• Tidak ada hasil yang ditemukan

RPP B.JAWA kls 3 TENTANG PANDHAWA LIMA

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2018

Membagikan "RPP B.JAWA kls 3 TENTANG PANDHAWA LIMA"

Copied!
11
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN ( RPP )

Pasinaon 1 Dolanan

Sekolah : SD NEGERI 01 KESUGIHAN

Mata Pelajaran : Bahasa Jawa Kelas/Semester : 3 / Pertama

Waktu : 2 X 35 menit

A. Standar Kompetansi :

Mampu membaca nyaring, lancar, memahami teks, dan membaca huruf Jawa. B. Kompetensi Dasar :

Membaca pemahaman cerita sederhana tentang tokoh wayang Pandawa C. Indikator

1. Mampu menyebutkan nama tokoh wayang ‘’Pandhawa Lima’’

2. Mampu mengidentifikasi watak tokoh yang terdapat dalam cerita ‘’Pandhawa Lima’’ 3. Mampu menjawab pertanyaan berdasarkan cerita ‘’Pandhawa Lima’’

4. Mampu memahami isi bacaan dengan menceritakan kembali isi bacaan ‘’Pandhawa Lima’’

D. Tujuan Pembelajaran

1. Melalui kegiatan pembelajaran,siswa mampu menyebutkan nama tokoh wayang ‘’Pandhawa Lima’’

2. Melalui kegiatan pembelajaran,siswa mampu menyebutkan watak tokoh yang terdapat dalam cerita ‘’Pandhawa Lima’’

3. Melalui kegiatan pembelajaran,siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan cerita ‘’Pandhawa Lima’’

(2)

E. Materi Pembelajaran

Pandhawa Lima

Para Pandhawa Lima ( basa sansekerta:Panca Pandava ) iku Prabu Yudhistira,Bima.Arjuna,Nakula lan Sadewa.

Lima paraga iki turunané Prabu Pandhu kang dadi raja ing Astina. Pandhu disepata dening dewa bakal mati yèn saresmi karo garwané. Pandhu nerjang wewaler lan banjur mati. Dewi Madrim, garwané, mèlu belapati, kamangka nalika iku lagi nggarbini. Nalika suduk salira iku lair Nakula lan Sadewa kang kembar. Déné Yudhistira, Bima lan Arjuna lair saka Dewi Kunti. Sadurunge karo Pandhu, Dewi Kunthi nate nglairake bayi kang banjur diwenehi jeneng Suryatmaja.

Pandhawa dadi satru Kurawa ing Bharatayudha. Dene, Suryatmaja melu Kurawa nglawan sedulur-sedulure dhewe.

Pandhawa ing budaya Jawa, mlebu wong-wong kang kudu diruwat. Yen ora diruwat bakal dipangan Bathara Kala.

Pandhawa menika cacahipun gangsal sedherek, tiga antawisipun (Yudistira, Bima, lan Arjuna) menika putra Pandu saking ibu Kunti, dene (Nakula lan Sadewa) menika putra saking ibu Madrim.

Miturut tradhisi Hindu, Pandhawa menika panitisanipun dewa:

 Yudistira titisan Dewa Yama, dewa akhirat;  Bima titisan Dewa Bayu, dewa angin;  Arjuna titisan Dewa Indra, dewa perang;

(3)

Tokoh Pandhawa Lima

Puntadewa/Yudhistira

Inggih punika Raja ing Amarta utawi Indrapasta. Sawise perang Bharatayuda Puntadewa dados raja ing Astina kanthi gelar Prabu Kalimataya. Puntadewa kagungan julukan antawisipun : Darmawangsa, Darmakusuma ,Kantakapura, Gunatalikrama, Yudistira, lan Sami Aji. Priyantung ingkang jujurr, sareh, suci, luhur, remen tinulung, tresna tumrap tiyang sepuhipun saha njagi sederek-sedererekipun. Gadahi pusaka kanthi aran Jamus

Kalimasada, ingkang paedahipun saged dados pituduh lan pinulung tumrap kesaenan lan kesejahteraan. Puntadewa gadah garwa kalih yaiku Dewi

Drupadi lan Dewi Kuntulwilaten.

Bratasena/Bima

Nalika dewasa asmanipun Werkudara, inggih punika

ksatria Jodipati lan Tanggulpamenang. Nate dados raja Giliwesi kanthi gelar Prabu Tuguwasesa. Kagungan julukan antawisipun : Bima, Bayusutu, Dandun Wacana, Kusuma Waligita. Piyantun ingkang jujur, boten gumedhe, suci, manut tumrap gurunipun (terutama Dewaruci)l, tresna tumrap ibu saha sederekipun.

Nalika perang gadah jargon “Menang, nalika kalah berarti mati”. Panjenengane pantes dados panutan amargi kagungan sifat kang jujur lan suci panggalihipun. Kagungan pusaka kanti aran Kuku Pancanaka ing tangan kanan lan kiri migunani, kukuh sanget saha landhep. Uga kagungan kekuatan gangsal angin, serta saged ngancuraken gunung. Kagungan kalih prameswuri yaiku: Arimbi dan Nagagini. Kaliyan Arimbi pikantuk putra yaiku Gatotkaca, ingkang saged mabur boten ngagem sewiwi.

(4)

nyowek bungkusan wau yaiky Gajah Situ Seno. Nalika samanten Gajah Situ Seno mlebet ing raganupin Bratasena, saengga kagungan kekuatan luar biasa lan saged nyowek bungkusan wau.

Arjuna

Inggih punika Ksatria Madukara, raja Tinjomaya ugi. Kagungan julukan ingkang kathah antawisipun : Janaka, Parta, Panduputra, Kumbawali, Margana, Kuntadi, Indratanaya, Prabu Kariti, Palgunadi, Dananjaya. Priyantung ingkang remen lung tinulung, remen tapabrata, cerdik lan pinter, ahli ing kabudayan lan kesenian. Arjuna inggin punika ksatria ingkang sekti mandraguna. Kekasining para Dewa, panjalmaning Dewa Wisnu. Kagungan gawra ingkang kathah kamangkan kagungan julukan “Lelananging jagad”, kagungan paras ingkang gagah lan boten wonten tandhingane.

Prameswarinipun ing Arcapada yaiku Wara Sumbadra dan Wara Srikandi. Lan prameswari ingkang sanesipun inggih punika Rarasati, Sulastri, Gandawati, Ulupi, Maeswara, lsp. Ing Jonggrang Saloka panjenengane gadah prameswari inggih punika Dewi Supraba, Dewi Dersanala inggih punika widodari ing Tinjomaya. Priyantun ingkang kagungan watak ksatria, luhur budinipun, remen lung tinulung, sarta demenaning para Dewa.

Nakula

(5)

Sawise perang Bharatayuda Nakula lan Sadewa dados raja ing Mandraka kaliyan Sadewa. Kagungan julukan Raden Pinten.

Nakula prigel ing pertanian. Nalika perang Bharatayuda, panjenengane ingkang saged ngluluhaken manahipun Prabu Salya. Sebab Prabu Salya tasih sederekipun Dewi Madrim, lan sejatina panjenengane tansah sarujuk ing kabecikan Pandhawa. Mangka Prabu Salya maringi pirsa tumrap Nakula lan Sadewadene ingkang saged ngalahaken panjenengane inggih punika Puntadewa, sebab Puntadewa kagungan getih pethak.

Sadewa

Putra kaping gangsalipun Prabu Pandhu kaliyan Dewi Madrim, dilairaken sesarengan kaliyan Nakula.Sadewa dianugerahi kepinteran lan bijaksana. Sawise perang Bharatayuda dados raja ing Mandraka sareng kaliya Nakula.

Nalika alit kagungan asma Raden Tangsem. Prigel babagan peternakan. Kagungan prameswari Endang Sadarmi, putrinipun Begawan Tembangpetra pertapa ing Parangalas, kagungan putra kanthi asma Sabekti’.

F. Metode Pembelajaran 1. Ceramah

2. Penugasan

G. Langkah-Langkah Kegiatan Pembelajaran

NO KEGIATAN WAKTU METODE

1 Kegiatan Awal

Apersepsi dan Motivasi

a. Pengkondisian kelas pada situasi belajar

b. Guru memberi salam pembuka c. Siswa bersama dengan guru

berdoa menurut agama dan

(6)

kepercayaan masing-masing. d. Guru mengadakan komunikasi

tentang kehadiran siswa e. Guru memberikan apersepsi

kepada siswa agar menyiapkan alat tulis untuk mencatat hal-hal penting dari cerita yang didengar f. Guru dan siswa bertanya jawab

tentang tokoh-tokoh pandawa lima

2 Kegiatan IntiEksplorasi :

Dalam kegiatan eksplorasi : a. Siswa diminta untuk

mendengarkan teks bacaan yang dibacakan oleh guru

b. Guru meminta siswa untuk membaca bacaan tentang cerita wayang Pandawa

Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi :

c. Siswa membaca cerita wayang ‘’Pandhawa Lima’’

d. Siswa menyebutkan watak tokoh dalam bacaan

e. Siswa menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan

f. Siswa menceritakan kembali isi

(7)

bacaan

g. Siswa menyebutkan nama tokoh wayang Pandhawa berdasarkan gambar

Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi : a. Siswa menyerahkan hasil pekerjaanya kepada guru

b. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa. c. Guru bersama siswa bertanya

jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan.

3 Kegiatan Penutup Dalam kegiatan penutup :

a. Guru mengadakan tanya jawab dengan siswa tentang informasi yang diperoleh dari teks cerita yang telah dibacakan.

b. Siswa menyimpulkan kisah yang ada dalam sepenggal kisah menggunakan bahasa sendiri.

5 Menit

(8)

Buku Kulina Basa Jawa Kelas III, Intan Pariwara,2011. I. Penilaian Hasil Belajar

1. Tekhnik : Tes Unjuk Kerja 2. Bentuk : Uji Petik Produk 3. Contoh Instrumen :

Indikator Pencapaian

 Siswa dapat menjawab pertanyaan sesuai dengan cerita yang didengar

 Siswa dapat

menentukan tokoh dan sifat tokoh cerita dengan cerita yang didengar!

Format Penilaian Produk

No. Aspek Kriteria Skor

1. Konsep * semua benar

* sebagian besar benar

* sebagian kecil benar

* semua salah

4

3

2

(9)

Performansi

No. Aspek Kriteria Skor

1.

* aktif Praktek

(10)

Untuk siswa yang tidak memenuhi syarat penilaian KKM maka diadakan Remedial.

..., ...20 ... Mengetahui

Kepala Sekolah Guru Mapel IPS

... ...

NIP : NIP :

(11)

Tugas ini disusun sebagai tugas dari mata kuliah Pengembangan Pembelajaran Bahasa Jawa Dosen Pengampu :Drs.Sri Haryatmo,M.Hum.

Disusun oleh :

Muhamad Syaban Subekti ( 11 015 001 )

PRODI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA

YOGYAKARTA

Referensi

Dokumen terkait

Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa- peristiwa atau tindakan pada teks nonfiksi dengan benar2. Melalui kegiatan melakukan pengamatan,

BAB II LANDASAN KONSEPTUAL PEMBINAAN NILAI MORAL AGAMA ISLAM MELALUI ALAT PENDIDIKAN A.. Konsep Pembinaan Nilai Moral Agama

Terhadap variabel P- tersedia tanah, interaksi perlakuan lahan dan pemberian pupuk P seperti pada Lampiran Tabel 5, menunjukkan bahwa peningkatan P- tersedia tanah yang

11 Pelatihan Pengembangan Standar Kompetensi dan Tujuan Pembelajaran untuk Guru-Guru Sekolah Dasar, Pembicarta, Pekanbaru, 18 Mei 2008 12 Pelatihan Pengembangan Silabus dan

Selari dengan MyHE 4.0, kajian ini diketengahkan bertujuan mencadangkan satu model untuk proses reka bentuk dan pembangunan khusus untuk pembelajaran bahasa Arab dalam talian

Berikut adalah jenis-jenis tanah yang bersifat kurang subur dan tidak cocok untuk pertanian, kecuali jenis tanah .... Kawasan sabana di Nusa Tenggara sangat potensial untuk

Melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan 3 peristiwa atau tindakan pada teks nonfiksi dengan benar.. Melalui kegiatan diskusi, siswa mampu

Sementara itu, rendahnya harga jagung asal impor dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut: (1) Tingkat efisiensi usahatani jagung di negara eksportir (utamanya

(8) API pukat hela pertengahan dua kapal ( pair trawls ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b merupakan API yang bersifat aktif dan dilarang beroperasi

Mahasiswa mampu memahami, menelaah, membuat makalah hasil studi kepustakaan, dan membuat proposal penelitian untuk sebuah topik tertentu dalam data mining. Students are able

Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar.. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu

Melalui kegiatan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks nonfiksi dengan benar.. Melalui kegiatan melakukan pengamatan, siswa mampu

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan terhadap simulasi dan implementasi Z-Source Inverter dengan metode simple boost control untuk pengatur tegangan dan

Namun terdapat perbedaan dalam hal pengerahan Tim SAR Tempur dan SAR pada umumnya, dimana perbedaan antara kemampuan dasar Search And Rescue Denmatra Paskhas yang

Total UMKM yang mengambil pembiayaan di BMT NU cabang Pasean Pamekasan berjumlah 1452. Sedangkan total UMKM didaerah Pamekasan sebagaimana di BMT NU cabang

Melalui pembelajaran Discovery Learning, siswa mampu menjelaskan peran pelaku kegiatan ekonomi dalam kegiatan ekonomi.menganalisis dan menyajikan informasi dan

Kepemimpinan terjadi ketika satu anggota kelompok mengubah motivasi atau kompetensi orang lain dalam kelompoknya tersebu Pemimpin adalah agen perubahan, yaitu

1.Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar.. Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu

Perancangan sistem informasi dari pengolahan data tersebut dirancang agar dapat mengolah data secara efektif dan efisien dalam setiap proses peminjaman maupun

Untuk tahun ini pelaksanaan Penguatan Pembelajaran PAUD dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Ditjen PAUDNI yang berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi

1 Melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu menyebutkan peristiwa-peristiwa atau tindakan pada teks nonfiksi dengan benar2. 2 Melalui kegiatan membaca, siswa dapat

Skripsi ini disusun dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Sekolah Dasar pada program Studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu

Berdasarkan hasil evaluasi dokumen penawaran dan kualifikasi untuk paket pekerjaan Pengadaan Buku Dan Alat Bermain TK Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe, Perusahaan. tersebut