BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015 PENDIDIKAN ISLAM SET 5. Kertas 1 DUA JAM

Teks penuh

(1)

1223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM [Lihat halaman sebelah SULIT 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1

Set 5

2015 2 Jam

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015

PENDIDIKAN ISLAM

SET 5

Kertas 1

DUA JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Bahagian A mengandungi 40 soalan. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan.

3. Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif. Jawab tiga soalan: Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya. Semua jawapan hendaklah ditulis

pada kertas jawapan yang disediakan.

4. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada kertas jawapan.

5. Ceraikan kertas jawapan Bahagian A dan ikatkan bersama-sama dengan kertas jawapan Bahagian B.

____________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.

(2)

1223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM [Lihat halaman sebelah SULIT BAHAGIAN A

(40 MARKAH) Soalan 1 hingga 20

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Bulatkan jawapan yang tepat di dalam lampiran kertas jawapan yang disediakan.

1 Pernyataan di atas merujuk kepada perbuatan A menipu

B menuduh C memfitnah D mengumpat

2. Menurut istilah ilmu tauhid orang yang menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran di dalam hati ialah

A mulhid B mujahid C musyrik D munafik

3. Pernyataan di atas merujuk kepada perbuatan A Fasik

B Kufur C Mulhid D Munafik

4. Menurut undang-undang Islam, hukuman bagi seorang lelaki atau wanita yang telah berkahwin apabila melakukan zina ialah

A buang daerah B sebat 10 rotan C sebat100 rotan D rejam sampai mati

 Menyatakan solat merugikan masa

 Tidak mengaku balasan hari akhirat

 Menolak hukum yang terdapat dalam al-Quran

En. Rahim telah melemparkan beberapa tuduhan kepada En. Razak tanpa membawa sebarang bukti di dalam bolgnya.

(3)

1223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM [Lihat halaman sebelah SULIT 5 P di atas ialah A nifak B takwa C taqiah D menipu

6 Pernyataan di atas merujuk kepada ibadat A sai

B tawaf C bercukur D melontar

7 Berikut ialah syarat-syarat yang mengharuskan wali mujbir mengahwinkan anak gadisnya tanpa persetujuan kecuali

A pasangan sekufu

B maskahwin adalah mahar misl

C berlaku permusuhan antara wali dengan anaknya D pasangan suami seorang yang berada dan disegani 8 Berikut adalah benar mengenai tanggung jawab suami

I memberi didikan agama II memelihara kehormatan diri III menghubungkan silatulrahim IV memberi layanan yang baik A I dan II

B II dan III C III dan IV D I dan IV

9 Berikut adalah merupakan muamalat yang dibenarkan dalam Islam kecuali I sewa

II riba III gharar IV gadaian

Golongan Syiah mengamalkan konsep P iaitu menyembunyikan iktikad yang sebenar apabila berhadapan dengan orang yang berbeza akidah

 Dilakukan di kawasan yang ditetapkan.

(4)

1223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM [Lihat halaman sebelah SULIT A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

10 Tujuan utama perkahwinan perlu mengikut syariat ialah untuk A memelihara maruah.

B mendapat ganjaran pahala. C menjamin perkahwinan itu sah. D mengeratkan hubungan silatulrahim.

11 Antara rukun sembelihan ialah I penyembelih

II alat sembelihan

IIII binatang yang disembelih

IV putus urat halkum dan urat merih A I, II, dan III

B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV

12 Antara syarat bakal suami ialah I baligh

II bukan mahram III beragama Islam IV berakhlak mulia A I dan II

B II dan III C III dan IV D I dan IV

13 Pernyataan di atas merujuk kepada perbuatan A talak

B fasakh C nusyuz D khuluk

 Mengelakkan isteri derhaka.

(5)

1223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM [Lihat halaman sebelah SULIT 14 Antara yang berikut yang manakah bukan syarat penyerahan jawatan khalifah

daripada Hassan bin Ali kepada Muawiyah bin Abi Sufian ?

A Mengutamakan keturunan saidina Ali dalam jawatan kerajaan B Pemilihan jawatan khalifah selepasnya dibuat menerusi Majlis Syura C Muawiyah mestilah memerintah berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah D Sentiasa menghormati dan memuliakan keluarga nabi Muhammad s.a.w.

15 Tujuan khalifah Umar bin Abdul Aziz memecat pegawai yang kurang cekap ialah untuk ...

A mengukuhkan ekonomi negara

B melicinkan sistem pentadbiran negara C melahirkan semangat jihad yang tinggi

D mengeratkan hubungan diplomatik dengan negara lain 16 Apakah contoh ilmu berteraskan akal ?

A Falak B Fikah C Tafsir D Tauhid

17 Semua yang berikut adalah karya-karya Muhammad Abduh kecuali A TafsirJuz Amma

B Risalah At-Tauhid C Tafsir Surah Al-Asr D Al-A’mal Al-Kamilah

18 Selain menjadi seorang ilmuan Abu Hanifah juga adalah seorang ahli... A pertanian

B perubatan C perniagaan D perundangan

19 Antara yang berikut yang manakah adab berzikir A Merasa kehebatan Allah

B Berzikir ketika qada’ hajat C Menggunakan suara yang nyaring

D Perbanyakkan zikir dalam semua suasana

20 Antara yang berikut yang manakah bukan adab bermusafir? A Melantik seorang ketua jika melebihi dua orang B Memilih tempat berhenti di tempat yang sesuai C Memohon kesejahteraan daripada Allah SWT D Menyediakan bekalan yang secukupnya

(6)

1223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM [Lihat halaman sebelah SULIT Soalan 21 hingga Soalan 40

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul

21 Pernyataan di atas merujuk kepada ______________

22 Pertambahan bayaran dalam urusan pinjaman dan hutang piutang dikenali sebagai ______________

23 Orang yang murtad ______________ dikebumikan jenazahnya di perkuburan Islam.

24 Q dalam rajah di atas ialah ______________

25 Seseorang yang mencapai ______________ akan mendapat kelazatan melakukan ibadat dan sanggup menanggug segala kepayahan ketika menunaikan perintah Allah

Soalan 26 hingga Soalan 28

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul

Idah disebabkan perceraian hidup

Status isteri Tempoh idah

Hamil Hingga melahirkan anak

Tidak hamil R

S Tiga bulan

Belum disetubuhi T

26 R dalam rajah di atas ialah ______________ 27 S dalam rajah di atas ialah ______________

Menuduh seseorang yang baik melakukan zina tanpa saksi

Pegangan

Q

Tidak mencela kecuali terdapat bukti yang sahih

Tidak mengkafirkan orang yang tidak sealiran dengan mereka

(7)

1223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM [Lihat halaman sebelah SULIT 28 T dalam rajah di atas ialah ______________

29 Tidak membenarkan sahabat keluar atau meninggalkan kota Madinah ialah polisi pentadbiran khalifah ______________

30 U dalam rajah di atas ialah ______________

31 Ketokohan Imam Al-Ghazali dalam pelbagai bidang ilmu terutamanya fiqah, usul Fiqah dan siasah syariah sehingga beliau digelar ______________

32 As-Syeikh Muhammad Abduh adalah seorang yang berkeperibadian tinggi serta berani menyatakan idea ______________ walaupun menghadapi pelbagai cabaran.

33 As-Sayyid Jamaluddin al-Afghani mendapat gelaran ______________ kerana salsilah keturunannya bersambung dengan Saidina Ali Karramallhu Wajhah dan Rasulullah SAW.

34 Pernyataan di atas merujuk kepada kelebihan memberi ______________

35 Pemimpin ______________ memastikan syariat Islam dapat ditegakkan dan pentadbiran negara dijalankan berjalan mengikut syariat.

36 Sahabat Rasulullah SAW ialah orang yang mendapat ______________ secara langsung daripada nabi Muhammad SAW.

Soalan 37 hingga Soalan 40

Isi tempat kosong dengan memilih jawapan yang disediakan dalam jadual di bawah.

wajib sah haram sunat tidak sah

37 Menyebut kadar mahar semasa akad adalah ______________

38 Encik Taufiq telah menjual sebahagian daging sembelihan akikahnya untuk membeli keperluan bagi majlis tersebut. Hukum perbuatan beliau ialah ______________

Pengasas kerajaan Bani Umaiyah

Muawiyah bin Abi Sufian Abdul Rahman al-Dakhili

Damsyik U

 Mendapat ganjaran daripada Allah SWT

(8)

1223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM [Lihat halaman sebelah SULIT 39 Encik Darus merujuk isterinya dengan berkata “ saya rujuk awak jika awak setuju”.

Hukum rujuk tersebut ialah ______________

40 Melaksanakan tawaf widak hukumnya ______________ bagi mereka yang hendak meninggalkan kota Mekah.

(9)

1223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM [Lihat halaman sebelah SULIT Bahagian B

[ 60 markah ]

Jawab tiga soalan

Jawab Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan daripada Soalan 3 atau Soalan 4

1 (a) Berdasarkan terjemahan ayat al-Quran di atas

i. Nyatakan pengertian perang jihad. (2 markah) ii. Jelaskan dua akibat lari dari medan peperangan terhadap individu.

(4 markah)

iii. Berjihad mempertahankan negara adalah kewajipan ke atas semua umat Islam apabila pemimpin mengistiharkan peperangan.

Berikan pendapat anda bagaimana cara memupuk semangat jihad di kalangan belia negara ini.

(4 markah)

(b) Mazhab Ahli Sunnah Waljamaah adalah kumpulan yang paling sohih dan diterima ramai oleh umat Islam.

i. Nyatakan dua nama lain bagi mazhab ini. (2 markah)

ii. Jelaskan pandangan Ahli Sunnah Waljamaah terhadap pelaku dosa besar dan qada’ dan qadar.

(4 markah) iii. Bagaimanakah berpegang dengan akidah Ahli Sunnah Waljamaah boleh

menjamin tidak akan sesat selama-lamanya?.

(4 markah) 2 (a) Gadaian merupakan salah satu bentuk muamalah yang diharuskan Islam.

i. Berikan maksud gadaian. (2 markah) Firman Allah bermaksud:

“Wahai orang yang beriman apabila kamu bertemu orang kafir yang menyerang kamu, janganlah kamu berundur daripada mereka”.

(10)

1223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM [Lihat halaman sebelah SULIT ii. Nyatakan dua syarat sah barang gadaian . (2 markah) iii. Terangkan dua perkara yang membatalkan gadaian. (4 markah)

(b) i. Nyatakan dua anggota yang harus dilihat semasa meminang. (2 markah) ii. Jelaskan dua hikmah dituntut memilih pasangan yang beragama.

(4 markah)

iii Acara persandingan masih diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia

walaupun upacara tersebut merupakan budaya orang India. Pada pendapat anda mengapakah amalan ini masih diteruskan dalam masyarakat

Islam hari ini.

(6 markah) 3 (a)

i. Merujuk pernyataan di atas, bagaimanakah anda dapat mengambil pengajaran daripada kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah supaya kemerdekaan negara Malaysia dapat dikekalkan?

(4 markah) ii. Nyatakan dua faktor yang mendorong kejatuhan kerajaan Bani Umaiyah, selain

faktor di atas.

(2 markah) Amalan pilih kasih yang diamalkan oleh segelintir pemimpin kerajaan Bani Umaiyah merupakan salah satu faktor yang mendorong kejatuhan kerajaan tersebut.

(11)

1223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM [Lihat halaman sebelah SULIT Dialog Ustaz Amran dengan En. Azhari

Ustaz Amran En. Azhari Ustaz Amran En. Azhari Ustaz Amran

: Azhar, kamu tahu tak siapa Imam Malik?

: Tahu ustaz, ustaz pernah ajar dulu. Beliau pengasas Mazhab Maliki

: Apa yang kamu faham pendiriannya dalam pencarian Ilmu?

: Beliau seorang yang sangat tegas dengan prinsip terutama dalam soal mencari ilmu.

: Betul tu.

(b) Merujuk dialog di atas, bagaimanakah anda mampu menguasai sesuatu bidang ilmu?

(4 markah) (c) Rekreasi ialah kegiatan yang menyeronokkan yang boleh menyegarkan kembali

kesihatan badan.

i. Nyatakan jenis-jenis rekreasi. (2 markah) ii. Jelaskan dua faedah rekreasi dari aspek psikologi untuk jangka panjang.

(4 markah)

iii. Terangkan dua kemungkinan yang akan berlaku sekiranya gejala ini tidak ditangani dengan segera.

(4 markah) 4 (a)

i. Bagaimanakah persediaan yang perlu anda lakukan supaya umat Islam masa kini sentiasa mendepani dalam bidang tersebut?

(4 markah) ii. Jelaskan kesan penemuan sains dan teknologi zaman Abbasiah kepada umat

Islam zaman tersebut. (2 markah) Umat Islam pada zaman kerajaan Bani Abbasiah telah merintis penguasaan ilmu sains dan teknologi, contohnya Khalifah al-Makmun memerintah sekumpulan ahli falak mengukur lilitan bumi. Mereka mendapati jaraknya ialah 40,253 kilometer. Jarak tersebut hanya lebih 0.46% dari jarak yang terkini iaitu 40,068 kilometer.

(12)

1223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM [Lihat halaman sebelah SULIT (b) Setelah HAMKA melalui pelbagai ujian dan halangan dalam pencarian ilmu, beliau

kemudiannya telah dinobatkan sebagai tokoh ulama tersohor di Nusantara. Merujuk pernyataan di atas bagaimanakah anda mencontohi HAMKA untuk menjadi seorang pelajar cemerlang.

(4markah)

(c) Allah SWT menyatakan bahawa kemusnahan yang berlaku di atas muka bumi ini dilakukan oleh tangan manusia sendiri.

i. Nyatakan dua punca berlaku pencemaran udara . (2 markah) ii. Jelaskan dua langkah mengatasi masalah pencemaran.

(4 markah) iii. Berdasarkan gambar di atas, jelaskan dua kemungkinan yang akan berlaku

terhadap sumber air jika situasi ini tidak dikawal. (4 markah)

KERTAS SOALAN TAMAT Firman Allah SWT bermaksud;

Telah nampak kerosakan di darat dan di laut disebabkan kerana perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ( ke jalan yang benar).

- Ar Rum 30:41.

(13)

1223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM [Lihat halaman sebelah SULIT KERTAS JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A

1 A B C D 21 ______________________________ 2 A B C D 22 ______________________________ 3 A B C D 23 ______________________________ 4 A B C D 24 ______________________________ 5 A B C D 25 ______________________________ 6 A B C D 26 ______________________________ 7 A B C D 27 ______________________________ 8 A B C D 28 ______________________________ 9 A B C D 29 ______________________________ 10 A B C D 20 ______________________________ 11 A B C D 31 ______________________________ 12 A B C D 32 ______________________________ 13 A B C D 33 ______________________________ 14 A B C D 34 ______________________________ 15 A B C D 35 ______________________________ 16 A B C D 36 ______________________________ 17 A B C D 37 ______________________________ 18 A B C D 38 ______________________________ 19 A B C D 39 ______________________________ 20 A B C D 40 ______________________________

KOD PEMERIKSA : NO SOALAN MARKAH

PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 BAHAGIAN A BAHAGIAN B 1 2 3 4 JUMLAH MARKAH

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :