Kromatografi Lapis Tipis

13 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

LAPORAN

LAPORAN TETA

TETAP BIOKIMIA 1

P BIOKIMIA 1

KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (KLT)

KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS (KLT)

 Nama

 Nama

: Lusiana Setiawati

: Lusiana Setiawati

 NIM

 NIM

: 061011813008

: 061011813008

K

Kee!!"

"m

m#

#"

"$

$

:

: 1

1 (

( S

Saattu

u))

A

An

n%

%%

%"

"ttaa

::1

1&

& '

'iiaa

 P

Peem

maatta

a S

Saaii

& Nuu! Mawa**a

& Nuu! Mawa**a

3& Met+ Tian+

3& Met+ Tian+

,& Reni Ma-e!a

,& Reni Ma-e!a

.& Reni O$ta/ia ana Na" 

.& Reni O$ta/ia ana Na" 

6& 2i!*an Ti$t" R 

6& 2i!*an Ti$t" R 

'"sen

'"sen Pemimin%

Pemimin%

:

: Mae4a

Mae4a 5$a

5$a a+ani&7

a+ani&7 S&P*&M&P*

S&P*&M&P*

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KIMIA

FA

FAKULT

KULTAS KEGURUAN

AS KEGURUAN DAN I

DAN ILMU PE

LMU PENDIDIKAN

NDIDIKAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2015

(2)

LAPORAN TETAP PRAKTIKUM BIOKIMIA 1

I. PERCOBAAN KE : 8 (DELAPAN

II. TANGGAL PRAKTIKUM : 1! NOVEMBER 2015

III. JUDUL PRAKTIKUM : KROMATOGRAFI LAPIS TIPIS

IV. TUJUAN PRAKTIKUM : U"#$% &'"'#)*$+ ,)-) '&+/)*)" )/)& )&+" '")" ,)-) %-&)#-)+ 3)+/ #++/ )" &'"*+#$" *)-) R )/)& )&+".

V. DASAR TEORI

P"tein a*a!a suatu sen+awa "%ani$ +an% mem#un+ai eat m"!e$u! esa  antaa iuan in%%a utaan satuan(%m"!)& P"tein tesusun *ai at"m9at"m 77O *an  N *itama eea#a unsu !ainn+a se#eti P *an S& At"m9at"m itu mementu$ unit9 unit asam amin"& ;utan asam amin" *a!am #"tein mau#un uun%an antaa asam amin" satu *en%an +an% !ain7 menentu$an si4at i"!"%is suatu #"tein& P"tein a*a!a sume asam amin" +an% men%an*un% unsu 77O *an N +an% ti*a$ *imi!i$i "!e !ema$ *an $a"i*at& M"!e$u! #"tein men%an*un% %u!a te#" e!ean%7 *an a*a  enis #"tein +an% men%an*un% unsu !"%am se#eti esi *an tema%a& (2inan"7

1<<=)&

Kun>i iuan #"tein +an% ee*a stu$tun+a a*a!a %u%us #a*a m"!e$u! unit #eman%unan #"tein +an% e!ati4 se*eana *ian%un *ai an%$aian *asa +an% sama7 *ai 0 asam amin" mem#un+ai antai sam#in% +an% $usus7 +an% ei$atan $"/a!en *a!am uutan +an% $as& Kaena masin%9masin% asam amin" mem#un+ai antai sam#in% +an% $usus +an% memei$an si4at $imia masin%9masin% in*i/i*u7 $e!"m#"$ 0 unit #eman%unan ini *a#at *ian%%a# sea%ai aa* stu$tu #"tein& (Lenin%e7 1<8)&

K"mat"%a4i a*a!a suatu met"*e #emisaan 4isi$7 *imana $"m#"nen9 $"m#"nen +an% *i#isa$an *i*istiusi$an*i antaa *ua 4ase7 sa!a satu 4ase teseut a*a!a suatu !a#isan stasi"ne *en%an #emu$aan +an% !uas7 +an% !ainn+a sea%ai 4!ui*a +an% men%a!i !emut *i se#anan% !an*asan stasi"ne& (un*ew""* *an R&A& 'a+7 00)

A*a eea#a met"*e ana!isis asam amin"7 misa!n+a met"*e %a/imeti7 $a!"imeti7 mi$"i"!"%i7 $"mat"%a4i *an e!e$t"4"esis& Sa!a satu met"*e +an% an+a$  mem#e"!e #en%eman%an ia!a met"*e $"mat"%a4i& Ma>am9ma>am $"mat"%a4i ia!a $"mat"%a4i $etas7 $"met"%a4i !a#is ti#is *an $"mat"%a4i #enu$a i"n (P"e*ia*i7 1<<,)&

(3)

K"mat"%a4i me!iat$an #emisaan tea*a# >am#uan e*asa$an  #ee*aan9#ee*aan tetentu +an% *imi!i$i "!e sen+awan+a& Pee*aan +an% *a#at *iman4aat$an me!i#uti $e!autan *a!am ea%ai #e!aut seta si4at #"!a& K"mat"%a4i  iasan+a te*ii *ai 4ase *iam (4ase stasi"ne) *an 4ase %ea$ (4ase m"i!e)& Fase %ea$ 

memawa $"m#"nen suatu >am#uan me!a!ui 4ase *iam7 *an 4se *iam a$an ei$atan *en%an $"m#"nen teseut *en%an a4initas +an% ee*a9e*a& ?enis $"mat"%a4i +an% e!ainan e%antun% #a*a #ee*aan enis 4ase7 namun semua enis $"mat"%a4i teseut e*asa #a*a asas +an% sama (esni>$7 00,)&

K"mat"%a4i !a#is ti#is (KLT) a*a!a suatu teni$ +an% se*eana *an an+a$  *i%una$an& Met"*e ini men%%una$an !em#en% $a>a atau !emaan #!asti$ +an% *itutu#i #en+ea# untu$ !a#isan ti#is *an $ein% entu$ si!i$a %e!7 a!"mina7 se!u!"sa *an #"!iani*a& ;ntu$ men"t"!$an !autan >u#!i$an #a*a !em#en% $a>a7 #a*a *asan+a *%una$an mi$" #i#et #i#a $a#i!e& Sete!a itu7 a%ian awa *ai !em#en% *i>e!u# *a!am !autan #en%u!si *i *a!am wa*a +an% tetutu# (ame) (Ru*i7 010)

Ke!eian #en%%unaan $"mat"%a4i !a#is ti#is *ian*in%$an *en%an $"mat"%a4i $etas ia!a $aena *a#at *iasi!$ann+a #emisaan +an% !ei sem#una7 $e#e$aan +an% !ei% tin%%i7 *an *a#at *i!a$sana$an *en%a !ei >e#at& an+a$ #emisaan +an% mema$an wa$tu eam9am i!a *i$ea$an *en%an $"mat"%a4i $etas7 teta#i *a#at *i!a$sana$an an+a eea#a menit saa i!a *i$ea$an *en%an TL (A*nan7 1<<=)& Ke!eian *ai $"mat"%a4i !a#is ti#is +an% !ain ia!a #ema$aian #e!aut *an >u#!i$an +an% um!an+a se*i$it7 $emun%$inan #en"t"!an >u#!i$an e%an*a (sa!in% meman*in%$an !an%sun% >u#!i$an #a$tis) *an tese*ian+a eea#a met"*e (Gitte7 1<<1)&

K"mat"%a4i !a#is ti#is (KLT) a*a!a suatu teni$ +an% se*eana *an an+a$  *i%una$an& Met"*e ini men%%una$an !em#en% $a>a atau !emaan #!asti$ +an% *itutu#i #en+ea# untu$ !a#isan ti#is *an $ein% entu$ si!i$a %e!7 a!"mina7 se!u!"sa *an #"!iani*a& ;ntu$ men"t"!$an !autan >u#!i$an #a*a !em#en% $a>a7 #a*a *asan+a *%una$an mi$" #i#et #i#a $a#i!e& Sete!a itu7 a%ian awa *ai !em#en% *i>e!u# *a!am !autan #en%u!si *i *a!am wa*a +an% tetutu# (ame) (Ru*i7 010)

