1223/1 SULIT 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1 Set Jam BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

11  187  Download (0)

Teks penuh

(1)

Set 3 1223/1 © 2015 Hak Cipta BPI KPM 1223/1 Pendidikan Islam Kertas 1

Set 3

2015 2 Jam

BAHAGIAN PENDIDIKAN ISLAM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2015

PENDIDIKAN ISLAM

SET 3

Kertas 1

DUA JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian: Bahagian A dan Bahagian B.

2. Bahagian A mengandungi 40 soalan. Jawapan hendaklah ditulis pada ruang yang disediakan .

3. Bahagian B mengandungi empat soalan subjektif. Jawab tiga soalan: Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya. Semua jawapan hendaklah ditulis

pada kertas jawapan yang disediakan.

4. Tulis nombor kad pengenalan dan angka giliran anda pada kertas jawapan.

5. Ceraikan kertas jawapan Bahagian A dan ikatkan bersama-sama dengan kertas jawapan Bahagian B.

_________________________________________________________________________ Kertas soalan ini mengandungi 11 halaman bercetak.

(2)

[Lihat sebelah Bahagian A

[40 markah]

Jawab semua soalan.

Soalan 1 hingga Soalan 20

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan A, B, C dan D. Hitamkan jawapan yang tepat padaruangan jawapan yang disediakan.

1 Orang yang melakukan perbuatan syirik dinamakan A kafir

B murtad

C munafik

D musyrik

2 Perbuatan membunuh diri diharamkan oleh Islam kerana

A mencabul hak Allah SWT

B disisih oleh masyarakat

C mati sesuatu yang menyakitkan D meruntuhkan ekonomi negara 3

Pernyataan di atas merujuk kepada A ajaran sesat

B ajaran Bahai C ajaran Taslim D ajaran Qadiyani 4

Ciri-ciri kesesatan di atas merujuk kepada ajaran

A Bahai

B Taslim

C Qadiani

D Naqsyabandi

 Beriktikad bahawa alam bersifat qadim  Solat secara niat tanpa rukun qauli dan fi’li

 Menolak kewujudan hari kiamat, syurga dan neraka  Amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam

(3)

5 Upah haji sah di sisi syarak apabila orang yang mengambil upah haji

I sempurna syarat mengerjakan haji

II telah mengerjakan haji terlebih dahulu

III tidak berihram di miqat bagi orang yang mengupah haji

IV mengambil upah bagi beberapa orang dalam satu musim haji A I dan II

B I dan III C II dan IV D III dan IV

6 Syarat binatang yang disembelih mestilah A binatang yang cukup umur

B mati dengan sekali sembelihan C menggunakan benda yang tajam D niat sembelihan semasa menyembelih

7 Berikut adalah perkara sunat semasa sembelihan kecuali A berselawat ke atas nabi

B menyebut nama Allah SWT.

C menghadap binatang ke arah qiblat

D melakukan sembelihan pada waktu malam 8 Berikut bukan syarat manfaat dalam rukun sewa.

A Dapat diberikan oleh yang mengambil upah B Diketahui kadar dan jangka masa

C Dibayar dengan wang

D Berharga

9 Anak angkat tidak layak memiliki harta secara

A hibah

B hadiah C wasiat

D pusaka

10 Berdasarkan akta Mahkamah Syariah (Bidang Kuasa Jenayah) 1984, kuasa menjatuhkan hukuman penjara tidak lebih daripada

A 2 tahun B 3 tahun C 4 tahun D 5 tahun

(4)

11 Pilih pernyataan yang benar mengenai dasar pentadbiran khulafa al-Rasyidin. I Khalifah merupakan ketua negara

II Khalifah memiliki hak keistimewaan

III Kuasa membuat sesuatu keputusan dibuat oleh khalifah IV Pemimpin sahaja bertanggungjawab memajukan negara A I dan III

B III dan IV C II dan III D I dan IV

12 Pengasas kerajaan Bani Umayyah ialah A Muawiyah bin Abi Sufian

B Umar bin Abdul Aziz C Sufian bin Uyainah D Abdullah al-Saffah

13 Hujjatul Islam adalah gelaran kepada Imam al-Ghazali r.h. Kenapa beliau diberi gelaran tersebut?

A Kecerdikan dalam ilmu usuluddin

B Ada hubungan dengan keluarga Rasulullah SAW C Keadilannya dalam mengadili orang yang salah

D Kemasyhurannya dan kekuatannya dalam membela Islam

14 Strategi al-Karadis yang diamalkan dalam peperangan oleh tentera Islam zaman kerajaan Bani Abbasiyyah diwarisi sejak zaman

A Saidina Ali bin Abi Talib B Saidina Usman bin Affan C Saidina Umar bin al-Khattab D Saidina Abu Bakar al-Siddiq

15 Untuk memudahkan urusan kewangan pada zaman kerajaan Bani Abbasiyyah para pedagang menggunakan cek kembara yang dikenali sebagai

A Al-Takrir B Al-Saftajah

C Al-Nafakah

D Al-Muqabalah

16 Kitab Ibnu Khaldun yang terkenal dalam bidang sejarah A Tarikh al-Islam

B Kitab al-Najah

C Al-Adawiah Al-Qalbiah

(5)

17 Berikut adalah kepentingan beradab ketika berzikir kecuali A zikir diterima oleh Allah SWT

B zikir dapat menghapuskan dosa besar C mencontohi sunnah Rasulullah s.a.w. D dapat mendisiplinkan diri dengan beribadat 18 Sumber berfikir berlandaskan syariat Islam

I Wahyu

II Akal fikiran III Mimpi indah IV Hasil penulisan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV

19 Kemajuan sesebuah negara bergantung kepada I rakyat bersatu padu

II usaha rakyat menubuhkan tabung kebajikan III rakyat berdisiplin dan beradab terhadap negara IV rakyat terlalu bergantung kepada bantuan kerajaan A I dan II

B II dan IV C I dan III D III dan IV

20 Manakah antara berikut adalah pencemaran bunyi? I Bunyi guruh

II Bunyi kilang III Bunyi ombak IV Bunyi kenderaan A I dan II

B I dan III C II dan IV D III dan IV

(6)

Soalan 21 hingga Soalan 40

Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul.

21 Hukuman hudud bagi pesalah mencuri yang disabitkan kesalahan ialah …...……… 22

U di atas ialah ……….

23 Hukum lari dari medan perang untuk menyusun strategi baru ialah ………..

24 Taubat seseorang itu tidak diterima oleh Allah SWT apabila ………...

25

V di atas ialah ………..

26 Pandangan Ahli Sunnah Wal Jamaah mengenai al-Quran adalah kalam Allah SWT yang bersifat ………

27 Khawarij ialah golongan yang menyokong Saidina Ali r.a menentang Muawiyah tetapi tidak menerima Majlis ……….

28 Mengerjakan umrah dalam musim haji, kemudian diikuti dengan mengerjakan haji adalah haji ……….

29 Seorang jemaah haji telah melakukan haji secara Qiran, dam yang dikenakan adalah ……… 30 W di atas ialah _____________________________ Jenis Syirik U Khofi Kemanisan Iman

Cinta kepada Allah SWT dan Rasul melebihi segalanya

V

Benci kepada maksiat seperti bencikan neraka

Binatang al-an’am

(7)

31

Pernyataan di atas merujuk kepada jual beli yang ………..

32 Apabila salah seorang rakan kongsi murtad, syarikat akan ………..

33

X di atas ialah merujuk kepada ……….. 34

Lafaz peminangan di atas ialah lafaz ………..

35 ……… ialah perceraian yang dilakukan dengan talak satu atau dua dan boleh rujuk dalam tempoh iddah.

36

Y di atas ialah ………..

37 Al-Musnad adalah kitab karangan ………. yang terkandung

didalamnya 40 ribu buah hadis.

38 Antara adab berniaga yang disyariatkan oleh Islam termasuklah menjauhi perniagaan yang mempunyai unsur-unsur ……….

39 ……….. ialah sejenis terbitan yang dikeluarkan oleh syarikat sebagai alat pemilikan.

 Monopoli

 Berjual beli barang yang halal tetapi untuk kegunaan maksiat  Membeli barang bertujuan menyekat peniaga lain.

Unsur-unsur yang harus dielakkan dalam pelaksanaan insurans

Gharar Judi X

“Hasrat kami datang bertujuan untuk menyunting bunga di taman tuan”.

Peranan Baitulmal

Pengurus sumber-sumber pendapatan

negara

(8)

40

Z di atas adalah ………..

Adab bersedekah

Z

Memberi barang yang disayang Ikhlas

(9)

Bahagian B [60 markah]

Jawab tiga soalan: Soalan 1, Soalan 2 dan mana-mana satu soalan berikutnya.

1 (a) Mengumpat ialah menceritakan keburukan seseorang di belakangnya.

i. Nyatakan dua sebab seseorang itu mengumpat. [ 2 markah]

ii. Jelaskan dua akibat mengumpat terhadap orang yang diumpat. [ 4 markah] iii. Ramai remaja mengekses internet yang mana segelintir portal dan blok mengkritik dan menghamburkan kata-kata kesat dan makian terhadap kepimpinan negara. Sebagai rakyat bertanggungjawab bagaimanakah cara untuk mengatasi masalah tersebut. [ 4 markah] (b) (i) Apakah pengertian nifak. [2 markah]

(ii) Salah satu daripada ciri munafik ialah suka bercakap bohong.

Jelaskan dua kesan anak yang suka berbohong kepada kedua ibu bapa mereka.

[4 markah] (c) Ajaran Qadiani merupakan salah satu ajaran sesat.

(i) Nyatakan dua ciri kesesatan ajaran tersebut. [2 markah] (ii) Jelaskan cara anda menghindari daripada ajaran tersebut.

[2 markah] 2 (a) (i) Nyatakan dua syarat sah binatang sembelihan. [2 markah]

(ii) Terangkan dua hikmah sembelihan. [4 markah]

(b) ( i ) Nyatakan dua contoh perbuatan isteri yang nusyuz. [2 markah]

(ii ) Jelaskan dua akibat isteri nusyuz terhadap suami. [4 markah] (c) Jelaskan dua implikasi li’an terhadap suami isteri. [4 markah]

(d) Nyatakan hukum dan alasan bagi situasi berikut :

(i) Pn. Asnah menyembelih seekor ayam sedangkan suaminya berada di sisi [2 markah]

(ii) Johan menyewakan peralatan membuat kuih yang telah rosak kepada rakannya.

(10)

3 (a) (i) Jelaskan dua tindakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam

mengukuhkanpemerintahannya [4 markah]

(ii) Jelaskan dua faktor kejatuhan Kerajaan Bani Umaiyah. [4 markah] (b) (i) Terangkan dua sumbangan Imam Abu Hanifah r.h. terhadap tamadun Islaml.

[4 markah] (c) Pemimpin yang adil dapat mewujudkan kesejahteraan dalam sesebuah negara.

(i) Senaraikan dua ciri pemimpin selain daripada adil. [2 markah] (ii) Jelaskan implikasi rakyat tidak mentaati pemimpin yang baik. [2 markah]

(iii) Kepimpinan Melalui Tauladan. Sejauh manakah anda bersetuju dengan pernyataan di atas. [4 markah] 4 (a) (i) Jelaskan dua faktor kemerosotan Kerajaan Bani Abbasiah. [4 markah]

(ii) Terangkan dua iktibar dari sejarah kemerosotan kerajaan tersebut. [4 markah] (b) Jelaskan metodologi islah Syeikh Muhammad Abduh [4 markah]

(c) (i) Jelaskan situasi bermusafir mengikut hukum berikut: (a) sunat

(b) haram [4 markah]

(ii) Anda bersama dua rakan dari sekolah di ibukota Kuala Lumpur merancang untuk melaksanakan aktiviti lasak dengan mendaki gunung Kinabalu. Bagaimana anda merangka perjalanan anda supaya mendapat keredhaan Allah SWT.

[4 markah]

(11)

KERTAS JAWAPAN UNTUK BAHAGIAN A 1 A B C D 21 ______________________________ 2 A B C D 22 ______________________________ 3 A B C D 23 ______________________________ 4 A B C D 24 ______________________________ 5 A B C D 25 ______________________________ 6 A B C D 26 ______________________________ 7 A B C D 27 ______________________________ 8 A B C D 28 ______________________________ 9 A B C D 29 ______________________________ 10 A B C D 20 ______________________________ 11 A B C D 31 ______________________________ 12 A B C D 32 ______________________________ 13 A B C D 33 ______________________________ 14 A B C D 34 ______________________________ 15 A B C D 35 ______________________________ 16 A B C D 36 ______________________________ 17 A B C D 37 ______________________________ 18 A B C D 38 ______________________________ 19 A B C D 39 ______________________________ 20 A B C D 40 ______________________________

KOD PEMERIKSA : NO SOALAN MARKAH

PENDIDIKAN ISLAM 1223/1 BAHAGIAN A BAHAGIAN B 1 2 3 4 JUMLAH MARKAH

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects :

Pindai kode QR dengan aplikasi 1PDF
untuk diunduh sekarang

Instal aplikasi 1PDF di