Banghay Aralin Sa AP 10 - Ikaapat Na Markahan (1)

33 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

IKAAPAT NA MARKAHAN Ikawalong Linggo- Ika-27 na araw

ARALIN 3 - TUGON SA MGA ISYU AT AT KASARIAN AT LIPUNAN

PAMANTAYAN SA PAGKATUTO:

Napahahalagahan ang tugon ng Pamahalaang Pilipinas sa mga isyu ng karahasan at diskriminasyon.

MGA LAYUNIN

1. Naibibigay ang kahulugan ng R.A. 76.10.

2. Naipapaliwanang ang kahalagahan ng anti violence againts women and their children act.

3.Nakagagawa ng slogan na makakatulong na maipabatid na mayroong batas tungkol sa pagbibigay ng proteksiyon sa mga kababaihan at mga bata.

II. Paksang Aralin

A. Paksa: Anti-violence Againts Women and their Children Act B. Kagamitan: Mga larawan

C. Mga Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide I.B, ph. 8, AP Teaching Guide , ph. 294 , Modyul: Mga Kontemporaryong Isyu, ph. 319-320

III. Pamamaraan

A.Panimulang Gawain 1.Balitaan

2.Balik-Aral

Panuto: Gamit and bubble map ibigay ang iyong pagkakaunawa sa nakaraang paksang aralin.

CEDAW

Mga inaasahan sa state parties Layunin Kahulugan

(2)

B. Panlinang na Gawain 1.Paglalahad

Gawain 1: Picture Analysis

Magpapakita ang guro ng mga larawan na may kaugnayan sa paksang aralin.

Pamprosesong tanong:

1. Anu-ano ang nakikita mo sa mga larawan?

2. Nagaganap ba ang mga ito? Ano ang iyong patunay? 3. Sa iyong palagay, bakit ito nagaganap?

2.Pagtatalakayan

Gawain 2: Lamang ang May Alam!

Igugrupo ang mga mag-aaral sa tatlong pangkat. Ang bawat pangkat ay magpapakita ng isang malikhaing presentasyon batay sa

nakatakdang gawain.

Pangkat I Pangkat 2

Pangkat 3

S

Bibigyan ng 5 – 7 minuto ang mga mag-aaral para sa gawaing ito.

Itatanghal ng mga mag-aaral ang kanilang mga nabuong output matapos ang inilaang oras. May 3 – 5 minuto para sa presentasyon.

Sa pamamagitan ng talkshow ipakita kung tungkol saan ang Anti-Violence Againts Women and children Act?

Sa pamamagitan ng role playing ipakita kung sino-sino ang binibigyan ng proteksyon ng Anti-Violence Women and children Act.

Sa pamamagitan ng isang advocacy

campaign, ipakita kung paano ka makakatulong na maipabatid at

mapairal ang

Anti-Violence Againts Women and children Act.

(3)

RUBRIK SA PAGMAMARKA

Pamprosesong Tanong:

1. Tungkol saan ang Anti-Violence Againts Women Act?

2. Sino-sino kaya ang binibigyang proteksyon ng bats na ito? Sa iyong palagay bakit binalangkas ang ganitong uri ng batas?

3. Bilang mag-aaral, paano ka makatutulong na maipabatid at mapairal ang batas na ito?

3. Paglalahat

Gawain 3: Dugtungan tayo: Dugtungan ang pangungusap na nasa ibaba.

4. Pagpapahalaga

5.Paglalapat

6.Pagtataya

Gawain 4: Mag-Slogan Tayo!

Nakagagawa ng slogan na makakatulong na maipabatid na mayroong batas tungkol sa pagbibigay ng proteksiyon sa mga kababaihan at mga bata.

PAMANTAYAN DESKRIPSYON PUNTOS NAKUHANG

PUNTOS

Nilalaman Wasto at makatotohanan ang mga impormasyon. 15

Pagkamalikhain

Nakapupukaw ng atensyon ang inihandang presentasyon. Nagpakita ng kakaibang paraan upang ipresenta ang kanilang gawain.

10

Kaayusan

Maayos ang daloy ng presentasyon. Nagamit ang

oras na inilaan para sa presentasyon 10

KABUUAN 35 pts.

Ang Anti-violence Againts women and children act ay___________________________ ______________________________ ______________________________

_____________

Binalangkas ang batas na ito para _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________

Bilang mag-aaral paano ka makakatulong upang

maipabatid na mali ang

karahasan na nararanasan ng mga kababaihan at mga bata?

Ano ang kahalagahan ng pagkakaroon ng Batas na nangangalaga sa kapakanan ng mga kababaihan at mga bata?

(4)

Rubrik Sa islogan

10 7 4 1

Nilalaman Ang mensahe ay mabisang naipakita. Di gaanong naipakita ang mensahe. Medyo magulo

ang mensahe. Walang mensaheng naipakita. Pagkamalikhain Napakaganda at napakalinaw ng pagkakasulat ng mga titik. Malinaw at maganda at pagkakasulat ng titik. Maganda ngunit di gaanong malinaw ang pagkakasulat ng titik. Di maganda at malabo ang pagkakasulat ng mga titik. Kaugnayan sa

Paksa May malaking kaugnayan sa paksa ang islogan. Di gaanong may kaugnayan sa paksa ang islogan.

Kaunti lang ang kaugnayan ng islogan sa paksa. Walang kaugnayan sa paksa ang islogan. Kalinisan Malinis na malinis ang pagkakabuo. Malinis ang

pagkakabuo. Di gaanong malinis ang pagkakabuo.

Marumi ang pagkakabuo.

IV. Karagdagang Gawain

Ano ang kahulugan ng Magna Carta for Women? SLOGAN

(5)

Ikaapat na Markahaan

MODYUL 4- MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN ARALIN 1: PAGKAMAMAYAN

I. Mga Layunin:

A. PamantayangPangnilalaman

Ang mga mag-aaral ay may pag-unawasakahalagahan ng

pagkamamamayan at pakiki-lahok sa mgagawaingpansibikotungo sa pagkakaroon ng pamayanan at bansangmaunlad, mapayapa, at may pagkakaisa.

B. Pamantayan sa Pagganap

Nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng pakikilahok sa mgagawaingpansibiko at politikal ng mgamamamayan sa kanilangsariling pamayanan.

C. Pamantayan sa Pagkatuto

Nasusuri ang mga pagbabago sa konsepto ng pagkamamayan. AP10KK-IVb-2

Layunin

1. Naipapaliwanag ang mga batayan ng pagiging mamamayang Pilipino. 2. Naisa-isa ang mga dahilan ng pagiging mamayanang Pilipino at pagkawala

ng pagiging mamamayan nito.

3. Nabibigyang halaga ang pagiging mamamayan ng isang lipunan. II. Paksang Aralin:

A. Paksa: Pagkamamamayan ayon sa legal na pananaw

B. Kagamitan: Larawan, Graphic Organizer, Pentel pen at Manila Paper C. Mga Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide pahina 7

Teachers Guide, pahina 341-343 Learners Module pahina 357-358 III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral:

Ano ang katuturan ng pagkamamayan? B. Paglinang ng Gawain

1. Paglalahad ( maaaring ang guro ay maghanda ng isang larawan ng mag-anak na kakikitaan ng magkaibang lahi ng magulan)

1. Pagpapakita ng larawan

2. Pagtatalakayan

(6)

Gawain I. Basahin ang teksto mula sa 357-358

Gawain 2. Gamit ang concept map isulat ang hinihinging impormasyon batay sa binasa.

Gawain 3: Sagutan ang pamprosesong papel tanong: 1. Ano ang batayn ng pagiging mamamayang Pilipino? 2. Paano nawawala ang pagkamamayang Pilipino? 3. Gaano kahalaga ang isang mamamayan sa lipunan? 3. Paglalahat

Kumpletuhin ang data retrieval chart Dahilan Pagiging Mamamayan Pagkawala ng Pagkamamayan 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. Pagpapahalaga

Para sa iyo, bakit mahalaga ang mamamayan sa lipunan? 5. Paglalapat

Magtala ng mga mamamayan sa inyong lugar na ang anak ay ipinanganak sa ibang bansa.

6. Pagtataya

Dugtungan

Nawawala ang pagkamamayan dahil_____________ Rubriks:

5- nakasagot ng kumpleto 3- nakasagot ng tatlo 2- nakasagot ng isa IV. Karagdagang Gawain

Mamayan Pagiging Mamayan ___________ ___________ ___________ ___________ Dahilan ng Pagkawala ng Pagkamamayan ___________ ___________ ___________ ___________

(7)

ARALIN 1: PAGKAMAMAYAN I. Mga Layunin:

A. PamantayangPangnilalaman

Ang mga mag-aaral ay may pag-unawasakahalagahan ng

pagkamamamayan at pakiki-lahok sa mgagawaingpansibikotungo sa pagkakaroon ng pamayanan at bansangmaunlad, mapayapa, at may pagkakaisa.

B. Pamantayan sa Pagganap

Nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng pakikilahok sa mgagawaingpansibiko at politikal ng mgamamamayan sa kanilangsariling pamayanan.

C. Pamantayan sa Pagkatuto

Nasusuri ang mga pagbabago sa konsepto ng pagkamamayan. AP10KK-IVb-2

Layunin

1. Naipapaliwanag ang katangian ng lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan.

2. Napaghahambing ang pagkakatulad at pagkakaiba ng tradisyunal o legal na pananaw at lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan.

II. Paksang Aralin:

A. Paksa: Aralin 1: Pagkakamamayan Lumalawak na Pananaw B. Kagamitan: Larawan, Graphic Organizer C. Mga Sanggunian: LM pahina 359-361

III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral:

Bakit nawawala ang pagkamamamayan? B. Paglinang ng Gawain

1. Paglalahad(makakatulong kung ang kinuhang larawan ay aktwal na larawan ng sariling komunidad)

1. Pagpapakita ng larawan ng mga responsableng tao

2. Pagtatalakayan

1. Basahin ang teksto sa pahina 359-361/ Pangkatang Gawain 2. Pag-uulat

Larawan ng Responsableng

Tao

(8)

1.Ano ang mga katangian ng lumalawak na pananaw ng pagkamamamayan?

Rubriks:

5- maayos, kompleto ang ulat 3- maayos ang pagkakaulat 2- di maayos ang pagkakaulat 3. Paglalahat

Lagyan ng tamang impormasyon ang Venn Diagram na naghahambing – tradisyunal o ligal na pananaw at lumalawak na pananaw ng pagkamamayan. Ilagay sa dalwang bilog ang katangian ng dalawang papanaw ng pagkamamayan. Ilagay naman sa gitnang bahagi ang pagkakatulad ng dalawang pananaw ng pagkamamamayan.

4. Pagpapahalaga

Bakit mahalaga ang pagkamamamayan ng isang mamamayan? 5. Paglalapat

Pwede bang kumandidato ang isang mamamayang Pilipino na nawala na ang pagkamamamayan ng isang indibidwal dahilan sa siya ay sumailalim sa proseso ng naturalisasyon.

6. Pagtataya

Kompletuhin ang tsart ng katangian ng ligal na pananaw at lumalawak na pananaw. Ligal na Pananaw ng Pagkamamamayan Lumalawak na Pananaw ng Pagkamamamayan 1. 1. 2. 2. 3. 3.

IV. Karagdagang Gawain

Ligal na Pananaw Lumalawak na pananaw

P ag kaka tul a d

(9)

Ikaapat na Markahan

MODYUL 4- MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN ARALIN 3: POLITIKAL NA PAKIKILAHOK

I. Mga Layunin:

A. PamantayangPangnilalaman

Ang mga mag-aaral ay may pag-unawasakahalagahan ng

pagkamamamayan at pakiki-lahok sa mgagawaingpansibikotungo sa pagkakaroon ng pamayanan at bansangmaunlad, mapayapa, at may pagkakaisa.

B. Pamantayan sa Pagganap

Nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng pakikilahok sa mgagawaingpansibiko at politikal ng mgamamamayan sa kanilangsariling pamayanan.

C. Pamantayan sa Pagkatuto

Natatalakay ang mga epekto ng pakikilahok ng mamayanan sa mga gawaing pansibiko sa kabuhayan, politika at lipunan. AP10PNP-IVg-7

Layunin

1. Nakapaglalarawan ng mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan sa mga gawain at usaping pansibiko.

2. Naisasabalikat ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan sa mga gawain at usaping pansibiko.

3. Naisasakatuparan an gang iba’t ibang gawaing pansibiko bilang isang aktibong mag-aaral.

II. Paksang Aralin:

A. Paksa: Pakikilahok Pansibiko

-Mga Katangian na Dapat Taglayin ng Isang Aktibong Mamamayan

B. Kagamitan: Mga Larawa, Strip of Cartolina, Pentel Pen, Papel at Ballpen C. Mga Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide pahina 8-9

AP Teaching Guide pahina 370-377

Kayamanan ( Mga Kontemporaryong Isyu) pahina 317-322 LM pahina 381-382

III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral:

1. Drill-Flash Card (Mga Karapatang Pantao) (Keywords)

Karapatang Pantao Magna Carta UDHR Petition Rights

(10)

B. Paglinang ng Gawain 1. Paglalahad

Gawain 1- Larawan-Suri (Magpapakita ang guro ng mga larawan at suriin ito. Ipahayag ang reaksyon sa makikita sa larawan (Inquiry Based Approach) 2. Pagtatalakayan

Ilarawan ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayanan sa mga Gawain at usaping pansibiko sa pamamagitan ng malayang talakayan.

1. Makatao 2. Makabayan 3. Produktibo 4. Matulungin sa kapwa 5. Matatag may lakas ng loob attiwala sa sarili

3. Paglalahat

Bumuo ng tsart o graphic organizer ng mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayanan./ mag-aaral

4. Pagpapahalaa

Ano ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan/ mag-aaral.

5. Paglalapat

Naisasakatuparan ang ibat ibang katangian bilang aktibong mag-aaral sa loob ng paaralan.

Isakatuparan ang iba’t ibang gawaing pansibiko bilang isang aktibong mag-aaral sa loob ng paaralan.

5. Pagtataya

Magtala/ Punan ang Graphic Organizer ng mga katangiang taglay ng isang aktibong mamamayanan na makikilahok sa mga Gawain at usaping sibiko.

IV. Karagdagang Gawain

Mga Katangian ng Isang Aktibong

Mamamayanan

1._________

4._________

2._________

3.________

(11)

Ikaapat na Markahan

MODYUL 4- MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN

ARALIN 3: POLITIKAL NA PAKIKILAHOK I. Mga Layunin:

A. PamantayangPangnilalaman

Ang mga mag-aaral ay may pag-unawasakahalagahan ng

pagkamamamayan at pakiki-lahok sa mgagawaingpansibikotungo sa pagkakaroon ng pamayanan at bansangmaunlad, mapayapa, at may pagkakaisa.

B. Pamantayan sa Pagganap

Nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng pakikilahok sa mgagawaingpansibiko at politikal ng mgamamamayan sa kanilangsariling pamayanan.

C. Pamantayan sa Pagkatuto

Natatalakay ang mga epekto ng pakikilahok ng mamayanan sa mga gawaing pansibiko sa kabuhayan, politika at lipunan. AP10PNP-IVg-7

Layunin

1. Natutukoy ang iba’t ibang pansibikong organisasyon na nakatutulong para maging maunlad an gating pamayanan

2. Napaghahambing ang mga tungkuling ginagampanan ng mga pansibikong organisasyon (NGO/PO) Non-Government Organization at People Organization 3. Nabibigyan diin sa mahalagang tungkulin ng mga pansibikong organisasyon (NGO/PO)sa Pilipinas sa kasalukuyan.

II. Paksang Aralin:

A. Paksa: Iba’t ibang Pansibikong Organisasyon

B. Mga Kagamitan: mga larawan na may kaugnayan sa paksa , strip of cartolina C. Mga Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide pahina 8-9

AP Teaching Guide pahina 370-377 , AP LM pahina 381-382 III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral:

Drill- Picture Analysis

Pagpapakita ng mga larawan ng mga katangiang dapat taglayin ng aktibong mamayanan.

1. Makabayan 4. Matulungin sa kapwa

2.Makatao 5. Matatag, may lakas ng loob at tiwala sa sarili

(12)

B. Paglinang ng Gawain 1. Paglalahad

Suri-Teksto (Mula sa Learner’s Module) Pakikilahok ng Pansibikong Organization 2. Pagtatalakayan

Tukuyin ang iba’t ibang pansibikong organisasyon na nakatutulong para maging maunlad ang ating pamayanan. Magkakaroon ng pangkatang Gawain.

Unang Pangkat

Non Governmental Organization (NGO) Ikalawang Pangkat

People Organization (PO)

3. Paglalahat

Gumawa ng paghahambing gamit ang Venn Diagram

Ipaghambing ang mga pansibikong organisasyon na tumutulong sa pag-unlad ng bawat bansa.

NGO PO

4. Pagpapahalaga

Paano Makakatulong sa mga pansibikong organisasyon sa pagunlad ng komunidad at bansa.

4. Paglalapat

Pumili ng isang pansibikong organisasyon na matatagpuan sa inyong komunidad at ang mahalagang tungkulin nito.

5. Pagtataya

Tukuyin ang salita LM Pahina 408

Gawain 19.Tukoy-Salita

Tukuyin ang mga salitang inilalarawan sa sumusunod na pangungusap. __________

1. Ito ay ang sektor ng lipunan na binubuo ng mga nakikilahok sa mga kilos protesta, mga lipunang pagkilos, at mga boluntaryong organisasyon.

(13)

__________

2. Ang samahang ito ay naglalayong protektahan ang interes ng mga miyembro nito.

__________

3. Nilalayon ng samahang ito na suportahan ang mga programa ng mga grassroots organization.

__________

4. Ipinakikita ng batas na ito ang kahalagahan ng papel na ginagampanan ng mga NGO at PO.

__________

5. Ito ang uri ng NGO na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga POs para tumulong sa mga nangangailangan.

__________

6. Ito ang nagbibigay suporta sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay ng ligal at medikal na mga serbisyo.

__________

7. Ito ay binubuo ng mga propesyonal at ng mga galing sa sektor ng akademiya. __________

8. Ito ang tawag sa mga PO na binuo ng pamahalaan. __________

9. Ang layunin ng konsehong ito ay bumuo ng isang plano para makamit ang kaunlaran ng mga lokal na pamahalaan.

__________

10. Dito kabilang ang mga sectoral group na kinabibilangan ng kababaihan at kabataan

IV. Karagdagang Gawain

Gumawa ng isang pananaliksik ukol sa pansibikong organisasyon sa patuloy na umiiral sa inyong komunidad.

(14)

Aralin 3- Politikal naPakikilhok (day 1)

I. Mga Layunin:

A. Pamantayang Pangnilalaman

Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa kahalagahan ng

pagkamamamayan at pakiki-lahok sa mga gawaing pansibiko tungo sa pagkakaroon ng pamayanan at bansang maunlad, mapayapa, at may pagkakaisa.

B. Pamantayan sa Pagganap

Nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng pakikilahok sa mga gawaing pansibiko at politikal ng mga mamamayan sa kanilang sariling

pamayanan.

C. Pamantayan sa Pagkatuto

Napahahalagahan ang papel ng mamamayan sa pamamahala ngisang komunidad (AP10PNP-IV-8)

Layunin:

1. Nabigyang kahulugan ang “CORRUPTION” batay sa sariling perspektiboat sa personal na karanasan;

2. Naihahambing ang kakagayan o estado ng Demokrasya ng bansang Plipinas sa kalagayang Demokrasya ng ibang bansa gamit ang COMPARE and

CONTRAST matrix na didikitin ng mahahalagang impormasyon;

3. Napagtitibay at napahahalagahan ang katangiang dapat tinataglay ng isang mamamayan upang makaiwas sa impluwensya ng corruption

D. Paksang- Aralin

A. Paksa: Papel ng Mamamayan sa Pagkakaroon ng Mabuting Pamamahala: A) CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX B. Kagamitan: Ppt/slides; Netbook at Projector

Awit ni Gloc 9: UPUAN

C. Mga Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide Ph. 9 AP Teaching Guide, Ph. 377-388 AP Learning Module Ph. 409-412 E. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain 1. Balik Aral

1. DRILL: “ KARAPATAN TUNGO SA PAGKAMAMAMAYAN”

a. Ang mga mag-aaral ay pipili ng 8 kinatawan mula sa klase.

b. Ang mga kinatawan ay unahan sa pagsagot. Sa unang pagkakataon ng pagsagot ay babanggitin ang KARAPATAN. Kung mali ang sagot at nais pang sumagot muli ay babanggitin naman ang salitang

PAGKAMAMAYAN. Handan a ba kayo?

Ang mga sumusunod na katanungan ay ilan lamang sa mahahalagang laman ng talakayan sa nakalipas na aralin.

1. Tinawag itong “ International Magna Carta for all Mankind” dahil naglalahad ang dokumentong ito ngmga karapatang pantao ng bawat indibiduwalat tinaggap ng UN general Assemblynoong 1948?

a. Billof Rights b. Magna Carta c. Universal Declaration of Human Rights d. Preamble

2. Ang sumusunod na oahayagay mga karapatanngfmga bata maliban sapagkakaroon ng_____________?

(15)

b. Proteksyon laban sa pang-aabusong pisikalat seksuwal c. Mabuting pangangalagang pangkalusugan

d. Sariling Pagpapasya sa lahat ng nais miyang gawin

3. Dokumentong naglilimita sa kapangyarihan ng hari ng England noong1215at nagbigay ng ilang karapatan ng mga taga England.

a. Magna Carta b. Bill of Rights c. Cyrus Cylinder d.The First Geneva Convention

4. Ito ang pinakamataas na antas ng kamalayan sa pag-unaa at pagsasakatuparan ng mga karapatang pantao ng isang mamamayan.

a. Limitadong pagkukusa

b. Pagpapaubaya at pagkakaila c. Kawalan ng pagkilos at interes d. Militance, Pagsasarili,at Pagkukusa

5. Sa dokumentong ito mababasa ang mga karapatang pantao na maigting na pinahahalagahan ng Republika ng Pilipinas.

a. Artikulo IIIng Saligang batas ng 1987 ng Pilipinas b. Artikulo I ng Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas c. UDHR

d. Preamble, Saligang Batasngf 1987 ng Pilipinas

6. Para sa inyo, ano ang dahilan ng pagkakarooon limitadongkaalaman ng mamamayantungkol sa mga taglayniyang karapatang pantao?

7. Bilang mag-aaral, paano mo maipapakita ang inyong interes sa paggiit ng iyong karapatan pantao?

B. Panlinang na Gawain 1. Paglalahad

a. “SURING -MUSIKA” UPUAN ni Gloc 9

a.1. ang mga mag-aaral ay papangkatin sa tatlo bago i-play ang awiting gagamitin sa pagganyak.

a.2. tatalakayin mauna sa klase ang mga pamprosesong tanong sa ibaba . a.2. Pipili o magtatalaga ang bawat pangkat ng magiging

tagapag-ulat pagkatapos ang pangkatang pagtatalakayan upang ibahagi ang sagot ng pangkat sa kabuuan ng klase.

a.3. humanda sa pag-uulat PAMPROSESONG TANONG

a. Kaninong komposisyon ang awiting napakinggan? b. Tungkol saan ang kabuang mensahe ng awitin?

c. Paano inilarawan ng mang-aawitang sitwasyon ng mga namumuno at kanilang pinamumunuan?

d. Nagustuhan nyo ba ang awitin? Oo o Hindi? Bakit? 2. Pagtatalakayan

2.1. Gamit ang tatlong binuong pangkat ay tatalakayin ang iba’t ibang pagpapakahulugan sa terminong CORRUPTION.

 UNANG PANGKAT ( News Reporting ) Depinisyon ayon kay Co at mga kasama (2007)

 IKALAWANG PANGKAT ( Human Diorama ) Depinisyon ayon kay Klitgaard ( 1998 )

 IKATLONG PANGKAT (Compare at Contrast Chart ) Paghahambinh sa Kalagayan/estado ng Demokrasya ng bansang Pilipinas at Somalia at Denmark at New Zealand

2.2. Ang guro magpapalalim gamit ang datus mula sa Global Corruption Barometer

(16)

Ipakkita sa mga mag-aaral ang kabuuang esensya ng paksang tinalakay gamit ang “flash card” upang ghigit pang muling masundan ng mga mag0aaralang kabuuan ng paksang tinalakay.

4. Paglalapat/Pagpapahalaga “ SLOGAN-MAKING”

PAMANTAYAN:

a. Buuin ng 8 hanggang 12 mga salita ( 3 pts )

b. May tugma at linaw ng kahulugan na akma sa kaisipan ng mga mambabasa ( 4 pts )

c. Akmang paggamit ng mga salita ( 3 pts )

5. Pagtataya

PANUTO: Piliin mula sa mga salita sa loob ng kahon ang akmang salitang dapat isulat sa patlang upang mabuo ang depinisyon ng

A) CORRUPTIONS PERCEPTION INDEX B) GLOBAL CORRUPTION BAROMETER

Ang CORRUPTIONS PERCEPTION INDEX ay naglalaman ng pananaw ng mga eksperto tungkol sa lawak ng katiwalian ng isang bansa.

