Ang Pagtanggap Ng Lipunan Sa Mga Homosekswal

20 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

Ang Pagtanggap ng Lipunan sa mga

Homosekswal

Ang pananaliksik na ito ay hinaharap Kay Gng. Felicitas R. Labendia

Guro sa

Filipino II: Pagbasa at Pagsulat Tungo sa Pananaliksik

Isang bahagi ng mga gawaing kailangan

sa Pagtamo ng titulog Bachelor of Science in Pharmacy at Bachelor of Science in Nursing

Tan Rosevie M. Tan Kim Toleran Fulgencia C.

Tafalla Melbren Valles Ma. Cherry L.

(2)

TALAAN NG NILALAMAN

Pahina Paunang Pahina ……… i Dahon ng Pagbabatibay ……….... ii Pasasalamat ……….. iii Paghahandog ……… iv Nilalaman ………. v

KABANATA 1 – ANG SULIRANIN AT KAPALIGIRAN NITO

Panimula ………. 1 - 3 Batayang Teyoretikal ……… 4

Batayang Konseptwal ……….. 5

Paglalahad ng Suliranin ………. 6

Saklaw at Delimitasyon ng Pag aaral ……… 7

Katuturan ng mga Katawagang Ginamit ………. 8

KABANATA 2 – KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL

Kaugnay na literature at Pag-aaral ………... 9 - 11

KABANATA 3 – DISENYO AT PAMAMARAAN NG PANANALIKSIK

Disenyo ng Pag-aaral at Pamamaraan ng Pananaliksik ………. 12 - 14

(3)

ANG PAGTANGGAP

NG LIPUNAN

SA MGA

(4)

DAHON NG PAGPAPATIBAY

Bilang isang bahagi ng gawaing kailangan sa pagtamo ng titulong BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY at BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING, ang pananaliksik na ito na pinamagatang ANG PAGTANNGAP SA MGA HOMOSEKSWAL ay inihanda at iniharap ngayon at itinatagubilin sa lupon para sa kaukulang PASALITANG EKSAMINASYON.

Gng. Felicitas R. Labendia

Propesor

Rosevie M. Tan Kim Tan

Miyembro Miyembro

Fulgencia C.Toleran Melbren Tafalla

Miyembro Miyembro

Ma. Cherry Valles

(5)

Pasasalamat

Kami po ay lubos na nag papasalamat sa lahat ng nagging bahagi at nakibahagi sa aming pananaliksik. Kami rin ay nag papasalamat sa lahat ng mga tumulong at nagtiwala sa aming kakayahan na magagawa naming matapos ang pananaliksik na ito.

Sa Panginoong Diyos na ginawang possible ang lahat ng ito, sa aming guro na nag bigay sa amin ng sapat na kaalaman at pagkakataong patunayan ang aming mga sarili, sa aming mga magulang na lagging sumusuporta sa amin sa lahat ng bagay, sa aming mga kaibigan na handing tumulong at sumuporta at higit sa lahat sa aming mga nakapanayam at sa lahat ng taong nakiisa upang matapos at mabuo ito.

Maraming salamat po!

Tan, Rosevie Tan, Kim

Toleran, Fulgencia Tafalla, Melbren Valles, Ma. Cherry

(6)

Paghahandog

Itong aming pananaliksik ay buong puso naming inihahandog sa aming kapwa estudyanteng walang sawang sumusuporta sa amin sa paggawa n gaming pananaliksik, sa aming mga magulang ang sa aming guro na gumabay at nag bigay ng kaalaman at lakas ng loob, at pag unawa sa amin at higit sa lahat at Panginoong Diyos na siyang aming nagging inspirasyon upang magawa at matapos ang pananaliksik na ito.

Tan, Rosevie Tan, Kim

Toleran, Fulgencia Tafalla, Melbren Valles, Ma. Cherry

(7)

Nilalaman

Ang pananaliksik na ito ay naglalaman ng sariling persepsyon at

katutuhan patungkol sa ANG PAGTANGGAP SA MGA HOMOSEKSWAL.

May iba’t ibang tingin ang mga tao sa kung ano ang homosekswal at ito ay

binigyan naming ng linaw para sa sangkatauhan. Ang pananaliksik rin na ito ay

binigyan ng iba’t ibang kahulugan na lubos na nagpapatunay sa kung ano ang

homosekswal. Dito ay sinuri naming ang mga sakit na makukuha at kung

tanggap ba sila ng mga tao at iba pa.

(8)

KABANATA I

SULIRANIN AT KAPALIGIRAN NITO

Ang homosekswal ay romantikong atraksiyon, atraksiyong seksuwal o gawaing seksuwal sa mga kasapi ng magkatulad na kasarian. Ito ay bahagi ng katangian o katauhan ng isang tao. Bilang isang seksuwal na orientasyon, tumutukoy ang homoseksuwalidad sa "permanenteng pagnanais na makaranas ng seksuwal, magiliw, o romantikong atraksiyon" pangunahin o natatangi sa mga taong katulad na kasarian. "Tumutukoy din ito sa pagkakakilanlang pampersonal o panlipunan batay sa mga nabanggit na atraksiyon, at mga kilos na ipinapakita nila. Nagmula ang salitang homoseksuwal sa pinagsamang salitang Griyego at Latino, na ang unang bahagi ay hango sa Griyegong salita na homos, “katulad” kaya nangangahulugang mga kilos seksuwal at pag-ibig sa pagitan ng dalawang kasapi ng magkatulad na kasarian. Isa ang homoseksuwalidad sa tatlong pangunahing kaurian ng oryentasyong seksuwal, kasama nang biseksuwalidad at heteroseksuwalidad. Ang panghuhusga at diskriminasyon laban sa mga taong homoseksuwal at biseksuwal o tinatawag na homophobia gayunman ay nagpapakita ng isang malaking epekto pang-silohikal, at mas lalong nakasisira sa mga batang homoseksuwal at biseksuwal.

Ang karapatang pantao ng mga homosekswal ay magkakaiba sa iba't ibang bansa sa mundo. Kabilang sa karapatang pantao na pinaglalaban ng mga homoseksuwal ang karapatang ihayag ng malaya ang kanilang kalooban o freedom of expression, karapatang sibil na maikasal at makamit ang mga benepisyo na ibinibigay ng estado sa mga kasal na heteroseksuwal at mga anak nito, karapatang mabuhay ng malaya at walang diskiminasyon. Sa Estados Unidos,

(9)

ang simula ng "Gay rights movement" ay naganap noong kaguluhan sa Stonewall noong Hunyo, kung saan ang mga grupo ng mga homosekswal ay nagprotesta pagkatapos salakayin ng mga pulis sa New York ang isang "gay bar" na Stonewalll Inn. Ang ilang halimbawa ng mga diskriminasyon na nararanasan ng mga bakla ay ang hindi pagtanggap sa trabaho dahil sa kanilang seksuwalidad, mga pang iinsulto at pagkutya, pagpapaalis sa mga establisyemento dahil sa kanilang kasuotan o kilos, mga karahasan at minsan ay pagpatay, bullying ng mga homosekswal na estudyante, at iba pa. Ang mga epekto ng diskriminasyong ito sa isang homosekswal ay kinabibilangan ng depresyon, paglayo sa mga tao o social withdrawal, hindi pagpasok sa eskwela, pagpapatiwakal at iba pa.

Ang bansang may pantay na pagtrato sa mga mamamayan nitong homoseksuwal ay kinabibilangan ng mga bansa sa Europa kabilang na ang Netherlands, Sweden,Denmark at iba pa. Sa Amerika kabilang na ang Canada, Estados Unidos, at Arhentina. Ang mga bansang ito ay may batas na pumapayag sa mga homosekswal na magpakasal at mamuhay ng malaya sa diskriminasyon. Ang ilan sa mga bansang ito ay tumatanggap din sa mga "gay refugee" na lumikas sa kanilang mga bansa dahil sa paguusig sa kanilang homosekuwalidad.

Ang mga sakit na naipapasa sa pakikipagtalik o mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik ay tumutukoy sa iba’t ibang uri ng mga impekisyon na naipapasa o nakukuha sa pamamagitan ng pakikipagtalik sa isang taong mayroong ganitong uri ng karamdaman.Ang mga karamdamang ito ay ang sexually transmitted infections o STI,sexually transmitted diseases o STD, o venereal diseases o VD. Nanggagaling ang mga sakit na nakukuha sa pakikipagtalik mula sa mga mikrobyong nasa ibabaw ng balat ng tao, at maging mula sa mga likido o pluido ng katawan, katulad ng semilya ng mga nahawaang lalake, pluwido sa mga ari ng mga nahawaang babae, o mula sa dugo ng parehong lalake at babae. Kumakalat ang mga mikrobyo mula sa isang taong may sakit sa pamamagitan ng sekswal na padidikit ng mga balat, dugo at iba pang mga pluido mula sa katawan.

(10)

Kahalagahan ng Pag aaral

Ang pag-aaral na ito ay mahalaga upang malaman nila ang tungkulin ng bawat taong nakakasalamuha ng mga homosekswal.

Sa mga mag-aaral, mahalagang malaman nila ang usaping ito para makaiwas sila sa problema. Sa komunidad, mahalagang malaman nila ang usaping ito upang maging alerto sa ganitong uri ng pakikipagrelasyon at pakikipagtalik.

Sa mga alagad ng Simbahan, upang malaman nila na dumarami na ang ganitong uri ng relasyon sa ating.

Sa pinuno ng Pamahalaan, mahalaga upang malaman nila ang epekto nito sa ating bansa at ang mga sakit ng idinudulot nito.

(11)

Batayang Teoretikal

Ayon sa mga organisasyong siyentipiko gaya ng "American Psychological Association", American Psychiatric Association, American Counseling Association, National Association of School Psychologists, American Academy of Physician Assistants, at National Education Association. Ang homosekwal na orientasyon ng isang tao ay isang normal na orientasyon at ito ay isang katangian na hindi na mababago.

Sa isang pagsasaliksik ng mga siyentipiko, ang sukat ng utak ng mga lalaking homosekswal ay natagpuan na katulad ng sukat ng utak ng mga babaeng heterosekswal. Ang isa pang pagkakapareho ang bilang ng mga nerves na nagdudugtong sa dalawang hemisphere ng utak ng tao ay pareho sa bilang ng mga lalaking homosekswal at babaeng heterosekswal. Ang utak naman ng babaeng homosekswal o lesbiyana ay katulad ng utak ng mga lalaking heterosekswal kung saan ang kanang hemisphere ng utak ay higit na malaki kaysa sa kaliwa.

Batayang Konseptwal

Homosekswal

Tanggap ng Lipunan

Tanggap ng Simbahan

(12)

Paglalahad ng suliranin

Inilalahad sap ag aarala na ito ang ibat ibang nararanasan na suliranin ng mga homosekswal na hindi naiiwasan.

Diskriminasyon tulad ng harassment, bullying, pagpapahirap at iba pa.

Ang ibat ibang uri ng sakit na kanila nakukuha tulad ng STD, STI, at VD na talagang nakaksama sa kanilang kalusugan.

Ang pag tanggap sakanila ng mga lipunan.

Ang pag tanggap ng kanilang pamilya. Ang pag tanggap ng Simbahan.

Saklaw at Delimitasyon

Ang isinasagawang pag-aaral ay tumatalakay sa mga homosekswal na kalalakihan at ang kanilang estado sa lipunan. Tinatalakay din sa pag-aaral na ito ang mga pangyayari sa kanilang buhay, malaman nila sa kanilang mga sarili na sila ay mga homosekswal at kung tanggap ba sila ng kani-kanilang mga pamilya. Pagtanggap ng lipunan na nakapalibot sa kanila,at ang pagtanggap nila sa kanilang sarili nilang desisyon. Tinatalakay din sa pag-aaral na ito ang kanilang mga pang-araw-araw na pamumuhay, kung papaano ba sila nakakatulong sa kanilang pamilya at nakaimpluwensya nga ba ang kanilang pagiging homosekswal sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa sa kanilang buhay.

Ang mga respondente sa aming pananaliksik ay karamihang mga estudyante. Iniayos namin ang mga datos ayon sa dalawang pangkat. Ang una ay ayon sa age bracket ng mga sumagot sa aming sarbey. Ang unang grupo ay mga may edad 13 – 15. Ang pangalawang grupo ay edad 16 – 19. Ang pangalawang pangkat ay ayon sa kasarian ng mga respondente.

Karamihan sa aming mga napagkuhanan ng impormasyon ay mga estudyante sa Samar State University.

(13)

Katuturan ng mga Katawagang Ginamit

Upang mas lubusang maintindihan ng mga mambabasa, minarapat namin na bigyan ng

kahulugan ang mga sumusunod na terminolohiya batay sa kontekstong ginamit sa pagpapakilala at pagtalakay sa pananaliksik na ito:

Homosekswal

- ay romantikong atraksiyon, atraksiyong seksuwal o gawaing seksuwal sa mga kasapi ng magkatulad na kasarian.

Bisekswal

- ay ang atraksiyong sekswal sa kapareho at magkaibang kasarian o atraksiyon sa parehong kasarian ang babae at lalaki.

Sex (Pakikipagtalik)

- ay isang pamamaraan ng isang babae at ng isang lalaki upang makabuo ng kanilang magiging supling sa pamamagitan ng kanilang mga ari

STD (Sexually Transmitted Disease)

- mga sakit na magkaroon ng makabuluhang posibilidad ng transmisyon sa pagitan ng mga kawani na tao sa pamamagitan ng mga sekswal na pag-uugali , kabilang ang vaginal pagtatalik.

Homophobic behavior

- mga negatibong saloobin at mga damdamin papunta sa homosexuality o mga taong nakilala o nakita bilang sa pagiging lesbian , gay , bisexual o transgender. Maaari itong isaad bilang pagkainis , pag-alipusta , hindi matwid na opinyon , pag-ayaw, o galit , ay maaaring batay sa hindi makatwiran takot , at minsan ay may kaugnayan sa mga paniniwala sa relihiyon .

STI (Sexually Transmitted Infections)

- ay ipinapasa mula sa isang tao papunta sa iba sa pamamagitan ng walang kambil sex o genital contact.

VD (Venereal Disease)

- Isang sakit na kinontrata at ipinadala sa pamamagitan ng sexual contact, na sanhi ng microorganisms na makakaligtas sa balat o uhog lamad, o na ipinadala sa pamamagitan ng tabod, vaginal secretions, o dugo sa panahon ng pag-uunawaan.

(14)

Bullying

- ay isang uri ng pang-aapi o panunupil, na isa ring uri ng ugaling mapanalakay, mapaghandulong, o agresyon na kinakikitaan ng paggamit ng dahas, pamimilit o pamumuwersa, o koersiyon (sapilitan) upang maapektuhan ang ibang tao, partikular na kung ang ugali ay kinagawian at kinasasangkutan ng kawalan ng katimbangan o hindi patas ang kapangyarihan. Maaari itong kasangkutan ng panliligalig na binabanggit, pagsalakay o pamimigil na pangkatawan, at maaaring nakatuon nang paulit-ulit sa isang partikular na biktima, marahil dahil sa lahi, relihiyon, kasarian, seksuwalidad, o kakayahan.

Nerves

- ay isang nakapaloob, cable-like na bundle ng mga axons (ang haba, payat projection ng neurons ) sa paligid nervous system.

Homopobia

- ay tumutukoy sa mga negatibong saloobin sa homoseksuwalidad, mga indibidwal na homoseksuwal o mga pinaniniwalaang homoseksuwal.

LGBT

- ay sumisimbolo sa salitang Lesbian, Gays, Bisexuals, Transgender. Gay (bakla)

- ay isang termino na lalo na tumutukoy sa isang tomboy tao o ang kaugalian ng pagiging tomboy.

Gender identity

- ay sariling pananaw ng isang tao sa kanyang sarili kung siya ba ay isang lalaki o babae.

(15)

KABANATA II

KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL

Kaugnay na Literatura at Pag-aaral

Ayon sa mga siyentipiko at sa pagkakaunawang medikal, ang oryentasyong seksuwal ay hindi pinipili, bagkus ay isang komplikadong pagsasama ng mga dahilang biolohikal at

pangkapaligiran. Bagamat mayroon pa rin naniniwala na ang mga gawaing homoseksuwal ay "hindi natural" ipinapakita ng mga pagsasaliksik na ang homoseksuwalidad ay isang halimbawa ng normal at natural na kaurian ng seksuwalidad ng tao at hindi ng isang epekto ng negatibong pag-iisip. Ang depinisyon ng homosekswalidad ay maraming interpretasyon. Ito ay maaaring batay sa kaalaman ng nakararami o galing sa siyentipikong pag-aaral. Subalit ang karamihan ng interpretasyong ito sa tunay na depinisyon ng homosekswalidad ang nagbibigay ng maraming pananaw sa mga tao sa ibang bansa(Stryker 2006). Para sa isang bansa gaya ng Romano saklaw sa kapangyarihan ng simbahang katoliko,itinuring ang homosekswalidad na isang sakit kaya naman ginawan ng karapatang solusyon ito sa pagtatalaga ng isang batas ng nag-uutos na ang lahat ng kalalakihan makikitaan ng pagsasagawa ng homophobic acts ay sumailalim sa mga pagsusuri at therapy. Sa mga bansa naman na Nigeria at Mauritania, ang pagtalakay sa isyu ng homosekswalidad ay mabigat. Dahil para sa kanila kalapastanganan ito sa kanilang kultura at paniniwala kaya naman pagkamatay o death penalty ang iginagawad sa mga kalalakihang makikitaan ng homophobic behaviors. Sa kabuuan,ang pagtalakay sa pagtanggap ng lipunan sa isyu ng homosekswalidad ay tanging nakasalalay sa pagiging bukas ng mamamayan ng isang bansa sa makabagong mga usaping ito. Ang pagtanggap na ito ay nagdidikta ng saklaw ng kalayaan ng mga homosekswal sa pagkilos ng walang takot at paggawa ng kahit na ano pa nilang naisin.

Sa pamilya Pilipino ay tanggap ang pagka homosekswal ng kanilang mga anak dahil sa iba-ibang opiyon at paniniwala ukol dito. Para sa magulang na tradisyonal at Katoliko, ang pagiging homosekswal ay kasalanan at sumpa kaya ikinahihiya nila ang kanilang mga anak na homosekswal. Samantalang sa ibang mga magulang tanggap nila ang kanilang anak na ganito. Para sa kanila,ang pagiging homosekswal ay isang kahinaan ng tao gaya ng kahinaan sa

(16)

alak,sigarilyo,bawal na gamot,at pagtalik na kapag nasobrahan at napabayaan ay maaring makasira sa pagkatao at sa relasyon nito sa ibang tao.

Sa simbahang katoliko ito ay paniniwalang isang kasalanan at imortal na bagay. Ayon sa Roma I:26-27 ng Bibliya,ang pagkahumaling sa kapwa lalaki ay isang nakakahiyang bagay na may katumbas na parusa. Nabanggit din sa I Corinto 6:9-10 na ang mga nahuhumaling sa kaparehong kasarian ay walang bahagi o lugar sa kaharian ng Diyos. Homosekswalidad ang sumisira sa totoong ibig sabihin ng sekswalidad ng tao na babae at lalaki lamang na naaayon sa plano ng Diyos.

Sa Lipunan tanggap ng mga Pilipino ang homosekswalidal. Narito ang mga sumusunod na batas para sa mga homosekswal:

House Bill 7I65 o Lesbian Gay Rights Act of 1999

Isinalang ito ni Cong. Bellaflor J. Angara Castillo ng lalawigan ng Aurora, Nakasaad dito na pinapayagan na tinatawag na Domestic Partnership. Binibigyan din sila ng karapatan

makatanggap ng SSS at insurance benefits pati ang lahat ng karapatang ibinibigay sa mga legal na mag-asawa.

Isinalang-alang ito ng dating Cong Reynaldo Calalay ng Unang Distrito ng Lungsod ng Quezon. Nakasaad dito na ang mga homosekswal ay maaring makilahok sa anumang party list elections.

Akbayan Citizens Action Party noong 2008

Ito ang unang political party sa pilipinas na nagsama ng LGBT agenda sa kanilang plataporma. Anti Discrmination Bill 2000

Isinalang-alang ito ng The lesbian and Gay Legislative Advocacy Network sa tulong nina Senador Miriam Santiago ng People’s Reform Party at Akbayan Rep. Etta Rosales,Sa kabila ng lahat ng batas na naibigay ng karapatan sa mga homosekswal sa bansa,may ilang aspeto pa rin ng lipunan ang nagbibigay sa kanila ng limitasyon sa kanilang kalayaan at karapatan. Ayon sa artikulo 200 ng Revise Penal Code ,anumang sexual conduct o sexual affection sa publiko ay isang :grave scandal at ipinagbabawal ito.Hindi pinahihintulutan ang mga homosekswal na

(17)

makilahok sa Armed Forces ayon kay Dating Pangulo ng Senate Blas Ople noong 1997,walang homosekswal ang bibigyan ng karapatan na makabilang sa sector ng pamahalaan. At ang sexual orientation ay hinidi nakasaad sa CIVIL RIGHTS CODE kaya hindi mabibigyan ng tulong ang mga homosekswal kung sila ay maging biktima ng pampribado o pampublikong sektor sa pagtatangi.

(18)

KABANATA III

Disenyo ng Pag-aaral at Pamamaraan ng Pananaliksik

Sa kabanatang ito Ang mga pamamaraang ng pangangalap ng isang datos ay nagsisimula sa paggawa ng mga talatanongan at sinundan ito ng pagsususurvey upang maiwasto ang aming ginagawang pag-aaral patungkol sa homosekswal. Personal namin itong kinalap sa Samar State university upang matugunan ang aming hinahanap na mga kasagutan at upang malaman naming kong ilang persentahi ang tumatanggap sa mga homosekswal sa ating lipunan.

Ang desinyo ng pag-aaral Na aming ginamit ay deskriptibo- analitik dahil naaayon ito sa ibang mga studyanting may kapareho nitong pamumuhay. Maaaring maraming mga masasamang epikto ito sa kanila tulad ng kanilang kalusogan, pamumuhay at pakikitungo sa ibang tao.

Ang mga talatanongan papel na naglalaman ng mga katanongan patungkol sa homosekswal ang ginamit naming upang malaman namin kong tanggap ba sa lipunan ang homosekswal at ang mga talatanogan papel din ito ang ginamit namin at pumunta kami sa ibat -ibang departaminto saSamar State University para sa aming survey upang mapag- alaman namin ang damdamin at pagtangap ng lipunan sa mga homosekswal, ilang mga studyante sa Samar Satate University idad 13-15 at idad 16- 18 ang aming nakapanayam mula sa haiskul, college of nursing, college of engineering, at college of education ito ang ,mga kursong tumugon sa aming inihandang mga katanungan sila ang nakiayon sa Gawain namin upang Makita namin kung persentahi ng lipunan sa pagtanggap sa mga homosekswal.

Ang pangunahing ginamit namin sa pananaliksik ay gumawa kami ng kwestyoneyr at pagsusurvey. Ito ay upang magkaroon kamin ng updates Na mga impormasyon ukol sa pagtanggap ng lipunan sa bakla or homosekswal sa kanilang damdamin at sa kanilang pananaw tungkol homosekswalidad at dito naming benase ang aming pag-aaral sa resultang kinalabasan ng pagsusurvey namin sa ibat-ibang departamento ng samar state university.

(19)

0 2 4 6 8 10 12

Payag sa same sex relationship

Kasalanan ba ito sa mata ng Diyos

Suliranin ba ito sa Lipunan

Magiging sanhi ba ito ng iba't ibang sakit

Oo Hindi Siguro

KABANATA IV

(20)

KABANATA V

Rekomendasyon at Konklusyon

Sa mga taong aming nabigyan ng talatanungan at sa aming nagawang pag susurbey pitong porsyento ang pumapayag sa same sex relationship, siyam ka porsyento ang hindi, at tatlong porsyento ang hindi sigurado. Labing isang porsyento naman ang sa tingin nila ito ay kasalanan sa mata ng Diyos, limang porsyento ang hindi, at tatlong porsyento ang hindi rin sigurado. Sampung porsyento naman ang tingin nila na ito ay suliranin sa lipunan, limang porsyento ang hindi, at apat na porsyento ang hindi rin sigurado. At sampung porsyento naman ang tingin nila ito ay magiging sanhi ng iba’t ibang sakit, 1 porsyento ang hindi nakaka-alam, at walong porsyento naman hindi sigurado o hindi alam. Kung pagbabasihan ang aming nakalap na mga impormasyon at datos, sinasabi dito o nakasaad sa unang column na mas marami ang hindi payag o pabor sa same sex relationship, pangalawa naman ay ang tingin nila ito ay kasalanan sa mata ng Diyos, pangatlo marami din ang pabor na ito ay suliranin sa ating lipunan at pang-apat marami din ang pabor na ito ay magiging sanhi ng iba’t ibang sakit. Karagdagan pa nito base sa aming nakalap sa aming nakalap na mga datos may kakulangan sa pag bibigay ng impormasyon ukol sa mga sakit na nakukuha ng mga nakikipag talik sa kaparehong kasarian. Hindi rin sila payag sa same sex relationship, at ito ay suliraning n gating lipunan.

Figur

Memperbarui...