Nilai Nilai Pancasila pada Masa Kerajaan

6226  29 

Teks penuh

(1)

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pancasila terdiri atas dua kata yaitu panca yang berarti “lima” dan sila yang berarti “dasar”. Dengan demikian pancasila berarti lima dasar. Pancasila adalah dasar filsafat negara republik Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam pembukaan UUD 1945, diundangkan dalam Berita Republik Indonesia tahun II no. 7 bersama-sama dengan batang tubuh UUD 1945. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima sendi utama penyusun Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tercantum pada paragraf ke-4 Preambule (Pembukaan) Undang-undang Dasar 1945.

Sejarah lahirnya Pancasila pada tanggal 1 agustus 1945 tidak dapat dibantah, dimana Ir. Soekarno yang diakui sebagai tokoh nasional yang menggali Pancasila. Nilai-nilai essensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan Negara. Proses terbentuknya Negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke IV yaitu kerajaan Kutai di Kalimantan. Kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah Syailendra di Palembang. Kemudian muncul kerajaan Mataram Kuno di jawa Tengah dan kerajaan Singasari di Jawa Timur. Kemudian kerajaan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

(2)

Ada pun tujuan dari penulisan makalah ini yaitu sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui nilai Pancasila pada masa Kerajaan Kutai.

2) Untuk mengetahui nilai Pancasila pada masa Kerajaan Sriwijaya.

3) Untuk mengetahui nilai Pancasila pada masa Kerajaan Mataram Kuno.

4) Untuk mengetahui nilai Pancasila pada masa Kerajaan Singosari. 5) Untuk mengetahui nilai Pancasila pada masa Kerajaan Majapahit.

1.4. Manfaat Penulisan

Ada pun manfaat dari penulisan makalah ini yaitu sebagai berikut:

1) Agar pembaca dapat mengetahui nilai Pancasila pada masa Kerajaan Kutai.

2) Agar pembaca dapat mengetahui nilai Pancasila pada masa Kerajaan Sriwijaya.

3) Agar pembaca dapat mengetahui nilai Pancasila pada masa Kerajaan Mataram Kuno.

4) Agar pembaca dapat mengetahui nilai Pancasila pada masa Kerajaan Singasari.

5) Agar pembaca dapat mengetahui nilai Pancasila pada masa Kerajaan Majapahit.

(3)

PEMBAHASAN

2.1. Nilai-nilai Pancasila Pada Masa Kerajaan Kutai

Kerajaan Kutai adalah kerajaan tertua di Indonesia dan se-asia tenggara yang bercorak Hindu. Kerajaan Kutai terletak di muara Kamam Kalimantan Timur di Sungai Mahakam. Raja pertama dan sekaligus pendiri kerajaannya adalah raja Kudungga. Raja Kudungga memiliki seorang anak yang bernama Aswawarman. Aswawarman dijadikan raja oleh Kudungga. Setelah berpindah tangan, raja Aswawarman memiliki tiga orang anak yang salah satunya bernama Mulawarman. Mulawarman pada saat itu menggantikan Aswawarman. Pada saat pemerintahan Mulawarman, Kerajaan Kutai mengalami masa keemasan. Wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur. Pada saat itu raja mulawarman member 20.000 ekor lembu kepada para Brahmana. Atas kebaikannya itu, para Brahmana membuatkan tujuh buah Yupa sebagai tanda terima kasih. Hal tersebut menunjukan nilai social politik dan Ketuhanan telah ada pada kerajaan Kutai. Dimana bentuk kerajaan dengan agama dijadikan sebagai pengikat kewibawaan raja.

Nilai Pancasila:

1)Nilai Ketuhanan : memeluk agama Hindu

2)Nilai Kerakyatan : rakyat Kutai hidup sejahtera dan makmur

3) Nilai Persatuan : wilayah kekuasaannya meliputi hampir seluruh kawasan Kalimantan Timur

2.2. Nilai-nilai Pancasila Pada Masa Kerajaan Sriwijaya

Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke VII, di bawah kekuasaan Wangsa Sailendra dikenal sebagai Kerajaan Maritim yang mengadakan jalur perhubungan laut. Sistem perdagangan telah diatur dengan baik, supaya rakyat mengalami kemudahan dalam pemasarannya. Selain itu juga sudah ada badan yang bertugas mengurus pajak, harta benda kerajaan, kerohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan dan patung-patung suci sehingga kerajaan dapat menjalakan sistem negaranya dengan nilai-nilai ketuhanan.

Cita-cita kesejahteraan bersama dalam suatu Negara telah tercermin dalam Kerajaan Sriwijaya sebagaimana tersebut dalam perkataan “Marvuai Vannua Criwijaya Siddhayatra Subhika” (suatu cita-cita negara yang adil dan makmur).

(4)

1) Nilai sila pertama, terwujud dengan adanya agama Budha dan Hindu yang hidup berdampingan secara damai. Pada Kerajaan Sriwijaya terdapat pusat kegiatan pembinaan dan pengembangan agama Buddha.

2) Nilai sila kedua, terjalinnya hubungan antara Sriwijaya dengan India (Dinasti Marsha). Pengiriman para pemuda untuk belajar ke India menunjukan telah tumbuh nilai-nilai politik luar negeri yang bebas aktif.

3) Nilai sila ketiga, sebagai Negara Maritim, Kerajaan Sriwijaya telah menerapkan konsep Negara kepulauan sesuai dengan konsep wawasan nusantara.

4) Nilai sila keempat, Kerajaan Sriwijaya telah memiliki kedaulatan yang luas meliputi Siam dan Semenanjung Melayu.

5) Nilai sila kelima, Kerajaan Sriwijaya menjadi pusat pelayanan dan perdagangan sehingga kehidupan rakyatnya sangat makmur.

2.3. Nilai-nilai Pancasila Pada Masa Kerajaan Mataram Kuno

Kerajaan Mataram Kuno terletak di Jawa Tengah bagian selatan, daerah intinya disebut Bhumi Mataram dengan ibukota Medang Kamulan. Raja merupakan pemimpin tertinggi Kerajaan Medang. Sanjaya sebagai raja pertama memakai gelar Ratu. Pada zaman itu istilah Ratu belum identik dengan kaum perempuan. Gelar ini setara dengan Datu yang berarti "pemimpin". Keduanya merupakan gelar asli Indonesia. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah bertani. Sebagian besar penduduk beragama Hindu.

Faktor yang mendukung kebesaran Mataram Kuno:

 Memiliki raja yang arif dan bijaksana

 Adanya ikatan baik antara raja dengan para Brahmana

 Wilayahnya subur

 Adanya toleransi antara pemeluk agama Hindu dengan agama Buddha

 Menjalin hubungan baik dengan kerajaan sekitar.

Nilai Pancasila yang terdapat pada kerajaan Mataram Kuno:

1)Nilai Ketuhanan : memeluk agama Hindu – Buddha

2)Nilai Kemanusiaan : menghargai agama lain

3)Nilai Persatuan : ingin mempersatukan mataram dengan sekitarnya.

(5)

2.4. Nilai-nilai Pancasila Pada Masa Kerajaan Kerajaan Singasari

Kerajaan Singhasari atau sering pula ditulis Singasari, adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Lokasi kerajaan ini sekarang diperkirakan berada di daerah Singosari, Malang.

Menurut Pararaton, Tumapel (Singasari) semula hanya sebuah daerah bawahan Kerajaan Kadiri. Yang menjabat sebagai akuwu (setara camat) Tumapel saat itu adalah Tunggul Ametung. Ia mati dibunuh secara licik oleh pengawalnya sendiri yang bernama Ken Arok, yang kemudian menjadi akuwu baru. Tidak hanya itu, Ken Arok bahkan berniat melepaskan Tumapel dari kekuasaan Kadiri.

Pada tahun 1222 terjadi perseteruan antara Kertajaya raja Kadiri melawan kaum brahmana. Para brahmana lalu menggabungkan diri dengan Ken Arok yang mengangkat dirinya menjadi raja pertama Tumapel bergelar Sri Rajasa Sang Amurwabhumi. Perang melawan Kadiri meletus di desa Ganter yang dimenangkan oleh pihak Tumapel

Kertanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar dalam sejarah Singasari (1268 - 1292). Ia adalah raja pertama yang mengalihkan wawasannya ke luar Jawa.

Faktor pendorong kebesaran Singasari: pemberontakan Jayakatwang bupati Gelang-Gelang, yang merupakan sepupu, sekaligus ipar, sekaligus besan dari Kertanagara sendiri. Dalam serangan itu Kertanagara mati terbunuh. Setelah runtuhnya Singasari, Jayakatwang menjadi raja dan membangun ibu kota baru di Kediri. Riwayat Kerajaan Tumapel-Singhasari pun berakhir.

Nilai Pancasila yang terdapat pada kerajaan Singasari:

1)Nilai Ketuhanan : memeluk agama Buddha.

2)Nilai Kemanusiaan : terbuka dengan kebudayaan asing yang masuk.

3)Nilai Persatuan : ingin mempersatukan nusantara.

4)Nilai Kerakyatan : rakyat hidup makmur.

(6)

2.5. Nilai-nilai Pancasila Pada Masa Kerajaan Majapahit

Sebelum Kerajaan Majapahit berdiri telah berdiri kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti yaitu, Kerajaan Kalingga(abad ke-VII), Sanjaya(abad keVIII), sebagai refleksi puncak budaya kerajaan tersebut dibangunnya Candi Borobudur dan Candi Prambanan.

Agama yang dilaksanakan pada zaman Kerajaan Majapahit ini adalah Agama Hindu dan Budha yang saling hidup berdampingan secara damai. Pada masa ini mulai dikenal beberapa istilah dan nilai-nilai Pancasila pada Kerajaan Majapahit, yaitu sebagai berikut:

1) Nilai sila pertama, terbukti pada waktu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan secara damai. Istilah Pancasila terdapat dalam bukuNegarakertagama karangan Empu Prapanca dan Empu Tantular mengarang buku Sutasoma yang terdapat Sloka persatuan nasional yang berbunyi”Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrua” yang artinya, walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua dan tidak ada agama yang memiliki tujuan berbeda.

2) Nilai sila kedua, terwujud pada hubungan baik Raja Hayam Wuruk dengan Kerajaan Tiongkok, Ayoda, Champa, dan Kamboja. Disamping itu juga menjalin persahabatan dengan Negara-negara tetangga.

3) Nilai sila ketiga, terwujud dengan keutuhan kerajaan. Khususnya dalam Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang Ratu dan Menteri-menteri pada tahun 1331

4) Nilai sila keempat, terdapat semacam penasehat dalam tata pemerintahan Majapahit yang menunjukan nilai-nilai musyawarah mufakat. Menurut Prasasti Kerajaan Brambang (1329), dalam tata Pemerintahan Kerajaan Majapahit terdapat semacam penasehat kerajaan. Seperti, Rakryan I Hino, I Sirikan dan I Halu yng berarti memberikan nasehat kepada Raja. Kerukunan dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat telah menumbuhkan adat bermusyawarah untuk mufakat dalam memutuskan masalah bersama.

(7)

BAB III PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Jadi, nilai-nilai Pancasila sudah terbukti telah diterapkan pada masa kerajaan. Mulai dari kerajaan Kutai, kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Singasari, hinnga kerajaan Majapahit. Dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan pada masa kerajaan, maka bisa dikatakan bahwa sistem pemerintahan kita sekarang tak jauh dari sistem pemerintahan kerajaan dahulu yang juga berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Jika kita bisa mempertahankan dan memperjuangkan nilai Pancasila yang kita gunakan sebagai ideologi negara pada saat ini, maka kita akan bisa mencapai kemakmuran, kesejahteraan dan mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia.

3.2. Saran

(8)

DAFTAR PUSTAKA Buku:

Kaelan H., 2014, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.

Internet:

http://sugikshare.blogspot.co.id/2013/10/nilai-nilai-Pancasila-pada-masa-kerajaan.html http://mettaadnyana.blogspot.co.id/2014/06/makalah-Pancasila-nilai-Pancasila-sila.html

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...