Pa*a a$e$atn+a KLT meu#a$an met"*a $"mat"%a4i >ai +an% me!iat$an *ua 4asa +aitu 4asa *iam *an 4asa %ea$& Fasa %ea$n+a eu#a >am#uan #e!aut  #en%eman% *an 4asa *iamn+a *a#at eu#a seu$ a!us +an% e4un%si sea%ai  #emu$aan #en+ea# ($"mat"%a4i >ai9#a*at) atau e4un%si sea%ai #en+an%%a untu$ !a#isan -at >ai ($"mat"%a4i >ai9>ai)& Fasa *iam #a*a KLT sein% *iseut  #en+ea# wa!au#un e4un%si sea%ai #en+an%%a untu$ -at >ai *i *a!am sistem

(4)

$"mat"%a4i >ai9>ai& am#i se%a!a ma>am seu$ *a#at *i#a$ai sea%ai #en+ea#  #a*a KLT7 >"nt"n+a si!i$a %e! (asam si!i$at)7 a!umina (a!uminium "$si*a)7 $ise!%u 

(tana *iat"mae) *an se!u!"sa& Si!i$a %e! meu#a$an #en+ea# #a!in% an+a$ *i#a$ai *a!am KLT& eea#a sen+awa *a!am >am#uan e%ea$ seau *en%an aa$ +an% *item#u #e!aut@ eea#a !ainn+a teta# !ei *e$at #a*a %ais *asa& ?aa$ tem#u e!ati/e #a*a #e!aut a*a!a $"nstan untu$ sen+awa tetentu se#anan% an*a mena%a se%a!a sesuatun+a teta# sama7 misa!n+a enis $etas *an $"m#"sisi #e!aut +an% te#at& ?aa$ e!ati/e #a*a #e!aut *iseut sea%ai ni!ai R4& ;ntu$ setia# sen+awa e!a$u umus sea%ai ei$ut: R4  aa$ +an% *item#u "!e sen+awa *ia%i *en%an aa$  +an% *item#u "!e #e!aut

a%a R4 meu#a$an #aamete $aa$teisti$ $"mat"%a4i $etas *an $"mat"%a4i !a#is ti#is& a%a ini meu#a$an u$uan $e>e#atan mi%asi suatu sen+awa  #a*a $"mat"%am *an #a*a $"n*isi $"nstan meu#a$an esaan $aa$teisti$ *an e#"*usie!& a%a R4 *i*e4inisi$an sea%ai #ean*in%an antaa aa$ sen+awa *ai titi$ awa! *an aa$ te#i mu$a #e!aut *ai titi$ awa!& R4  ?aa$ titi$ ten%a n"*a *ai titi$ awa!& ?aa$ te#i mu$a #e!aut *ai titi$ awa!& (K"#$a7 00)

VI. ALAT DAN BA4AN ). A3)# Pe!at $"mat"%a4i Se!ema $a>a Pen%%i!in% e$e %e!as Pen%a*u$ ma%neti$  Ge!as u$u  Pi#et tetes Pen+em#"t Pen%%ais . ,. B)*)" Si!i$a %e! Pe!aut etan"! Lautan nini*in Lautan $u#initat

Lautan asam amin" (as#aa%in7 a%inin7 asam amin" B *an %!isin)

(5)

. '. . .

VII. PROSEDUR PERCOBAAN

*. i&

1& u>i #!at $a>a *en%an saun eas !ema$7 $ein%$an *an $emu*ian ei atas #a*a sisi $a>a *en%an $etas $amin%& ati9ati a%an sam#ai tesentu tan%an #a*a  a%ian ten%an+a&

& Pemuatan !a#is ti#is

 & Timan% 1. %am si!i>a %e! *an $">"$ *en%an ,0 mL ai sam#ai "m"%en ( an%an te!a!u !ama *an te!a!u seenta)& Kemu*ian si!i>a %e! *ituan%$an $e atas  #!at $a>a +an% su*a eas !ema$ *an $ein% seta te!a *iei #ematas *an sia# *iti#is$an *en%an atan% #en%%i!in% se>aa #e!aan& Tea! !a#isan aus sama *an ti*a$ "!e #utus7 $emu*ian !a#isan ini *i$ein%$an&

3& Menetes$an !autan asam amin" +an% a$an *iui

$& La#isan si!i>a %e! +an% su*a $ein% $emu*ian *iei tan*a *en%an men%%una$an #ensi! +an% un>in% +an% etuuan untu$ men%etaui tem#at awa! asam amin"7 $ia9$ia 3 >m *ai awa seta aa$ antaa titi$ +an% satu *en%an +an% !ain aus sama&tama$an satu tetes asam amin" +an% a$an *iui #a*a titi$9 titi$ +an% te!a *iuat&#enetesan aus *i!a$u$an *en%an san%at ati9ati a%a   #emu$aan !a#isan ti*a$ usa$&

(6)

,& aa me!a$u$an e!usi

m& La#isan +an% te!a *itetesi *en%an asm amin" +an% a$an *iui $emu*ian *i!eta$$an *a!am #!at $"mat"%a4i +an% te!a *iisi *en%an e!uen& Se>aa #e!aan e!uen a$an nai$ $etas7 enti$an i$a e!uen te!a me>a#ai tan*a +an% te!a *iuat& Kemu*ian $ein%$an !a#isan ini&

.& aa men%etaui wana asam amin" +an% *iui n& Sete!a !a#isan $ein% !a$u$an:

a& 'en%an ati9ati !a#isan *isem#"t *en%an !autan nini*in& Kemu*ian !a#isan *i$ein%$an in%%a men%asi!$an wana un%u

 & La#isan +an% su*a $ein% $emu*ian *isem#"t !a%i *en%an !autan >u#initat& Pen+em#"tan *i!a$u$an *en%an ati9ati a%as !a#isan ti*a$  !untu& Kemu*ian $ein%$an&

"& Sete!a !a#isan $ein% u$u #anan% asam amin" +an% *iasi!$an #a*a sam#e! +an% *iui&

 #&

VIII. DATA 4ASIL PENGAMATAN

C& & Sam#e! asam amin" s& Pa na n% e!u en t& Pa na n% asa m am in" u& R4    #a $te $  /& R4   Te "i

w& B& As#aa%in +& 10 >m

-& ,78 >m

aa& 07,

8 a& 07. a>& a*& A%inin D ae& 10

>m a4& 378 >m a%& 073 8 a& 07 0 ai& a& Asam amin"

B D

a$& 10 >m

a!& 3

>m am&073 an& 9 a"& a#& G!isin D aC& 10

>m a& .73 >m as& 07. 3 at& 07 6 )$. )6. )7. ). )9. ).

I;. ANALISA DATA

). R<

 panjang asamamino  panjangeluen

1& R4 asam amin" as#aa%in

 & 'i$ :

(7)

 *& Panan% e!uen : 10 >m  e& R4   panjang asamamino  panjangeluen  < 4,8cm 10cm  <07,8  4&

& R4 asam amin" a%inin  %& 'i$etaui

 & Panan% asam amin" : 378 >m  i& Panan% e!uen : 10 >m

 & R4<  panjang asamamino  panjangeluen = 3,8cm 10cm  < 0738  $&

3& R4 asam amin" B

 !& 'i$etaui

 m& Panan% asam amin" : 3 >m  n& Panan% e!uen : 10 >m

. R4<  panjang asamamino  panjangeluen = 3cm 10cm  < 0=!  #&

,& R4 asam amin" %!isin

 C& Panan% asam amin" : .73 >m  & Panan% e!uen : 10 >m

/. R4<  panjang asamamino  panjangeluen = 5,3cm 10cm  < 0=5!  t&

(8)

;. PERSAMAAN REAKSI bu.

(9)

bw. . 9. . ,). ,. ,,. ,. ,'. ;I. PEMBA4ASAN

>4& Pa*a #e>"aan +an% *i!a$u$an +aitu #emisaan atau i*enti4i$asi asam amin" *en%an men%%una$an te$ni$ $"mat"%a4i !a#is ti#is *en%an  #euaan wana +an% *iasi!$an *an *a#at men%itun% a%a R4 *ai asm amin" +an% *iui& Sam#e! asam +an% *i%una$an #a*a #e>"aan ini a*a!a as#aa%in7 a%inin7 asam amin" B *an %!isin& Se*an%$an aan9aan +an% *i%una$an #a*a #e>"aan ini a*a!a nini*in7 etan"!7 >u#initat7 *an si!i>a %e!&

>%& Pe>"aan *i!a$u$an *en%an memuat #!at si!i>a Ge! +an% *i!a#is$a #a*a !em#en% $a>a +an% te!a *iesi$an& Lem#en% $a>a +an% *i%una$an aus ena9ena esi eas *ai !ema$ sein%%a ti*a$ mem#en%aui a!ann+a e!usi asam amin"& 'a!am $"mat"%a4i !a#is ti#is ini *i%una$an 4ase %ea$ eu#a e!uen *an 4ase *iamn+a a*a!a si!i>a %e!&

>& Pe>"aan se!anutn+a !em#en% $a>a *i!a#isi *en%an $etas $amin% *an *iei tan*a& Sete!a sia#7 si!i$a %e! sean+a$ 1. %am *i!aut$an *a!am ,0 mL ai *i*a!am e$e %e!as *en%an men%%una$an #en%a*u$an me%neti$ sam#ai "m"%en an%an te!a!u !ama *an an%an te!a!u seenta #en%a*u$an u%a *i!a$u$an *en%an $e>e#atan $"nstan& Sete!a se!esai7 !autan si!i>a %e! *ituan%$an se>aa ati9 ati #a*a #!at $a>a7 *iata$an seti#is mun%$in *an sea#i mun%$in in%%a ti*a$   e%e!"man%& a! ini *i!a$u$an a%a !em#en% $a>a +an% te!a *i!a#isi si!i$a %e! !ei

ti#is sein%%a e!uen a$an !ei >e#at nai$ in%%a $e $e atas +an% te!a *itentu$an& La!u *i$ein%$an *a!am "/en a%a #"ses #en%ein%an *a#at ea!an !ei >e#at&

(10)

>i& Taa#an se!anutn+a sete!a !em#en% $ein%7 sam#e! asam amin" +an% *iui *itetes$an #a*a !em#en% $a>a *en%an si!i$a %e! +an% te!a $ein% ta*i *en%an  aa$  >m +an% te!a *iuat *en%an men%%una$an #ensi! +an% un>in%& Asam amin" *itetes$an se$ita 1 tetes #a*a tan*a& Sete!a *i!a$u$an #enetesan asam amin" +an% a$an *iui7 !eta$$an !em#en% $a>a #a*a #e!at $"mat"%a4i +an% te!a *iisi *en%an e!uen (etan"!) sea%ai 4ase %ea$& 5!uen a$an e%ea$ nai$ $eatas se>aa #e!aan& Keti$a #e%ea$an e!uen su*a sam#ai #a*a atas +an% te!a *itentu$an ta*i7 enti$an *an $ein%$an !a%i *a!am "/en& Sete!a !em#en% $a>a $ein% !a!u *isem#"t *en%an !autan nini*in +an% e4un%si untu$ me!a>a$ a!ann+a asam amin" *en%an menimu!$an wana mea #a*a umumn+a& Pa*a sam#e! +an% *i%una$an7 men%asi!$an wana +an% ee*a9e*a untu$ masin%9masin% asam amin"& e*asa$an asi! #en%amatan7 as#aa%in ewana "an%e7 a%inin ewana un%u7 asam amin" E ewana un%u *an %!isin ewana $unin%& 'ai #euaan wana +an% tea*i7 *iasi!$an i#"tesis awa asam amin" E a*a!a a%inin $aena  #euaan wana +an% *itimu!$an sama& 2ana +an% *iasi!$an sete!a  #en+em#"tan nini*in ti*a$!a sesuai atau ti*a$ stai! sein%%a #e!u a*an+a  #en+em#"tan !autan !a%i *en%an !autan $u#initat& Sein%%a teentu$!a n"*a +an% ewana un%u& a! ini tea*i $aena teentu$n+a u9nini*in *an *i$ein%$an $ema!i&

>& Taa# tea$i seta!a !em#en% $a>a $ein%7 *i!a$u$an  #en%u$uan #anan% asam amin" +an% teentu$7 *an *i*a#at!a asi! a%a R4 #a*a sam#e! as#aa%in 07,87 a%inin 07387 asam amin" E 073 *an %!isin 07.3& 'ai ni!ai R4  +an% *iasi!$an *a#at *isim#u!$an awa asam amin" E +an% *i%una$an a*a!a a%inin $aena ni!ai R4 +an% *iasi!$an men*e$ati& asi! ni!ai R4 #a$te$ +an% *iasi!$an ti*a$ sesuai *en%an ni!ai R4 asam amin" se>aa te"i& Fa$t"9 4at"  $esa!aan isa tea*i $aena #emuatan !a#isan si!i$a %e! +an% te!a!u tea!7 *an $uan%n+a wa$tu #emanasan +an% *i%una$an untu$ men%ein%$an si!i$a %e! teseut& >$&

;II. KESIMPULAN

1& K"mat"%a4i !a#is ti#is *i!a$u$an *en%an tuuan untu$ men%etaui >aa  #emisaan asam amin" *en%an >aa $"mat"%a4i !a#is ti#is *an men%itun%

a%a R4 asam amin"&

& Lapis tipis pada plat kaca yang dibuat haruslah terbebas dari lemak agar jalannya kromatograf tidak terganggu.

3& Pa*a $"mat"%a4i !a#is ti#is 4ase %ea$ +an% *i%una$an a*a!a e!uen se*an%$an 4ase *iam +an% *i%una$an a*a!a si!i>a %e!&

(11)

,& Pe%ea$an 4ase %ea$ #a*a $"mat"%a4i !a#is ti#is te%antun% #a*a tea! ti#isn+a e!uen&

.& a%a R4 +an% *iasi!#an #a*a #e>"aan a*a!a untu$ as#aa%in 07,87 a%inin 07387 asam amin" B 073 *an %!isin 07.3&

6& Asam amin" B +an% *i%una$an #a*a #e>"aan a*a!a a%inin $aena a%a R4 +an% *iasi!$an e*e$atan +aitu 0738 *an 073&

(12)

;III. DAFTAR PUSTAKA

>m& A*nan M& 1<<=7 Te$ni$ K"mat"%a4i ;ntu$ Ana!isis aan Ma$anan7 "%+a$ata : An*i

>n& esni>$7 S&7 00,7 Intisai Kimia O%ani$7 ?a$ata : i#"$ates >"& Gitte7 A&7 1<<17 i"$imia 1& ?a$ata: Game*ia

>#& K"#$a7 S&M& 00& K"nse# 'asa Kimia Ana!iti$& ?a$ata : ;I9Pess& >C& Lenin%e7 A& L& (1<8)& 'asa9'asa i"$imia& (M& Tenawi*aa7 Pene&)

?a$ata: 5!an%%a&

>& P"e*ia*i A&7 1<<,7 'asa9'asa i"$imia& ?a$ata : ;I Pess& >s& Ru*i7L& 010& Penuntun 'asa9'asa Pemisaan Ana!iti$& Ken*ai

:;ni/esitas a!u"!e"&

>t& ;n*ew""*7 A&L *an 'a+7 R&A& 00& Ana!isis Kimia Kuantitati4& e*isi $e96& ?a$ata : 5!an%%a &

>u& 2inan"7 F& (1<<=)& Kimia Pan%an *an Gi-i& ?a$ata: Game*ia Pusta$a ;tama&

,6.

>w& >B&

(13)

;IV. LAMPIRAN GAMBAR 

,9. ,.

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :