t ermasukpimpinan/atasanl angsungkaryawan.

.

2 ObyekPeneilitan

h a l a d a n a it il e n e p k e y b o i d a j n e m g n a

Y karakteirsitkpemimpin ,budaya

n a g r

o isasi ,dankinejrakaryawan.

.

C WaktudanLokas iPeneilitan

.

1 Waktupeneilitan : September2012

.

2 Lokas ipeneilitan :Sangga rBudaya beralama td iLemahdad iRT 03

l u t n a B n a h i s a K 3 1 W

(52)

.

D Variabe lPeneil itan

.

1 Vairabe lBebas( Independen tVariable)

u a t a n a k s a l e j n e m g n a y l e b a ir a v h a l a d a s a b e b l e b a ir a V

e

m mpengaruh inlia idar iva irabelt eirkat .Dalamhali n iva irabe lbeba s

u ti a

y kepemimpinandanbudayaorganisas.i

i ti l e ti d n a k a g n a y n a n i p m i m e p e

K meilpuit aspek-aspek

n A , s e t a v o n n

I original ,Develops ,Focuse son people ,Inspire strust ,

e g n a r g n o

L perspecitve ,Ask swha tand why ,Eye on the horizon ,

g i r

O inates ,Cha llenge sthe Statu squo ,Own person ,and Doe sthe

g n i h t t h g i

r .

Budaya organisas i yang akan dtieilit meilpu it aspek-aspek

in vo as idan pengamblian resiko ,perhaitan keirncian ,o irentas ihasli ,

n a fi s e r g a e k , m it i s a t n e ir o , g n a r o i s a t n e ir

o , dans tab litia .s

.

2 Vairabe lTeirkat( Dependent Variable)

t a p a d a y n i a li n g n a y l e b a ir a v h a l a d a t a k ir e t l e b a ir a V

r a g n e p i

d uh ioleh vairabe lyang lain .Dalam ha lin ivairabe lteirka t

u ti a

y kinejrakaryawan.

.

E De ifnis iOperasional

.

1 KarakteirsitkKepemimpinan

.

a Innovate s(menciptakan sesuatu yang baru) ;Seorang pemimpin

(53)
(54)
(55)
(56)

.

b Perhaitan keirncian yatiu suatu itngkatan idmana para karyawan

n a d s i s il a n a , n a t a m r e c e k ( i s i s e r p n a k t a h il r e p m e m n a k p a r a h i d

e

p rhaitanpadahal-ha l irnci.)

.

c O irentas ihasi lyatiu itngkatan dimana manajemen memfokuskan

n a k a n u g i d g n a y s e s o r p n a d k i n k e t a d a p a y n n a k u b l i s a h a d a

p untuk

. u ti l i s a h i a p a c n e m

.

d O irentas i orang yatiu suatu itngkatan dimana keputusan

j a n a

m emenmemperh tiungkanefekhasli-hasi lpadaorang-orangd i

.i s a s i n a g r o m a l a d

.

e O irentas i itmyatiusuatu itngkatandimanakegiatan-kegiatankejra

u d i v i d n i a d a p g n a b m it e k m it a d a p i s a s i n a g r o i

d -individu.

.f Keagresfian yatiu suatu itngkatan dimana orang-orang tiu agresi f

f it it e p m o k n a

d danbukannyasantai-santai.

.

g Stablitias yatiu suatu itngkatan dimana kegiatan organisas i

n e

m ekankan dipetrahankannya statu s quo sebaga i konrta sdan

u tr e

p mbuhan.

l e b a ir a v n a r u k u g n e p k u t n

U budayaorganisasidalampeneilitani n i

n a k a n u g g n e

m semanitcdfiferential .Padaskalai nir esonden l angsung

g n a y l a h t o b o b n a h il i p i r e b i

d dimaksud dar iyang posiit fsampa i

.f it a g e

n Skala akan menghaslikan data interva.l Semakin itngg isko r

n a k it r a i d a k a m , ) 9 h a l a d a i g g n it r e t r o k s ( n e d n o p s e r h il i p i d g n a y

t f it i s o p t a g n a s a y n n a i a li n e

(57)

a k a m , ) 1 h a l a d a h a d n e r e t r o k s ( n e d n o p s e r h il i p i d g n a y r o k s h a d n e r

p a d a h r e t fi t a g e n t a g n a s a y n n a i a li n e

p budayaorganisasi .

a k ij u ti a y n a w a y r a k a jr e n i k p a d a h r e t i s a s i n a g r o a y a d u b r u k u g n e M

f i s u d n o k n i k a m e

s budayaorganisasis emakin itngg ikine jra .

.

3 KinejraKaryawan

l a n o i s a r e p o i s i n if e

D k ni ejra karyawan dalam peneilitani n iadalah

. n a w a y r a k a jr e k n a t a p m e s e k n a d n a p a k a c e k , i s a v it o m i r a d i s g n u f

l e b a ir a v n a r u k u g n e p k u t n

U kinejra karyawan dalam peneilitan in i

n a k a n u g g n e

m semanitc d fiferential .Pada skala in iresonden (para

) r o d n a m / n a n i p m i

p langsung diber ipiilhan bobo tha lyang dimaksud

.f it a g e n i a p m a s f it i s o p g n a y i r a

d Skala akan menghaslikan data

.l a v r e t n

i Semakin itngg isko ryang dipiilh responden (sko rteritngg i

n e p n a k it r a i d a k a m , ) 9 h a l a d

a liaiannyasanga tpostifit erhadap kinejra

n a w a y r a

k dan semakin rendah sko r yang dipiilh responden (sko r

p a d a h r e t fi t a g e n t a g n a s a y n n a i a li n e p a k a m , ) 1 h a l a d a h a d n e r e

t kinejra

n a w a y r a

k .

.

F Populas idanSampel

.

1 Populas idalampeneilitan i n iterbata syatiuseluruhkaryawan Sangga r

a y a d u

B ,t ermasukatasanl angsungkaryawan.

.

2 Jumlah sampe l dalam peneilitan in i adalah 7 9 orang karyawan

r e

(58)

.

G TeknikPengamblianSampel

i n i n a it il e n e p m a l a d n a k a n u g i d g n a y l e p m a s n a li b m a g n e p k i n k e T

k i n k e t h a l a d

a samp ilng jenuh . Teknik sampilng jenuh adalah teknik

e n e

p ntuansampe lbliasemuaanggotapopulas idigunakansebaga isampe l

S

( ugiyono ,2003:61)

.

H SumberData

p a t a d h a l a d a i n i n a it il e n e p a t a d r e b m u

S irmer ,yatiu data yang

s a t a n a b a w a j a p u r e b g n a y n a it il e n e p r e b m u s i r a d g n u s g n a l h e l o r e p i d

. n a k u j a i d g n a y n a a y n a tr e

p Dar i karyawan berupa jawaban ata s

n a a y n a tr e

p -petranyaanpada koesione ryangdibagikan.

.I TeknikPengumpulanData

.

1 Wawancara

k a h i p a d a p e k n a k u k a li d a r a c n a w a

W -pihak dar iperusahaan yang

e

m mpunya i informas i yang dibutuhkan penelti i mengena i hal- lha

.i ti l e ti d g n a y h a l a s a m n a g n e d a y n n a g n u b u h a d a g n a

y Sepetr ilata r

p g n a k a l e

b erusahaan , tuga s dan wewenang pemimpin maupun

g n u k u d n e m g n a y a y n n i a l n a d , n a k li s a h i d g n a y k u d o r p , n a w a y r a k

. i n i n a it il e n e

p Pihak yang dimaksud adalah pemimpin atau pemiilk

n a a h a s u r e

(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(65)

.

L TeknikAnailsi sData

.

1 Regres iLinie rBerganda

p a d a h r e t s a b e b l e b a ir a v a r a t n a h u r a g n e p i u h a t e g n e m k u t n U

. a d n a g r e b r e i n il i s e r g e r s i s il a n a t a l a n a k a n u g i d a k a m t a k ir e t l e b a ir a v

i a g a b e s h a l a d a a d n a g r e b r e i n il s u m u r ) 5 3 2 : 7 9 9 1 ( o n o y i g u S t u r u n e M

: t u k ir e b

e x b x b x b x b a

Y 1 1 2 2 3 3 4 4

: n a g n a r e t e K

Y =vairabelt eirkat( dependen tvariable)

a =konstanta

b =koeifsienr egresi

x =vairabe lbebas( independen tvariable)

e =e rr ro

. 2 U ijt

ij u n a k u k a li d l a i s r a p a r a c e s i j u g n e m k u t n

U - ( t individua l test )

p a it i r a d h u r a g n e p i u h a t e g n e m k u t n u n a k a n u g i

d -itap vairabe lbeba s

g n a y s u m u r , ) 1 6 : 7 9 9 1 ( o n o y i g u S t u r u n e M . t a k ir e t l e b a ir a v p a d a h r e t

: t u k ir e b i a g a b e s h a l a d a n a k a n u g i d

2

1 2

r n r t

(66)

a y n t u j n a l e s , k it s it a t s n a g n u ti h r e p i u l a l e m i u h a t e k i d t a g r a h h a l e t e S

a d a p t a g r a h n a g n e d n a g n u ti h r e p l i s a h t a g r a h n a k g n i d n a b m e m h a l a d a

. % 5 n a k if i n g i s f a r a t n a g n e d l e b a t

. 3 Uj iF

n a k if i n g i s h u r a g n e p t a k g n it i u h a t e g n e m k u t n u n a k a n u g i d F i j U

a m a s r e b a r a c e s s a b e b l e b a ir a v t u r u n e

m -samat erhadapvairabelt e irkat .

: t u k ir e b i a g a b e s h a l a d a n a k a n u g i d g n a y s u m u R

1 2

1

2

R nKK

R F

: n a g n a r e t e K

F =pendekatandist irbus iprobab litia s ifsher

R =koeifsienr egresi

N =j umlahdata( sampe)l

(67)
(68)
(69)
(70)

R O R U T K U R T

S GANISAS ISANGGARBUDAYA

Keterangan :PemimpinPerusahaanj ugamerangkaps ebaga imando r.I

a y a d u B r a g g n a S i s a s i n a g r O r u t k u r t S : 1 . V I r a b m a G

.

D Tuga sdanWewenang

.

1 PemimpinPerusahaan

i d i g g n it r e t n a a s a u k e k g n a g e m e p i a g a b e s n a a h a s u r e p n i p m i m e P

p a d a h r e t n a a n a c n e r e p a u m e s n a k p a t e n e m k u t n u s a g u tr e b , n a a h a s u r e p

a jr e k m a r g o r

p yangakandliaksanakan.

.

2 Mandor /AtasanLangsungKaryawan

e t b a w a j g n u g g n a tr e b r o d n a m p a it e

S rhadapsegalakegiatan karyawannya .

n a k u k a l e m r a d e k e s a y n a h k a d it a t a y n r e t r o d n a m a r a p a y a d u B r a g g n a S i D

N A N I P M I P / K I L I M E P

N A A H A S U R E P

R O D N A M

I MANI IDOR MANI IDI OR MANI VDOR

K O P M O L E K

N A W A Y R A K

G N I D L U O M

K O P M O L E K

N A W A Y R A K

K A T E C

K O P M O L E K

N A W A Y R A K

T A C

K O P M O L E K

N A W A Y R A K

G N I K C A P

K O P M O L E K

N A W A Y R A K

I L A B

K O P M O L E K

N A W A Y R A K

F F A T S

K O P M O L E K

N A W A Y R A K

(71)
(72)

)

1 Karyawanmoulding :6orang

)

2 KaryawanBail :8orang

)

3 KaryawanStaff :3orang

)

4 Sop ri :2orang

.

c Karyawan yang dimandor i atau diatas i langsung oleh Bapak

: g n a r o 3 2 h a l m u jr e b a y n h u r u l e s r u c n e K

)

1 Karyawancetakhtiam :5orang

)

2 Karyawancetakpuith :4orang

)

3 Karyawancetak rtaso :5orang

)

4 KaryawancetakJ RC :9orang

.

d Karyawan yang dimandor i atau diatas i langsung oleh Bapak

h a l m u jr e b a y n h u r u l e s l u d n u

G 17orang:

)

1 Karyawancat :11orang

)

2 Karyawan ifnishing :6orang

.

e Karyawan yang dimandor i atau diatas i langsung oleh Bapak

m u jr e b a y n h u r u l e s d e s e

K lah 16 orang yang seluruhnya adalah

. g n i k c a p n a i g a b n a w a y r a k

.

2 PenairkanTenagaKejra

i tr e p e s k a d it a y a d u B r a g g n a S i d a jr e k a g a n e t n a k ir a n e p s e s o r P

i s k e l e s n a k u k a l e m n a g n e d u ti a y a y n m u m u a d a p r a s e b n a a h a s u r e p

a g a n e t n a k ir a n e p s e s o r p a y a d u B r a g g n a S i D . k u s a m g n a y n a r a m a l

(73)
(74)

t u r u n e m n a w a y r a k a d a p e k n a k ir e b i d g n a y n a a h a s u r e p n a ir e b m e p

g n i s a m n a h u t u b e k n a d u t k a w , n a a d a e

k -masing karyawan ,antara

: n i a l

)

1 Karyawan yang mendapa t musibah , misalnya kemaitan

s t a p a d n e m n a k a a k a m a g r a u l e

k antunan dar i perusahaan.

i r a d a l e r a k u s t a fi s r e b , u t n e t k a d it n a n u t n a s g n a u a y n r a s e B

. n a a h a s u r e p

)

2 Blia karyawan mengalam ikecelakaan kejra ,pengobatan dan

. n a a h a s u r e p h e l o g n u g g n a ti d n a t a w a r e p

)

3 Karyawat iyangmelahrikanakanmendapa tcut.i

)

4 PembeiranTunjanganHar iRaya( THR .)

.

d PengelolaanStatu sKaryawan

)

1 KaryawanTetap

n a d p a t e t n a w a y r a k i a g a b e s t a k g n a i d h a l e t g n a y n a w a y r a K

. n a n a l u b i j a g t a p a d n e m

)

2 KaryawanHairan

, p a t e t n a w a y r a k i a g a b e s t a k g n a i d m u l e b g n a y n a w a y r a K

a c e s n a k a jr e k e p i d h a l e t n u m a

n rar uitndandigaijs ecarahairan ,

. u t b a S i r a h p a it e s n a k u k a li d i j a g n a r a y a b m e p a n a m i d

)

3 KaryawanBorongan

s a ti t n a u k n a g n e d i a u s e s h a p u a m ir e n e m g n a y n a w a y r a K

(75)

.

e SistemPenggaijan

)

1 UpahHairan

n a d n a ir a h n a w a y r a k k u t n u u k a lr e b i n i h a p u m e t s i S

n a k a n a s k a li d a y n n a r a y a b m e

p seitaphar iSabtu.Besarnyaupah

a t a

r -rata1har iRp.35.000,-

)

2 UpahBulanan

p a t e t n a w a y r a k a d a p e k n a k ir e b i d g n a y h a p

U seitap bulannya.

s e b e s n a k ir e b i d g n a y n a n a l u b h a p u a y n r a s e

B a rRp .1.250.000,-

)

3 UpahBorongan

a d a p e k n a k ir e b i d i n i h a p

U karyawan berdasarkan hasi lkejra

g n i s a m n a k li s a h i d g n a y i s k u d o r p l i s a h t u r u n e m n a w a y r a

k

-. n a w a y r a k g n i s a

m Karyawan borongan bekejra hanya keitka

a jr e k e b k u t n u n a a h a s u r e p a t n i m i

d ijka karyawan harian itdak

u p m a

m menyelesaikan pekejraan akiba tpesanan yang banyak

. n a k u t n e ti d h a l e t g n a y u t k a w t e g r a t n a d

.

F DisipilnWaktudanKerja

, a jr e k e b m a l a d n a w a y r a k n a g n a t a d e k i a n e g n e m n a r u t a r e p a p a r e b e b a d A

: u ti a y

.

1 Karyawan diharuskan datang minima l10 (sepuluh )meni tsebelum jam

(76)

.

2 Apablia ketelrambatan itdak dapa t dihindair , maka karyawan yang

, u l u h a d h i b e lr e t n a s a t a a d a p e k n a k u h a ti r e b m e m n a k s u r a h i d n a t u k g n a s r e b

u a t a , n o f e l e t ,s m s t a w e l a s i

b menyampaikanlewatt emankejra.

.

3 Dliarangmembawahandphones aatj amkejra.

.

4 Tidak boleh mengkonsums iminuman kera sbaik pada saa tjam kejra

.t a h a ri t s i m a j t a a s a d a p n u p u a t a

.

G Pemasaran

a y a d u B r a g g n a S , n a r a s a m e p i g e s m a l a

D memasarkan produk-produknya

t a u b m e m n a g n e

d brosu ryang dibagikan dibeberapapusa tpenjualan produk

-n a d , n a n ij a r e k k u d o r

p ditempat-tempa tpameranbarang-barangkeraijnan dan

d o r p n a k r e m a m e m s u g il a k e

s u -k produk keraijnannya dtiempa t pameran

t u b e s r e

t .Selain tiu SanggarBudayaj ugamenggunakan mediai nterne tuntuk

k u d o r p n a k r a s a m e

m -produk keraijnannya aga rdapa tdiilha tdan diketahu i

. a i n u d h u r u l e s i d t a k a r a y s a m h e l o

g n il a p i ri d n e s a i s e n o d n I i d a y a d u B r a g g n a S n a n ij a r e k k u d o r p n a l a u j n e P

k e k h a l a d a k a y n a

b otaBail ,selain tiuj ugaadapesananda irJakatra ,Bandung

u l e k n a l a u j n e p k u t n u n a k g n a d e S . a y a b a r u S n a

d a rnegr isaati n isudahsampa i

h a d u s a g u j n a k h a b , a k ir e m A n a d a il a rt s u A e

k merambah ke negara-negara

n a m r e J ,s i c n a r P , l o y n a p S i tr e p e s a p o r

(77)
(78)

. 2 Reilef

u t a b k u b r e s n a h a b n a k a n u g g n e m f e il e r t a u b m e m k u t n

U .Prose smembua t

l a h a m h i b e l a s i b a y n a g r a h n a d a m a l g n a y u t k a w n a k a m e m a s a i b i n i f e il e r

. a y n n ij a r e p i r a d a g u j n a d n a s e m e p i r a d a s i b n i a s e D . g n u t a p i r a d

.

3 Ornamen

n u g i d g n a y n a h a b , f e il e r n a g n e d a m a

S akan juga dengan serbuk batu .

i r a d a s i b n i a s e D . a m a l g n a y u t k a w n a k a m e m a s i b a g u j n a t a u b m e p s e s o r P

(79)
(80)
(81)
(82)

.

2 BudayaOrganisasi

1 a l a k s n a k a n u g g n e m i s a s i n a g r o a y a d u b l e b a ir a v a d a p r e n o i s e u

K –

k a d it t a g n a s i s a s i n a g r o a y a d u b n a k k u j n u n e m 1 a n a m i d ,

9 kondusfisampa i

s i s a s i n a g r o a y a d u b n a k k u j n u n e m 9 n a g n e

d anga tkondusfi ,dibua tmenjad i

: u ti a y , ir o g e t a k 5

i r o g e t a

K I 1 , – 900 2 ,5 Sanga titdakkondusfi

I I 2,60– 94 ,1 Tidakkondusfi

II I 4 – ,,20 5 97 Cukupkondusfi

VI 5 – ,,80 7 93 Kondusfi

V 7 – ,40 9,00Sanga tKondusfi

a t a r a t a d h a l o l i s a

H -rata sko rperseps ibawahan terhadap budaya

3 0 , 7 h a l a d a ) 1 n a ri p m a L ( i s a s i n a g r

o dan masuk pada kategor iIV yatiu

fi s u d n o

k . Aritnya secara umum bawahan berperseps i bahwa budaya

a y a d u B r a g g n a S i d i s a s i n a g r

o cenderung menganggap kecermatan dalam

t a u s e s i d a j n e m n a a jr e k e p p a it e s n a k i a s e l e y n e

m u yang penitng untuk

n a d n a k u k a li

d inovasi-inovas idan beran imengambi l irsikoj ugadianggap

a tr e s , n a k u k a li d k u t n u g n it n e

p sailng bekejrasama dalam itm sudah

a m a s r e b i n a l a ji d g n a y i s i d a rt i d a j n e

(83)

.

3 Kine jraKaryawan

1 a l a k s n a k a n u g g n e m n a w a y r a k a jr e n i k l e b a ir a v a d a p r e n o i s e u

K –

n a g n e d i a p m a s h a d n e r t a g n a s n a w a y r a k a jr e n i k n a k k u j n u n e m 1 a n a m i d , 9

, ir o g e t a k 5 i d a j n e m t a u b i d , i g g n it t a g n a s n a w a y r a k a jr e n i k n a k k u j n u n e m 9

: u ti a y

i r o g e t a

K I 1,00– 92 ,5 Sangatr endah

I I 2,60– 94 ,1 Rendah

II I 4,20– 95 ,7 Cukup itnggi

VI 5 – ,,80 7 93 Tinggi

V 7 – ,40 9,00Sanga tTinggi

a t a d h a l o l i s a

H ar -at rata sko rpenliaian atasan langsung secara

m u m

u terhadap kinejra bawahan (Lamp rian 1 )adalah 7,29 dan masuk

i g g n it u ti a y V I i r o g e t a k a d a

p .Aritnya karyawan mampu menyelesaikan

s a g u

t -tuga s secara baik (sesua i standar ) kualtia s dan waktu yang

m a l a d k i a b g n a y n a a i d e s e k t a k g n it i k il i m e m n a w a y r a k , n a k p a t e ti d

i a s a u g n e m n a w a y r a k a tr e s , a y n n a a jr e k e p n u p u a m s a g u t n a k i a s e l e y n e m

d n a a jr e k e p a u m e s a g g n i h e s a y n a jr e k g n a d i b i a u s e s n a a jr e k e

p apa t

(84)

.

B Ana ilsi sUj iVaild tia sdanReilablitias

.

1 Uj iVaild tias

u t a u s a n a m h u a j e s n a k k u j n u n e m k u t n u n a k u k a li d s a ti d il a V i j U

s a ti d il a v i j U . r u k u i d g n a y l e b a ir a v r u k u g n e m t a p a d u ti r u k u g n e p t a l a

n a g n e d n a k u k a li

d menggunakan program SPSS 17.0 , dengan tara f

0 i s n a k if i n g i

s ,05danderaja tkebebasan( df )n – 3=72 ,makadidapa tnlia i

:t u k ir e b i a g a b e s h a l a d a l e b a ir a v p a it n a ij u g n e p l i s a H . 8 2 2 , 0 a y n l e b a t r

1 . V l e b a T

ij U l i s a

H Vaildtia sVariabe lKarakterisitkKepemimpinan( X1)

n a a y n a tr e P m e

tI HargaKoeifsienr rt abel Keterangan

1 Q

2 Q

3 Q

4 Q

5 Q

6 Q

7 Q

8 Q

9 Q

0 1 Q

1 1 Q

2 1 Q

2 9 5 , 0

0 4 6 , 0

4 1 8 , 0

9 9 6 , 0

4 0 7 , 0

4 1 8 , 0

5 3 7 , 0

6 4 7 , 0

9 4 7 , 0

6 1 6 , 0

5 1 7 , 0

7 9 7 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

d il a V

d il a V

d il a V

d il a V

d il a V

d il a V

d il a V

d il a V

d il a V

d il a V

d il a V

(85)

. V l e b a

T 2

ij U l i s a

H Vaildtia sVariabe lBudayaOrganisasi 2( ) X

n a a y n a tr e P m e

tI HargaKoeifsienr rt abel Keterangan

3 1 Q

4 1 Q

5 1 Q

6 1 Q

7 1 Q

8 1 Q

9 1 Q

7 6 5 , 0

5 3 6 , 0

3 8 7 , 0

4 3 7 , 0

0 6 5 , 0

7 6 6 , 0

2 0 6 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

d il a V

d il a V

d il a V

d il a V

d il a V

d il a V

d il a V

3 . V l e b a T

ij U l i s a

H Vaildtia sVariabe lKinerjaKaryawan Y( )

n a a y n a tr e P m e

tI HargaKoeifsienr rt abel Keterangan

0 2 Q

1 2 Q

2 2 Q

3 2 Q

4 2 Q

5 2 Q

5 2 8 , 0

6 8 8 , 0

6 1 8 , 0

8 3 8 , 0

1 8 8 , 0

4 3 8 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

8 2 2 , 0

d il a V

d il a V

d il a V

d il a V

d il a V

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...