Ang GOBAL CORRUPTION BAROMETER ng Transparency International ay ang kaisa-isang pandaigdigang survey nanagtatanong sa opinyon ng mga tao tungkol sa katiwalian sa kanilang bansa.

IV- KARAGDAGANG GAWAIN

1. Sa isang oslo paper ay magkapit ng mga larawang nagpapakita ng iba’t ibang porma ng korapsyon na nangyayari sa ating bansa.

2. Ang tatlong datihang pangkat ay magsasagawa ng pananaliksik hinggil sa mga pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng katiwalian sa larangan ng pamamahala. Maaaring gumamit ng mga sinaliksik na datus o di kaya naman ay sa tulong ng internet. CORRUPTION by: Co CORRUPTION by: Klitgaard ESTADO NG DEMOKRASYA NG BANSA

pandaigdigan

makukuha

katiwalian

pananaw

pinakamataas

eksperto

opinyon

(17)

Aralin 3- Politikal naPakikilhok (day 2)

II. Mga Layunin:

A. Pamantayang Pangnilalaman

Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa kahalagahan ng

pagkamamamayan at pakiki-lahok sa mga gawaing pansibiko tungo sa pagkakaroon ng pamayanan at bansang maunlad, mapayapa, at may pagkakaisa.

B. Pamantayan sa Pagganap

Nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng pakikilahok sa mga gawaing pansibiko at politikal ng mga mamamayan sa kanilang sariling

pamayanan.

C. Pamantayan sa Pagkatuto

Napahahalagahan ang papel ng mamamayan sa pamamahala ng isangkomunidad(AP10PNP-IV-8)

Layunin:

1. Natiyak ang ilan sa mga kadahilanan ng pagkakaroon ng mataas na bahagdan ng katiwalian sa bansa;

2. Nakabuo ng pasariling “PANGAKO ng KATAPATAN” bilang isang kagamitang makahahamon sa sarili upang makaiwas sa mga negatibong impluwensya ng korapsyon;

3. Napahalagahan ang binuong “PANGAKON ng KATAPATAN” bilang karagdagang sangkapsa pagpapatibay ng pundasyon ng pagkatao. D. Paksang- Aralin

D. Paksa: Dahilan ng Pagkakaroon ng Katiwalian sa Bansa E. Kagamitan: Ppt/slides; Netbook at Projector

F. Mga Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide Ph. 9 AP Teaching Guide, Ph. 377-388 AP Learning Module Ph. 409-412 E. Pamamaraan

C. Panimulang Gawain 2. Balik Aral

Batay saating nakalipasna aralin hinggil sa korapsyon, anong pagapahalaga ang hindi nyo dapat alisin sa inyong sarili upang maging higit na mahusay na

mamamayan tayo ng bansa? D. Panlinang na Gawain

6. Paglalahad

7. Pagtatalakayan Pangkatang Gawain:

(18)

b. Bawat pangkat ay nakapagsagawa na ng pananaliksik hinggil sa tatlong pangunahing dahilan ng pagkakaroon ng katiwalian sa pamamahala.

c. Tutukuyin ngayon ng guro ang tatlong pangunahing dahilan sa pagkakaroon ng katiwalian sa usapinng pamamahala upang magawang maipakita ito ng mga mag-aaral sa bawat pangkat sa iba”t ibang pamamaraan.

d. Ang bawat pangkat ngayon ay bubunot ng papel na nasusulatan ng mga pamamaraan na gagamitin ng nila sa pagsasagawa ng pag-uulat hinggil sa mga kadahulanan.

d.1. graphic organizer

d.2. role play (video presentation) d.3. sabayang bigkas

RUBRICS

10 PUNTOS 7 PUNTOS 5 PUNTOS

Naipapakita ng may kaayusanan ang konsepto

Naipakita ngunit hindi maayos ang

pagkakalatag ng konsepto

Nakapag pakita subalit hindi ukma sa pamamaraan May seryusong pagganap/paggampan sa kinakatawanang tauhan

Hindi malinaw ang

katauhang ginamanan Hindi nagging seryuso sa paggampan

May lalim sa pagtalakay at buo ang mensahe ng pagtatanghal

Naipakita ang mensahe subalit sa mababaw na kaopmaraanan Walang malalim na kahulugan at malayo sa inaasahang laman ng paksa e. Pagtatanghal sa klase

8. Paglalahat: “BUUIN ANG PAHAYG”

Ang katagumpayan ng pamamahala ay

_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ ___________________.

9. Paglalapat/pagpapahlaga “PANGAKO NG KATAPATAN”

Hindi pagiging accountable ng Pamahalaan

kawalan ng sistemang pagtingin sa gawain ng Pamahalaan

lumilit na espasyo para sacivil society

(19)

PAMANTAYAN SA PAGBUO

10 PUNTOS 7 PUNTOS 5 PUNTOS

Nailapat angmga pagpapahlagang natotonan sa talakayan

Nakabuo subalit ilan lamang sa mga pagpapahalaga ang naisangkot sa pagbuo ng pangako Nakabuo subalit hindi kinakitaan ng pagpapahalaga sa mga konseptong natotonan Konkreto at maaaring ilapat sa aktwal na buhay

May ilang mga pagpapahalaga ang hindi nailapat para sa pagsasakonkreto ng pangako Hindi nagging seryuso sa paggampan

10.Pagtataya ( ang ginawang PANGAKO NG KATAPATAN ng mga mag-aaral ay indibiduwal na ipapasa kung kayat ito ay siya naring magsisilbing pagtatayang “ formativ”)

(20)

Aralin 3- Politikal naPakikilhok (day 3)

III. Mga Layunin:

D. Pamantayang Pangnilalaman

Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa kahalagahan ng

pagkamamamayan at pakiki-lahok sa mga gawaing pansibiko tungo sa pagkakaroon ng pamayanan at bansang maunlad, mapayapa, at may pagkakaisa.

E. Pamantayan sa Pagganap

Nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng pakikilahok sa mga gawaing pansibiko at politikal ng mga mamamayan sa kanilang sariling

pamayanan.

F. Pamantayan sa Pagkatuto

Napahahalagahan ang papel ng mamamayansa pamamahala ng isang komunidad(AP10PNP-IV-8)

Layunin:

4. Nailahad ng may katalinuhan ang mga sariling pananaw o perspektibo sa PARTICIPATORY GOVERNANCE;

5. Nabigyang kaliwanagan ang pagkakatulad at pagkakaiba ng mga mga lugar na nakapagsakatuparan ng PARTICIPATORY GOVERNANCE;

6. Napalakas ang mga positibong kapamaraanang ipinakita ng dalawang

lungsod bilang mga ehemplo sa pagtatamo ng isang mabuting pamamahala. IV. Paksang- Aralin

G. Paksa: Participatory Governance H. Kagamitan: Ppt/slides; Netbook at Projector

I. Mga Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide Ph. 9 AP Teaching Guide, Ph. 377-388 AP Learning Module Ph. 412-418 V. Pamamaraan

E. Panimulang Gawain

3. Balik Aral “ ONE MINUTE ESSAY” a. Ang klase ay papangkatin sa 6.

b. Bawat pangkat ay bibigyan ng tig-iisang oslo upang magsilbing sulatan ng kanilang mabubuong sagot sa isang minutong pagbuo ng kanilang

natotonan sa nakaraanna aralin. c. Simulan na!

F. Panlinang na Gawain

11.Paglalahad “HALINANG MAGBALITAAN!”

Sa loob ng 2 minuto, ay magkakaroon ngmalayang balitaan sa loobng

klasenatumatalakay sa mga kaganapang napanuod sa balita o kaya’y mga napakinggang usapin na ang pokus ay sa usapin ng pamamahala.

Itanong sa mga mag-aaral:

a. Ano ang personal mong masasabi sa mga balita na iyong narinig o napanuod?

b. Naaapektuhan ka ba ng mga kaganaang to?

c. Kung ikaw ang nasa pwesto o binigyang kapangyarihan makapamuno, may mga naiisip ka bang pamamaraan upang magampanan ang iyong

(21)

12.Pagtatalakayan Pangkatang Gawain:

f. Pangkatin ang klase sa tatlo.

g. Bawat pangkat ay nakapagsagawa na ng pananaliksik hinggil sa tatlong pangunahing

RUBRICS

10 puntos 7 puntos 5 puntos

Kung ang paglalatag ng mga mahahalagang impormasyong kinakailangan ay maayos na naipahayag at may linaw ang pamamaraan ng pagsasalita sa unahan Kung ang pagkakalatag ng mahahalagang impormasyon ay hindi maayos o hindi kompleto subalit malinaw naman ang pagtalakay sa

unahan ng mag-aarl

Kung ang pagkakalatag ng mahahalagangimpormasyong kinakailangan ay hindi

maayos ay hindi rin nagging maayos o malinaw ang isinagawang pagtalakay harapan ng klase.

a.1. kahuluhgan ng Participatory Governance

a.2. Good Governance (CLUSTER-CONCEPT CHART)

a.3. (compare and contrast MATRIX)

PORTO ALEGRE, BRAZIL LUNGSOD NG NAGA, PILIPINAS LAYUNIN PARAAN NG PARTICIPATORY GOVERNANCE EPEKTO PAPEL NGF MAMAMAYAN PAPEL NG PAMAHALAAN

(22)

a.4. humanda sa pag-uulat!

13. Paglalahat:

Ipasasagot sa klase ang tanong na sa ibaba

Sa papaanong paraan ang mga sangkap sa good governance ay Makatutugon sa panawagan ng pagtatamo ng PARTICIPATORY GOVERNANE? Ilahad muli ang mahahalagang sangkap.

14. Paglalapat/pagpapahlaga

(23)

Ikaapat na Markahan

MODYUL 4- MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN

ARALIN 3: POLITIKAL NA PAKIKILAHOK I. Mga Layunin:

G. PamantayangPangnilalaman

Ang mga mag-aaral ay may pag-unawasakahalagahan ng

pagkamamamayan at pakiki-lahok sa mgagawaingpansibikotungo sa pagkakaroon ng pamayanan at bansangmaunlad, mapayapa, at may pagkakaisa.

H. Pamantayan sa Pagganap

Nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng pakikilahok sa mgagawaingpansibiko at politikal ng mgamamamayan sa kanilangsariling pamayanan.

I. Pamantayan sa Pagkatuto

Natatalakay ang mga epekto ng pakikilahok ng mamayanan sa mga gawaing pansibiko sa kabuhayan, politika at lipunan. AP10PNP-IVg-7

Layunin

1. Nakapaglalarawan ng mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan sa mga gawain at usaping pansibiko.

2. Naisasabalikat ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayan sa mga gawain at usaping pansibiko.

3. Naisasakatuparan an gang iba’t ibang gawaing pansibiko bilang isang aktibong mag-aaral.

(24)

II. Paksang Aralin:

A. Paksa: Pakikilahok Pansibiko

-Mga Katangian na Dapat Taglayin ng Isang Aktibong Mamamayan

B. Kagamitan: Mga Larawa, Strip of Cartolina, Pentel Pen, Papel at Ballpen C. Mga Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide pahina 8-9

AP Teaching Guide pahina 370-377

Kayamanan ( Mga Kontemporaryong Isyu) pahina 317-322 LM pahina 381-382

III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral:

1. Drill-Flash Card (Mga Karapatang Pantao) (Keyword)

Karapatang Pantao Magna Carta UDHR Petition Rights

Bill of Rights Children’s Right B. Paglinang ng Gawain

1. Paglalahad

Gawain 1- Larawan-Suri (Magpapakita ang guro ng mga larawan at suriin ito. Ipahayag ang reaksyon sa makikita sa larawan (Inquiry Based Approach) 2. Pagtatalakayan

Ilarawan ang mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayanan sa mga Gawain at usaping pansibiko sa pamamagitan ng malayang talakayan.

3. Paglalahat

Bumuo ng tsart o graphic organizer ng mga katangian na dapat taglayin ng isang aktibong mamamayanan.

4. Paglalapat

Isakatuparan ang iba’t ibang gawaing pansibiko bilang isang aktibong mag-aaral sa loob ng paaralan.

5. Pagtataya

Magtala/ Punan ang Graphic Organizer ng mga katangiang taglay ng isang aktibong mamamayanan na makikilahok sa mga Gawain at usaping sibiko.

(25)

IV. Karagdagang Gawain

Mga Katangian ng Isang Aktibong

Mamamayanan

1._________

4._________

2._________

3.________

(26)

Ikaapat na Markahan

MODYUL 4- MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN

ARALIN 3: POLITIKAL NA PAKIKILAHOK I. Mga Layunin:

D. PamantayangPangnilalaman

Ang mga mag-aaral ay may pag-unawasakahalagahan ng

pagkamamamayan at pakiki-lahok sa mgagawaingpansibikotungo sa pagkakaroon ng pamayanan at bansangmaunlad, mapayapa, at may pagkakaisa.

E. Pamantayan sa Pagganap

Nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng pakikilahok sa mgagawaingpansibiko at politikal ng mgamamamayan sa kanilangsariling pamayanan.

F. Pamantayan sa Pagkatuto

Natatalakay ang mga epekto ng pakikilahok ng mamayanan sa mga gawaing pansibiko sa kabuhayan, politika at lipunan. AP10PNP-IVg-7

Layunin

1. Natutukoy ang iba’t ibang pansibikong organisasyon na nakatutulong para maging maunlad an gating pamayanan

2. Napaghahambing ang mga tungkuling ginagampanan ng mga pansibikong organisasyon (NGO/PO) Non-Government Organization at People Organization 3. Nabibigyan diin sa mahalagang tungkulin ng mga pansibikong organisasyon (NGO/PO)sa Pilipinas sa kasalukuyan.

II. Paksang Aralin:

A. Paksa: Iba’t ibang Pansibikong Organisasyon B. Kagamitan:

C. Mga Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide pahina 8-9 AP Teaching Guide pahina 370-377

AP LM pahina 381-382 III. Pamamaraan:

A. Panimulang Gawain 1. Balik-aral:

Drill- Picture Analysis

Pagpapakita ng mga larawan ng mga katangiang dapat taglayin ng aktibong mamayanan.

1. Makabayan 4. Matulungin sa kapwa

2.Makatao 5. Matatag, may lakas ng loob at tiwala sa sarili

(27)

3. Produktibo

B. Paglinang ng Gawain 1. Paglalahad

Suri-Teksto (Mula sa Learner’s Module) Pakikilahok ng Pansibikong Organization 2. Pagtatalakayan

Tukuyin ang iba’t ibang pansibikong organisasyon na nakatutulong para maging maunlad ang ating pamayanan. Magkakaroon ng pangkatang Gawain.

Unang Pangkat

Non Governmental Organization (NGO) Ikalawang Pangkat

People Organization (PO)

3. Paglalahat

Data Retrieval Chart

Ipaghambing ang mga pansibikong organisasyon na tumutulong sa pag-unlad ng bawat bansa.

Pangalan Gampanin Tungkulin

4. Paglalapat

Pumili ng isang pansibikong organisasyon na matatagpuan sa inyong komunidad at ang mahalagang tungkulin nito.

5. Pagtataya Tukuyin ang salita LM Pahina 408 IV. Karagdagang Gawain

Gumawa ng isang pananaliksik ukol sa pansibikong organisasyon sa patuloy na umiiral sa inyong komunidad.

(28)

Ikaapat na Markahan

MODYUL 4- MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN ARALIN 2 – MGA KARAPATANG PANTAO

(Day 2)

Mga Layunin:

Pamantayang Pangnilalaman

Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa kahalagahan ng pagkamamamayan at pakiki-lahok sa mga gawaing pansibiko tungo sa pagkakaroon ng pamayanan at bansang maunlad, mapayapa, at may pagkakaisa.

Pamantayan sa Pagganap

Nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng pakikilahok sa mga gawaing pansibiko at politikal ng mga mamamayan sa kanilang sariling

pamayanan.

Pamantayan sa Pagkatuto

Natatalakay ang pagkabuo ng mga karapatang pantao batay sa Universal Declaration of Human Rights at Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas (AP10MKP-IVd-4)

Layunin:

1. Nababatid ang iba’t ibang karapatang pantaong taglay ng bawat indibidwal 2. Nakabubuo ng balangkas ng mga pangyayari sa pagkabuo ng Universal

Declaration of Human Rights

3. Naiisa-isa ang iba’t ibang uri ng karapatan ayon sa Universal Declaration of Human Rights

4. Naipaliliwanag ang kahalagahan ng iba’t ibang uri karapatang pantao ayon sa Universal Declaration of Human Rights

Paksang- Aralin

Paksa: Ang Universal Declaration of Human Rights Kagamitan: Graffiti Wall( Kartolina/ Manila Paper/ Pisara)

PowerPoint Presentation (Laptop/ LCD Projector/ TV Monitor) Mga Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide Ph. 7

AP Teaching Guide, Ph. 357-358 AP Learning Module Ph. 373-378 Pamamaraan Panimulang Gawain Balik Aral Mga katanungan:

1. Ano ang karapatang pantao?

2. Paano nabuo ang mga karapatang pantao?

3. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng mga karapatang pantao? Panlinang na Gawain

(29)

Gawain- Isulat sa Graffiti Wall ang lahat ng karapatang pantao na tinataglay ng bawat isang indibidwal, sa loob ng 3 minuto.

Pamprosesong Tanong:

1. Ano ang mga karapatang pantao na tinataglay ng bawat isang indibidwal? 2. Ano ang batayan ng inyong isinulat na mga karapatang pantao?

Pagtatalakay

Pangkatin ang klase sa dalawa

Ang mga maag-aaral ay bibigyan ng babasahin tungkol sa UDHR at mula dito ay pupunan nila ang graphic organizer

Pangkat 1: Punan ang Chart upang buod ng kasaysayan ng UDHR

Pangkat 2: Punan ang hinihingi sa graphic organizer at ipaliwanag ang iba’t ibang uri ng karapatang pantao.

magbigay ng mga halimbawa nito.

Paglalahat

1. Ano ang UDHR?

2. Paano nabuo ang UDHR?

3. Sino si Eleanor Roosevelt? Bakit siya naging tanyag sa kasaysayan? 4. Ano ang mahahalagang nilalaman ng UDHR?

5. Isa-isahin ang iba’t ibang uri ng Karapatang Pantao? 6. Magbigay ng halimbawa ng mga karapatang ito. Pagpapahalaga

Mga katanungan:

Bakit mahalagang malaman ang mga karapatang pantao? Bakit nabuo ang mga karapatang pantaon?

GRAFFITI WALL

Pangkat 1

GRAFFITI WALL

Pangkat 2

Sanggunian: Facing History and Ourselves. (2017). The Universal Declaration of Human Rights. Retrieved 9 2017, February, from

(30)

Sa paanong paraan magagamit ang mga kaalamang tungkol sa iba]t ibang uri ng karapatang pantao, sa iyong pamumuhay ?

Paglalapat

Ipapangkat ang mga mag-aaral sa tatlo

Bawat pangkat ay magbigay ng limang halimbawa ng karapatang pantao at tukuyin kung anong uri ng karapatan ito nabibilang ayon sa Universal Declaration of Human Rights. Pagkatapos ay ibahagi ito sa klase.

No. Halimbawa Uri ng karapatan 1. 2. 3. 4. 5. Pagtataya

Maikling pagsusulit: Isulat sa papel ang iyong kasagutan

_________________1. Tumutukoy sa kapangyarihan ng mamamayan na makilahok, tuwiran man o hindi, sa pagtatag at pangangasiwa ng pamahalaan.

_________________2. Mga karapatang kaloob ng binuong batas at maaaring alisin sa pamamagitan ng panibagong batas.

_________________3. Mga karapatang ipinagkaloob at pinanga-ngalagaan ng Estado.

_________________4. isa sa mahalagang dokumentong naglalahad ng mga

karapatang pantao ng bawat indibiduwalna may kaugnayan sa bawat aspekto ng buhay ng tao.

_________________5. Mga karapatang taglay ng bawat tao kahit hindi ipagkaloob ng Estado.

VI. Karagdagang Gawain

STATUTORY RIGHTS NATURAL RIGHTS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS CONSTITUTIONAL RIGHTS POLITICAL RIGHTS

(31)

Ikaapat na Markahan

MODYUL 4- MGA ISYU AT HAMON SA PAGKAMAMAMAYAN ARALIN 2 – MGA KARAPATANG PANTAO

(Day 3) Mga Layunin:

Pamantayang Pangnilalaman

Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa kahalagahan ng pagkamamamayan at pakiki-lahok sa mga gawaing pansibiko tungo sa pagkakaroon ng pamayanan at bansang maunlad, mapayapa, at may pagkakaisa.

Pamantayan sa Pagganap

Nakagagawa ng pananaliksik tungkol sa kalagayan ng pakikilahok sa mga gawaing pansibiko at politikal ng mga mamamayan sa kanilang sariling

pamayanan.

Pamantayan sa Pagkatuto

Natatalakay ang pagkabuo ng mga karapatang pantao batay sa Universal Declaration of Human Rights at Saligang Batas ng 1987 ng Pilipinas (AP10MKP-IVd-4)

Layunin:

1. Natatalakay ang iba’t ibang karapatang pantao na naksaad sa Saligang Batas 1987 ng Pilipinas.

2. Naiuugnay ang iimplikasyon ng mga karanasan ng bansa sa pagkakabuo ng saligang bastas 1987

3. Naipapakita ang pagkakabuo ng saligang batas 1987 sa malikhaing pamamaraan

Paksang- Aralin

Paksa: Ang Universal Declaration of Human Rights Kagamitan: Graffiti Wall( Kartolina/ Manila Paper/ Pisara)

Video Presentation (TV Monitor) Mga Sanggunian: K to 12 Curriculum Guide Ph. 7

AP Teaching Guide, Ph. 358 AP Learning Module Ph. 379-381

Pamamaraan

Panimulang Gawain Balik Aral

1. Ano ang acronym ng UDHR? 2. Ano ang kahulugan ng UDHR” 3. Bakit nilikha ang UDHR?

4. Paano ito nilikha?

(5 Minuto)

Panlinang na Gawain Paglalahad

sa pagpapatuloy ng talakayan bigyang sulyap ang isang bahagi ng kasaysayan ng bansa at suriin ang kaugnayan nito sa pagkakabuo ng Saligang Batas 1987.

(32)

Awitsuri: HANDOG NG PILIPINO

Prosesong Tanong:

1. Tungkol saan ang inyong napanuod at napakinggan? 2. Ano ang mga karanasan sa panahong iyon na

nagbunsod sa mga tao na magsagawa ng pagbabago 3. Ano ang kaugnayan ng inyong napanuod na isang bahagi ng kasaysayang ng bansa sa ating paksa tungkol sa karapatang pantao? Ipaliwanag ang inyong kasagutan . 4. Ano ang implikasyon nito sa pagkakabuo ang 1987 konstitusyon ng bansa?

(Tatagal ng 10 minuto) Pagtatalakay

Pangkatang Gawain:

Pangkat 1- Ang mga mag-aaral ay magsasagawa ng interview sa limang tao na matatagpuan sa loob ng paaralan na may kaalam tungkol sa: “Paano nabuo ang Saligang Batas 1987 ng Pilipinas”. Pagkatapos ay ibuod lahat ng nakalap na impormasyon sa masining na paraan. Gawin ito sa loob ng 10 minuto. At maghanda para sa 3 hanggang 5 minutong presentasyon sa klase.

Pangkat 2- Ang mga mag-aaral ay mag-iisa-isa ng mga karapatang pangtao na nakasaad sa Saligang Batas 1987 NG Pilipinas at ipresenta ito sa klase na may malinaw na paliwanag sa isang masining o malikhaing pamamaraan.

Pagpupuntos:

Kahusayan sa paglalahad - 5 Pagkamalikhain/ masining sa paglalahad - 5 Kahandaan sa presentasyon - 4

Kawastohan ng nilalaman - 5

Pagkakaisa - 3

Matalinong paggamit ng oras - 3 25 na puntos

(tatagal ng 25- 30 minuto)

Paglalahat

Paano nabuo ang Saligang Batas 1987 ng Pilipinas?

Ano ano ang mga karapatang pantao ang nakasaad sa Saligang Batas 1987 ng Pilipinas?

Paglalapat at Pagpapahalaga

Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng batas para sa karapatang pantao? Paano nakaapekto ang mga naging karanasan ng bansa sa mga nakalipas na pamamahala sa pagbuo ng Konstitusyon?

Pagtataya

Pagsulat ng isang maikling sanaysay tungkol sa karapatang pantao batas sa Saligang Batas 1987

Mga gabay:

1. Kahulugan ng karapatang pantao 2. Pagkakabuo ng karapatang pantao 3. Kahalagahan nito.

(33)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :