• Tidak ada hasil yang ditemukan

Masusing Banghay Aralin Sa Filipino 7

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Masusing Banghay Aralin Sa Filipino 7"

Copied!
43
0
0

Teks penuh

(1)

LINGGO 1 LINGGO 1 Unang Araw Unang Araw 1 1.. LLAAYYUUNNIINN::

Sa pagtatapos klase ang mga mag-aaral ay inaasahang: Sa pagtatapos klase ang mga mag-aaral ay inaasahang: A.

A. NaihaNaihahambing hambing ang pagang pagkakaiba kakaiba ng bata ng bata noon at noon at ngayonngayon.. B.

B. NaiinNaiintinditindihan han ang ang salitsalitang ang “ Pa“ Pagkabatgkabata”.a”. C.

C. NalNalalamalaman ang kaan ang karaprapatan ng batan ng bawaawat batt bata.a. 11.

11. PAPAKSANG KSANG ARALIN:ARALIN:

Susuriing akda : BAAN! " BAA #A PA Susuriing akda : BAAN! " BAA #A PA $

$ay ay AAkkdada: : AAppo o %%iikkiing ng SSoo&i&ietetyy #a

#agamgamititan: an: $u$usisi& & 'i'idedeo( o( $g$ga a lalararawawan n at at )a)aptptopop 111

111. . PAMAMARAAN:PAMAMARAAN: A.

A. Panimulang Panimulang Gawain:Gawain: G

Gaawwaaiinng g GGuurroo GGaawwaaiinng g MMaagg--aaaarraall aa.. PPaannaallaannggiinn

 b.

 b. Pagtala ng libanPagtala ng liban B.

B. Pangganyak: Pangganyak: *+, *+, minutominuto

$agpakita ng larawan ng bata noon at ngayon $agpakita ng larawan ng bata noon at ngayon

▸ Baca selengkapnya: ilarawan ang tagpuan sa kwento sa iyong palagay anong panahon naganap ito patunayan

(2)
(3)

  N

  NOOOONN NNGGAAYYOONN

Anong pagkakaiba ang n

Anong pagkakaiba ang napanin apanin n!o mula a n!o mula a mga larawan"mga larawan" Ma#am$

Ma#am$ 

kk( ( AAnnnnee.. AAnng g nnaappaannssiin n kkoop p o o nna a ppaaggkkaakkaaiibba a aay y aanngg

Paglalaro nila. Ang unang larawan po ay masayang Paglalaro nila. Ang unang larawan po ay masayang  Naglalaro kasama ang ibang mga bata sa labas ng

 Naglalaro kasama ang ibang mga bata sa labas ng Bahay. Samantalang ang pangalawang larawan ay Bahay. Samantalang ang pangalawang larawan ay  Naglalaro gamit ang gadgets.

 Naglalaro gamit ang gadgets. $agaling/

$agaling/

Ang napansin ni Anne na pagkakaiba ng Ang napansin ni Anne na pagkakaiba ng 0alawang larawan ay ang kanilang paglalaro. 0alawang larawan ay ang kanilang paglalaro. Sa labas ng bakuran naglalaroang mga bata Sa labas ng bakuran naglalaroang mga bata

Sa unang larawan. Samatalang ang pangalawa ng Sa unang larawan. Samatalang ang pangalawa ng larawan ay nagpapakita ng pagkamoderno

larawan ay nagpapakita ng pagkamoderno sa paglalaro.

sa paglalaro.

Sino ang maaaring makapaghambing ng Sino ang maaaring makapaghambing ng Pagkakaiba ng bata noon at ngayon1 Pagkakaiba ng bata noon at ngayon1

)

)aannnniiee11

-Ang mga bata noon ay simpleng manamit. -Ang mga bata noon ay simpleng manamit.

Samantalang Samantalang

ang mga bata ngayon ay moderno sila at maporma. ang mga bata ngayon ay moderno sila at maporma. $agaling /$ay iba pa bang kasagutan1

$agaling /$ay iba pa bang kasagutan1

N N aa oonn Noon Noon Mapusok Mapusok Maporma Maporma Simple

(4)

 Ang mga bata noon ay mababait samantalang ang  Ang mga bata noon ay mababait samantalang ang ibang

ibang

mga bata ngayon ay mapupusok. mga bata ngayon ay mapupusok.

%.Paglala&a' a pakang aralin: (1) minu*o+ %.Paglala&a' a pakang aralin: (1) minu*o+

Ang

Ang tatalakayin tatalakayin natin natin ngayon ngayon ay ay maymay kaugnayan

kaugnayan sa sa mga mga nabanggit nabanggit ninyongninyong mga

mga sagot sagot sa sa paghahambing paghahambing ng ng mga mga batabata noon at ngayon.

noon at ngayon. Ngayong

Ngayong umaga umaga pagaaralan pagaaralan natin natin angang 2sang

2sang awiting awiting bayan bayan na na may may pamagat pamagat nana , a*ang- a*a Ka Pa.

, a*ang- a*a Ka Pa. ng Apo %iking So&iety ng Apo %iking So&iety Bago

Bago natin natin talakayin talakayin ang ang awiting awiting ito( ito( ano ano angang 3nang

3nang pumapasok pumapasok sa sa isip isip ninyo ninyo kapag kapag narinignarinig ang salitang “

ang salitang “Pagkaba*aPagkaba*a

/

/..PPaagg**aallaakkaa! ! a a ppaakkaanngg aarraalliinn: : ((00  mmiinnuu**oo++ Panoorin at iparinig sa mga bata ang musi& 'ideo

Panoorin at iparinig sa mga bata ang musi& 'ideo “Ng awiting Batang-Bata”

“Ng awiting Batang-Bata” +

+.. AAnno o aanng g ppaammaaggaat t nng g aawwiittiinn11 --BBaattaanngg--BBaatta a ##a a PPaa 4

4.. uunnggkkool l ssaaaan n aanng g aawwiit t nna a iittoo11 - A- Anng g aawwiittiinng g BBaattaanngg--BBaatta a ##a a PPa a aayy WalangPakiala WalangPakiala Musmos Musmos

Pagkabata

Pagkabata

  Naglalar  Naglalar  Masaya Masaya Inosente Inosente Egocentric Egocentric

(5)

tungkol

tungkol sa sa pagkabata.pagkabata. 5.

5. PaanPaano ino inilailalarlarawan awan ng ang awit wit na ina itoto

aanng g ppaaggkkaabbaattaa11 - A- Anng g ppaaggkkaabbaatta a aay y iissaanng g kkaammuussmmoossaa 6pagiging

6pagiging

inosente sa anumang katotothanan sa inosente sa anumang katotothanan sa kanyang

kanyang   kapaligiran.   kapaligiran. 7

7.. SSuummaassaannggaayyoon n kka a bbaas s a a ssiinnaassaabbi i nniittoo11 - - ppoo.. 8.

8. Ano sAno sa tia tingingin mo an mo ang tng tiniinituktukoy ng oy ng awiawitt n

na a ““kkaarraappaattaan n kkaahhiit t bbaatta a ppaa””11 - - ##aarraappaattaanng g mmaabbuuhhaayy.. -

- #araptang #araptang makapaglaromakapaglaro

- #arapatang mamuhay sa malinis at tahimik  - #arapatang mamuhay sa malinis at tahimik 

na

na kumunidad.kumunidad.

-#arapatang mapangalagaan at mabigyan -#arapatang mapangalagaan at mabigyan

 protekyon

 protekyon ng magulangng magulang .. -karapatang makapag aral. -karapatang makapag aral.

-#arapatang habang bata pa imulat na ng -#arapatang habang bata pa imulat na ng mga

mga

agulang sa tunay na buhay na ang agulang sa tunay na buhay na ang

 buhay ay hindi munting paraiso lamang.  buhay ay hindi munting paraiso lamang. 9.

9. AnAno kayo kaya ana ang mgg mga baa bagay gay na hna hinindidi  pa nalalaman ng mga bata ayon sa  pa nalalaman ng mga bata ayon sa

aawwiitt11 --NNa a aanng g bbuuhhaay y aay y mmaay y kkaaaakkiibbaat t nna a mmggaa suliranin

suliranin

at responsibilidad at responsibilidad .

. $at$atapos apos marmariniinig at mg at mabasabasa ana ang awig awitt na ito( may nagbago ba sa pagtingin na ito( may nagbago ba sa pagtingin mo s

mo sa paga pagkabkabataata1 2b1 2bahagahagi kui kung mng mayrayroon.oon. -$ay-$ayrooroon po. n po. AnAng pagg pagkabakabata ayta ay napakasayang

napakasayang

panahon at karanasan

panahon at karanasan sa buhay ng sa buhay ng mgamga  bata.

 bata. ;.

;. $as$asasaasabi mbi mo bano bang tag tama ama ang pang paglaglalarlarawaawann

ng awit na pagkabata1 Bakit1  Bakit hindi1-po. 0ahil ang pagkabata ay marami pang ng awit na pagkabata1 Bakit1  Bakit hindi1-po. 0ahil ang pagkabata ay marami pang hindi nalalaman sapagkat hindi pa gaanong hindi nalalaman sapagkat hindi pa gaanong mature mag-isip

mature mag-isip at yon ang at yon ang mga panahongmga panahong na hindi pa

na hindi pa tayo marunong mtayo marunong mag-isip paraag-isip para sa ating mga sarili. At ito rin ang panahon sa ating mga sarili. At ito rin ang panahon na kailangan ang patnubay at gabay ng na kailangan ang patnubay at gabay ng mga magulang.

mga magulang. <.

<. #ung #ung ikaikaw ay w ay magmagpapapapayo yo sa sa masmasbatbataa sayo tungkol sa pagkabata( ano ang sayo tungkol sa pagkabata( ano ang

ssaassaabbiihhiin n mmo o ttuunnggkkool l ssa a kkaannyyaa11 --$$aakkiinniig g aat t ssuunnddiin n aanng g ppaayyo o nngg magulang at

magulang at

nakatatada. nakatatada. +,.

+,. #ung mabi#ung mabibigyan ka ng pagkabigyan ka ng pagkakataongkataong  baguhin ang isang bahagi ng awit( anong  baguhin ang isang bahagi ng awit( anong

(6)

 bahagi ang babaguhin mo at bakit ito

ang nais mong baguhin1 -!anyan talaga ang buhay lagi kang nasasabihan==.

2to ang nais kong baguhin na bahagi ng awit(

sapagkat mahirap ang at hindi maganda ang

 palagiang napagsasabihan ang mga bata sa edad na 4- taong gulang sapagkat hindi pa   nila

 batid na may ideya rin ang ibang tao sa sitwasyo.Bagamat kailangan lang ng mahabang

 pasensya at gabay ng mga magulang ang mga

 bata. 2.Pagpapalawig(1 minu*o+

 Natalakay na natin ang awiting” Batang-Bata #a Pa” na Apo %iking So&iety( ngayon magkakaroon tayo ng  pangkatang !awain.

Pangka* 1-3

$agbigay ng limang bagay na nagagawa ng mga  bata noon at ngayon at ipaliwanag ang mga ito.

Mga baga! na nagagawa ng mga ba*a

>.Pag-uulat ng bawat pangkat: *8 minuto !.Pagbibigay sentises ng guro:

$araming salamat. $agaling/ Bigyan ng palakpakan ang bawat grupo.

 Ngayong nalaman na ng bawat grupo ang mga bagay na nagagawa ng mga bata noon at ngayon at naipaliwanag na. #umuha ng kalahating papel at sagutin ang mga sumusunod na katanungan. +?. @BA)ASN:

NOON NGAYON

 Nakapaglalangoy sa ilog Nakapanonod ng telebisyon  Nakakaakyat sa mga punong kahoy Naglalaro ng mga gadgets  Nakakapamitas ng mmga prutas na ligaw Nakapupunta sa mga pasyalan  Nanghuhuli ng mga ibon !umagamit ng &omputer 

(7)

Panuto: Sagutan ang mga sumusunod na katanungan. 2sulat lamang ang letra ng tamang sagot sa  papel.

+. Alam mo na mayang bawat nilalang. A. #amalian B. karpatan C. katotohanan

4. Nais ko sanang malaman angsa katotothanan.

A. batid B. mali C. tama

5. Ang pamagat ng awit ay:

A. batang-bata ka pa B. may bukas pa C. pusong bato 7. Ano ang may akda ng awitin1

A. Aegis B. apo hiking so&iety C. sreet boys 8. ungkol saan ang ibig sabihin ng awit1

A. $agulang B. pamilya C. pagkabata ?. A#0AN! ADA)2N6#AS3N03AN:

Bumuo ng islogan o kawikaang maiuugnay sa diwa ng awit. 2lagay ito sa isang buong  papel.

 Ikalawang Araw

a. Pr44n*a!on5Paglala&a' a Pakang Aralin: (1) minu*o+

!awaing !uro !awaing $ag-aaral

Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang tungkol sa tuntunin at kayarian ng talata ng “Batang-Bata #a Pa”

 Ngayong umaga basahin at pag-aralin nating muli ang bawat talata ng awit.

untunin:

+. Saan-saan ginamit ng may-akda ng awit

Ang mga palugit sa talata1 -Sa simula( gitna at wakas 4. Anong bantas ang ginamit sa bawat talata

(8)

Sa pagbabaybay ng wasto( sabayan natin sa  pag-awit ang papatugtugin kong musi& 'ideo

ng “Batang-Bata #a Pa.”

b. Pagpapa!aman: (3 minu*o+

Sa tulong ng ginawa ninyong $atriE ng mga bagay na nagagawa ng mga  bata noon at ngayon( sumulat ng dalawa

hanggang tatlong talata tungkol sa mga  bagay na nagagawa ng mga bata noon

at ngayon. Ang gagawing talata ay naaayon sa napag-aralan nating tuntunin at kayarian ng talata.

6. Pag-uula* ng napiling 4*u'!an*4 a kanilang iinula*: '. Pagbibiga! ng kom4n*o ng guro o mga kakla4:

4. Pangwaka na pag*a*a!a: (1) minu*o+

 Ngayon kukuha ako ng limang mag-aaral mula sa aking talaan. Ang matawag kong  pangalan ay pupunta sa unahan at iababahagi ang kanyang natutuhan sa tinalakay nating

awit na “Batang-Bata #a Pa”.

$araming salamat. $agaling. Bigyan natin sila ng isang “pasabog”

 Ikatlong Araw:

a. Panggan!ak: (3 minu*o+

!awaing !uro !awaing $ag-aaral

$aganda ang diwa at hated ng awit sa mga magulang at mga bata.3na para sa mga magulang dapat ay magkaroon ng mahabang  pagpapasensya sa mga bata at paggabay sa

kanila.Pangalawa( Para sa mga bata. #ailangang mamulat sila sa katotohanang ang pagiging bata ay pansamantala lamang. 2pinahihiwatig din ng awit ang pagsunod ng mga bata sa payo ng kanilang mga magulang at maibigay sa mga bata ang kanilang karapatan. alakayin natin isa-isa ang sumusunod na

katanungan:

+ Ano ang mga payong ibinibigay sainyo ng mga

(9)

-mag-aral ng mabuti

-sumunod sa payo ng mga magulang -maging mapagbigay at matulungin -magkaroon ng takot sa 0iyos.

4 Nasusunod nyo ba ito1 Bakit1  Bakit hindi1 -opo dahil lahat ng payo nila ay  para sa

#abutihan ng aking sarili. 5 Pareho ba ang mga payo nila noong kayo

ay bata at hayiskul na1 kung hindi paano

ito nagkakaiba1 -%indi po. Ang madalas na naipapayo  noong bata pa ako ay maging mabait

na bata( huwag magpasaway( mag-iingat dahil baka madapa o baka mahulog o masaktan. Samantalang ngayon ay mag-aral ng mabuti( huwag muna magpapaligaw at huwag

magpapagabi sa labas. b. Pangwaka: (3 minu*o+

Sa pagtatapos ng paksang aralin natin bibigyan ko kayo ng makukulay na papel( pandikit at gunting na gagamitin ninyo sa paggawa ng larawan o representasyon ng isang bagay na maaring sumimbolo sa buhay haysikul.

$aaaring gawin ito sa loob ng +, minuto lamang at ang nalalabing 4, minuto ay ilalaan para sa  pagpapaliwanag kung bakit ito ang kanilang napili.

 

(10)

Unang Marka&a

LINGGO 0 Unang Araw

I. LAYUNIN:

Sa pagtatapos klase ang mga mag-aaral ay inaasahang:

1. $agamit ang mga salita tungkol sa mga kontekswal na pahiwatig.

0. $aipakita ng tama at naaayon sa sa pagganap ng mga tauhan sa “Sundalong Patpat” sa pamamagitan ng pagkakaroon ng DeaderFs heater.

3.  Naiugnay ang buod at diwa ng kuwento sa sariling buhay. 9.  Napapayaman ang talasalitaan.

II. PAKSANG ARALIN:

Susuriing Akda: Ang Sundalong Patpat Susuriing !enre: #uwento

Mga Kagamitan: Papel, kopya ng kuwento, laptop, video ng Sundalong Patpat

III. PAMAMARAAN:

A. Panimulang Gawain

!awaing !uro !awaing $ag-aaral a. Panalangin

 b. Pagtala ng liban

. Panggan!ak: (1 minu*o+

 Ngayon bumunot kayo ng papel na hugis Patak-ulan. Bawat patak-ulan ay may bilang na isa hanggang lima. $agugrupo ang mag-kakatulad na bilang at bi bigyan ko kayo ng kopya ng kuwento at magkakaroon tayo ng sampung minutong paghahanda para sa  DeaderFs heater.

%. Pr44n*a!on: (0 minu*o+

 Ngayon magkakaroon tayo ng DeaderFs heater  sa kuwentong ating pag-aaralan na may pamagat na ang Sundalong Patapat.

$aaari ng mag-umpisa.

/. Pagpapa!aman: (0 minu*o+ Pagtalakay sa Paksang Aralin

(11)

4. Sino ang kaniyang kasama1 -kabayong payat 5. Ano ang hinahanap niya1 -ulan

7. Bakit kaya niya ito hinahanap1 -para magkaroon ng tubig

8. Sino-sino ang mga napagtanungan niya1 -sampalok(manok(bundok(ulap(dagat 9. #ung ikaw ang sundalong patpat maniniwala

#a baa gad sa mga sinabi nila1 -maaring hindi at maaring oo. . $ay mga bagay din ba kayong hinahanap1

Ano ang mga ito1 -mayroon po. 2. Pangwaka na Pag*a*a!a: (1 minu*o+

Panuto: Bigyan ng katumbas na salita ang mga kontekswal na pahiwatig mula sa kuwento. Piliin ang sagot sa %anay B at isulat sa patlang.

%anayA. %anayB.

 +. 3mimbulog a. 2nihagis

 4. Nakatinghas b. )umipad pataas  5. inigpas &. $alakinh banga  7. Sumubad d. $abilis na umalis  8. 2pinukol e. Nakatindig

 9. !usi G. Pinutol gamit ang patalim g. Pumiglas

Ikalawang Araw

A. Pr44n*a!on: (0 minu*o+

!awaing !uro !awaing $ag-aaral Pumuli ng ilangmag-aaral na maaring gumanap

Bilang mga tauhan sa Sundalong Patpat. !awin

ito ng *+8minuto labing limang minuto at ang natitirang *8minutolimang minute ay ang pagtalakay sa sumusunod na tanong.

+. Saan kaya naganap ang kuwento1 -sa kalawakan

4. Sino-sino ang mga tauhan sa kuwento1 -sundalong patpat(kabayong

 payat(sampalok(manok(bundok( dagat(  pugita

5. Ano ang nagging suliranin sa kuwento1 -ang nawawalang ulan

7. Paano ito nalutas1 -sa diterminasyon at katapangan ng Sundalong Patpat na makuha o $akita ang ulan

(12)

B. Pagpapa!aman: (0) minu*o+

$atapos ang pagsasadula ng mag-aaral sa Sundalong Patpat. Bumuo ng dalawang grupo  Ng mag-aaral at magkaroon ng pagdedebate

opi&:Sangayon ba kayo sa ginawa ng Sundalong Patpat sa paghanap sa nawawalang ulan1

3nang !rupo: Sangayon Pangalawang !rupo: Di-sangayon %. Pangwaka na Pag*a*a!a: (1) minu*o+

atawag ng ilang mag-aaral at magbibigay ng mga halimbawa na nagpapatunay na dinadasalan

nga ang pagdating ng ulan. $aFam/

k. Carmela. -umaalay ng itlog sa simbahan ang mga magsasaka kapag panahon ng tag-init.

$agaling/ Ang mga magsasaka ay nagaalay  ng itlog sa panahon ng tag-init kapag kina- kailangan nila ng tubig sa palayan.

Sino pa ang magbibigay ng patunay na dinadasalan nga ang pagdating ng ulan1

#. 2Hagani. -tuwing tag-tuyot ang mga tao ay nagdadasal para humingi ng ulan. Ika*long Araw

A. Pagpapalawig: (1) minu*o+

atalakayin natin ngayon ang mga bagay na gusto ninyong makuha.

+. Ano ba ang gustong-gusto mo na bagay

magkaroon ka at makapagpapasaya saiyo1 -4. Paano mo ito pinagsisikapang makuha1 -5. #ung sakaling makuha mo na ang gusto

 mong bagay( gaano mo ito pinapahalagahan1 -. Pagpapalawig: (3 minu*o+

Sa pamamagitan ng tinalakay natin tungkol sa mga  bagay na nais nating makuha. Sumulat ng isang  bagay na nakuha ninyo na at sabihin kung paano

mo ito pinahahalagahan. $ay pagkakaparehas ba  ito sa kuwento ng Sundalong Patpat kung paano sumubok sa mga nakaharap niya para malaman kung nasaan ang ulan1

(13)

%. Pangwaka na Pag*a*a!a (1) minu*o+

Ang bawat mag-aaral ay magbahagi ng kanilang Isinulat sa klase tungkol sa isinulat nilang mga bagay na gusting-gusto nilang makamit o makuha sa buhay at sabihin din kung paano ito

pinahaha-  lagahan

 

Mauing ang&a! Aralin a 7ilipino 8 Unang Marka&an

LINGGO 3 Unang Araw

1. LAYUNIN:

Sa pagtatapos klase ang mga mag-aaral ay inaasahang:

+. Naihahambing ang pagkakaiba ng mga talento ng bawat tao. 4. Nagagamit at napahahalagahan ang pakikinig sa sinasabi ngbiba. 5. Nakakasulat ng pangungusap na ginagamit ang pang-uri at pang-abay.

(14)

II. PAKSANG ARALIN:

Susuriing Akda: “2sang 0osenang #lase ng %igh S&hool Students”

$ga #agamitan: $ga larawan

%alagang Pangkatauhan: %indi lahat ng mag-aaral ay iisa at parepareho ang talent. kailangang mahubog sila sa kanikanilang mga talent.

III. PAMAMARAAN:

A. Panimulang Gawain+

!awaing !uro !awaing $ag-aaral

a. Panalangin  b. Pagtala ng liban

. Panggan!ak : (1) minu*o+

$agpakita ng larawan ng “2sang 0osenang #lase ng %igh S&hool Students”.

(15)

Ano ang napansin ninyo mula sa

ipinakita kong larawan1 -$aFam/

k. Carmela. -napansin ko po na hindi lahat ng

$ag-aaral ai iisa at parepareho ang  alent at interes sa buhay.

$agaling/ ama angniyong napansin sapagkat kung mapapansin nyo ang mga  nasa larawan iba-iba ang ipinapakitang

interes at talent.

%. Pr44n*a!on: (0 minu*o+

Bawat mag-aaral ay bibigyan ko ng Akda at basahin ito ninyo ng tahimik.

/. Pagpapa!aman: (0) minu*o+

ngayon papangkat-pangkatin ko kayo sa labing dalawa. Bawat pangkat ay isasadula

(16)

ang isa sa “2sang 0osenang #lase ng %igh s&hool Student.” Bumunot kayo ng papael na may pamagat ng 2san 0osenang #lase ng %igh S&hool Students.

2. ak'ang aralin:

2sulat sa kuwaderno kung saang pangkat ka nababagay at ipaliwanag kung bakit ito ang napili mo. 2bahagi sa klase sa susunod na lingo.

Ikalawang Araw

A. Pagpapalawig: (0 minu*o+

Pagpili ng sampung mag-aaral na magbabahagi ng isinulat na takdang aralin. #umuha ng reaksyon mula sa nakikinig na mag-aaral at tanungin.

+. Sangayon ba kayo sa isinulat at

sinabi niya1 -opo sangayon po kami.

4. Ano ang stereotyping1 -naglalarawan ng imahe ng isang tao  %alimbawa:Pagsinabing

Ama ng tahanan ito ay naglalarawan ng  2sang lalaki( makisig at matapang.

. Sin*4i: (9 minu*o+

Bawat mag-aaral ay gumuhit sa papel

 ng isang bagay na sumusimbulo sa kanilang  sarili. 2paliwanag kung bakit iyon ang

napili ninyong bagay at ibahagi ito sa klase  isa-isa.

 Ikatlong Araw

A. Pangwaka na Pag*a*a!a: (; minu*o+  Ngayong umaga balikan natin ang ginawa

noong nakaraang araw. $aaari bang  pumunta ng unahan ang tatawagin kong

mag-aaral at sabihin sa dalawa o tatlong  pangungusap lamang ang natatandaan

ninyong ibinahagi ng inyong kaklase

(17)

Carmela. -$agandang umaga. 2binahagi ni Clara noong nakaraang araw na

 bulaklak ang iginuhit niyang bagay  na sumisimbolo sa kanya dahil isa

siyang babae( maayos at malinis sa sarili.

k. $agaling/

Doberto. -puno ang iginuhit ni

2Hagani na sumisimbolo sa kanya sapagkat siya raw ay isang lalaki na  makisig( matapang at malakas. k. Salamat/ Palakpakan natin si Carmela at

Doberto dahil mayroon silang natandaan sa 2binahagi ng kanilang mga kaklase.

 Ngayon sumulat kayo ng tatlo-limang talata  bawat talata ay binubuo ng 7 na linya na

gumagamit ng pang-uri at pang-abay.

 

Mauing ang&a! Aralin Sa 7ilipino 8 Unang Marka&an

LINGGO 9 Unang Araw

I. LAYUNIN

+. Napapapyaman ang talasalitaan

4. Nakapaglalahad ng sariling opinyon tungkol sa mga pangyayari sa kwento. 5. Nakapag-uugnay ng ilang sitwasyon sa totoong buhay

7. Nakapagmamalas ng sariling damdamin tungo sa pangunahing tauhan II. PAKSANG Aralin

Paka: ,San'aang /ami*,

Kon4p*o: 0iskriminasyon Kaka!a&an:

III. PAMAMARAAN

(18)

Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral Pumili sa mga salita na bubuo sa mga pangungusap.

a. eheras G. pupitre

 b. Paanas g. abaloryo

&. $apapakagat-labi h. pagyayabang d. Pambubuska

e. alang-imik 

+. $adalas na nag-iisa sa isang sulok atang batang babae. 4. $ahina atpa kung itoFy magsalita.

5. #ung minsaFy di bahagyang sulyapan ang mga pagkaing nasa ibabaw ng ng kaniyang mga kaklase.

7. umindi angat panlalaitng mga kaklase sa batang babae.

8. Punong-puno ng maliliit( makikinang( at makukulay naang damit ng  batang babae.

9. Nakadispley saang sari saring damit ng batang babae. B. Pangganyak *8 minuto

Pagpapakita ng larawan ng bullying at pagtatanong:

+. Alam ba ninyo na kung ano ang bullying1 -po. 2toFy isang gawain na nagdudulot ng sakit pang pisikal o sa kalooban ng isang ta tao na nagging biktima nito. %alimbawa:  pang-aasar sa kaklase( panghihingi ng  baon(pag-uutos na may pananakot kung

hindi sususndin( at marami pang iba. 4. $ayroon naba sainyong nakaranas nang -po $aFam.

 ma-bully!

C. Presentasyon at Pagpapayaman ng eksto *48 minuto

(19)

+. Ano ang iyong nagging damdamin sa -Nalungkot at natuwa. Nalungkot dahil wakas ng kwento1 Bakit ganito ang sa pagtrato sa batang babae ng kanyang mga iyong naramdaman1 kaklase at natuwa dahil sa bandang huli ay

natanggap at nabigyang pagkakataong na maging kaibigan nila ang batang  babae .

5. Alam ba ninyo kung ano ang -Ang diskriminasyon ay ang panlalait sa diskriminasyon1 2ugnay ninyo ito isang bagay( tao( o grupo . batay sa kwento sa kwento. 2toFy panlalait sa isang batang babae na iba

ang estado sa buhay.

/ikrimina!on " ay ang hindi pantay na pagtingin sa karapatan( lahi( kulay( relihiyon( o kultura ng isang tao.

 Pangalawang Araw I. LAYUNIN

+. Nakapagsasadula ng ibaFt-ibang uri ng diskriminasyon sa lipunan. 4. Pag-unawa sa paksang aralin

II. PAKSANG Aralin

Paka: ,San'aang /ami*,

Kon4p*o: 0iskriminasyon Kaka!a&an:

III.PAMAMARAAN

Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral

A. Pangkatang !awain

$agkaroon ng apat na pangkat. Ang bawat pangkat ay magdududla-dulaan sa ibaFt-ibang uri ng diskriminasyon sa lipunan:

!rupo + " 0iskriminasyon sa kulay6lahi

!rupo 4 " 0iskriminasyon sa katayuang sosyoekonomiko*mahirap !rupo 5 " 0iskriminasyon sa relihiyon

!rupo 5- 0iskriminasyon sa kasarian *bakla( tomboy B. Sintesis

$agbigay ang klase ng isang pangungusap na nagpapahayag ng mga magagandang kaisipan mula sa binasa at tinalakay.

" Pagbibigay respeto sa tao anumang

(20)

 Ikatlong Araw

I. LAYUNIN

+. $alaman ang kahulugan ng idioma at makapagbigay ng halimbawa nito. 4. $atutuhan ang kahulugan ng simili at metapora at makapagbigayn ng mga

halimbawa nito. II. PAKSANG Aralin

Paka: ,San'aang /ami*,

Kon4p*o: 0iskriminasyon Kaka!a&an:

III. PAMAMARAAN

0. Panimulang Pagtataya *+, minuto

Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral

A. Presentasyon

Pagtuturo ng 2dioma

!umuhit ng -Chart sa pisara. Sa unang kolum isulat ang sampong *+, halimbawa ng idioma at sa pangalawang kolum na bakante isulat ng mga mag-aaral ang kahulugan ng mga nakasulat na idioma.

I'ioma - Ang idioma ay salita o grupo ng mga salitang patalinhaga ang gamit. 2toIy ay

nagbibigay ng di tuwirang kahulugan.

Mga I'ioma Mga Ka&ulugan

+. ButoFt balat PayaFt na payat

4. $ay pakpak ang balita mabilis kumalat ang balita # Pantay-pantay na

pagtatrato sa kapwa

 $ Maging mapagkumbaba

% Maging mapag-bigay sa kapwa

(21)

5. Anak araw maputi

7. Nagmumurang kamatis nagpapabata

8. Amoy lupa matanda

9. Babaeng mababa ang lipad bayarang babae

. Pasan ang daigdig maraming problema

;. Namumula ang pisnge kinikilig

<. Nangangamote di makaisip ng maayos

+,. Naglahong bula di na nagpakita

Pagtuturo ngSimili atM4*apora

 Balikan natin ang inyong mga nabuong pangungusap kanina: ikumpara ang inyong sarili sa isang bagay. 2talakay ang simili at metapora.

+. kasing ganda niya ang rosas. 4. parang ibon siya kung kumanta. 5. para siyang leon kung magalit.

7. Ang mga mata mo ay tulad ng mga bituin.

8. #asingkintab ng diyamante ang iyong mga luha. 9. Ang iyong labi ay tila rosas sa pula.

. Ang kanyang kagandahan ay mistulang bituing nagniningning. ;. Ang mga kamay mo ay kasing kinis ng tela.

+.Ang kanyang mga mata ay bituin sa langit 4.Siya ay isang leon sa galit

5.Siya ay posporo sa nipis 7.Ang bahay ay palasyo sa laki

8.Animo makopa sa pula ang pisngi ng dalaga

9.#awangis mo ang hina ng isang ibong wala pang bangis .!a-santol ang laki ng bukol sa ulo mo

Simili

(22)

;.Paris na masel moIy matigas na metal <.Sintamis ng tsiko ang ngiti ng bata

+,.Sintigas ng bato ang puso ng galit na ama

Simili < payak at lantad na paghahambing ng dalawang magka ibang bagay na ginagamit ang mga salitang Jtulad ngJ( Jparis ngJ( JkatuladJ( JmagkasimJ o Jsing-J

%alimbawa: Ang mga tao ay tulad ng rosas( mamatay sila kung hindi mo sila bibigyan ng tubig. M4*apora -direktang paghahambing ng dalawang magkaibang bagay na hindi ginagamit ang mga salitang Jtulad ngJ( Jparis ngJ( JkatuladJ( JmagkasimJ o Jsing-J

%alimbawa: Ang buhay ay parang gulong( minsan nasa ibaba( minsan nasa itaas

 

Mauing ang&a! Aralin Sa 7ilipino 8 Unang Marka&an

LINGGO ) Unang Araw

I. LAYUNIN

+. Nakapagbibigay ng masining at payak na paglalarawan sa mga salitang nasa kwento. 4. $akabuo ng sariling kwento tungkol sa pinagmulan ng mga bagay na nasasagot ang mga

tanong na Bakit: Bakit umuulan1 Bakit mataas ang langit1 5. Nakauunawa sa kwentong binasa.

II. PAKSANG Aralin

Paka: ,Kung aki* Umuulan Kon4p*o:

Kaka!a&an:

III. PAMAMARAAN

Panimulang Pagtataya *+, minuto

(23)

A. Panimulang Pagtataya *4, minuto

$agbigay ng halimbawa ng payak at masining na paglalarawan gamit ang salitang hangin. Pagkatapos himukin ang klase na subuking magbigay ng kanilang sariling halimbawa ng payak at masining na paglalarawan para sa nasabing salita.

 %atiin ang klase sa limang grupo. Bigyan ang bawat grupo ng limang salitang ito: )angit( Araw( 3lap( Buwan( at 3lan.

Bawat grupo ay maglilista ng mga payak na paglalarawan ng salitang naiatas sa kanila

(24)

$ga halimbawa ng payak at masining na paglalarawan sa(Ulap+

  Pa!ak 

 Parang bulak 

 $ahaba

 #ulay puti kapag hindi umuulan at medyo kulay itim kung umuulan

  Nagbibigay kulay sa kalangitan

 Parang usok    Maining

  Napakaganda

  Napakaputi

(25)

 $ay namumuong pagsubok  B. Pagganyak *+, minuto

Alam ba ninyo na hindi lamang pagalalarawan ang kinailangan ng mga tao ukol sa mga  bagay sa paligid nila.sinasagot ng paglalarawan ang tanong na ano( kalian( saan( at paano.  Ngayon kinakailangan ninyo ring bumuo ng mga kwento tungkol sa pinagmulan ng mga  bagay upang sagutin ang tanong na bakit: Bakit umuulan1 Bakit mataas ang langit1

Pagbabahagi ng ginawang kwento:

%. Pr44n*a!on (1 minu*o+

Ikuwento sa klase ang &Kung 'akit (muulan)

auhan

agpuan Panimula

agpuan6Sulirani

Kasukdulan akas ng kwento

unggalian

Pamaga*

#atangian ng mag auhan Sino-sino ang mga tauhan

#ailan naganap Saan naganap ang

(26)

C. Pagpapayaman *4, minuto

 Ngayon aalamin natin kung ano ang opinion ninyo sa kwento1

+. 2larawan ang relasyon ni tungkung -)angit at alunsina.

4. Ano-ano ang inaasahan ng bawat tauhan sa kanilang kabiyak1

5. Paano tinugunan ng magkarelasyon -ang mga inaasah-ang ito1 $akatarungan

 ba ang kanilang pagtugon1

7. Sino sa tingin ninyo ang may higit -na makatarungang ikinilos1 Bakit1

 Ikalawang Araw I. LAYUNIN Banghay Simula !itna akas R4la!on ungkung-)angit Alunsina [Type a quote from [Type a quote from Inaaa&an [Type a quote

from the [Type a

(27)

+. Nakapagsasadula ng ibaFt-ibang uri ng diskriminasyon sa lipunan. 4. Pag-unawa sa paksang aralin

II. PAKSANG Aralin

Paka: ,Kung aki* Umuulan Kon4p*o:

Kaka!a&an:

III. PAMAMARAAN

Papa!aman

Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral

A. Pagpapayaman *5, minuto

 Ngayon magkakaroon tayo ng pangkatang talakayan. Narito ang mga tanong na maaari nating gamitin sa ating talakayan.

+. $agbahagi ng ilang karanasan na kung - saan maroon ayaw ipagawa sa inyo

dahil sa inyong edad.( ngunit nakatitiyak   kayo na sapat na ang inyong kakakyahan  o karanasan upang magawa ito.

4. Ano ang inyong naramdaman sa karanasang -iyon.

5. Ano ang inyong naging tugon sa karanasang - iyon1

2sulat sa loob ng bawat hahon ang sagot sa mga sumusunod na kataningan.

Karanaan /am'amin Naging *ugon

1. 0.

1. 1.

' Pagpapalawig *$+ minuto

 Ngayon bibigyan ko kayo ng mga materyales para sa paggawa ng isang poster. 0apat $akita sa ginawang poster ang inyong mga kasagutan sa nakaraang talakayan ng mga karanasan(damdamin( at naging tugon ninyo dito.

Bawal gumamit ng internet.. “yan ang palaging sinasabi ni mama.

(28)

 Ikatlong Araw

2. LAYUNIN

+. Nakapagpapakita ng kakayahan sa paggawa ng poster ayon sa tinalakay n kwento.

4. Nakapagmamalas ng sariling damdamin tungo sa pangunahing tauhan.

$

 Nakapag-uugnay ng ilang sitwasyon sa totoong buhay

7. Nailalahad ang mga mahahalagang pangyayari sa kwento batay sa mga nabuong larawan.

8. Nasasanay makisangkot nang buong husay sa talakayan at sa mga gawain.

II. PAKSANG ARALIN

Paksa: “Kung aki* Umuulan $ay Akda:

#agamitan:   III.PAMAMARAAN

A. Pagpapalawig *+, minuto

Bigyan ang mga grupo ng maigsing oras upang puliduhin ang kanilang mga  poster na ginawa noong ikalawang araw( at upang maghanda sa pagbababahagi

ng kanilang ginawa sa klase. B. Sintesis *5, minuto

 Ngayon lahat ng grupo ay magbabahagi ng kanilang ginawang poster at pati narin ng ilan sa inyong mga napag-usapan sa talakayan.

(29)

Pangalawang Pangkat:

*Pagbabahagi

2katlong Pangkat: *Pagbabahagi

2kaapat na Pangkat: *Pagbababhagi

C. Pangwakas na pagtataya *4, minuto

Pagkatapos magbahagi ng bawat grupo( ipaalala sa kanila ang kwento “kung bakit umuulan” at talakayin ang kaugnayan

ng kanilang mga ibinahagi at ang

karanasan ni Alunsina

$ga gabay na tanong sa

talakayan:

+. Ano-ano ang mga pagkakapareho ng inyong karanasan sa naging karanasan ni Alunsina sa kwento1 [Type a quote from the document or  [Type a quote from the document or  [Type a quote from the document or 

Karanaan ni Alunina a Kw4n*o Karanaan ni Alunina a Kw4n*o

[Type a quote from the

document or  [Type a quote from the document or  [Type a quote from the document or  Karanaan ng Mag-aaral

(30)

4. Paano ninyo nilutas ang inyong mga naranasang paghahadlang na iba sa paraang ginawa ni alunsina1

Mauing ang&a! Aralin a 7ilipino 8 IKALONG MARKA=AN

LINGGO 01

Unang Araw

0. LAYUNIN:

Sa pagtatapos klase ang mga mag-aaral ay inaasahang:

+.

Nasasanay makisangkot nang buong husay sa talakayan

4. Naiuugnay ang mga pangyayari sa kwento sa sariling karanasan.

5. Naibubuod ang kwento batay sa nagawang talambuhay ng may akda. 11. PAKSANG ARALIN:

Susuriing akda : *“Pimple” Pugad Baboy 9( pahina +(“Bra&es”*Pugad Baboy 9(pahina 5 $ay Akda: Pol $edina Kr 

"

Solu!on

#

(31)

#agamitan:#opya ng“Pimple”*Pugad Baboy 9(pahina +(“Bra&es”*Pugad Baboy9(pahina 5 111. PAMAMARAAN:

A. Paggan!ak (1 minu*o+

Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral

Anong impresyon ninyo sa nakita ninyong -$aFam/ larawan tungkol sa “Pimple” *Pugad baboy 1

k( $ara. -itoFy tungkol sa pagiging metikuloso sa

katawan6mukha ng mga >ilipino $agaling/

Sino pa ang maaaring magbigay nga impresyon  mga bagay na napapansin ninyo sa larawan1

!ra&e1 - ang napapansin ko sa larawan ay ang maraming matatabang baboy na nagkalat sa maganda at malinis na kapaligiran.

$agaling. $ay iba pa bang kasagutan1 -ang napansin ko ay imbes dumi o tagiawat ang nasa mukha ng isang tao ay sa halip mga matatabang baboy ang ipinakita sa larawan ng manunulat.

. Pr44n*a!on (3 minu*o+

 Ngayong araw tatalakayin natin ang

paksang &Pimple)*Pugad 'aboy ni Pol

Medina r

(32)

Sa loob ng bahay kubo isulat kung anong uri ng talambuhay mayroon ang manunulat na si Pol $edina.

Ipaliwanag :

 Ngayon muli nating balikan ang binasa nating komoks: !abay na mga tanong sa talakayan:

+. Ano ang napansin ninyo sa binasang akda1 L 4. #ung ikukumpara sa mga naunang napag- L

aralang akda*tula( maikling kwento( sanaysay( ano ang naiibang katangian ng komiks1

5. $alinaw ba ang mga detalte sa akda1 Paano1 L 7. Balikan ang mga larawang ginamit sa komiks.

 Nakatulong ba ito sa pagkukuwento ng akda1 Bakit1

Bilang paghahanda sa sussunod na sesyon( bibigyan ko kayo ngayon ng tig-iisang kopya ng akdang “Bra&es” ni Pol $edina para basahin ninyo.

“Yun ang bakal na nakabalot   Sa ngipin para magmukha

 Kang mayaman….” 

“…..Paborito ng mga artista ‘yun h!

“"# Pa# usokasi ang bra$s  %gayon h. &usto ko lang

 'aging ‘in(….. “&usto ng anak kong   'agpalagay ng bra$s kahit 

(33)

)alang sungki ang ngipin n(ya.  Status symbol *aw ‘yon…..”  “( Yan ang hirap sa ‘ting Pinoy

…hin*i bal ng magutom# basta(t makaporma lang…..”   IKalawang Araw

3. LAYUNIN

Sa pagtatapos klase ang mga mag-aaral ay inaasahang: +. Nasasanay makisangkot nang buong husay sa talakayan.

4. Natutukoy at nailalarawan ang mga tauhan( tagpuan at mga isyung panlipunan sa kwento.

5. Nakapagbibigay hamon sa mga mag-aaral para gawing positibong ang mga kaugaliang >ilipino na nakakasama sa pagtingin ng iba.

7. nakabubuod ng mga paksang tinalakay 11. PAKSANG ARALIN

Susuriing akda : *“Pimple” Pugad Baboy 9( pahina +(“Bra&es”*Pugad Baboy 9(pahina 5 $ay Akda: Pol $edina Kr 

#agamitan:#opya ng,&Bra&es”*Pugad Baboy9(pahina 5( kapirasong papel na may nakasulat na tanong.

111. PAMAMARAAN

Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral

A. Pagpapayaman *+8 minuto

$agbabalik-aral tayo sa detalying napag-usapan natin at tinalakay sa nakaraang sesyon hinggil sa kahulugan at katangian ng komiks.

Sagutan natin ang mga sumusunod na tanong tungkol sa bra&es sa pamamagitan ng  pagpabunot sa mga mg-aaral ng tanong na nakasulat sa isang maliit na kapirasong  papel.

• Sino-sino ang mga tauhan sa komiks1 L • Saan-saang tagpuan ang ginamit L

 sa komiks1

• Batay sa binasang komiks bakit L

“Bra&es” ang pamagat1

B. Pagpapalawig *5, minuto

(34)

"BRACES" magmukhang mayaman .In. Status symbol Pamporma ng mga artista Kulturang Pinoy

2sulat sa %anay A ang pinyon at #atwiran batay sa mga nakasulat na isyu6paksa sa lipunan ng akdang “Bra&es”

I!u5paka Opin!on ka*wiran

Magmukhang mayaman

Pamporma ng mga

arytista

&In)

Status symbol

Kulturang Pinoy

C. Sintesis *+8 minuto

Bilang paglalahad( bawat grupo ay ibubuod ang mga nagging sagot gamit ang story map.

Saan Naganap $ga auhan

Naganap:

Simula///////////////////////////////////////////////////////   // 

0itna////////////////////////////////////////////////////////   // 

(35)

Bagamat ang akda ay tumutuligsa sa ilang hindi ganoon kagandang kaugalian ng mga >ilipino. 2toFy isang hamon sa inyo bilang mga kabataan kung paano magiging positibo ang mgkaugaliang ito at kung paano ninyo ito isasabuhay.

Sa ngayon pag-usapan din natin kung ano pa ang ibang kaugaliang >ilipino na karaniwang iniisip na nakakasama( ngunit maaaring gawing positibo.

Ma#am$ k. )uningning1

,Paggaya ng gamit na nakikita natin sa ibang bansa. #atulad ng mga stateside na mga produkto. !ustong-gusto at ipinagmamalaki ng mga >ilipino ang mga  produkto na nanggagaling sa ibang bansa

kaysa sa sariling atin.” $agaling/ $ay iba pa bang kasagutan1

“ang paggamit ng &ellphone sa mga lugar  sa maaaring makaistorbo sa mga tao.

%alimbawa sa loob ng paaralan( at sa mga  pampublikong lugar kagaya ng mga  pasyalan( dahil minsan hindi lahat ng tao ay gusting makarinig ng pinag-uusapan ng ibang tao lalo na kung itoFy pampribadong usapan lamang.”

k. $agaling/ $ayroon pa bang gustong sumagot1

$aFam/ k. 2Hagani.

“Ang isa pa pong kaugaliang napapansin ko sa mga tao ngayon lalo na sa mga kabataan ay ang paggamit ng kompyuter at iba pang mga teknolohiya....kadalasan ang iba ay gumagamit nito para magpatay lamang ng oras. Nawawalan na sila ng panahon sa mga magaganda at mahahalagang bagay na nagagawa noon ng mga tao kagaya ng

 pagkukuwentuhan ng pamilya(

 pakikipaglaro sa labas ng mga bata at ang masama pa nito ay pwedeng magdulot ng

Paksang 0iwa Ano ang natutuhan

(36)

 pagseselos ng mga mag-aasawa dahil nawawalan na ng panahon ang taong gumagamit nito sa kanilang mga mahal sa  buhay.”

k. Salamat at napakaganda ng inyong mga ibinahagi..So paano naman ito

maaaring gawing positibo1 “)ahat po ng mga nabanggit na kaugaliang >ilipino na nagpapakita ng hindi maganda sa  paningin ng iba ay maaari po nating gawing  positibo sa pamamagitan ng paggamit nito sa tamang oras at panahon lamang...kahit marami ng biyaya na ibinibigay satin ang teknolohiya kailangan parin magkaroon ng limitasyon sa paggamit ng mga ito na hindi nakakasira sa mga pagsasama at relasyon lalo na sa mga kabataan na siyang unang nagkakaroon ng problema sa kanilang pag-aaral dahil sa maling paggamit ng mga teknolohiya.”

 Ikatlong Araw I. LAYUNIN

+. Nakapaglalahad ng sariling opinion batay sa kwento

4. Nakakasulat ng talatang naglalahad ng sanhi at bunga ng bawat binasang komiks.

5. Nakapag-uugnay ng ilang sitwasyon sa totoong buhay II. PAKSANG ARALIN

Paksa: *“Pimple” Pugad Baboy 9( pahina +(“Bra&es”*Pugad Baboy 9(pahina 5 $ay Akda: Pol $edina Kr.

#agamitan:   III.PAMAMARAAN

Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral

(37)

'ilang

Bahagi ng Akda Posibleng Nagsasaita at Katangian Niya Patunay

"

&Senyorito,

ipinatatanong

ni Senyorita

kung ano ang

ulam natin

ngayon1)

#

&2, Pa, uso

kasi ang

bra3es

ngayon e,

gusto ko lang

maging

4in51)

$

&0usto ng

ank kong

mag-palagay

ng bra3es

kahit walang

sungki ang

ngipin

n5ya1)

% &Puro utang

na tapos

maghohost

pa sa Miss

(niverse666)

7

&'aliktad

ano! 8apat,

&9e are a

poor 3ountry

pretending to

be ri3h)

 &Sa ;agalog,

<indi bale ng

magutom,

basta5t

makaporma

lang Pwe6)

(38)

Matapos iproseso sa klase ang mga sagot, sumunod na ipabasa

ang komiks na &;he 0wapings5 Ni Pol Medina r, Pahina $+,

ikalawang kahon At pagkatapos basahin isulat sa bawat kulom

ang hinihingi ayon sa nabasa

Mga tauhan

Paglalarawan sa tauhan

Kailan naganap ang

mga pangyayari

A. Pag*a*a!a (0) minu*o+

Pasulatin ang mga mag-aaral ng tig-isang talatang naglalahad ng sanhi

at bunga ng bawat komiks na kanilang binasa

Mauing ang&a! Aralin a 7ilipino 8 IKALONG MARKA=AN

LINGGO 00 Unang Araw

9. LAYUNIN:

Sa pagtatapos klase ang mga mag-aaral ay inaasahang:

+. Nakapagbibigay ng magandang ideya tungkol sa kalayaan

4. Nabibigyang pagkakataon ang sarili na makibahagi sa talakayan. 5. Nasasanay makisangkot nang buong husay sa talakayan at sa paksang

(39)

  tinalakay. 11. PAKSANG ARALIN:

Susuriing akda : utubi-tutubi Mag #ang $agpahuli sa mamang salbahe” $ay Akda: Kun CruH Deyes

#agamitan: #opya ng Akda( kop ya ng alasalitaan 111. PAMAMARAAN:

Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral

A. Presentasyon *4, minuto !abay sa talakayan:

• 2deya ng kalayaan para sa kabataan

• Pagiging istrikto ng magulang( guro( at gobyerno

• Pangangailangan ng mga tuntunin- ang pagbigay ng tao sa kaniyang passion na minsan

ay hindi isinasaalang-alang ang proseso. “$agandang umaga/ Ngayong araw ay  tatalakayin natin ang mga sumusunod:” 3na( ideya ng kalayaan para sa kabataan=

“Ano sa palagay ninyo ang ibig sabihin nito1” $aFam/

k. $arry anne1 Ang kalayaan para sa kabataan ay

ang kalayaang magawa kung ano ang tama at narararpat lamang para sa kabutihan ng sarili.

$agaling/ 2big sabihin ang kabataan ay malaya Sa kung anumang gustong gawin bastaFt itoFy  $ay limitasyon at walang pang-aabuso sa  kalayaan.

“Ngayon ano naman ang ibig sabihin ng pagiging

istrikto ng magulang( guro at gobyerno1 $aFam/

Carmel1 “ama lang po na maging istrikto

ang mga magulang sa kanilang mga anak para sa kabutihan nila. At ang guro dahil sila ang nagsisilbing

 pangalawang magulang ng mga mag-aaral sa eskwelahan. Ang gobyerno

(40)

sila ang nagpapatupad ng mga rules and regulations sa isang pamayanan. k. $agaling/

 Ngayon isusulat ko sa pisara ang salitang kalayaan At bubuo kayo ng Con&ept web tungkol sa kalayaan.

B. Pagpapayaman *+8 minuto

• Sino

ang mga taong naisip

natin kapag narinig

natin ang salitang

kalayaan1

• Ano ang mga lugar na naisip natin kapag sinabi

ang salitang kalayaan1

• $ay mga pangyayari bang nagpapaalala sa atin ng kalayaan1

C. Pagpapalawig *4, $inuto

alakayan: alakayin ang ideya ng kalayaang litaw sa nabuo nilang Con&ept web. Subukang katasin amng ideya ng kabutihan sa likod ng mga kilos na ito. )inawin na ang ideya ng kalayaan ay umiikot hindi sa kakayahang gawin ang lahat ng maari kung hindi sa ideyang dapat na gawin ang nararapat na akma sa konteksto at sitwasyon. %indi ito simpleng paggawa ng gusto para sa sarili  tungkol ito sa magagawa ng sarili para sa nakararami.

 Ikalawang Araw

I. LAYUNIN

+. Nakapagsasaliksik sa mga lugar sa loob ng paaralan. 4. Nakapagsasaliksik tungkol sa sariling bayan.

II. PAKSANG ARALIN

Paksa: utubi-tutubi Mag #ang $agpahuli sa mamang salbahe” Kala!aan Kala!aan

Kala!aan

[Typ e a [Typ e a [Typ e a [Typ e a [Typ e a [Typ e a [Typ e a [Ty   pe [Typ e a [Typ e a [Typ e a

(41)

$ay-akda: Kun CruH Deyes #agamitan:

111. PAMAMARAAN:

Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral

A. Sitesis *7, minuto alakayan:

+. “Ayon sa mga napag-usapan natin noFng  nakaraang araw tungkol sa ideya ninyo

sa kalayaan. “Ano na ngayon ang ideya “Ang kalayaan ay ang malayang ninyo ng kalayaan1” pagsasagawa ng ninanais ng isang

tao hindi para sa sariling kapakanan kungdi para sa nakararami.

= #) Paano mo maisasakatuparan ang konsepto “Sa pamamagitan ng paggawa ng ng kalayaan ngayong ikaw ay mag-aaral kung ano ang tamang gawin na hindi

 pa lamang1” lumalabag sa mga alituntunin( at

hindi naabuso ang sarili sa paggawa ng mga ninanais.”

 Ikatlong Araw I. LAYUNIN

+. Naipapahayag ang sariling ideya tungkol sa kalayaan.

4. Napapahusay ang kakayahan sa pagsasalita sa pakiki-ayon sa talakayan. II.PAKSANG ARALIN

Paksa: utubi-tutubi Mag #ang $agpahuli sa mamang salbahe” $ay-akda: Kun CruH Deyes

#agamitan:

III. PAMAMARAAN:

Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral

A. 2ntroduksiyon sa pananaliksik *9, minuto

%atiin ang klase sa grupong may tiglilimang miyembro. 2pakilala sa klase ang mga sumusunod na tanong. 3pang Pabunutin sila ng mga tanong na dapat nilang sagutin. Bigyan sila ng +8 minuto upang gawin ang ehersisyong ito. $ga tanong na gabay sa pagsasaliksik:

+. 2lang banyo mayroon ang buong paaralan1

4. Ano ang pinakanakabubusog na kombinasyon ng pagkaing mabibili sa &anteen gamit lamang ang sampung piso1

(42)

A. Ano ang buo nilang pangalan1 B. Saan sila nagtapos ng pag-aaral1

C. Ano-ano ang itinuturo nilang asignatura1 0. Ano ang paborito niyang lugar sa paaralan1 7. 2lang guro mayroon sa >a&ulty roo1

8. Ano ang makikita sa pinakamataas na bahagi ng paaralan1 9. Ano ang mga katabing lugar ng paaralan1

aungin sila kung ano ang ginawa nila.ipaliwanag sa kanila na ang ginawa nila ay isang uri ng pananaliksik. 2sa-isahin ang mga hakbang na dinaanan sa pananaliksik.

+. $ga tanong o paksa na gusting masagot. 4. >ieldwork

a. pag-ikot upang mahanap ang sagot  b. pakikipanayam

&. libro d. internet Presentasyon ng saliksik 

2pakilala ang gagawing pananaliksik tungkol sa sariling bayan. Ang inaasahang output  ng mga bata para sa proyektong ito ay isang brochure na magpapakilala sa maipagmamalaki ng kanilang bayan sa sumusunod na aspekto.

• $ga pagkain • $ga kilalang tao • $ga pasyalan • $ga artifact  • $ga pagdiriwang • $ga produkto  Ikaapat na Araw I. LAYUNIN

+. Napapayaman ang talasalitaan

4. Nakapagsasalita gamit ang kakaibang mga salita: %alimbawa: wika noong 0ekada ,( KeOemon o salitang “Beki”( at mga salita ng isang wikang banyaga. II. PAKSANG ARALIN

Paksa: utubi-tutubi Mag #ang $agpahuli sa mamang salbahe” $ay akda: Kun CruH Deyes

III. PAMAMARAAN

Gawaing Guro Gawaing Mag-aaral

(43)

SyntaE Lpagkakaayos ng salita sa loob ng pangungusap Arti&ulate Lpagiging matatas sa paggamit ng wika

Sensibility Lbilis o talas ng kamalayan SuperGi&ial Lpakunwati lamang

2ntelle&tual Ltaong matalino

Sar&asti& Lnanunuyang pahayag

ProGound Lmayroong malalim at dakilang kaalaman( kung sa tao bagay na nangangailangan ng malalim na pag-aaral kung sa ideya o konsepto

3nawa Lpag-intindi

$atatas Lmahusay sa paggamit ng wika $alimit Lhindi madalas( minsan

%angad Lkagustuhan

 Nagsisikap Lnagsisipag

B. Panimulang pagtataya *7, minuto

Pumasok sa klase gamit ang mga kakaibang salita.

+. $aaring gumamit ng salita noong 0ekada , tulad ng repapips( ermats at erpats at kung ano-ano pa.

4. !umamit ng KeOemon o salitang “Beki.” %alimbawa: Chaka om Kones-!utom )ala-kakain o lalamon 2tey-2to siney itey- Sino ito tohmooh o kurak-ama 0itey na aket&h- 0ito na ako !erabells-!o( sige na.

5. $agsalita gamit ang isang wikang banyaga na may halong lokal na wika.

!awin ito sa loob ng +, minuto at subukang bumuo ng isang diyalogo sa lob ng klase. Subukang suriin ang magiging reaksiyon ng mga bata sa ginawang pananalita. anungin ang mga sumusunog pagkatapos ng ehersisyo.

+. Bakit ganoon ang inyong nagging reaksiyon1

4. Akma ba ang ganitong uri ng pananalita ayon sa ating sitwasyon sa loob ng klase1 kapag kausap ang isang guro1 Ang punong guro1

5. $aari ba itong gamitin sa pagsulat1

Referensi

Dokumen terkait

Ma’am, kapag may tiyaga, may biyaya po, kasi maraming pagsubok ang nalagpasan ni Don Juan sa kamay ni Haring Salermo at napagtagumpayan at naibigay niya lahat

Aalamin ng pag-aaral na ito ang lawak ng kaalaman ng mga guro sa Ortograpiyang Filipino.Sasagutin sa pag-aaral na ito kung ano ang profile ng mga guro sa Mataas na Paaralan ng

Ang tagapagsalita na nagngangalang Miguel Manuel ay nagpapakilala kay Doktor Juan... Ang morpolohiya ay pag-aaral ng mga morpema ng isang wika. Ito ay sistema ng pagsasama-sama ng

Ang kabanatang ito ay naglalahad at nagpapaliwanag ng mga datos na nakalap at nalikom ng mga mananaliksik mula sa mga talatanungan na ipinasagutan sa mga

Naipamamalas ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga/ pagbibinata, talento at kakayahan, hilig at pagkatao ng tao tungo

Sa pag-aaral na ito a mag-kakaroon ng ideya ang mga guro kung anong pamamaraan ng kanilang pagtuturo ang pinaka epektibo para sa mga mag-aaral.. makapaghahatid ito na kaalaman para

Ang pag-aaral na ito na may paksang ANG EPEKTO NG SOCIAL MEDIA SA MGA MAG-AARAL SA UNANG ANTAS NG PNTC COLLEGES ay tumatalakay sa kalagayan ng wikang Filipino sa panahon ng

Tandaan niyo mga bata na kapag pinag sama-sama natin ang jsa o higit pang pantig ay nakakabuo tayo ng salita!. Importante na matuto kayong bumuo ng salita at pumantig ng mga