PAGBASA

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

PAGBASA

PAGBASA

• PAGBASAPAGBASA

--

iito ay interpretasyon ng nakalimbag ba simbolo ng kaisipanto ay interpretasyon ng nakalimbag ba simbolo ng kaisipan

Mga Hakbang sa Pagbasa: Mga Hakbang sa Pagbasa:

1.

1.PagkilalaPagkilala--tumutukoy sa kahulugan ng bawat salitatumutukoy sa kahulugan ng bawat salita

2.

2.Pag-unawa-Pag-unawa-kaisipan o ideyang ipinahahayagkaisipan o ideyang ipinahahayag

3.

3.ReaksyonReaksyon- paghatol na gagawin ng mambabasa- paghatol na gagawin ng mambabasa 4.

4.Asimilasyon-Asimilasyon-naiuugnay ng mambabasa ang kaisipan sa nakaraan atnaiuugnay ng mambabasa ang kaisipan sa nakaraan at kasalukuyan.

kasalukuyan.

Uri ng Pagbasa: Uri ng Pagbasa:

1.

1.Masaklaw na pagbasa-Masaklaw na pagbasa-ito ay nauukol sa malayang pagbabasa ng anumangito ay nauukol sa malayang pagbabasa ng anumang  paksa at ng posisyon

 paksa at ng posisyon ng bumabasa.

ng bumabasa. 2.

2.Masinsinang pagbasa-Masinsinang pagbasa-pormal na pagbabasa sa silid-aralan o sa aklatan.pormal na pagbabasa sa silid-aralan o sa aklatan.

3.

3. Mabilisang PagbasaMabilisang Pagbasa- may dalawang uri- may dalawang uri a.

a. Skimming-Skimming-pinaraanang basa.pinaraanang basa.  b.

 b. Scanning-Scanning-paghahanap o pagbabasa sa isang tiyak na impormasyongpaghahanap o pagbabasa sa isang tiyak na impormasyong kailanganin sa isang

kailanganin sa isang  pahina.

 pahina. 4.

4.Tahimik na pagbasa-Tahimik na pagbasa-mata lang ang ginagamit.mata lang ang ginagamit.

5.

5. Malakas na pagbasaMalakas na pagbasa

4 teorya ng pagbasa:

4 teorya ng pagbasa:

a.

a. Teoryang Bottom-Up-Teoryang Bottom-Up-Ito ay isang traditional na pagbasa. Ito ay bunga ngIto ay isang traditional na pagbasa. Ito ay bunga ng teoryang

teoryang

 behaviorist na higit na nagbibigay pokus sa kapaligiran sa paglinang ng  behaviorist na higit na nagbibigay pokus sa kapaligiran sa paglinang ng

komprehension sa komprehension sa

 pagbasa. Ayon sa teoryang ito, ang pagbasa ay pagkilala ng serye ng nakasulat na  pagbasa. Ayon sa teoryang ito, ang pagbasa ay pagkilala ng serye ng nakasulat na

mga simbolo mga simbolo

upang maibigay ang katumbas nitong tugon. Nananalig ang teoryang ito na ang upang maibigay ang katumbas nitong tugon. Nananalig ang teoryang ito na ang  pagkatuto sa

(2)

 pagbasa ay nagsisimula sa pagkilala sa mga titik, salita, parirala, at pangungusap  pagbasa ay nagsisimula sa pagkilala sa mga titik, salita, parirala, at pangungusap  bago

 bago

malaman ang kahulugan ng teksto. Sinasabi nitong ang pagbasa ay pagkilala ng malaman ang kahulugan ng teksto. Sinasabi nitong ang pagbasa ay pagkilala ng mga salita, at

mga salita, at

ang teksto ang pinakamahalaga sa pagbasa. Ang mambabasa ay isang pasib na ang teksto ang pinakamahalaga sa pagbasa. Ang mambabasa ay isang pasib na  partisipant lamang

 partisipant lamang

sa proseso ng pagbasa dahil ang tangin tungkulin niya ay ulitin ang lahat ng mga sa proseso ng pagbasa dahil ang tangin tungkulin niya ay ulitin ang lahat ng mga detalyeng

detalyeng

nakasaad sa tekstong kanyang binasa. Ang proseso ng pag-unawa ayon sa nakasaad sa tekstong kanyang binasa. Ang proseso ng pag-unawa ayon sa teoryang ito, ay

teoryang ito, ay

nagsisimula sa teksto (bottom), patungo sa mambabasa (up), kaya tinawag itong nagsisimula sa teksto (bottom), patungo sa mambabasa (up), kaya tinawag itong  bottom up.

 bottom up.  b.

 b.Teoryang Top-Down-Teoryang Top-Down-Nabuo ito bilang reaksyon sa naunang teorya. Ito ayNabuo ito bilang reaksyon sa naunang teorya. Ito ay

dahil napatunayan dahil napatunayan

ng maraming dalubhasa na ang pag-unawa ay hindi nagsisimula sa teksto kundi sa ng maraming dalubhasa na ang pag-unawa ay hindi nagsisimula sa teksto kundi sa mambabasa

mambabasa

tungo sa teksto. Ito ay impluwensya ng sikolohiyang Gestaltna naniniwalang ang tungo sa teksto. Ito ay impluwensya ng sikolohiyang Gestaltna naniniwalang ang  pagbasa ay

 pagbasa ay

isang prosesong holistik. Ayon dito, ang mambabasa ay napakaaktib na isang prosesong holistik. Ayon dito, ang mambabasa ay napakaaktib na  partisipant sa proseso

 partisipant sa proseso

ng pagbasa, na siya ay may taglay na dating kaalamang nakaimbak sa kanyang ng pagbasa, na siya ay may taglay na dating kaalamang nakaimbak sa kanyang isipan ay may

isipan ay may

sariling kakayahan sa wika na kanyang ginagamit habang nakikipagtalastasan sa sariling kakayahan sa wika na kanyang ginagamit habang nakikipagtalastasan sa may-akda sa

may-akda sa

 pamamagitan ng teksto. Tinatawag din ang teoryang ito na inside out o  pamamagitan ng teksto. Tinatawag din ang teoryang ito na inside out o

cenceptually-driven cenceptually-driven

dahil ang kahulugan o impormasyon ay nagsisimula sa mambabasa patungo sa dahil ang kahulugan o impormasyon ay nagsisimula sa mambabasa patungo sa teksto. Ito ay

teksto. Ito ay

nangyayari dahil ang mambabasa ay gumagamit nga kanyang mga dating nangyayari dahil ang mambabasa ay gumagamit nga kanyang mga dating kaalaman at ng konseptong

kaalaman at ng konseptong

nabuo sa kanyang isipan mula sa kanyang mga karanasan at pananaw sa paligid. nabuo sa kanyang isipan mula sa kanyang mga karanasan at pananaw sa paligid. Bunga nito,

Bunga nito,

nakakabuo siya nga kanyang mga palagay at hinuha na kanyang iuugnay sa mga nakakabuo siya nga kanyang mga palagay at hinuha na kanyang iuugnay sa mga ideyang

ideyang

inilalahad ng awtor ng isang teksto. inilalahad ng awtor ng isang teksto. c.

c.Teoryang Interaktib-Teoryang Interaktib- Bunga naman ito ng pambabatikos ng mga dalubhasaBunga naman ito ng pambabatikos ng mga dalubhasa

sa ikalawang sa ikalawang

teorya. Ayon sa mga proponent nito, ang top-down at maaaring akma lamang sa teorya. Ayon sa mga proponent nito, ang top-down at maaaring akma lamang sa mga bihasa nang

mga bihasa nang

 bumasa at hindi sa mga baguhan pa lamang. Higit na angkop daw ang  bumasa at hindi sa mga baguhan pa lamang. Higit na angkop daw ang

kombinasyong top-down at kombinasyong top-down at

 bottom-up na nagpapahiwatig ng dalawang direksyon ng komprehensyon,  bottom-up na nagpapahiwatig ng dalawang direksyon ng komprehensyon, itaas- pababa at

 pababa at

ibaba-pataas. Ayon sa teoryang ito, ang teksto ay kumakatawan sa wika at ibaba-pataas. Ayon sa teoryang ito, ang teksto ay kumakatawan sa wika at

(3)

kaisipan. Dito kaisipan. Dito

nagaganap ang interaksyong awtor-mambabasa at mambabasa-awtor.. kung nagaganap ang interaksyong awtor-mambabasa at mambabasa-awtor.. kung gayon, ang interaksyon

gayon, ang interaksyon

ay may dalawang direksyon o bi-directional. Masasabing ang teoryang ito ay ay may dalawang direksyon o bi-directional. Masasabing ang teoryang ito ay isang

isang

 pagbibigay-diin sa pag-unawa sa pagbasa bilang isang proseso at hindi bilang  pagbibigay-diin sa pag-unawa sa pagbasa bilang isang proseso at hindi bilang  produkto.

 produkto. d.

d.Teoryang Iskima-Teoryang Iskima- Mahalaga ang tungkuling ginagampanan sa pagbasa ngMahalaga ang tungkuling ginagampanan sa pagbasa ng dating kaalaman ng

dating kaalaman ng

mambabasa. Ito ang batayang paniniwala ng teoryang iskima. Bawat bagong mambabasa. Ito ang batayang paniniwala ng teoryang iskima. Bawat bagong impormasyong

impormasyong

nakukuha sa pagbabasa ay naidaragdag sa dati nang iskima. Samakatuwid, bago nakukuha sa pagbabasa ay naidaragdag sa dati nang iskima. Samakatuwid, bago  pa man basahin

 pa man basahin

ng isang mambabasa ang teksto, siya ay may taglay nang ideya sa nilalaman ng ng isang mambabasa ang teksto, siya ay may taglay nang ideya sa nilalaman ng teksto mula sa

teksto mula sa

kanyang iskima sa paksa. Maaaring binabasa na niya lamang ang teksto upang kanyang iskima sa paksa. Maaaring binabasa na niya lamang ang teksto upang mapatunayan kung

mapatunayan kung

ang hinuha o hula niya tungkol sa teksto ay tama, kulang o dapat baguhin. Dahil ang hinuha o hula niya tungkol sa teksto ay tama, kulang o dapat baguhin. Dahil dito,

dito,

maaaring sabihin na ang teksto ay isang input lamang sa proseso ng maaaring sabihin na ang teksto ay isang input lamang sa proseso ng komprehensyon. Hindi

komprehensyon. Hindi

teksto ang iniikutan ng proseso ng pagbasa, kundi ang tekstong nabubuo sa isipan teksto ang iniikutan ng proseso ng pagbasa, kundi ang tekstong nabubuo sa isipan ng ng mambabasa mambabasa

PAGBASA

PAGBASA

- pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na - pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas

nakalimbag upang mabigkas

ng pasalita. Ito rin ay pag-unawa sa wika ng awtor sa pamamagitan ng mga ng pasalita. Ito rin ay pag-unawa sa wika ng awtor sa pamamagitan ng mga nasusulat na

nasusulat na

simbolo. Paraan din ito ng pagkilala, pagpapakahulugan at pag-tataya ng simbolo. Paraan din ito ng pagkilala, pagpapakahulugan at pag-tataya ng mga simbolong

mga simbolong nakalimbag. nakalimbag.

TATLONG SALIK NG PAGBASA: TATLONG SALIK NG PAGBASA:

1. Uri ng Bokabularyo Talasalitaan. 1. Uri ng Bokabularyo Talasalitaan. 2. Balangkas at istilo ng Pagpapahayag 2. Balangkas at istilo ng Pagpapahayag 3. Nilalaman o Paksa ng Binabasa. 3. Nilalaman o Paksa ng Binabasa.

(4)

• ISKANINGISKANING

Uri ng pagbasa sa kung saan ang nagbabasa ay nagsasagawa ng paggalugad sa Uri ng pagbasa sa kung saan ang nagbabasa ay nagsasagawa ng paggalugad sa materyal na hawak 

materyal na hawak 

tulad ng pagbasa sa mga susi na salita o key word, pamagat at sub-titles. Dito, ang tulad ng pagbasa sa mga susi na salita o key word, pamagat at sub-titles. Dito, ang mahalagang salita ay di binibigyan pansin. Binibigyan pansin ang ganitong

mahalagang salita ay di binibigyan pansin. Binibigyan pansin ang ganitong  pagbasa ang

 pagbasa ang

mahalagang mensahe sa pahinang binabasa o tinitingnan, halimbawa nito ay mahalagang mensahe sa pahinang binabasa o tinitingnan, halimbawa nito ay  pagtingin sa

 pagtingin sa

diyaryo upang alamin kung nakapasa sa isang Board Examination, pagtingin ng diyaryo upang alamin kung nakapasa sa isang Board Examination, pagtingin ng winning number 

winning number  ng lotto.

ng lotto.

Ang scanning ay isang uri ng pagbasa ng nangangailangan hanapin ang isang Ang scanning ay isang uri ng pagbasa ng nangangailangan hanapin ang isang  partikular na

 partikular na

impormasyon sa aklat o sa anumang babasahin. Ginagawa ito ng isang bumabasa impormasyon sa aklat o sa anumang babasahin. Ginagawa ito ng isang bumabasa sa pamamagitan

sa pamamagitan

ng palaktaw-laktaw na pagbuklat sa materyal at pag-uukol ng mabilisang ng palaktaw-laktaw na pagbuklat sa materyal at pag-uukol ng mabilisang  pagsulyap sa mga ito.

 pagsulyap sa mga ito.

 Nakatuon ang kanyang mga mata sa partikular na impormasyon sa isang tiyak na  Nakatuon ang kanyang mga mata sa partikular na impormasyon sa isang tiyak na  pahina ng

 pahina ng

materyal. Nagagamit ang ganitong pamamaraan sa pagbasa ng mga nilalaman materyal. Nagagamit ang ganitong pamamaraan sa pagbasa ng mga nilalaman (table of contents),

(table of contents),

index, classified ads at sa paghahanap ng numero ng isang taong nais makausap. index, classified ads at sa paghahanap ng numero ng isang taong nais makausap.

• ISKIMINGISKIMING

Ito ay pagsaklaw o mabilisang pagbasa upang makuha ang pangkalahatang ideya Ito ay pagsaklaw o mabilisang pagbasa upang makuha ang pangkalahatang ideya o impresyon, o

o impresyon, o

kaya�¢ï¿½ï¿½y pagpili ng materyal na kaya�¢ï¿½ï¿½y pagpili ng materyal na  babasahin. Ito rin ay

 babasahin. Ito rin ay

 pagtingin o paghanap sa mahalagang impormasyon, na maaaring makatulong sa  pagtingin o paghanap sa mahalagang impormasyon, na maaaring makatulong sa  pangangailangan

 pangangailangan

tulad ng term paper o pamanahong papel, riserts at iba pa. tulad ng term paper o pamanahong papel, riserts at iba pa.

Ang skimming ay pinaraanang pagbasa at pinakamabilis na pagbasang magagwa Ang skimming ay pinaraanang pagbasa at pinakamabilis na pagbasang magagwa ng isang tao. Ang

ng isang tao. Ang

gumagamit ng kasanayang ito ay pahapyaw na bumabasa ng mga pahiwatig sa gumagamit ng kasanayang ito ay pahapyaw na bumabasa ng mga pahiwatig sa seleksyon katulad ng

seleksyon katulad ng

 pamagat at paksang pangungusap. Binabasa niya nang pahapyaw ang kabuuan ng  pamagat at paksang pangungusap. Binabasa niya nang pahapyaw ang kabuuan ng

seleksyon at seleksyon at

nilalaktawan ang mga hindi kawili-wili sa kanya sa sandaling iyon. nilalaktawan ang mga hindi kawili-wili sa kanya sa sandaling iyon.

(5)

Sa uring ito, ang mambabasa ay hindi kaagad sa aklat o chapter. Sinusuri muna Sa uring ito, ang mambabasa ay hindi kaagad sa aklat o chapter. Sinusuri muna ang kabuuan at

ang kabuuan at

ang estilo at register ng wika ng sumulat. Ang ganitong paraan ay makatutulong ang estilo at register ng wika ng sumulat. Ang ganitong paraan ay makatutulong sa mabilis na

sa mabilis na

 pagbasa at pag-unawa sa babasa. May iba�  pagbasa at pag-unawa sa babasa. May ibaÃ�ÂÂ

¢ÃƒÂ¯Ã‚¿Â½Ã¯Â¿Â½t ibang bahagdan ang ¢ÃƒÂ¯Ã‚¿Â½Ã¯Â¿Â½t ibang bahagdan ang  pre-viewing gaya ng mga sumusunod:

 pre-viewing gaya ng mga sumusunod:

• Pagtingin sa pamagat, heding at sub-heding na karaniwang nakasulat ng italik.Pagtingin sa pamagat, heding at sub-heding na karaniwang nakasulat ng italik. •

• Pagbasa ng heding na nakasulat sa ng blue print.Pagbasa ng heding na nakasulat sa ng blue print. •

• Pagbasa sa una at huling talata.Pagbasa sa una at huling talata. •

• Pagbasa sa una at huling pangungusap ng mga talata.Pagbasa sa una at huling pangungusap ng mga talata. •

• Kung may kasamang introduksyon o buod, larawan, graps at tsart, ito ayKung may kasamang introduksyon o buod, larawan, graps at tsart, ito ay

 binibigyan suri o  binibigyan suri o  basa.

 basa.

• Pagtingin at pagbasa ng table of contents o nilalaman.Pagtingin at pagbasa ng table of contents o nilalaman. •

• 1. KASWAL1. KASWAL

Pagbasa ng pansamantala o di-palagian. Magaan ang pagbasa tulad halimbawa Pagbasa ng pansamantala o di-palagian. Magaan ang pagbasa tulad halimbawa habang may

habang may

inaantay o pampalipas ng oras. inaantay o pampalipas ng oras.

• 2. PAGBASANG PANG-IMPORMASYON2. PAGBASANG PANG-IMPORMASYON

Ito�¢ï¿½ï¿½y pagbasang may layunin Ito�¢ï¿½ï¿½y pagbasang may layunin malaman ang impormasyon tulad

malaman ang impormasyon tulad

halimbawa ng pagbasa sa pahayagan kung may bagyo, sa hangarin malaman kung halimbawa ng pagbasa sa pahayagan kung may bagyo, sa hangarin malaman kung may pasok o wala.

may pasok o wala.

Maaari rin ang pagbasa ng aklat sa layunin masagot ang takdang-aralin. Ito rin ay Maaari rin ang pagbasa ng aklat sa layunin masagot ang takdang-aralin. Ito rin ay  pagbasa na

 pagbasa na

may hangarin na mapalawak ang kaalaman. may hangarin na mapalawak ang kaalaman.

• 3. MATIIM NA PAGBASA3. MATIIM NA PAGBASA

 Nangangailangan ito ng maingat na pagbasa na may layuning maunawaang ganap  Nangangailangan ito ng maingat na pagbasa na may layuning maunawaang ganap

ang binabasa para ang binabasa para

matugunan ang pangangailangan tulad ng report, riserts, at iba pa. matugunan ang pangangailangan tulad ng report, riserts, at iba pa.

(6)

Paulit na binabasa kung ang binabasa ay mahirap unawain bunga ng mahirap na Paulit na binabasa kung ang binabasa ay mahirap unawain bunga ng mahirap na talasalitaan o

talasalitaan o

 pagkakabuo ng pahayag. Isinasagawa ang muling pagbasa upang makabuo ng  pagkakabuo ng pahayag. Isinasagawa ang muling pagbasa upang makabuo ng  pag-unawa o masakyan

 pag-unawa o masakyan

ang kabuuang diwa ng materyal na binasa. ang kabuuang diwa ng materyal na binasa.

• 5. PAGTATALA5. PAGTATALA

Ito�¢ï¿½ï¿½y pagbasang may kasamang Ito�¢ï¿½ï¿½y pagbasang may kasamang  pagtatala ng mga mahalagang

 pagtatala ng mga mahalagang

kaisipan o ideya bilang pag-imbak ng impormasyon. Kasama rito ang paggamit kaisipan o ideya bilang pag-imbak ng impormasyon. Kasama rito ang paggamit ng marker para

ng marker para

 bigyan ng pansin o highlight ang bahaging mahalaga sa binabasa lalo  bigyan ng pansin o highlight ang bahaging mahalaga sa binabasa lalo

na�¢ï¿½ï¿½t ito� na�¢ï¿½ï¿½t ito� ¢ÃƒÂ¯Ã‚¿Â½Ã¯Â¿Â½y sariling ¢ÃƒÂ¯Ã‚¿Â½Ã¯Â¿Â½y sariling  pag-aari.  pag-aari.

MGA PATNUBAY SA MAKABULUHANG PAGBASA MGA PATNUBAY SA MAKABULUHANG PAGBASA

1. Kahandaan pisyolohikal at sikolohiya 1. Kahandaan pisyolohikal at sikolohiya

2. Ang ugnayan ng bumabasa�¢ï¿½ï¿½t 2. Ang ugnayan ng bumabasa�¢ï¿½ï¿½t layunin ng pagbasa

layunin ng pagbasa 3. Kaalaman pangwika 3. Kaalaman pangwika

TATLONG LAWAK NG KASANAYAN SA PAGBABASA TATLONG LAWAK NG KASANAYAN SA PAGBABASA

1. Bilis at kaayusan sa pagbabasa 1. Bilis at kaayusan sa pagbabasa

* Mapabibilis ang pagbabasa nang tahimik sa pamamagitan ng mga sumusunod: * Mapabibilis ang pagbabasa nang tahimik sa pamamagitan ng mga sumusunod: 1. Pangalagaan ang kundisyon ng paningin. Tiyaking may wastong liwanag at 1. Pangalagaan ang kundisyon ng paningin. Tiyaking may wastong liwanag at tahimik ang

tahimik ang kapaligiran. kapaligiran.

2. Palawakin ang talasalitaan 2. Palawakin ang talasalitaan

3. Basahin ang buong kaisipan, hindi paisa-isang salita lamang. 3. Basahin ang buong kaisipan, hindi paisa-isang salita lamang.

4. Ituloy ang pagkilos ng mata buhat kaliwa pakanan. Sundan ang bantas, ang 4. Ituloy ang pagkilos ng mata buhat kaliwa pakanan. Sundan ang bantas, ang kuwit, tuldok,

kuwit, tuldok,

 pananong o panamdam upang maliwanagan ang dalang ideya.  pananong o panamdam upang maliwanagan ang dalang ideya.

5. Kung nagbabasa ng tahimik, huwag ikibot ang labi. 5. Kung nagbabasa ng tahimik, huwag ikibot ang labi. 6. Magsanay sa pagbasa nang mabilis.

(7)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :