Perangkat Pembelajaran Basa Sunda Basa Sunda SD MI Kelas 3

238  5314  Download (29)

Teks penuh

(1)

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

SILABUS PEMBELAJARAN

SILABUS PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

: Basa Sunda Satuan Pendidikan : SD/MI. Kelas/Semester : III /1-2

(2)

SILABUS PANGRUMAT BASA SUNDA KELAS III SILABUS 1

Pengalaman Belajar Indikator Pencapaian Kompetensi

Mampu membaca,

memahami serta

menanggapi berbagai

bentuk dan jenis

wacana tulis (teks)

dengan membaca

nyaring, membaca

puisi.

3.3.1 Membaca dalam hati (intensif)

Bahasan kesehatan dan makanan

 Murid menyimak dengan sikap baik.

 Murid menyebutkan bermacam-macam penyakit yang disebabkan oleh salah makan.

 Murid menyebutkan jenis-jenis makanan sehat dan bergizi.

 Murid menyimpulkan isi bahasan “Lembur Kuring”.

 Murid menanggapi isi bahasan “Lembur Kuring”.

 Dapat menyimak dengan sikap baik.

 Dapat menyebutkan bermacam-macam penyakit yang disebabkan oleh salah makan.

 Dapat menyebutkan jenis-jenis makanan sehat dan bergizi.

 Dapat menyimpulkan isi bahasan “Lembur Kuring”.

 Dapat menanggapi isi bahasan “Lembur Kuring”.

-Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

(3)

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pengalaman Belajar Indikator Pencapaian Kompetensi

mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf

dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca

3.4.3

Menulis kalimat tanya (kalimah parentah)

Kalimat

perintah * Murid menulis kalimat dengan kata tanya sebab.

* Murid menulis bermacam-macam

* Murid menulis kalimat dengan kata tanya sebab.

* Murid menulis bermacam-macam

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

Mandiri

Mampu mengungkapkan

pikiran, perasaan

dan keinginan

secara lisan dalam menyapa,

menceritakan gambar

berseri,

berseri  Murid menyusun gambar seri secara berurutan.

 Murid menerangkan gambar satu per satu.

 Murid menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

 Dapat menyusun gambar seri secara berurutan.

 Dapat menerangkan gambar satu per satu.

 Dapat menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

- Responsi

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umus Basa Sunda

(4)

Pengalaman Belajar Indikator Pencapaian Kompetensi beragai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan, cerita binatang (dongeng sato) dan

Kakawihan Murid menyimak dengan sikap baik.

 Murid menguasai syair (rumpaka)

kakawihan ”Oray-orayan”.

 Murid menyanyikan

kakawihan “Oray-orayan”, sendiri atau bersama-sama.

 Murid menanggapi

kakawihan ”Oray-orayan (wacana, isi, lagu).

 Dapat menyimak dengan sikap baik.

 Dapat menguasai syair (rumpaka) kakawihan

”Oray-orayan”.

 Dapat menyanyikan

kakawihan “Orya-orayan”, sendiri atau bersama-sama.

 Dapat menanggapi

kakawihan ”Oray-orayan (wacana, isi, lagu).

- Responsi

-Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

(5)

SILABUS 2 Standar Kompetensi Kompetensi

Dasar MateriPokok Pengalaman Belajar Indikator PencapaianKompetensi PenilaianJenis AlokasiWaktu SumberBelajar KarakterBangsa 3.1 Menyimak

(Ngaregepkeun)

Mampu menyimak,

memahami, serta

menanggapi, beragai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan, cerita bahasan tentang kesehatan dan makanan

Bahasan kesehatan dan makanan

 Murid menyimak dengan sikap baik.

 Murid menyebutkan bermacam-macam penyakit yang disebabkan oleh salah makan.

 Murid menyebutkan jenis-jenis makanan sehat dan bergizi.

 Murid menyimpulkan isi bahasan.

 Murid menanggapi isi bahasan.

 Dapat menyimak dengan sikap baik.

 Dapat menyebutkan bermacam-macam penyakit yang disebabkan oleh salah makan.

 Dapat menyebutkan jenis-jenis makanan sehat dan bergizi.

 Dapat menyimpulkan isi bahasan.

 Dapat menanggapi isi bahasan.

pelajaran Pangrumat Basa Sunda pikeun kapkan pikiran, perasaan, dan keinginan

secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf

dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca

3.4.5

Menulis paragraf pendek dengan menggunakan wacana pendek dengan huruf kapital dan tanda baca.

 Murid menulis paragraf dengan menggunakan tanda baca.

 Murid memperbaiki salah tulis.

 Dapat menulis/menyalin wacana pendek dengan huruf kapital dan tanda baca.

 Dapat menulis paragraf dengan menggunakan tanda baca.

 Dapat memperbaiki salah tulis.

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

Mandiri

Mampu membaca,

(6)

memahami serta

menanggapi berbagai bentuk

dan jenis wacana tulis (teks)

dengan membaca nyaring,

membaca puisi.

Membaca nyaring (maca bedas) puisi

dengan lafal, volume suara, dan intonasi yang baik.

 Murid menceritakan isi puisi dengan paraphrase.

 Murid menanggapi isi puisidengan baik.

dengan lafal, volume suara, dan intonasi yang baik.

 Dapat menceritakan isi puisi dengan paraphrase.

 Dapat menanggapi isi puisidengan baik.

pelajaran Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

- Puisi

Mampu mengungkapkan

pikiran, perasaan

dan keinginan

secara lisan dalam menyapa,

menceritakan gambar

berseri, bercakap-cakap

(guneman) dan

seri  Murid menyusun gambar seri secara berurutan.

 Murid menerangkan gambar satu per satu

 Murid menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

 Dapat menyusun gambar seri secara berurutan.

 Dapat menerangkan gambar satu per satu.

 Dapat menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

- Responsi

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

(7)

SILABUS 3 Standar Kompetensi Kompetensi

Dasar MateriPokok Pengalaman Belajar Indikator PencapaianKompetensi PenilaianJenis AlokasiWaktu SumberBelajar KarakterBangsa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3.1 Menyimak (Ngaregepkeun)

Mampu menyimak,

memahami, serta

menanggapi, beragai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan, cerita binatang (dongeng sato) dan

sato  Murid menyimak dengan sikap baik.

 Murid menyebutkan isi dongeng.

 Murid menanggapi isi dongeng.

 Dapat menyimak dengan sikap baik.

 Dapat menyebutkan isi dongeng.

 Dapat menanggapi isi dongeng.

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

Mandiri kapkan pikiran, perasaan, dan keinginan

secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf

dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca

3.4.5

Menulis paragraf pendek dengan menggunakan wacana pendek dengan huruf kapital dan tanda baca.

 Murid menulis paragraf dengan menggunakan tanda baca.

 Murid memperbaiki salah tulis.

 Dapat menulis/menyalin wacana pendek dengan huruf kapital dan tanda baca.

 Dapat menulis paragraf dengan menggunakan tanda baca.

 Dapat memperbaiki salah tulis.

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

(8)

Pengalaman Belajar Indikator Pencapaian Kompetensi pikiran, perasaan dan keinginan secara lisan dalam menyapa,

menceritakan gambar berseri, bercakap-cakap (guneman) dan meyakinkan teman.

3.2.2

Menceritakan gambar berseri

Gambar seri Murid menyusun gambar seri secara berurutan.

 Murid menerangkan gambar satu per satu

 Murid menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

 Dapat menyusun gambar seri secara berurutan.

 Dapat menerangkan gambar satu per satu.

 Dapat menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

- Responsi

-Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

- Gambar

Mampu membaca, memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring, membaca puisi.

3.3.3

Membaca nyaring (maca bedas) puisi

Puisi  Murid membaca puisi dengan lafal, volume suara, dan intonasi yang baik.

 Murid menceritakan isi puisi dengan paraphrase.

 Murid menanggapi isi puisidengan baik.

 Dapat membaca puisi dengan lafal, volume suara, dan intonasi yang baik.

 Dapat menceritakan isi puisi dengan paraphrase.

 Dapat menanggapi isi puisidengan baik.

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

(9)

SILABUS 4 Standar Kompetensi Kompetensi

Dasar MateriPokok Pengalaman Belajar Indikator PencapaianKompetensi PenilaianJenis AlokasiWaktu SumberBelajar KarakterBangsa 3.3 Membaca

(Maca)

Mampu membaca, memahami

serta

menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring, membaca puisi

3.3.4 Membaca nyaring cerita dongeng

Dongeng  Murid membacakan cerita dengan lafal, volume suara, dan intonasi yang tepat.

 Murid menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita.

 Murid menjelaskan sifat-sifat tokoh cerita.

 Dapat membacakan cerita dengan lafal, volume suara, dan intonasi yang tepat.

 Dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita.

 Dapat menjelaskan sifat-sifat tokoh cerita.

- Responsi

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

- Dongeng

Mampu mengungkapkan

pikiran, perasaan

dan keinginan

secara lisan dalam menyapa,

menceritakan gambar berseri,

bercakap-cakap (guneman) dan

meyakinkan teman.

3.2.2 Membaca nyaring

Wacana

Sederhana  Murid menyusun gambar seri secara berurutan.

 Murid menerangkan gambar satu per satu.

 Murid menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

 Dapat menyusun gambar seri secara berurutan.

 Dapat menerangkan gambar satu per satu.

 Dapat menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

- Responsi

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

(10)

3.1 Menyimak (Ngaregepkeun)

Mampu menyimak, memahami, serta

menanggapi, beragai jenis wacana lisan

tentang bahasan kesehatan dan

kebersihan, cerita binatang (dongengsato) dan

Kakawihan  Murid menyimak dengan sikap baik.

 Murid menguasai syair (rumpaka)

kakawihan .

 Murid menyanyikan

kakawihan, sendiri atau bersama-sama.

 Murid menanggapi

kakawihan (wacana, isi, lagu).

 Dapat menyimak dengan sikap baik.

 Dapat menguasai syair (rumpaka) kakawihan .

 Dapat menyanyikan

kakawihan, sendiri atau bersama-sama.

 Dapat menanggapi

kakawihan (wacana, isi, lagu).

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

- Kakawihan

Mampu mengungkapkan

pikiran, perasaan

dan keinginan

secara lisan dalam menyapa,

menceritakan gambar berseri,

bercakap-cakap (guneman) dan

meyakinkan teman.

3.2.2 Membaca nyaring

Wacana

Sederhana  Murid menyusun gambar seri secara berurutan.

 Murid menerangkan gambar satu per satu.

 Murid menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

 Dapat menyusun gambar seri secara berurutan.

 Dapat menerangkan gambar satu per satu.

 Dapat menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

- Responsi

-Pangrumat Basa Sunda Basa Sunda

(11)

SILABUS 5 Standar Kompetensi Kompetensi

Dasar MateriPokok PengalamanBelajar PencapaianIndikator Kompetensi

Jenis

Penilaian AlokasiWaktu SumberBelajar KarakterBangsa 3.1 Menyimak

(Ngaregepkeun)

Mampu menyimak,

memahami, serta menanggapi, beragai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan, cerita binatang (dongengsato) dan kakawihan

3.1.3

sato  Murid menyimak dengan sikap baik.

 Murid

menyebutkan isi dongeng.

 Murid menanggapi isi dongeng.

 Dapat menyimak dengan sikap baik.

 Dapat menyebutkan isi dongeng.

 Dapat menanggapi isi dongeng.

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

- Dongeng

Mampu mengungkapkan pikiran,

perasaan

dan keinginan

secara lisan dalam menyapa,

menceritakan gambar berseri,

bercakap-cakap (guneman) dan

meyakinkan teman.

seri  Murid menyusun gambar seri secara berurutan.

 Murid menerangkan gambar satu per satu

 Murid

menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

 Dapat menyusun gambar seri secara berurutan.

 Dapat menerangkan gambar satu per satu.

 Dapat menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

- Responsi

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

- Gambar berseri

(12)

SILABUS 6 Standar

Kompetensi KompetensiDasar PokokMateri Pengalaman Belajar Indikator PencapaianKompetensi PenilaianJenis AlokasiWaktu SumberBelajar KarakterBangsa 3.2 Berbicara

(Nyarita) Mampu

mengungkapkan

pikiran, perasaan dan

keinginan secara

lisan dalam menyapa,

menceritakan gambar

berseri,

bercakap-cakap (guneman) dan

meyakinkan teman.

3.2.4

Bercakap-cakap tentang jenis makanan

Perca

kapan  Murid menyebutkan jenis atau makanan jajanan.

 Murid menerangkan berbagai rasa makanan.

 Murid menyebutkan bahan makanan.

 Murid menerangkan cara membuat makanan.

 Dapat menyebutkan jenis atau makanan jajanan.

 Dapat menerangkan berbagai rasa makanan.

 Dapat menyebutkan bahan makanan.

 Dapat menerangkan cara membuat makanan.

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

Mandiri

seri  Murid menyusun gambar seri secara berurutan.

 Murid menerangkan gambar satu per satu

 Murid menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

 Dapat menyusun gambar seri secara berurutan.

 Dapat menerangkan gambar satu per satu.

 Dapat menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

- Responsi

-Pangrumat Basa Sunda Basa Sunda

(13)

3.4 Menulis (Nulis)

3.4 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf dengan pendek dengan menggunakan

 Murid menulis/menyalin wacana pendek dengan huruf kapital dan tanda baca.

 Murid menulis paragraf dengan menggunakan tanda baca.

 Murid memperbaiki salah tulis.

 Dapat menulis/menyalin wacana pendek dengan huruf kapital dan tanda baca.

 Dapat menulis paragraf dengan menggunakan tanda baca.

 Dapat memperbaiki salah tulis.

Pangrumat Basa Sunda Basa Sunda

Mandiri

Menulis kalimat berita

Kalimat berita (kalimah wawaran)

 Murid membuat catatan penting dari menyimak berita/ceramah.

 Murid membuat laporan berita atau ceramah.

 Dapat membuat catatan penting dari menyimak berita/ceramah.

 Dapat membuat laporan berita atau ceramah.

- Responsi

Pangrumat Basa Sunda Basa Sunda

-Mandiri beragai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan, cerita binatang (dongeng sato) dan

an  Murid menyimak dengan sikap baik.

 Murid menguasai syair (rumpaka) kakawihan.

 Murid menyanyikan

kakawihan, sendiri atau bersama-sama.

 Murid menanggapi

kakawihan (wacana, isi, lagu).

 Dapat menyimak dengan sikap baik.

 Dapat menguasai syair (rumpaka) kakawihan.

 Dapat menyanyikan

kakawihan, sendiri atau bersama-sama.

 Dapat menanggapi

kakawihan (wacana, isi, lagu).

Pangrumat Basa Sunda Basa Sunda

(14)

SILABUS 7

Standar

Kompetensi KompetensiDasar MateriPokok Pengalaman Belajar Indikator PencapaianKompetensi PenilaianJenis AlokasiWaktu SumberBelajar KarakterBangsa 3.2 Berbicara

menceritakan gambar berseri, bercakap-cakap (guneman) dan

Percakapan  Muridt menyebutkan binatang-binatang besar, binatang kecil.

 Murid menyebutkan binatang-binatang jinak, binatang buas.

 Murid menyebutkan binatang-binatang darat, binatang air, dan binatang bisa terbang.

 Murid menyebutkan warna, kaki, bulu, makanannya.

 Dapat menyebutkan binatang-binatang besar, binatang kecil.

 Dapat menyebutkan binatang-binatang jinak, binatang buas.

 Dapat menyebutkan binatang-binatang darat, binatang air, dan binatang bisa terbang.

 Dapat menyebutkan warna, kaki, bulu, makanannya.

- Responsi

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

- Percakapan

Mampu membaca, memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring, membaca puisi.

3.3.4 Membaca nyaring cerita dongeng

Dongeng  Murid membacakan cerita dengan lafal, volume suara, dan intonasi yang tepat.

 Murid menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita.

 Murid menjelaskan sifat-sifat tokoh cerita.

 Dapat membacakan cerita dengan lafal, volume suara, dan intonasi yang tepat.

 Dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita.

 Dapat menjelaskan sifat-sifat tokoh cerita.

- Responsi

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

(15)

3.1 Menyimak (Ngaregepkeun)

Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi, beragai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan

kebersihan, cerita binatang (dongeng sato) dan kakawihan

Kakawihan  Murid menyimak dengan sikap baik.

 Murid menguasai syair (rumpaka) kakawihan.

 Murid menyanyikan

kakawihan, sendiri atau bersama-sama.

 Murid menanggapi

kakawihan (wacana, isi, lagu).

 Dapat menyimak dengan sikap baik.

 Dapat menguasai syair (rumpaka) kakawihan.

 Dapat menyanyikan

kakawihan, sendiri atau bersama-sama.

 Dapat menanggapi

kakawihan (wacana, isi, lagu).

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

Mandiri

menceritakan gambar berseri, bercakap-cakap (guneman) dan meyakinkan teman.

3.2.2

Menceritakan gambar berseri

Gambar

seri  Murid menyusun gambar seri secara berurutan.

 Murid menerangkan gambar satu per satu

 Murid menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

 Dapat menyusun gambar seri secara berurutan.

 Dapat menerangkan gambar satu per satu.

 Dapat menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

- Responsi

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

(16)

SILABUS 8 Standar Kompetensi Kompetensi

Dasar MateriPokok Pengalaman Belajar Indikator PencapaianKompetensi PenilaianJenis AlokasiWaktu SumberBelajar KarakterBangsa 3.1 Menyimak

(Ngaregepkeun)

Mampu menyimak, memahami, serta

menanggapi, beragai jenis wacana lisan

tentang bahasan kesehatan dan

kebersihan, cerita

kebersihan  Murid menyimak dengan sikap baik.

 Murid menjelaskan alasan lingkungan harus bersih.

 Murid menjelaskan alasan pakaian harus bersih.

 Murid menceritakan kembali isi bahasan .

 Murid menanggapi isi bahasan.

 Dapat menyimak dengan sikap baik.

 Dapat menjelaskan alasan lingkungan harus bersih.

 Dapat menjelaskan alasan pakaian harus bersih.

 Dapat menceritakan kembali isi bahasan .

 Dapat menanggapi isi bahasan.

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

Mandiri

Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara lisan

dalam menyapa,

menceritakan gambar berseri, bercakap-cakap (guneman) dan

seri  Murid menyusun gambar seri secara berurutan.

 Murid menerangkan gambar satu per satu

 Murid menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

 Dapat menyusun gambar seri secara berurutan.

 Dapat menerangkan gambar satu per satu.

 Dapat menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

- Responsi

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

Mandiri

mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan

3.4.4 Menulis kalimat perintah

Kalimat

parentah  Dapat menulis bermacam-macam kalimat dengan kecap parentah.

 Dapat menulis bermacam-macam kalimat dengan kecap parentah.

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

(17)

secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf

dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca

(kalimah

parentah)  Dapat menulis bermacam-macam kalimat dengan kecap ajakan.

 Dapat menulis berbagai kalimat perintah larangan.

 Dapat menulis bermacam-macam kalimat dengan kecap ajakan.

 Dapat menulis berbagai kalimat perintah larangan.

- Ulangan

Harian -Kamus

Umum Basa Sunda

- contoh kalimat perintah

(18)

SILABUS 9 Standar Kompetensi Kompetensi

Dasar MateriPokok Pengalaman Belajar PencapaianIndikator Kompetensi

Jenis

Penilaian AlokasiWaktu SumberBelajar KarakterBangsa 3.1 Menyimak

(Ngaregepkeun)

Mampu menyimak,

memahami, serta menanggapi, beragai jenis wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan

kebersihan, cerita binatang (dongengsato) dan kakawihan

3.1.3

sato  Murid menyimak dengan sikap baik.

 Murid menyebutkan isi dongeng.

 Murid menanggapi isi dongeng.

 Dapat menyimak dengan sikap baik.

 Dapat menyebutkan isi dongeng.

 Dapat menanggapi isi dongeng.

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

- Dongeng

Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara

lisan dalam menyapa,

menceritakan gambar berseri, bercakap-cakap (guneman) dan

seri  Murid menyusun gambar seri secara berurutan.

 Murid menerangkan gambar satu per satu

 Murid menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

 Dapat menyusun gambar seri secara berurutan.

 Dapat menerangkan gambar satu per satu.

 Dapat menerangkan isi gambar seri seutuhnya.

pelajaran Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

Kamus Umum Basa Sunda

3.4 Mampu mengungkapkan 3.4.4Menulis Kalimatparentah  Dapat menulis bermacam-macam 

Dapat menulis bermacam-macam

- Responsi

-Pertanyaan 2 Jampelajaran -Pangrumat Basa Sunda

(19)

pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf

dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca

kalimat perintah (kalimah parentah)

kalimat dengan

kecap parentah.

 Dapat menulis bermacam-macam kalimat dengan

kecap ajakan.

 Dapat menulis berbagai kalimat perintah larangan.

kalimat dengan

kecap parentah.

 Dapat menulis bermacam-macam kalimat dengan

kecap ajakan.

 Dapat menulis berbagai kalimat perintah larangan.

lisan/ Basa Sunda

Kalimat

Mampu membaca, memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring, membaca puisi.

3.3.4 Membaca nyaring cerita dongeng

Dongeng  Murid membacakan cerita dengan lafal, volume suara, dan intonasi yang tepat.

 Murid menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita.

 Murid menjelaskan sifat-sifat tokoh cerita.

 Dapat membacakan cerita dengan lafal, volume suara, dan intonasi yang tepat.

 Dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita.

 Dapat menjelaskan sifat-sifat tokoh cerita.

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

(20)

SILABUS 10 Standar Kompetensi Kompetensi

Dasar MateriPokok Pengalaman Belajar Indikator PencapaianKompetensi PenilaianJenis AlokasiWaktu SumberBelajar Karakter Bangsa 3.3 Membaca

(Maca)

Mampu membaca, memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring, membaca puisi.

3.3.1

Membaca dalam hati

 Murid menyimak dengan sikap baik.

 Murid menyebutkan bermacam-macam penyakit yang disebabkan oleh salah makan.

 Murid menyebutkan jenis-jenis makanan sehat dan bergizi.

 Murid menyimpulkan isi bahasan.

 Murid menanggapi isi bahasan.

 Dapat menyimak dengan sikap baik.

 Dapat menyebutkan bermacam-macam penyakit yang disebabkan oleh salah makan.

 Dapat menyebutkan jenis-jenis makanan sehat dan bergizi.

 Dapat menyimpulkan isi bahasan.

 Dapat menanggapi isi bahasan.

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umum Basa Sunda

- Wacana

Mampu membaca, memahami serta

menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) dengan membaca nyaring, membaca puisi.

3.3.3 Membaca nyaring (maca bedas) puisi

Puisi  Murid membaca puisi dengan lafal, volume suara, dan intonasi yang baik.

 Murid menceritakan isi puisi dengan paraphrase.

 Murid menanggapi isi puisidengan baik.

 Dapat membaca puisi dengan lafal, volume suara, dan intonasi yang baik.

 Dapat menceritakan isi puisi dengan paraphrase.

 Dapat menanggapi isi puisidengan baik.

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umus Basa Sunda

Mandiri

Mampu menyimak,

memahami, serta

menanggapi, beragai jenis 3.1.3 Menyimak penuturan/ pembacaan

Dongeng

sato  Murid menyimak dengan sikap baik.

 Murid menyebutkan isi

 Dapat menyimak dengan sikap baik.

 Dapat menyebutkan isi

- Responsi -Pertanyaan lisan/ tulisan

2 Jam

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

(21)

wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan, cerita binatang (dongeng sato) dan kakawihan

dongeng sato

(cerita binatang)  Murid menanggapi isi dongeng. 

Dapat menanggapi isi dongeng.

- Ulangan Harian

-Kamus Umus Basa Sunda

- Dongeng

mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf

dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca

3.4.4

parentah  Dapat menulis bermacam-macam kalimat dengan kecap parentah.

 Dapat menulis bermacam-macam kalimat dengan kecap ajakan.

 Dapat menulis berbagai kalimat perintah

larangan.

 Dapat menulis bermacam-macam kalimat dengan kecap parentah.

 Dapat menulis bermacam-macam kalimat dengan kecap ajakan.

 Dapat menulis berbagai kalimat perintah

larangan.

-Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umus Basa Sunda

(22)

SILABUS 11 Standar

Kompetensi KompetensiDasar MateriPokok Pengalaman Belajar Indikator PencapaianKompetensi PenilaianJenis AlokasiWaktu SumberBelajar KarakterBangsa 3.1 Menyimak wacana lisan tentang bahasan kesehatan dan kebersihan, cerita binatang (dongeng sato) dan

Kakawihan  Murid menyimak dengan sikap baik.

 Murid menguasai syair (rumpaka)

kakawihan.

 Murid menyanyikan

kakawihan, sendiri atau bersama-sama.

 Murid menanggapi

kakawihan (wacana, isi, lagu).

 Dapat menyimak dengan sikap baik.

 Dapat menguasai syair (rumpaka) kakawihan.

 Dapat menyanyikan

kakawihan, sendiri atau bersama-sama.

 Dapat menanggapi

kakawihan (wacana, isi, lagu).

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umus Basa Sunda

- Kakawihan memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) dengan membaca

nyaring, membaca puisi.

3.3.4

Membaca nyaring cerita dongeng

Dongeng Murid membacakan cerita dengan lafal, volume suara, dan intonasi yang tepat.

 Murid menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita.

 Murid menjelaskan sifat-sifat tokoh cerita.

 Dapat membacakan cerita dengan lafal, volume suara, dan intonasi yang tepat.

 Dapat menyebutkan tokoh-tokoh dalam cerita.

 Dapat menjelaskan sifat-sifat tokoh cerita.

- Responsi

-Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umus Basa Sunda

- Dongeng

Menulis kalimat berita

Kalimat berita (kalimah

 Murid membuat catatan penting dari menyimak

 Dapat membuat catatan penting dari menyimak berita/ceramah.

- Responsi -Pertanyaan lisan/

2 Jam

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid

(23)

pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf dengan

memperhatikan ejaan dan tanda baca

wawaran) berita/ceramah.

 Murid membuat laporan berita atau ceramah.

 Dapat membuat laporan berita atau ceramah.

tulisan - Ulangan Harian

SD Kelas 3

-Kamus Umus Basa Sunda

-Kalimat

larangan  Murid membuat catatan penting dari menyimak

berita/ceramah.

 Murid membuat laporan berita atau ceramah.

 Dapat membuat catatan penting dari menyimak berita/ceramah.

 Dapat membuat laporan berita atau ceramah.

- Responsi

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umus Basa Sunda

(24)

3.4.6

Menulis kalimat larangan

Kalimat

larangan  Murid membuat catatan penting dari menyimak

berita/ceramah.

 Murid membuat laporan berita atau ceramah.

 Dapat membuat catatan penting dari menyimak berita/ceramah.

 Dapat membuat laporan berita atau ceramah.

- Responsi

pelajaran -Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 3

-Kamus Umus Basa Sunda

(25)

PANDUAN PENGEMBANGAN

PANDUAN PENGEMBANGAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Kelas III Semester 1-2

(26)

PANDUAN PENGEMBANGAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

I. Pendahuluan

Dalam rangka mengimplementasikan pogram pembelajaran yang sudah dituangkan di dalam silabus, guru harus menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP merupakan pegangan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran baik di kelas, laboratorium, dan/atau lapangan untuk setiap Kompetensi dasar. Oleh karena itu, apa yang tertuang di dalam RPP memuat hal-hal yang langsung berkait dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian penguasaan suatu Kompetensi Dasar.

Dalam menyusun RPP guru harus mencantumkan Standar Kompetensi yang memayungi Kompetensi Dasar yang akan disusun dalam RPP-nya. Di dalam RPP secara rinci harus dimuat Tujuan Pembelajaran,Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran, Sumber Belajar, dan Penilaian

II. Langkah-langkah Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Mencantumkan identitas

 Nama sekolah

 Mata Pelajaran

 Kelas/Semester

 Alokasi Waktu

Catatan:

 RPP disusun untuk satu Kompetensi Dasar.

 Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator dikutip dari silabus yang disusun oleh satuan pendidikan

(27)

A.Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi diambil dari Standar Isi (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar). Sebelum menuliskan Standar Kompetensi, penyusun terlebih dahulu mengkaji Standar Isi mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut :

a. urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau SK dan KD

b. keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran

c. keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran.

B. Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran tertentu. Kompetensi Dasar dipilih dari yang tercantum dalam Standar Isi. Sebelum menentukan atau memilih Kompetensi Dasar, penyusun terlebih dahulu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan Kompetensi Dasar

b. Keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran

c. Keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran

C.Tujuan Pembelajaran

(28)

D. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada dalam silabus.

E. Metode Pembelajaran/Model Pembelajaran

Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan dan/atau strategi yang dipilih.

F. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

Untuk mencapai suatu kompetensi dasar dalam kegiatan pembelajaran harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan dalam setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan :

a. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

b. Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

c. Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.

G. Sumber Belajar

(29)

Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referens, dalam RPP harus dicantumkan judul buku teks tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu.

H. Penilaian

Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam bentuk matrik horisontal atau vertikal. Apabila penilaian menggunakan teknik tes tertulis uraian, tes unjuk kerja, dan tugas rumah yang berupa proyek harus disertai rubrik penilaian.

III. Format Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : ... Mata Pelajaran : ... Kelas/Semester : ... Alokasi Waktu : ... I. Standar Kompetensi

II. Kompetensi Dasar III. Indikator

IV. Tujuan Pembelajaran: V. Materi Pembelajaran

VI. Model/Metode Pembelajaran VII. Kegiatan Pembelajaran

A. Kegiatan Awal : 1.

(30)

B. Kegiatan Inti : 1. Eksplorasi 2. Elaborasi 3. Konfirmasi C. Kegiatan Akhir :

1.

2.

VIII. Sumber Belajar IX. Penilaian

Indikator Pencapaian Kompetensi

Penilaian

Teknik Bentuk

Instrumen Instrumen/ Soal

Menyetujui,

Kepala SD/MI ………

(_______________________) NIP :

…….……..,…………20……. Penyusun

(31)

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda

Satuan Pendidikan : SD/MI

Kelas/Semester : III/1

(32)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda

Kelas / Semester : 3 ( tiga ) / 1

Alokasi Waktu : 4 x 35

I. Standar Kompetensi :

Mampu membaca, memahami, serta menangga berbagai bentuk dan jenis Wacana tulis dengan membaca intensif, membaca nyaring serta membaca puisi.

II. Kompetensi Dasar

Membaca dalam hati ( membaca intensif ).

III. Indikator

 Neangan harrti kecap- kecap penting tina eta bacaan.  Ngalengkapan kalimah ku jawaban nu larap/ luyu.

 Ngajawab pananya nu eusina aya patalina jeung bacaan .  Nyindekkaeun eusi wacana.

 Nyieun ringkasan tina eusi wacana.

IV. Tujuan Pembelajaran

 Siswa dapat menyebutkan sinonim dari kata-kata penting dalam bacaan.  Siswa dapat melengkapi kalimat dengan jawaban yang sesuai.

(33)

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis. V. Materi Pokok

Teks Basajan.

VI. Metoda Pembelajaran Ceramah

Tanya jawab. Pemberian tugas

VII. Kegiatan Pembelajaran: A. Kegiatan Awal.

1. Berdoa, mempersiapkan, materi ajar. 2. Apersepsi.

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. Siswa maca wacana nu geus disadiakeun dina jero hate.

2. Elaborasi

a. Nuliskeun kecap-kecap penting tina wacana sarta neangan harti kecap. b. Ngalengkepan kalimah anu luyu jeung wacana.

c. Ngajawab pananya ngenaan eusi bacaan.

3. Konfirmasi

a. Nyieun ringkesan tina eta bacaan

C. Kegiatan Akhir.

(34)

VIII. Alat dan Sumber Teks wacana.

Buku pelajaran penerbit geger Sunten.

IX. Penilaian

 Teknik : Tertulis.  Bentuk : Eusian

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

penilaian instrumenBentuk Instrumen

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skornilai

1.

(35)

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

c = cukup baik d = kurang baik e = sangat kurang

Menyetujui, ...20...

(36)

___________________ _________________

NIP. NIP.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda

Kelas / Semester : 3 ( tiga ) / 1

Alokasi Waktu : 8 x 35

I. Standar Kompetensi

Mampu mengungkapkan fikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita , kalimat tanya, kalima perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf denagn memperhatikan ejaan dan tanda baca.

II. Kompetensi Dasar Menulis kalimat tanya.

III. Indikator

 Nyebutkeun kecap-kecap pananya.

 Ngagunakeun kalimah pananya keur babaturan jeung keur saluhureun kalawan merenah.  Nanya babaturan atawa kasaluhureun ngagunakeun pilihan kecap nu merenah.

 Nuliskeun kalimah pananya nu ngagunakeun kecap pananya ngenaan sabab musabab, waktu jeung tempat.

IV. Tujuan Pembelajaran

(37)

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis.

V. Materi Pokok Kalimah Pananya.

VI. Metoda Pembelajaran  Ceramah

 Diskusi  Tanya jawab.  Pemberian tugas

VII. Kegiatan Pembelajaran A. Kegiatan Awal.

1. Mempersiapkan, materi ajar. 2. Apersepsi.

B. Kegiatan Inti 1. Eksplorasi

a. Maca paguneman nu eusina ngenaan kalimah-kalimah pananya.

2. Elaborasi

a. Ngagunemkeun eta wacana jeung jeung babaturan sabangku bari make lentog nu bener. b. Nuliskeun kecap-kecap pananya.

c. Nyieun kalimah pananya jeung babaturan atawa jang kasaluhureun make basa nu merenah.

3. Konfirmasi

a. Ngedalkeun kalimah pananya jang babaturan atawa kasaluhureun.

C. Kegiatan Akhir.

(38)

2. Memberikan penilaian dan pemberian PR.

VIII. Alat dan Sumber  Teks guneman.

 Buku pelajaran penerbit geger Sunten.

IX. Penilaian

 Teknik : Tertulis.  Bentuk : Essay

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

(39)

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skornilai

1.

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa

Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

(40)

4. ... 5. ...

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

c = cukup baik d = kurang baik e = sangat kurang

Menyetujui, ...20...

(41)

___________________ _________________

NIP. NIP.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda

Kelas / Semester : 3 ( tiga ) / 1

Alokasi Wakto : 4 x 35

I. Standar Kompetensi :

Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan, tentang bahasan kesehatan dan kebersihan, cerita binatang dan kakawihan.

II. Kompetensi Dasar

Menyimak bahasan tentang kesehatan dan makanan.

III. Indikator

 Ngaregepkeun pedaran ngenaan kabersihan lingkungan.  Nyebutkeun rupa-rupa penyakit.

 Nuliskeun jenis-jenis kabersihan jeung kasehatan lingkungan.  Nyieun ringkesan tina eta pedaran.

 Nyaritakeun deui eusi eta pedaran.

IV. Tujuan Pembelajaran

(42)

 Siswa dapat menyebutkan jenis-jenis kebersihan dan kesehatan lingkungan.  Siswa dapat membuat ringkasan dan tanggapan terhadap isi dari uraian tersebut.  Siswa dapat menceritakan kembali isi dari uraian tersebut.

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis. V. Materi Pokok

Pedaran Ngenaan Kasehaan.

VI. Metoda Pembelajaran  Ceramah

 Tanya jawab.  Pemberian tugas

VII. Kegiatan Pembelajaran A. Kegiatan Awal.

1. Mempersiapkan, materi ajar, memerikasa PR. 2. Apersepsi.

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. Maca pedaran ngenaan kabersihan lingkungan.

2. Elaborasi

a. Ngajawab pananya nu aya patalina jeung kabersihan lingkungan. b. Ngelompokkeun jenis-jenis kabersihan jeung kasehatan lingkungan .

3. Konfirmasi

a. Ngaringkeus eusi pedaran.

(43)

C. Kegiatan Akhir.

1. Pemberian tugas tentang membuat kliping tentang kesehatan dan jenis penyakit. VIII. Alat dan Sumber

1. Teks pedaran 2. Gambar-gambar

3. Buku pelajaran penerbit geger Sunten.

IX. Penilaian

Teknik : Tertulis. Bentuk : Isian, Essay

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

(44)

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skornilai

1.

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

(45)

4. ... 5. ...

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

c = cukup baik d = kurang baik e = sangat kurang

Menyetujui, ...20...

Kepala SD/MI... Penyusun

(46)

NIP. NIP.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda

Kelas / Semester : 3 ( tiga ) / 1

Alokasi Wakto : 4 x 35

I. Standar Kompetensi :

Mampu membaca, memahami, serta menangga berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca intensif, membaca nyaring serta membaca puisi.

II. Kompetensi Dasar Membaca Nyaring..

III. Indikator

Maca bedas kalawan lafal jeung lentomh anu merenah. Ngajawab penanya nu aya patalina jeung eusi bacaan. Ngalengkepan bacaan ku kecap-kecap anu merenah.

IV. Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat membaca nyaring dengan lafal dan intonasi yang benar Siswa dapat menjawab pertanyaan tentang isi bacaan.

(47)

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis.

V. Materi Pokok Maca Bedas.

VI. Metoda Pembelajaran  Ceramah

 Demontrasi  Tanya jawab.  Pemberian tugas

VII. Kegiatan Pembelajaran A Kegiatan Awal.

1. Mengumpulkan tugas. 2. Apersepsi.

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. Maca hiji wacana pondok bari dibarengan kusora nu bedas. b. Ngalakukeun latihan maca make sora nu bedas.

2. Elaborasi

a. Ngajawab pananya anu aya patalina jeung eta wacana.

b. Ngalengkepan bacaan kana bagian-bagian bacaan nu can leungkep.

3. Konfirmasi

a. Ngedalkeun kalimah pananya jang babaturan atawa kasaluhureun.

(48)

1. Membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. 2. Memberikan penilaian dan pemberian PR.

VIII. Alat dan Sumber  Teks wacana

 Buku pelajaran penerbit geger Sunten.

IX. Penilaian

 Teknik : Tertulis, lisan  Bentuk : uaraian

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

(49)

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skornilai

1.

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

(50)

2. ... 3. ... 4. ... 5. ...

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

c = cukup baik d = kurang baik e = sangat kurang

Menyetujui, ...20...

(51)

___________________ _________________

NIP. NIP.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda

Kelas / Semester : 3 ( tiga ) / 1

Alokasi Wakto : 4 x 35

I. Standar Kompetensi

Mampu mengungkapkan fikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita , kalimat tanya, kalima perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf denagn memperhatikan ejaan dan tanda baca.

II. Kompetensi Dasar Menulis Kalimat Berita

III. Indikator

 Nyieun catetan penting ngenaan wawaran atawa ceramah.  Nuliskeun kalimah wawaran.

 Nyebutkeun ciri-ciri kalimah wawaran.  Nyieun laporan tina wawaran atau ceramah.

IV. Tujuan Pembelajaran

(52)

 Siswa dapat menuliskan ciri-ciri kalimat berita.  Siswa dapat mambuat laporan dari suatu berita.

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis. V. Materi Pokok

Nulis kalimah wawaran

VI. Metoda Pembelajaran Ceramah

Tanya jawab. Pemberian tugas

VII. Kegiatan Pembelajaran A. Kegiatan Awal.

1. Mengumpulkan tugas. 2. Apersepsi.

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. Nitenan bacaan nu eusina ngenaan wawaran hiji hal.

2. Elaborasi

a. Nyatet hal-hal penting tina eta wawaran . b. Nuliskeun kalimah wawaran.

c. Nyebutkeun conto-conto ciri-ciri kalimah wawaran.

3. Konfirmasi

a. Nyieun hiji laporan.

(53)

1. Membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. 2. Memberikan penilaian dan pemberian PR.

VIII. Alat dan Sumber  Teks wacana

 Buku pelajaran penerbit geger Sunten.  Koran, majalah.

IX. Penilaian

 Teknik : Tes lisan

 Bentuk : uaraian

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

(54)

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skornilai

1.

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

(55)

2. ... 3. ... 4. ... 5. ...

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

c = cukup baik d = kurang baik e = sangat kurang

Menyetujui, ...20...

(56)

___________________ _________________

NIP. NIP.

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda

Kelas / Semester : 3 ( tiga ) / 1

Alokasi Wakto : 4 x 35

I. Standar Kompetensi

Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara lisan, dalam menyapa, menceritakan gamber seri, bercakap-cakap dan meyakinkan teman..

II. Kompetensi Dasar

Menceritakan gambar seri.

III. Ind i kator

 Nyusun gambar kalawan puguh entep seureuhna.

 Ngajelaskeun eusi hiji-hijina gambar nu geus disadiakeun  Nerangkeun eusi gambar sacara gembleng.

 Nyieun hiji karangan nu eusina tina penjelasan gambar seri.

IV. Tujuan Pembelajaran

(57)

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis. V. Materi Pokok

Gambar seri

VI. Metoda Pembelajaran  Ceramah

 Tanya jawab.

VII. Kegiatan Pembelajaran A. Kegiatan Awal.

1. Mengumpulkan tugas. 2. Apersepsi.

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. Nengetan gambar nu geus disadiakeun.

2. Elaborasi

a. Nyieun kalimah tina unggal gambar. b. Ngajelaskeun eusi tina hiji-hijina gambar.

3. Konfirmasi

a. Nyaritaankeun gambar ku kalimah nu basajan sarta puguh entep seureuhna.

C. Kegiatan Akhir.

1. Membuat kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. 2. Memberikan penilaian dan pemberian PR.

(58)

 Buku pelajaran penerbit geger Sunten.

IX. Penilaian Portopolio

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik penilaian

Bentuk instrumen

Instrumen

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skornilai

1.

2.

(59)

Skor perolehan

Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

(60)

Menyetujui, ...20...

Kepala SD/MI... Penyusun

___________________ _________________

(61)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda

Kelas / Semester : 3 ( tiga ) / 1

Alokasi Wakto : 4 x 35

I. Standar Kompetensi

Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara lisan, dalam menyapa, menceritakan gamber seri, bercakap-cakap dan meyakinkan teman..

II. Kompetensi Dasar

Bercakap-cakap tentang jenis – jenis binatang.

III. Ind i kator

 Nyebutkeun sasatoan nu gede jeung sasatoan nu leutik.  Ngabedakeun antara sato galak jeung sato nu lindeuk.

 Ngelompokkeun mana nu ka asup sato di darat, di cai jeung sato nu hiber.  Nyebutkeun warna, suku, bulu, jeung kadaharan eta sasatoan.

IV. Tujuan Pembelajaran

(62)

 Siswa dapat mengelompokkan jenis binatang di darat, di air dan udara.

 Siswa dapat menyebutkan warna, kaki, bulu dan makanan binatang –binatang tersebut.

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis. V. Materi Pokok

Percakapan ( Paguneman )

VI. Metoda Pembelajaran  Ceramah

 Diskusi  Tanya jawab.

VII. Kegiatan Pembelajaran A. Kegiatan Awal.

1. Pembentukan kelompok. 2. Apersepsi.

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. Tiap kelompok maca paguneman kahirupan sato.

2. Elaborasi

a. Ngabedakeun antara sato nu galak jeung nu lindek.

3. Konfirmasi

a. Ngelompokkeun sato nu hirup di darat, di cai, jeung nu hiber.

C. Kegiatan Akhir.

(63)

VIII. Alat dan Sumber  Teks percakapan

 Buku pelajaran penerbit geger Sunten.  Gambar yang menunjang materi IX. Penilaian

 Tes lisan

 Bentuk Kinerja.

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

penilaian instrumenBentuk Instrumen

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skornilai

1.

(64)

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

(65)

Menyetujui, ...20...

Kepala SD/MI... Penyusun

___________________ _________________

(66)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda

Kelas / Semester : 3 ( tiga ) / 1

Alokasi Wakto : 4 x 35

I. Standar Kompetensi

Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menuliskan kalimat berita, tanya , perintah, kalimat luas dan menulis paragraf.

II. Kompetensi Dasar Menulis kalimat luas.

III. Ind i kator

 Nyusun kalimah tunggal anu diwuwuhan ku rupa-rupa obyek jeung katerangan.  Nulis kalimah tunggal tunggal kalawan ngagunakeun tanda baca anu bener.  Nyieun kalimah jembar tina kalimat tunggal.

IV. Tujuan Pembelajaran

(67)

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis.

V. Materi Pokok

Nulis kalimat jembar.

VI. Metoda Pembelajaran  Ceramah

 Tanya jawab.  Pemberian tugas.

VII. Kegiatan Pembelajaran A Kegiatan Awal.

1. Pembentukan kelompok. 2. Apersepsi.

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. Nitenan sababaraha kalimah mana nu kaasup kalimah tunggal jeung nu kaasup kalimah jembar.

2. Elaborasi

a. Ngalengkepan kalimah jembar ku kecap atawa kalimah tunggal

3. Konfirmasi

a. Nyieun kalimah jembar ku kecap atawa kalimah tunggal.

C. Kegiatan Akhir.

1. Memberikan penilaian dan pemberian PR.

(68)

Buku pelajaran penerbit geger Sunten.

IX. Penilaian  Tes lisan

 Bentuk Kinerja.

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

penilaian instrumenBentuk Instrumen

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skornilai

(69)

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

(70)

Menyetujui, ...20...

Kepala SD/MI... Penyusun

___________________ _________________

(71)

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda

Satuan Pendidikan : SD/MI

Kelas/Semester : III/2

(72)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Mata Pelajaran : Basa Sunda

Kelas/Semester : 3 (tiga) / II (dua) Alokasi Waktu : 2 X 35 menit

I. Standar Kompetensi :

Mampu membaca memahami serta menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis (teks) dengan membaca intensif, membaca nyaring, dan membaca puisi.

II. Kompetensi Dasar :

Membaca nyaring (maca bedas)

III. Indikator :

 Maca bedas kalawan jentre’ tur merenah lentongna.  Nyangkeum eusi wacana.

 Ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana.

(73)

 Siswa bisa maca bedas kalawan jentre’.

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis. V. Materi Ajar:

 Wacana/lancaran

VI. Metode Pembelajaran :

 ceramah, tanya jawab, latihan, penugasan,

VII. Kegiatan Pembelajaran

:

A. Kegiatan Awal

1. Mengadakan apersepsi dengan mengabsen siswa,

2. kemudian menyanyikan salah satu lagu pupuh. Untuk membangkitkan motivasi belajar,

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. siswa membaca wacana.

b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi pembelajaran.

2. Elaborasi

a. Siswa maca bedas kalawan jentre’ tur merenah lentongna dina jero kagiatan ceramah jeung latihan. b. Siswa nyangkeum eusi wacana dina jero kagiatan latihan jeung panugasan.

3. Konfirmasi

a. Siswa ngajawab kalimah pananya anu patali jeung eusi wacana dina jero kagiatan tanya jawab jeung latihan.

C. Kegiatan Akhir

1. Siswa dan guru mengadakan refleksi tentang proses dan hasil belajar.

(74)

VIII. Alat/Bahan/Sumber Belajar

:

 Buku basa Sunda Kelas 3,  Piwulang Basa,

 Wacana,

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Balai Pengembangan Bahasa Daerah.

IX. Penilaian

Teknik : Tes dan non tes

Bentuk : Pilihan ganda, isian, essay

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

penilaian instrumenBentuk Instrumen Siswa bisa maca bedas kalawan jentre’. Tes dan non

tes

Pilihan ganda Isian

Essay

1. Coba baca bacaan sing bedas kalawan jentre’ tur merenah lentongna !

2. Coba ncangkeumkeun eusi wacana !

(75)

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skornilai

1.

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d E

(76)

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

c = cukup baik d = kurang baik e = sangat kurang

Menyetujui, ...20...

Kepala SD/MI... Penyusun

___________________ _________________

(77)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

(RPP)

Mata Pelajaran : Basa Sunda

Kelas/ Semester : 3 (tiga) / II (dua) Alokasi Waktu : 2 X 35 menit

I. Standar Kompetensi :

Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara tertulis dengan menulis kalimat berita, kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat luas, dan menulis paragraf dengan memperhatikan ejaan dan tanda baca.

II. Kompetensi Dasar :

 Menulis kalimat perintah (kalimah parentah)

III. Indikator :

 Ngalengkepan kalimah ku kecap pangajak.  Ngalengkepan kalimah ku kecap panyambung.  Ngalengkepan kalimah ku kecap panyeluk.

 Ngalengkepan kalimah ku kecap ragam loma jeung hormat.

IV. Tujuan Pembelajaran :

 Siswa dapat menulis kalimat perintah (kalimah parentah).

(78)

V. Materi Ajar :  Ragam kalimat perintah.

VI. Metode Pembelajaran :  tanya jawab,

 latihan,  penugasan,  demontrasi

VII. Kegiatan Pembelajaran

:

A. Kegiatan Awal

1. Mengadakan apersepsi dengan mengabsen siswa,

2. Kemudian menyanyikan salah satu lagu pupuh. Untuk membangkitkan motivasi belajar.

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. siswa membaca contoh-contoh kalimat.

b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi pembelajaran

2. Elaborasi

a. Siswa ngalengkepan kalimah ku kecap pangajak dina jero kagiatan latihan jeung penugasan. b. Siswa ngalengkepan kalimah ku kecap panyambung dina jero kagiatan tanya jawab jeung latihan. c. Siswa ngalengkepan kalimah ku kecap panyeluk dina jero kagoatan latihan jeung panugasan.

3. Konfirmasi

a. Siswa ngalengkepan kalimah ku kecap ragam loma jeung hormat.

C. Kegiatan Akhir

Figur

Gambar seriMurid menyusun

Gambar seriMurid

menyusun p.8
gambar seri secara

gambar seri

secara p.9
gambar seri secara

gambar seri

secara p.10
GambarMurid menyusun Dapat menyusun - Responsi
GambarMurid menyusun Dapat menyusun - Responsi p.11
Gambarseri
Gambarseri p.12
GambarMurid menyusun gambar Dapat menyusun gambar - Responsi
GambarMurid menyusun gambar Dapat menyusun gambar - Responsi p.15
Gambar yang menunjang materi

Gambar yang

menunjang materi p.63
Gambar seri

Gambar seri

p.185
gambar seri, bercakap-cakap, dan meyakinkan teman

gambar seri,

bercakap-cakap, dan meyakinkan teman p.194
Gambar  berseri bisa nyaritakeun adegan – adegan

Gambar berseri

bisa nyaritakeun adegan – adegan p.208
Gambar  berseri

Gambar berseri

p.221

Referensi

Memperbarui...