Perangkat Pembelajaran Basa Sunda Basa Sunda SD MI Kelas 6

200  2553  Download (32)

Teks penuh

(1)

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

SILABUS PEMBELAJARAN

SILABUS PEMBELAJARAN

Mata Pelajaran

: Basa Sunda

Satuan Pendidikan : SD/MI.

Kelas/Semester : VI /1-2

Nama Guru : ...

NIP/NIK : ...

(2)

SILABUS PANGRUMAT BASA SUNDA UNTUK SD/MI KELAS VI

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

1. Menyimak (ngaregepkeun)

Nasihat * Murid menyimak wacana ”Piwuruk Ibu Hani” dengan sikap yang baik.

* Murid menceritakan kembali isi cerita nasihat ”Piwuruk Ibu Hani”.

* Murid menyimpulkan isi nasihat.

* Murid menanggapi berbagai aspek nasihat

* Murid menentukan kalimat nasihat (piwuruk)

* Murid kan kembali aspek nasihat.

 Dapat menyimak wacana ”Piwuruk Ibu Hani” dengan sikap yang baik.

 Dapat menceritakan kembali isi cerita nasihat ”Piwuruk Ibu Hani”.

 Dapat menyimpulkan isi nasihat.

 Dapat menanggapi berbagai aspek nasihat.

 Dapat menentukan kalimat nasihat (piwuruk)

 Dapat

mendeskripsikan kembali aspek-aspek nasihat.

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(3)

Standar

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

 Murid menyimak dengan sikap yang baik wacana hasil pengamatan ”Kaayaan SD Sukasari I”.

 Murid menjelaskan pokok-pokok hal yang diamati

 Murid menjawab pertanyaan dari wacana ”Kaayaan SD Sukasari I”.

 Murid menjelaskan secara rinci hasil pengamatan dengan bahasa yang runtut dan komunikatif.

 Dapat menyimak dengan sikap baik wacana hasil pengamatan

”Kaayaan SD Sukari I”.

 Dapat menjelaskan pokok-pokok hal yang diamati

 Dapat menjawab pertanyaan dari wacana ”Kaayaan SD Sukasari I”.

 Dapat menjelaskan secara rinci hasil pengamatan dengan bahasa yang runtut dan komunikatif.

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(4)

SILABUS 2

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

6.3 Mampu membaca memhami serta

6.3.1 Membaca

cepat. Teks bacaan (250-350 kata)

 Murid membaca cepat 250 kata per menit.

 Murid menjawab pertanyaan dari wacana yang diajukan kepadanya

 Murid menyebutkan pokok-pokok pikiran dari tiap-tiap paragraf.

 Murid

menceritakan isi bacaan.

 Dapat membaca cepat 250 kata per menit.

 Dapat menjawab pertanyaan dari wacana yang diajukan kepadanya

 Dapat menyebutkan pokok-pokok pikiran dari tiap-tiap paragraf.

 Dapat

menceritakan isi bacaan.

Pelajaran Buku PaketPangrumat Basa Sunda

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(5)

Standar

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

1. Menyimak (ngaregepkeun) cerita rakyat.

Cerita rakyat  Murid mendaftar dan menuliskan nama dan watak tokoh cerita rakyat ”Sasakala Béntang jeung Bulan”.

 Murid menjawab pertanyaan dari cerita rakyat ”Sasakala Béntang jeung Bulan”.

 Murid menuliskan kembali isi cerita dengan kalimat runtut dan mudah.

 Murid

mengemukakan pendapat tentang latar cerita rakyat.

 Murid menuliskan tanggapan terhadap isi cerita rakyat

 Dapat mendaftar dan menuliskan nama dan watak tokoh cerita rakyat ”Sasakala Béntang jeung Bulan”.

 Dapat menjawab pertanyaan dari cerita rakyat ”Sasakala Béntang jeung Bulan”.

 Dapat menceritakan kembali secara tertulis dengan menggunakan kalimat runtut dan mudah dipahami.

 Dapat

mengemukakan latar cerita rakyat.

 Dapat menuliskan tanggapan terhadap isi cerita rakyat.

- Responsi

Pelajaran Buku PaketPangrumat Basa Sunda

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(6)

SILABUS 3

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

1. Menyimak (ngaregepkeun) berita majalah/ koran

Berita dari majalah/ koran

 Murid mencatat pokok-pokok isi berita dari majalah/ koran

 Murid menjawab pertanyaan dari warta yang diajukan kepadanya

 Murid menuliskan pokok-pokok isi berita radio dalam satu kalimat atau lebih.

 Murid menanggapi dan menceritakan kembali isi berita dari majalah/koran

 Dapat mencatat pokok-pokok isi berita dari majalah/koran

 Dapat menjawab pertanyaan warta dari yang diajukan kepadanya

 Dapat menuliskan pokok-pokok isi berita radio dalam satu kalimat atau lebih.

 Dapat menanggapi dan menceritakan kembali isi berita dari

majalah/koran

Pelajaran Buku PaketPangrumat Basa Sunda berita dari radio/TV

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(7)

Standar

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

6.3 Mampu membaca memhami serta

Teks kolom dari koran/ majalah

 Murid untuk menemukan sendiri informasi dari pemikiran penulis kolom ”Mangpaat Téhnologi keur Manusa”.

 Murid menyebut kan infromasi dari bacaan ”Mangpaat Téhnologi keur Manusa”.

 Murid menanggapi dan menjelaskan pemikiran penulis kolom.

 Dapat menemukan sendiri informasi dari pemikiran penulis kolom ”Mangpaat Téhnologi keur Manusa”.

 Dapat menyebutkan informasi dari bacaan ”Mangpaat Téhnologi keur Manusa”.

 Dapat menanggapi dan menjelaskan pemikiran penulis kolom.

Pelajaran Buku PaketPangrumat Basa Sunda

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(8)

Standar

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

4. Menulis (Nulis)

6.4 Mampu

eksposisi  Murid menyusun paragraf menjadi karangan

 Murid melengkapi karangan pada bagian awal, tengah, atau akhir.

 Murid menentukan judul dan tema karangan.

 Murid mengoreksi karangan yang telah dilengkapi.

 Dapat menyusun paragraf menjadi karangan

 Dapat melengkapi karangan pada bagian awal, tengah, atau akhir.

 Dapat menentukan judul dan tema karangan.

 Dapat mengoreksi karangan yang telah dilengkapi.

Pelajaran Buku PaketPangrumat Basa Sunda

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(9)

SILABUS 4

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

Kritik * Murid kan dialog

(paguneman) yang isinya ktirikan - Murid membuat kalimat-kalimat ktirikan

- Murid mencatat pokok-pokok yang akan disampaikan sebagai kritik sesuai dengan permasalahan.

- Murid menyampaikan kritikan disertai alasan yang masuk akal dengan bahasa yang santun.

 Dapat memperagakan dialog (paguneman) yang isinya kritikan

 Dapat membuat kalimat-kalimat kritikan

 Dapat mencatat pokok-pokok yang akan disampaikan sebagai kritik sesuai dengan

permasalahan.

 Dapat menyampaikan kritikan disertai alasan yang masuk akal dengan bahasa yang santun.

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

Tanggung Jawab Kreatif

(10)

Standar

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

6.3 Mampu membaca memhami serta

Teks kolom dari koran/ majalah

 Murid menemukan informasi dari pemikiran penulis kolom ”Warga Sunda di Bengkulu”.

 Murid menyebut kan infromasi dari bacaan ”Warga Sunda di Bengkulu”.

 Murid menanggapi dan menjelaskan pemikiran penulis kolom.

 Dapat menemukan informasi dari pemikiran penulis kolom ”Warga Sunda di Bengkulu”.

 Dapat menyebutkan informasi dari bacaan ”Warga Sunda di Bengkulu”.

 Dapat menanggapi dan menjelaskan pemikiran penulis kolom.

Pelajaran Buku PaketPangrumat Basa Sunda

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(11)

Standar

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

4. Menulis (Nulis)

6.4 Mampu

 Murid membuat catatan lengkap mengenai hal-hal penting dari berita radio/TV

 Murid menyimpul kan laporan berita dari radio/TV

 Murid menanggapi laporan berita radio/TV

 Dapat membuat catatan lengkap mengenai hal-hal penting dari berita radio/TV

 Dapat menyimpul kan laporan berita dari radio/TV

 Dapat menanggapi laporan berita radio/TV

(12)

SILABUS 5

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

4. Menulis (Nulis)

6.4 Mampu

* Murid membaca contoh cerita kejadian ”Kadupak Béca”

* Murid menjawab pertanyaan bacaan ”Kadupak Béca”

* Murid membuat cerita sederhana bertemakan kejadian yang masuk akal dengan bahasa yang santun.

* Murid menyimpulkan tentang cara

menuliskan kejadian

* Murid menanggapi cara menuliskan kejadian.

* Dapat membaca contoh cerita kejadian ”Kadupak Béca”

* Dapat menjawab pertanyaan bacaan ”Kadupak Béca”

* Dapat membuat cerita sederhana bertemakan kejadian yang masuk akal dengan bahasa yang santun.

* Dapat menyimpulkan tentang cara

menuliskan kejadian

* Dapat menanggapi cara menuliskan

Pelajaran Buku PaketPangrumat Basa Sunda

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(13)

Standar

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

6.2.2 Membahas

isi buku. Isi buku  Murid mendaftarkan pokok-pokok isi buku.

 Murid menuliskan perbedaan dan persamaan pokok-pokok isi buku yang dibacakan oleh temannya dengan daftar dibuatnya sendiri.

 Murid

menyampaikan pendapat sendiri dari hasil membandingkan catatan sendiri dengan catatan temannya.

 Dapat mendaftarkan pokok-pokok isi buku.

 Dapat menuliskan perbedaan dan persamaan pokok-pokok isi buku yang dibacakan oleh temannya dengan daftar dibuat nya sendiri.

 Dapat menyampaikan pendapat sendiri berdasarkan hasil membandingkan catatan sendiri dengan catatan temannya.

Pelajaran Buku PaketPangrumat Basa Sunda

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(14)

SILABUS 6

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

4. Menulis (Nulis)

6.4 Mampu

6.4.4 Menulis pidato (biantara).

Pidato  Murid menyebutkan pokok-pokok pikiran yang akan

disampaikan dalam

biantara.

 Murid menjawab pertanyaan dari isi

 Murid menyusun pokok-pokok pikiran dalam pidato (pembuka, isi, dan penutup).

 Murid menulis pidato pendek dengan bahasa yang santun.

 Dapat menyebutkan pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan dalam biantara.

 Dapat menjawab perta- nyaan dari isi drama

 Dapat menyusun pokok-pokok pikiran dalam pidato (pembuka, isi, dan penutup).

 Dapat menulis pidato pendek dengan bahasa yang santun.

Pelajaran Buku PaketPangrumat Basa Sunda

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

Tanggung Jawab

6.4.1 Mengisi isian/

* Murid mengisi formulir dengan benar.

 Dapat menyebutkan petunjuk pengisian formulir tanpa bantuan.

 Dapat mengisi formulir dengan benar.

(15)

Standar

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian dialog drama anak-anak.

 Siswa bermain peran drama anak-anak dengan penghayatan dan ekspresi gerak-gerik dan mimik yang sesuai dengan karakter tokoh.

 Dapat menjawab pertanyaan dari drama tang diragakan

 Dapat menghafalkan dialog drama anak-anak.

 Dapat bermain peran drama anak-anak dengan penghayatan dan ekspresi gerak-gerik dan mimik yang sesuai dengan karakter tokoh.

 Dapat menjawab pertanyaan dari drama yang diragakan

Pelajaran Buku PaketPangrumat Basa Sunda

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(16)

SILABUS 7

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

1. Menyimak (ngaregepkeun)

Nasihat * Murid menyimak wacana guneman ”Nyaho Tatakrama Gaul” dengan sikap yang baik.

* Murid menyebutkan kalimat-kalimat

* Murid membuat kalimat (nasihat) piwuruk.

 Dapat menyimak wacana guneman ”Nyaho Tatakrama Gaul” dengan sikap yang baik.

 Dapat menyebutkan kalimat-kalimat

 Dapat membuat kalimat (nasihat) piwuruk

Pelajaran Buku PaketPangrumat Basa Sunda

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(17)

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

6.3 Mampu membaca memhami serta

Grafik Murid menyebutkan berbagai macam grafik.

 Murid menerangkan data dalam grafik.

 Murid menanggapi isi grafik dengan kalimat sederhana.

 Dapat menyebutkan berbagai macam grafik.

 Dapat menerangkan data dalam grafik.

 Dapat menanggapi isi grafik dengan kalimat sederhana. grafik dan peta

Mandiri Percaya diri Tanggung Jawab

6.3.4 Peta Peta  Dapat menyebutkan peta dengan baik.

 Dapat menunjukkan batas kota/kecamatan /desa.

 Dapat menjelaskan peta dengan kalimat-kalimat yang efektif.

 Dapat menyebutkan peta dengan baik.

 Dapat menunjukkan batas kota/kecamatan /desa.

(18)

SILABUS 8

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

1. Menyimak (ngaregepkeun)

Nasihat * Murid menyimak wacana guneman ”Kawajiban Ibadah” dengan sikap yang baik.

* Murid menceritakan kembali isi wacana guneman ”Kawajiban Ibadah” dengan baik dan benar.

* Murid menanggapi isi dialog ”Kawajiban Ibadah” dengan sikap yang baik

 Dapat menyimak wacana guneman ”Kawajiban Ibadahl” dengan sikap yang baik.

 Dapat menceritakan kembali isi wacana guneman ”Kawajiban Ibadah” dengan baik dan benar.

 Dapat menanggapi isi dialog ”Kawajiban Ibadah” dengan sikap yang baik

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(19)

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

4. Menulis (Nulis)

6.4 Mampu

Karangan  Murid melengkapi karangan pada bagian awal, tengah, atau akhir.

 Murid membetul- kan ejaan dan tanda baca

 Murid mengoreksi karangan yang diberikan kepadanya

 Dapat melengkapi karangan pada bagian awal, tengah, atau akhir.

 Dapat membetulkan ejaan dan tanda baca

 Dapat mengoreksi karangan yang diberikan kepadanya

Pelajaran Buku PaketPangrumat Basa Sunda

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(20)

SILABUS 9

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

Alokasi Waktu

Sumber Belajar Karakter Bangsa

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4. Menulis (Nulis)

6.4 Mampu

* Murid menyebutkan topik dalam sebuah

* Dapat menyebutkan topik dalam sebuah riwayat hidup * Dapat membuat riwayat hidup dirinya sendiri secara sederhana

- Responsi

Pelajaran - Buku Paket Pangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 6

- Kamus Umum Basa Sunda - Contoh riwayat hidup orang lain

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(21)

formulir,

6.4.4 Menulis pidato (biantara).

Biantara * Murid membaca dengan baik naskah biantara * Murid menjawab pertanyaan dari naskah

* Murid membacakan naskah pidato yang ditulisnya dengan bahasa yang santun. secara sederhana * Murid menyimpulkan isi dari naskah pidato yang ditulisnya.

* Dapat membaca dengan baik naskah biantara * Dapat menjawab

* Dapat membacakan naskah pidato yang ditulisnya dengan bahasa yang santun. secara sederhana * Dapat menyimpulkan isi dari naskah pidato yang

- Contoh naskah pidato

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

1. Menyimak (ngaregepkeun) cerita rakyat.

Cerita rakyat  Murid mendaftar dan menulisakn nama dan watak tokoh cerita rakyat ”Mundinglaya Dikusumah”.

 Murid menjawab pertanyaan dari

 Dapat mendaftar dan menuliskan nama dan watak tokoh cerita rakyat ”Mundinglaya Dikusumah”.

 Dapat menjawab pertanyaan dari

- Responsi

Pelajaran Buku PaketPangrumat Basa Sunda

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(22)

nasihat. ”Mundinglaya Dikusumah”.

 Murid menuliskan kembali cerita rakyat dengan kalimat runtut dan mudah.

 Murid menuliskan tanggapan terhadap isi cerita rakyat

”Mundinglaya Dikusumah”.

 Dapat menuliskan kembali cerita rakyat secara tertulis dengan menggunakan kalimat runtut dan mudah dipahami.

 Dapat menuliskan tanggapan terhadap isi cerita rakyat.

Contoh cerita rakyat

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian dibahas dalam diskusi.

 Siswa mengajukan pertanyaan tentang kegiatan di sekolah.

 Dapat mencatat pokok-pokok yang dibahas dalam diskusi.

 Dapat mengajukan pertanyaan tentang kegiatan di sekolah.

- Responsi

Pelajaran Buku PaketPangrumat Basa Sunda

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(23)

buku, mengkritik

 Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya

 Siswa menanggapai pertanyaan tentang rencana kegiatan di sekolah dalam bentuk saran.

 Dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya

 Dapat menanggapai pertanyaan tentang rencana kegiatan di sekolah dalam bentuk saran.

Sunda

SILABUS 10

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

4. Menulis (Nulis)

6.4 Mampu berita dari TV/radio

 Murid membaca contoh berita yang diberikan

kepadanya

 Murid menyebut kan pokok berita

 Dapat membaca contoh berita yang diberikan kepadanya

 Dapat menyebut kan pokok berita

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(24)

kejadian,

 Murid mencari berita dari majalah, radio, dan televisi

 Murid menyimak berita yang perdengarkannya.

 Murid menanggapi dan memahami berita yang ditulisnya

yang dibacanya

 Dapat mencari berita dari majalah, radio, dan televisi

 Dapat menyimak berita yang perdengarkannya.

 Dapat menanggapi dan memahami berita yang ditulis

Kamus Umum Basa Sunda

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pengalaman Belajar Indikator Jenis Penilaian

anak  Murid menghafalkan dialog drama anak-anak.

 Murid bermain peran drama anak-anak dengan penghayatan dan

 Dapat menghafalkan dialog drama anak-anak.

 Dapat bermain peran drama anak-anak dengan penghayatan dan ekspresi

gerak-- Responsi

Pelajaran Buku PaketPangrumat Basa Sunda pikeun Murid SD Kelas 6

Kamus

Rasa ingin tahu Percaya diri Logis dan kritis Mandiri

(25)

membahas isi gerik dan mimik yang sesuai dengan karakter tokoh.

 Murid menjawab pertanyaan dari drama ”Diajar Nabeuh Gamelan”

 Murid menyimpul- kan drama yang diragakannya.

 Murid menanggapi drama yang diperankannya

gerik dan mimik yang sesuai dengan karakter tokoh.

 Dapat menjawab pertanyaan dari drama ”Diajar Nabeuh Gamelan”

 Dapat menyimpulkan drama yang

diragakannya.

 Dapat menanggapi drama yang dieprankannya

PANDUAN PENGEMBANGAN

PANDUAN PENGEMBANGAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

(RPP)

(26)

PANDUAN PENGEMBANGAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

I. Pendahuluan

(27)

Dalam menyusun RPP guru harus mencantumkan Standar Kompetensi yang memayungi Kompetensi Dasar yang akan disusun dalam RPP-nya. Di dalam RPP secara rinci harus dimuat Tujuan Pembelajaran,Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran, Sumber Belajar, dan Penilaian

II. Langkah-langkah Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Mencantumkan identitas

 Nama sekolah

 Mata Pelajaran

 Kelas/Semester

 Alokasi Waktu

Catatan:

 RPP disusun untuk satu Kompetensi Dasar.

 Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar, dan Indikator dikutip dari silabus yang disusun oleh satuan pendidikan

 Alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian satu kompetensi dasar yang bersangkutan, yang dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan. Oleh karena itu, waktu untuk mencapai suatu kompetensi dasar dapat diperhitungkan dalam satu atau beberapa kali pertemuan bergantung pada karakteristik kompetensi dasarnya.

A.Standar Kompetensi

Standar Kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran tertentu. Standar kompetensi diambil dari Standar Isi (Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar). Sebelum menuliskan Standar Kompetensi, penyusun terlebih dahulu mengkaji Standar Isi mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal berikut :

a. urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau SK dan KD

(28)

B. Kompetensi Dasar

Kompetensi Dasar merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dimiliki peserta didik dalam rangka menguasai SK mata pelajaran tertentu. Kompetensi Dasar dipilih dari yang tercantum dalam Standar Isi. Sebelum menentukan atau memilih Kompetensi Dasar, penyusun terlebih dahulu mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan Kompetensi Dasar b. Keterkaitan antar standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam mata pelajaran

c. Keterkaitan standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran

C.Tujuan Pembelajaran

Tujuan Pembelajaran berisi penguasaan kompetensi yang operasional yang ditargetkan/dicapai dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk pernyataan yang operasional dari kompetensi dasar. Apabila rumusan kompetensi dasar sudah operasional, rumusan tersebutlah yang dijadikan dasar dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat terdiri atas sebuah tujuan atau beberapa tujuan.

D. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran adalah materi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada materi pokok yang ada dalam silabus.

E. Metode Pembelajaran/Model Pembelajaran

Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan dan/atau strategi yang dipilih.

(29)

Untuk mencapai suatu kompetensi dasar dalam kegiatan pembelajaran harus dicantumkan langkah-langkah kegiatan dalam setiap pertemuan. Pada dasarnya, langkah-langkah kegiatan memuat unsur kegiatan :

a. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

b. Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan sistemik melalui proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

c. Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindak lanjut.

G. Sumber Belajar

Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan oleh satuan pendidikan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referens, dalam RPP harus dicantumkan judul buku teks tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu.

H. Penilaian

Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan data. Dalam sajiannya dapat dituangkan dalam bentuk matrik horisontal atau vertikal. Apabila penilaian menggunakan teknik tes tertulis uraian, tes unjuk kerja, dan tugas rumah yang berupa proyek harus disertai rubrik penilaian.

(30)

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Sekolah : ... Mata Pelajaran : ... Kelas/Semester : ... Alokasi Waktu : ...

I. Standar Kompetensi II. Kompetensi Dasar III. Indikator

IV. Tujuan Pembelajaran: V. Materi Pembelajaran

VI. Model/Metode Pembelajaran VII. Kegiatan Pembelajaran

A. Kegiatan Awal : 1.

2.

(31)

2.

VIII. Sumber Belajar IX. Penilaian

Indikator Pencapaian Kompetensi

Penilaian

Teknik Bentuk

Instrumen Instrumen/ Soal

Menyetujui,

Kepala SD/MI ………

(_______________________) NIP :

…….……..,…………20……. Penyusun

(32)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda

Satuan Pendidikan : SD/MI

Kelas/Semester : VI /1

Nama Guru : ...

NIP/NIK : ...

(33)

Rencara Pelaksanaan Pembelajaran

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Kelas / Semester : 6 ( enam ) / 1 Alokasi Waktu : 4 x 35

I. Standar Kompetensi :

(34)

II. Kompetensi Dasar

Menyimak pembacaan berita radio atau televisi.

III. Indikator

 Nuliskeun inti atawa pokok carita tina eta wawaran.

 Ngajawab pananya ngenaan warta nu geus dibacakeun.

 Nyaritakeun deui eta warta ku carita nu ringkes ku basa sorangan.

 Nyieun kalimah wawaran.

 Nerjemahkeun warta tina bahasa Indonesia ka bahasa Sunda.

 Mere tanggapan kana eta warta.

IV. Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat :

 Menuliskan pokok cerita dari suatu berita.

 Menjawab pertanyaan dari suatu berita.

 Menceritakan kembali isi berita secara ringkas.

 Mmbuat kalimat berita.

 Menterjemahkan tanggapan terhadap berita tersebut.

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis.

V. Materi Pokok

 Berita radio / televisi.

VI. Metoda Pembelajaran

(35)

 Tanya jawab.

 Pemberian tugas

VII. Kegiatan Pembelajaran

A. Kegiatan Awal.

1. Berdoa, mempersiapkan, materi ajar. 2. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai. 3. Apersepsi.

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. Ngaregepkeun hiji bacaan anu eusina ngenaan warta.

2. Elaborasi

a. Nyatetkeun inti atawa pokok carita tinaeusi eta warta. b. Nyaritakeun deui eta warta ku basa nu ringkes. c. Mere conto kalimah nu eusina wawaran.

3. Konfirmasi

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

b. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan C. Kegiatan Akhir.

1. Nyimpulkeun dari materi yang telah tersampaikan 2. Memberikan tugas.

(36)

 Radio

 Televisi.

 Buku paket penerbit Geger Sunten.

IX. Penilaian

Teknik : Tes lisan Bentuk : Uraian.

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

penilaian

Bentuk instrumen

Instrumen

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skor

nilai

(37)

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

(38)

Menyetujui, ...20...

Kepala SD/MI... Penyusun

___________________ _________________

NIP. NIP.

Rencara Pelaksanaan Pembelajaran

(39)

I. Standar Kompetensi :

Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, serta keinginan secara lisan dalam menceritakan hasil pengamatan, membahas isi buku, mengkritik sesuatu disertai alasan, pidato ( biantara), berdiskusi dan memerankan drama anak-anak.

II. Kompetensi Dasar

Menceritakan hasil pengamatan. Mengemukakan kritik.

III. Indikator

 Ngajelaskeun pokok-pokok hasil tina nitenan.

 Nyieun laporan hasil tina nitenan ngagunakeun basa nu ngaguluyur.

 Nyatetkeun/ nuliskeun poko-poko nu rek ditepikeun mangrupa kritikan kana hiji masalah.

 Nepikeun kritikan dibarengan ku alesan nu asup akal ngagunakeun basa nu teu nyigeung parasaan batur.

IV. Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat :

 Menjelaskan pokokpokok hasil dari pengamatan.

 Membuat laporan hasil dari pengamatan

 Menuliskan pokok-pokok yang akan disampaikan berupa kritikan pada suatu masalah.

 Menyampaikan kritikan tanpa menyimpang perasaan orang lain.

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis.

V. Materi Pokok

 Hasil Nitenan

(40)

VI. Metoda Pembelajaran

 Diskusi

 Cermah.

 Tanya jawab.

VII.Kegiatan Pembelajaran

A Kegiatan Awal.

1. Berdoa, mempersiapkan, materi ajar. 2. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai. 3. Apersepsi.

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. Maca hasil nitenan ngenaan kaayaan hiji tempat.

2. Elaborasi

a. Nuliskeun hal-hal pokok tina nitenan kaayaan hiji tempat.

b.Ngalarapkeun istilah-istilah tina nitenan kaayaan hiji tempat tina kalimah.

c. Medar hasil nitenan nitenan kucara mere pancen ngeunaan nitenan kaayan imah sorangan. d.Ngaregepkeun hasil informasi.

e. Nuliskeun pokok-pokok pikiran tina eta informasi.

f. Nepikeun deui kritikan dibarengan ku alesan anu asup diakal.

3. Konfirmasi

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

(41)

C. Kegiatan Akhir.

1. Ngumpulkeun hasil diskusi.

2. Nyimpulkeun materi nu geus ditepikeun. 3. Memberikan tugas.

VIII. Alat dan Sumber

 Teks hasil nitenan.

 Buku paket.

IX. Penilaian

Teknik : Tes lisan Bentuk : Uraian.

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

penilaian instrumenBentuk Instrumen

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skor

(42)

1.

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...

Keterangan :

(43)

c = cukup baik d = kurang baik e = sangat kurang

Menyetujui, ...20...

Kepala SD/MI... Penyusun

___________________ _________________

NIP. NIP.

Rencara Pelaksanaan Pembelajaran

(44)

I. Standar Kompetensi :

Mampu memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis

(teks) dngan membaca dalam hati, membaca cepat, membaca sekilas, membaca percakapan dan membaca grafik atau peta.

II. Kompetensi Dasar

Membaca cepat.

III. Indikator

 Maca gancang antara 200 – 350 kecap / menit.

 Nyebutkeun pokok-pokok carita dina unggal paragraf

 Ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta bacaan.

 Nyaritakeun deui eusi eta wacana ku basa sorangan.

IV. Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat :

 Membaca cepat dengankecepatan 200 – 350 kata/ menit

 Menyebutkan pokok-pokok carita tiap paragrap.

 Menjawab pertanyaan bacaan

 Menceritakan kembali dngan bahasa sendiri.

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan

V. Materi Pokok

 Wacana 200 – 350 kecap.

(45)

 Demontrasi

 Cermah.

 Tanya jawab.

VII.Kegiatan Pembelajaran

A Kegiatan Awal.

1. Berdoa, mengumpulkan tugas.

2. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai. 3. Apersepsi.

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. Maca wacana basajan di baca saliwat bari digancangkeun.

2. Elaborasi

a. Nitenan pokok-pokok carita dina unggal paragraf. b. Ngajawab pananya anu aya patalina jeung bacaan. c. Nyieun ringkwsan tina eta wacana.

3. Konfirmasi

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

b. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan

C. Kegiatan Akhir.

(46)

VIII. Alat dan Sumber

 Wacana

 Buku paket.

IX. Penilaian

Teknik : Tertulis Bentuk : Isian

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

penilaian instrumenBentuk Instrumen

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skor

(47)

1.

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...

Keterangan :

(48)

c = cukup baik d = kurang baik e = sangat kurang

Menyetujui, ...20...

Kepala SD/MI... Penyusun

___________________ _________________

NIP. NIP.

(49)

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Kelas / Semester : 6 ( enam ) / 1 Alokasi Waktu : 4 x 35

I. Standar Kompetensi :

Mampu mengungkapkan pikiran, persaan, serta keinginan secar tertulis dalam mengisi formulir, menulis kejadian, melengkapi karangan, menulis pidato, menulis berita dan menulis riwayat hidup.

II. Kompetensi Dasar

Mengisi isian atau formulir.

III. Indikator

 Nyebutkeun pituduh cara-cara ngeusi formulir.

 Ngesian formulir kalawan bener,

 Mere/ neangan conto formulir ngeunaan hiji kegiatan.

IV. Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat :

 Menyebut petunjuk cara pengisian foermulir

 Mengisi formulir dengan benar.

 Memberi contoh fomulir tentang suatu kegaiatan.

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis.

V. Materi Pokok

(50)

VI. Metoda Pembelajaran

 Demontrasi

 Cermah.

 Tanya jawab.

VII.Kegiatan Pembelajaran

A Kegiatan Awal.

1. Berdoa, mengumpulkan tugas.

2. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai. 3. Apersepsi.

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. Nitenan conto formulir nu geus dieusian kalawan dibaca dina jero hate.

2. Elaborasi

a. Ngajawab pananya anu aya patalina jeung ngeusian formulir. b. Ngeusian blanko formulir ngenaan pasanggiri biantara. c. Neangan conto-conto formulir lianna.

3. Konfirmasi

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

b. Guru bersama siswa bertanya jawab meluruskan kesalahan pemahaman, memberikan penguatan dan penyimpulan C. Kegiatan Akhir.

1. Nyimpulkeun materi nu geus ditepikeun. 2. Memberikan tugas.

(51)

 formulir pendaftaran.

 Kartu anggota.

 Wesel Pos.

 Kartu Pos.

 Buku paket.

IX. Penilaian

Teknik : Tertulis Bentuk : Isian

Uraian.

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

penilaian

Bentuk instrumen

Instrumen

(52)

No Jawaban Skor nilai

1.

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

1. ... 2. ... 3. ... 4. ... 5. ...

Keterangan :

(53)

b = baik

c = cukup baik d = kurang baik e = sangat kurang

Menyetujui, ...20...

Kepala SD/MI... Penyusun

___________________ _________________

NIP. NIP.

(54)

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Kelas / Semester : 6 ( enam ) / 1 Alokasi Waktu : 4 x 35

I. Standar Kompetensi

Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi berbagai jenis wacaan lisan tentang berita radio, televisi, cerita rakyat dan nasihat.

II. Kompetensi Dasar

Menyimak pembacaan ceritaan rakyat.

III. Indikator

 Nyebutkeun ngaran jeung watek tokoh tina eta caraita rakyat.

 Nyaritakeun deui eta carita rakyat kalawan ngagunakeun kalimah nu babari kaharti.

 Ngajelaskeun unsur-unsur nu aya dina eta carita rakyat.

 Nyebutkeun 5 conto carita rakyat nu lianna.

IV. Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat :

 Menyebutkan nama dan karakter tokoh dalam cerita rakyat tersebut.

 Menceritakan kembali cerita tersebut dengan menggunakan kalimat yang dapat dipahami.

 Menjelaskan unsur-unsur yang adadalam cerita rakyat tersebut.

 Menyebutkan 5 contoh cerita rakyat lainnya.

(55)

V. Materi Pokok

 Cerita rakyat.

VI. Metoda Pembelajaran

 Demontrasi

 Cermah.

 Tanya jawab.

VII.Kegiatan Pembelajaran

A Kegiatan Awal.

1. Berdoa, mengumpulkan tugas.

2. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai. 3. Apersepsi

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. Ngaregepkeun hiji carita nu keur dibaca ngagalantang ku salah saurang siswa.

2. Elaborasi

a. Ngajawab pananya nu aya patalina jeung eta carita rakyat. b.Nerangkeun unsur-unsur nu aya tina eta carita.

c. Mere pancen keur ngaringkes carita rakyat ku basa sorangan..

3. Konfirmasi

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

(56)

C. Kegiatan Akhir.

1. Nyimpulkeun materi nu geus ditepikeun. 2. Memberikan tugas.

VIII. Alat dan Sumber

 Buku cerita rakyat

 Media cetak lain yang terdapat cerita rakyat.

 Buku paket.

IX. Penilaian

Teknik : Tertulis Bentuk : Uraian

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

(57)

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skor

nilai

1.

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

(58)

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

c = cukup baik d = kurang baik e = sangat kurang

Menyetujui, ...20...

Kepala SD/MI... Penyusun

___________________ _________________

(59)

Rencara Pelaksanaan Pembelajaran

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Kelas / Semester : 6 ( enam ) / 1 Alokasi Waktu : 4 x 35

I. Standar Kompetensi :

Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, serta keinginan secara lisan dalam menceritakan hasil pengamatan, membahas isi buku, mengkritik sesuatu disertai alasan, pidato ( biantara), berdiskusi dan memerankan drama anak-anak.

II. Kompetensi Dasar

Membahas isi buku.

III. Indikator

 Nyieun daftar ngenaan pokok-pokok eusi buku .

 Ngajelaskeun pang beda antara poko-poko eusi buku nu dibaca ku sorangan jeung babaturan.

 Nangtukeun pamadegan kana hasil nu jieun ku sorangan.

IV. Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat :

 Membuat daftar tentang pokok-pokok isi buku.

 Menjelaskan perbedaan antara pokok pokok isi buku yang dibaca sendiri dengan yang dibaca teman.

 Menentukan pendapat dari hasil yang dibuat sendiri.

(60)

V. Materi Pokok

 Medar eusi buku.

VI. Metoda Pembelajaran

 Diskusi

 Cermah.

 Tanya jawab.

VII.Kegiatan Pembelajaran

A Kegiatan Awal.

1. Berdoa, mempersiapkan, materi ajar. 2. Mengelompokkan siswa.

3. Apersepsi. B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. Maca buku-buku nu eusina kumpulan sajak. b. Nganalisa eusi tina sajak.

2. Elaborasi

a. Nuliskeun poko-pokok eusi eta sajak.

b. Ngabandingkeun eusi buku sajak nu dibaca ku sorangan jeung nu dibaca ku babaturan. c. Nyimpulkeun hasil nu dibaca sarta nangtukeun pamadegan sorangan.

3. Konfirmasi

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

(61)

C. Kegiatan Akhir.

1. Nyimpulkeun materi nu geus ditepikeun. 2. Ngumpulkeun hasil diskusi

3. Memberikan tugas.

VIII. Alat dan Sumber

 Buku kumpulan sajak.

 Buku paket.

IX. Penilaian

Teknik : Tes tertulis. Bentuk : Uraian.

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

penilaian instrumenBentuk Instrumen

(62)

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skor

nilai

1.

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

(63)

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

c = cukup baik d = kurang baik e = sangat kurang

Menyetujui, ...20...

Kepala SD/MI... Penyusun

___________________ _________________

(64)

Rencara Pelaksanaan Pembelajaran

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Kelas / Semester : 6 ( enam ) / 1 Alokasi Waktu : 4 x 35

I. Standar Kompetensi :

Mampu memahami dan menanggapi berbagai jenis dan bentuk wacana tulis

(teks) dngan membaca dalam hati, membaca cepat, membaca sekilas, membaca percakapan dan membaca grafik atau peta.

II. Kompetensi Dasar

Membaca sekilas ( Skiming).

III. Indikator

 Nyieun ringkesan tina eusi kolom koran .

 Nyokot informasi tina pokok pikiran anu nulis.

 Ngajelaskeun pokok pikiran anu nulis.

 Nyaritaekun deui eusi kolom make basa sorangan.

IV. Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat :

 Membuat ringkasan dari isi kolom dalam koran.

 Mengambil informasi dari pokok pikiran penulis.

 Menjelaskan pokok pikiran penulis.

(65)

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis.

V. Materi Pokok

 Tes kolom tina koran atawa majalah.

VI. Metoda Pembelajaran

 Cermah.

 Tanya jawab.

VII.Kegiatan Pembelajaran

A Kegiatan Awal.

1. Berdoa, mengumpulkan tugas.

2. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai. 3. Apersepsi.

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. Maca wacana mangrupa kolom tina koran

2. Elaborasi

a. Maca saliwat bari digancangkeun. b. Ngaringkes eusi eta kolom.

c. Ngajawab pananya nu aya patalina jeung eusi kolom..

3. Konfirmasi

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

(66)

C. Kegiatan Akhir.

1. Nyimpulkeun materi nu geus ditepikeun. 2. Memberikan tugas.

VIII. Alat dan Sumber

 Majalah.

 Koran

 Buku paket.

IX. Penilaian

Teknik : Lisan Bentuk : Kinerja.

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

(67)

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skor

nilai

1.

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

(68)

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

c = cukup baik d = kurang baik e = sangat kurang

Menyetujui, ...20...

Kepala SD/MI... Penyusun

___________________ _________________

(69)

Rencara Pelaksanaan Pembelajaran

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Kelas / Semester : 6 ( enam ) / 1 Alokasi Waktu : 4 x 35

I. Standar Kompetensi :

Mampu mengungkapkan pikiran, persaan, serta keinginan secar tertulis dalam mengisi formulir, menulis kejadian, melengkapi karangan, menulis pidato, menulis berita dan menulis riwayat hidup.

II. Kompetensi Dasar

Menulis kejadian.

III. Indikator

 Nyebutkeun proses hiji kajadian..

 Ngajelaskeun sabab musabab lumangsungna hiji kajadian.

 Nuliskeun hal-hal nu kapanggih atawa nukaalaman.

 Nyaritakeun deui eta kajadian ku basa sorangan.

IV. Tujuan Pembelajaran

Siswa dapat :

 Menyebutkan proses suatu kejadian.

 Menjelaskan sebab akibat dari terjanya suatu peristiwa.

 Menuliskan hal-hal yang pernag dialami.

(70)

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis.

V. Materi Pokok

 Laporan

VI. Metoda Pembelajaran

 Pengamatan

 Cermah.

 Tanya jawab.

VII.Kegiatan Pembelajaran

A Kegiatan Awal.

1. Berdoa, mengumpulkan tugas.

2. Menyampaikan tujuan yang akan dicapai. 3. Apersepsi.

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. Maca laporan hasil panaluntikan/ kunjungan.

2. Elaborasi

a. Nuliskeun pokok-pokok eusi laporan b. Nepikeun saran / pamadegan

c. Nyieun laporan jeung nepikeun laporan make basa sorangan..

3. Konfirmasi

a. Guru bertanya jawab tentang hal-hal yang belum diketahui siswa

(71)

C. Kegiatan Akhir.

1. Ngumpulkeun hasil kegiatan.

2. Nyimpulkeun materi nu geus ditepikeun.

VIII. Alat dan Sumber

 Gambar suatu peristiwa.

 Buku paket.

IX. Penilaian

Teknik : Tes tertulis Bentuk : Uraian..

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

penilaian

Bentuk instrumen

(72)

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skor

nilai

1.

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

(73)

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

c = cukup baik d = kurang baik e = sangat kurang

Menyetujui, ...20...

Kepala SD/MI... Penyusun

(74)

NIP. NIP.

KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

PERANGKAT PEMBELAJARAN

PERANGKAT PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(RPP)

(RPP)

Mata Pelajaran : Bahasa Sunda

Satuan Pendidikan : SD/MI

Kelas/Semester : VI /2

Nama Guru : ...

NIP/NIK : ...

(75)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Mata Pelajaran : Basa Sunda

Kelas/ Semester : 6 (enam) / II (dua) Alokasi Waktu : 2 X 35 menit

I. Standar Kompetensi :

 Mampu membaca memahami dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca dalam hati, membaca cepat, membaca sekilas, membaca bercakap-cakap, dan membaca grafik atau peta.

II. Kompetensi Dasar :

 Membaca cepat

III. Indikator :

 Nyangkeum kana eusi eta wacana

 Ngajawab pananya anu aya patalina jeung eusi wacana

 Nyaritakeun deui eusi wacana ku basa sorangan

IV. Tujuan Pembelajaran :

 Siswa dapat membaca cepat

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis.

V. Materi Ajar :

(76)

VI. Metode Pembelajaran :

 ceramah,

 tanya jawab,

 latihan,

 penugasan,

VII.

Kegiatan Pembelajaran

:

A. Kegiatan Awal

1. Mengadakan apersepsi dengan mengabsen siswa,

2. kemudian menyanyikan salah satu pupuh.Untuk membangkitkan motivasi belajar,

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. siswa membaca wacana.

b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi pembelajaran.

2. Elaborasi

a. Siswa nyangkeum eusi wacana dina jero kagiatan ceramah jeung latihan.

b. Siswa ngajawab pananya anu aya patalina jeung eusi wacana dina jero kagiatan tanya jawab jeung latihan.

3. Konfirmasi

a. Siswa nyaritakeun deui eusi wacana ku basa sorangan dina jero kagiatan ceramah jeung panugasan.

C. Kegiatan Akhir

1. Siswa dan guru mengadakan refleksi tentang proses dan hasil belajar.

(77)

VIII. Alat/Bahan/Sumber Belajar

:

 Buku basa Sunda Kelas 6,

 Piwulang Basa,

 Wacana,

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Balai Pengembangan Bahasa Daerah.

IX.

Penilaian

Teknik : Tes dan Non tes

Bentuk : Pilihan ganda, Isian dan Essay PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

penilaian instrumenBentuk Instrumen

Siswa dapat membaca cepat Tes dan non tes Pilihan ganda Isian

essay

1. Coba cangkeumkeun eusi eta wacana ! 2. Jawab pananya anu aya patalina jeung eusi

wacana !

(78)

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skor

nilai

1.

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

(79)

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

c = cukup baik d = kurang baik e = sangat kurang

Menyetujui, ...20...

Kepala SD/MI... Penyusun

___________________ _________________

(80)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Mata Pelajaran : Basa Sunda

Kelas/ Semester : 6 (enam) / II (dua) Alokasi Waktu : 2 X 35 menit

I. Standar Kompetensi :

 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, serta keinginan secara tertulis dengan mengisi formulir, menulis kejadian, melengkapi karangan, menulis pidato, menulis berita, dan menulis daftar riwayat hidup.

II. Kompetensi Dasar :

 Menulis riwayat hidup

III. Indikator :

 Nyieun karangan anu eusina nyaritakeun pangalaman sorangan

 Ngajelaskeun yen hiji karangan kudu ngawengku kana bubuka, eusi, jeung panutup

IV. Tujuan Pembelajaran :

 Siswa dapat membuat daftar riwayat hidup

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis.

V. Materi Ajar :

(81)

VI. Metode Pembelajaran :

 ceramah,

 tanya jawab,

 latihan,

 penugasan,

VII. Kegiatan Pembelajaran

:

A. Kegiatan Awal

1. Mengadakan apersepsi dengan mengabsen siswa,

2. kemudian menyanyikan salah satu pupuh.Untuk membangkitkan motivasi belajar 3. siswa memperhatikan penjelasan singkat dari guru.

4. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi pembelajaran.

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. siswa memperhatikan penjelasan singkat dari guru.

b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi pembelajara

2. Elaborasi

a. Siswa nyieun karangan anu eusina nyaritakeun pangalaman sorangan dina jero kagiatan latihan jeung panugasan.

3. Konfirmasi

a. Siswa ngajelaskeun yen hiji karangan kudu ngawengku kana bubuka, eusi, jeung panutup dina jero kagiatan ceramah, tanya jawab, jeung latihan.

C. Kegiatan Akhir

1. Siswa dan guru mengadakan refleksi tentang proses dan hasil belajar.

(82)

VIII

.

Alat/Bahan/Sumber Belajar

:

Buku basa Sunda Kelas 6,

Piwulang Basa,

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Balai Pengembangan Bahasa Daerah.

IX.

Penilaian

Teknik : Tes dan Non tes

Bentuk : Pilihan ganda, Isian, dan Essay

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

penilaian instrumenBentuk Instrumen

Siswa dapat membuat daftar riwayat hidup

Tes dan non tes Pilihan ganda Isian

essay

1. Jieun karangan anu eusina nyaritakeun pangalaman sorangan !

(83)

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skor

nilai

1.

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

(84)

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

c = cukup baik d = kurang baik e = sangat kurang

Menyetujui ...20...

Kepala SD/MI... Penyusun

___________________ _________________

(85)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Mata Pelajaran : Basa Sunda

Kelas/ Semester : 6 (enam) / II (dua) Alokasi Waktu : 2 X 35 menit

I. Standar Kompetensi :

 Mampu menyimak, memahami, serta menanggapi berbagai jenis wacana lisan tentang berita radio, televisi, cerita rakyat, dan nasihat.

II. Kompetensi Dasar :

 Menyimak cerita rakyat

III. Indikator :

 Nyangkeum eusi carita rakyat

 Ngajawab pananya anu patali jeung eusi carita rakyat

 Ngadongengkeun carita rakyat make basa sorangan

IV. Tujuan Pembelajaran :

 Siswa dapat menyimak cerita rakyat

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis.

V. Materi Ajar :

(86)

VI. Metode Pembelajaran :

 ceramah,

 tanya jawab,

 latihan,

 penugasan,

VII. Kegiatan Pembelajaran :

A. Kegiatan Awal

1. Mengadakan apersepsi dengan mengabsen siswa,

2. kemudian menyanyikan salah satu pupuh.Untuk membangkitkan motivasi belajar,

B. Kegiatan Inti

1. Eksplorasi

a. siswa mendengarkarkpembacaan cerita rakyat.

b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi pembelajaran.

2. Elaborasi

a. Siswa nyangkeum eusi carita rakyat dina jero kagiatan ceramah jeung latihan.

b. Siswa ngajawab pananya anu patali jeung eusi carita rakyat dina jero kagiatan tanya jawab jeung panugasan.

3. Konfirmasi

a. Siswa ngadongengkeun carita rakyat make basa sorangan dina jero kagiatan ceramah, latihan, jeung panugasan.

C. Kegiatan Akhir

1. Siswa dan guru mengadakan refleksi tentang proses dan hasil belajar.

(87)

VIII. Alat/Bahan/Sumber Belajar

:

Buku basa Sunda Kelas 6,

Piwulang Basa,

Cerita rakyat,

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Balai Pengembangan Bahasa Daerah.

IX.

Penilaian

Teknik : Tes dan Non tes

Bentuk : Pilihan ganda, Isian, dan Essay

PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

penilaian instrumenBentuk Instrumen

Siswa dapat menyimak cerita rakyat Tes dan non tes Pilihan ganda Isian

essay

1. Coba cangkeumkeun eusi carita rakyat ! 2. Jawab pananya anu patali jeung eusi carita

rakyat !

(88)

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skor

nilai

1.

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

(89)

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

c = cukup baik d = kurang baik e = sangat kurang

Menyetujui ...20...

Kepala SD/MI... Penyusun

___________________ _________________

(90)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Mata Pelajaran : Basa Sunda

Kelas/ Semester : 6 (enam) / II (dua) Alokasi Waktu : 2 X 35 menit

I. Standar Kompetensi :

 Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, serta keinginan secara lisan dalam menceritakan hasil pengamatan, membahas isi buku, mengkritik sesuatu disertai alasan, pidato, berdiskusi, dan memerankan drama anak-anak.

II. Kompetensi Dasar :

 Memerankan drama anak

III. Indikator :

 Apal naskah drama anak sasuai jeung karakter tokoh jeung panokohanna.

 Molahkeun drama anak sasuai karakter tokoh jeung panokohanna.

IV. Tujuan Pembelajaran :

 Siswa dapat bermain peran

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis.

V. Materi Ajar :

(91)

VI. Metode Pembelajaran :

 ceramah,

 latihan,

 penugasan,

 demontrasi

VII. Kegiatan Pembelajaran

:

A. Kegiatan Awal

1. Mengadakan apersepsi dengan mengabsen siswa,

2. kemudian menyanyikan salah satu pupuh.Untuk membangkitkan motivasi belajar,

B. Kegiatan Inti 1. Eksplorasi

a. siswa membaca teks drama anak.

b. Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi pembelajaran.

2. Elaborasi

b. Siswa apal naskah drama anak sasuai jeung karakter tokoh jeung panokohanna dina jero kagiatan ceramah jeung latihan.

3. Konfirmasi

a. Siswa molahkeun drama anak sasuai karakter tokoh jeung panokohannana dina jero kagiatan penugasan jeung demontrasi.

C. Kegiatan Akhir

1. Siswa dan guru mengadakan refleksi tentang proses dan hasil belajar.

(92)

VIII. Bahan/Sumber Belajar

:

 Buku basa Sunda Kelas 6,

 Piwulang Basa,

 Naskah drama anak-anak,

 Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Balai Pengembangan Bahasa Daerah.

IX.

Penilaian

Teknik : Tes dan Non tes

Bentuk : Pilihan ganda, Isian, dan Essay PENILAIAN

Indikator penilaian Teknik

penilaian instrumenBentuk Instrumen

Siswa dapat bermain peran Tes dan non tes Pilihan ganda Isian

essay

1. Apalkeun naskah drama anak sasuai jeung karakter tokoh jeung panokohannana ! 2. Coba polahkeun drama anak sasuai karakter

(93)

Kunci Jawaban :

No Jawaban Skor

nilai

1.

2.

Jumlah skor

Skor perolehan Nilai akhir : ____________ x 100 Skor maksimal

Pedoman Penilaian Kepribadian

Nama Siswa Percaya diri Mandiri Kreatif Logis & kritis

a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e

(94)

Keterangan :

a = sangat baik b = baik

c = cukup baik d = kurang baik e = sangat kurang

Menyetujui, ...20...

Kepala SD/MI... Penyusun

___________________ _________________

(95)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Mata Pelajaran : Basa Sunda

Kelas/ Semester : 6 (enam) / II (dua) Alokasi Waktu : 2 X 35 menit

I. Standar Kompetensi :

 Mampu membaca memahami dan menanggapi berbagai bentuk dan jenis wacana tulis dengan membaca dalam hati, membaca cepat, membaca sekilas, membaca bercakap-cakap, dan membaca grafik atau peta.

II. Kompetensi Dasar :

 Membaca cepat

III. Indikator :

 Nyangkeum eusi wacana

 Ngajawab pananya anu aya patalina jeung eusi wacana

 Nyebutkeun sinonim sawatara kecap tina wacana anu dibaca

 Ngalarapkeun kecap sinonim kana kalimah

IV. Tujuan Pembelajaran :

 Siswa dapat membaca cepat

Nilai karakter yang diharapkan: Iman dan takwa, Percaya diri, Kreatif, Mandiri, logis dan kritis.

V. Materi Ajar :

Figur

GrafikMurid menyebutkan
GrafikMurid menyebutkan p.17
Gambar suatu peristiwa.

Gambar suatu

peristiwa. p.71

Referensi

Memperbarui...