• Tidak ada hasil yang ditemukan

Banghay Aralin sa Filipino 7 (Unang Markahan - Ikaanim Na Linggo)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "Banghay Aralin sa Filipino 7 (Unang Markahan - Ikaanim Na Linggo)"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

Unang Markahan Ikaanim na Linggo

Unang Araw Ika–17 ng Hulyo

2013

Lingguhang Tunguhin

a. Natutukoy ang banghay ng kuwento (PB1Bc).

b. Nakagagawa ng banghay ayon sa tekstong narinig (PN1Ba). I. Paksa

Nagbabagong Ako – Lunsarang Teksto: “Alamat ni Tungkung Langit”

ni Roberto Añonuevo II. Kagamitan

 Kopya ng akdang “Alamat ni Tungkung Langit”

 Kartolina/manila paper para sa panimulang pagtataya (talasalitaan)

 Laptop at Speaker para sa Recording (“Alamat ni Tungkung Langit”)

III. Pamamaraan

A. Panimulang Pagtataya

TALASALITAAN: Ipapaskil sa pisara ang kartolina/manila paper na naglalaman ng mga salita at pangungusap na matatagpuan sa kuwento. Pahuhulaan sa mga mag – aaral, gamit ang konteksto ng pangungusap, ang kahulugan ng mga salitang may salungguhit. Pagkatapos ng bawat bilang, hihingi sa mga mag – aaral ng mga pangungusap na ginagamit ang mga talasalitaan. 1. Napapatigalgal si Tungkung Langit tuwing maririning ang

aking tinig.

2. Madalas akong gumawi sa aming pasigan, at manalamin sa malinaw na tubig habang sinusuklay ang mabangong buhok. 3. At ang pag – iral na yaon ang sinasagkaan ng aking

pinakamamahal.

4. Subalit pinatititikan ko siya sa dayaray upang mabatid ang kaniyang paroroonan.

5. Naghunos ng mga bituin ang mga hiyas ko’t mutya. B. Introduksyon

Babanggiting muli ang kuwentong binasa nila noong nakaraang lingo (“Kung Bakit Umuulan”). Pabubuuin ng simpleng banghay ng kuwento ang mga mag – aaral. Magpapakita ang guro ng isang flowchart na naglalaman ng banghay ng kuwento upang makatulong sa gagawing talakayan.

(2)

Pagkatapos, ipakikilala ang akda para sa araw na ito. Sasabihin na isa itong muling pagsasalaysay ng kuwento ni Alunsina at Tungkung Langit. Hihingin sa mga mag – aaral na pansinin ang mga pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang akda habang nakikinig sila sa kuwento.

C. Presentasyon

Pagpaparining ng isang recording tungkol sa “Alamat ni Tungkung Langit”. Matapos marinig ang kuwento, bubuo ng simpleng banghay ang mga mag – aaral.

D. Pagpapayaman 1. Pangkatang Gawain

PANGKAT I: Mula sa napakinggang kuwento, ilarawan si Tungkung Langit. Anong klase siyang asawa? Ilahad ito sa pamamagitan ng masining na pagkukuwento.

PANGKAT II: Mula sa napakinggang kuwento, ilarawan si Alunsina. Anong klase siyang asawa? Ilahad ito sa pamamagitan ng sabayang pagbigkas.

PANGKAT III: Sa pamamagitan ng flip-top, sagutin ang mga sumusunod na tanong:

• Bakit nagkaroon ng hinanakit si Alunsina kay Tungkung Langit?

• Tama bang maghinanakit si Alunsina kay Tungkung Langit?

PANGKAT IV: Pagkumparahin ang banghay ng kuwento noong nakaraang lingo at kuwento natin ngayon. May

Kung Bakit Umuulan

Tauhan Tagpuan Daloy ng mga Pangyayari

Suliranin Simula

Kasukdulan

(3)

pinagkaiba ba ang daloy ng dalawang kuwento. Ilahad ito sa pamamagitan ng pag – uulat tulad ng sa 24 Oras.

2. Pag – uulat ng pangkat

3. Pagbibigay ng feedback ng mag-aaral 4. Pagbibigay input ng guro

B. Sintesis

Sa inyong palagay, sa dalawang magkasunod na kuwentong ating natalakay (“Kung Bakit Umuulan” at “Alamat ni Tungkung Langit”), anong bersiyon ang mas naibigan ninyo? Ipaliwanag. IV. Takdang Aralin

1. Paghambingin ang karakterisasyon kay Tungkung Langit at Alunsina sa dalawang bersiyon ng alamat.

(4)

Ikaanim na Linggo

Ikalawang Araw Ika–18 ng Hulyo 2013

Lingguhang Tunguhin

a. Nakapaghahambing at nakapagtutulad ng mga katangian ng mga tauhan sa kuwento (PB1Bd).

b. Nasusuri ang mga katangian at papel na ginagampanan ng bawat tauhan sa kuwento (PB1Bc)

I. Paksa

Nagbabagong Ako – Lunsarang Teksto: “Alamat ni Tungkung Langit”

ni Roberto Añonuevo II. Balik – Aral

Sa pamamagitan ng “Question and Answer Portion” ng tulad ng sa isang “Beauty Contest”, pipili ang mga mag – aaral ng mga tanong na nakasulat sa papel na may kaugnayan sa mga natalakay kahapon. Babasahin ang tanong at pagkatapos ay sasagutin ito.

III. Pagpapayaman

Bawat mag – aaral ay gagawa ng isang Venn Diagram upang paghambingin ang karakterisasyon kay Tungkung Langit at Alunsina sa dalawang bersiyon ng alamat.

Magkakaroon ng talakayan tungkol sa kanilang ginawang paghahambing. Tatalakayin ang pagkakaiba ng paglalarawan ng dalawang alamat kay Tungkung Langit at Alunsina.

IV. Pagpapalawig 1. Pangkatang Gawain

PANGKAT I: Bakit kaya pinili ng may – akda ng “Alamat ni Tungkung Langit” na baguhin ang ilang katangian ng mga tauhan? Ilahad ang inyong sagot sa pamamagitan ng paraang interbyu.

PANGKAT II: Sa pamamagitan ng isang talkshow, ilahad ang inyong sagot sa tanong na “Ano ang naging epekto ng mga pagbabagong ito sa pagkilala at pagturing ninyo sa mga tauhang ito?”.

TUNGKUNG LANGIT

(5)

PANGKAT III: Sa parehong akda, makikita ang papel ng kasarian sa ikinilos ng mga tauhan. Ano – ano ang mga ito. Ilahad ang inyong sagot sa pamamagitan ng isang dula – dulaan.

PANGKAT IV: Sa pamamagitan ng pagrarap, ilahad ang inyong sagot sa tanong na “Sa kasalukuyang panahon, may epekto pa rin ba ang kasarian sa maaaring ikilos ng isang tao?”.

2. Pag – uulat ng pangkat

3. Pagbibigay ng feedback ng mag-aaral 4. Pagbibigay input ng guro

V. Sintesis

Bawat mag – aaral ay paghahambingin ang inaasahan na mga katangian ng kanilang kasarian at ang sarili nilang mga katangian.

VI. Takdang Aralin

1. Magtala ng mga bagay na maaari mong gawin bilang isang babae o bilang isang lalaki.

Mga katangiang inaasahan sa akin batay sa aking

kasarian

(6)

Ikaanim na Linggo

Ikatlong Araw Ika–19 ng Hulyo 2013

Lingguhang Tunguhin

a. Nakasusulat ng talatang naglalarawan sa masining na paraan (PU1Bf). b. Nakapag – uugnay ng pinakamalapit na sariling karanasan o karanasan ng

iba sa mga karanasang inilahad sa binasa (PB1Af).

c. Nakapagsasalaysay ng mga pangyayari tungkol sa sariling buhay/buhay ng iba (PA1Ac/Ad).

I. Paksa

Nagbabagong Ako – Lunsarang Teksto: “Alamat ni Tungkung Langit”

ni Roberto Añonuevo II. Balik – Aral

Sa pamamagitan ng anyong pag – uulat (tulad ng 24 oras), ibabahagi ang mga natalakay kahapon.

III. Pagganyak

Magpapakita ang guro ng larawan ng mga sumisimbolo sa lalaki at babae. Mula rito, iuugnay ang ginawang takdang aralin tungkol sa mga bagay na maaari mong gawin bilang isang lalaki o bilang isang babae.

(7)

1. Pangkatang Gawain PANGKAT I:

PANGKAT II: PANGKAT III: PANGKAT IV:

2. Pag – uulat ng pangkat

3. Pagbibigay ng feedback ng mag-aaral 4. Pagbibigay input ng guro

V. Sintesis

Ang bawat mag – aaral ay susulat ng isang talatang naglalarawan sa masining na paraan na tumatalakay sa mga pangyayari sa kanilang buhay o sa buhay ng iba na pumapaksa tungkol sa limitasyon dahil sa kasarian.

VI. Kasunduan

Humanda sa pagsulat ng lingguhang output.

Sa pamamagitan ng maikling dula – dulaan, ang bawat grupo ay magpapakita ng mga pangyayari sa kanilang buhay na tumatalakay sa paksang “Limitasyon dahil sa kasarian”.

(8)

Ikaanim na Linggo

Ikaapat na Araw Ika– 22 ng Hulyo

2013

Lingguhang Tunguhin

a. Nakasusulat ng talatang naglalarawan sa masining na paraan (PU1Bf). b. Nakapag – uugnay ng pinakamalapit na sariling karanasan o karanasan ng

iba sa mga karanasang inilahad sa binasa (PB1Af).

c. Nakapagsasalaysay ng mga pangyayari tungkol sa sariling buhay/buhay ng iba (PA1Ac/Ad).

I. Paksa

Nagbabagong Ako – Lunsarang Teksto: “Alamat ni Tungkung Langit”

ni Roberto Añonuevo II. Balik – Aral

Magbabahagi ang ilan sa mga mag – aaral tungkol sa kanilang ginawang talata kahapon. Mula rito papansinin ng bawat grupo ang mga ginamit na masining na paglalarawan.

III. Pagtataya sa Pagtataya

Pasusulatin ang mga mag – aaral ng isa hanggang tatlong talata na nagsasaad ng mga pangyayaring nagpapakita ng mga karanasan na maaaring nangyari sa kanilang buhay o sa buhay ng iba na pumapaksa sa limitasyon dahil sa kasarian. Ipaaalala ang paggamit ng mga paglalarawan sa masining na paraan upang makadagdag sa karikitan ng mga talata. Dapat ding tandaan ang pagsunod sa mga tuntunin at kayarian ng pagsulat ng isang talata.

IV. Rubriks

 Masining na paglalarawan 25%

 Kaisahan ng pangungusap at talata 25%  Malinaw ang diwang inilalahad 30%  Wastong gamit ng bantas 20%

Kabuuan 100%

V. Takdang Aralin

1. Magdala ng iba’t ibang uri ng salamin.

2. Isulat sa kuwaderno ang gamit ng bawat uri ng salamin na iyong dadalhin.

Referensi

Dokumen terkait

Napakahalaga na makapagbigay ang isang guro ng isang “interactive environment” sa loob ng silid-aralan upang ang mga mag-aaral ay makapagsalita o

Iginuhit ng aming grupo ang mapa mula sa bahay papunta sa Frankie’s Steaks and Burgers kung saan nagwa-watch-your-car si Bototoy at kung saan niya binili ang anis na

Sumasalamin ang portfolio sa paghahalaga ng isang mag-aaral kaya naman matinding pagtitiyaga ang kailangan sa paggawa nito.... Nilalaman

Kung halimbawa klas na kayo’y mabigyan Boracay po at nais ko ng pagkakataong makapunta sa isa sa mga lugar pong sumakay ng na ito, alin at paano niyo gustong gugulin eroplano

Nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng pakikilahok sa mga gawaing pansibiko at politikal ng mga mamamayan sa kanilang

Sa isinagawang pag-aaral ng mga mananaliksik na ang relasyon ng nutrisyonal na estado sa pang-akademikong gawain ng mga mag-aaral sa unang ng taon ng hayskul sa Dasmariñas

Sa pag-aaral na ito a mag-kakaroon ng ideya ang mga guro kung anong pamamaraan ng kanilang pagtuturo ang pinaka epektibo para sa mga mag-aaral.. makapaghahatid ito na kaalaman para

Ang pag-aaral ay hindi na kailangang face-to-face ang guro at mga mag-aaral dahil sinasabing marami nang paraan upang matuto ang isang bata kahit ito ay nasa loob lamang ng kanilang