Top PDF RPP Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 2

RPP Kelas 3 B. Sunda Semester 2

RPP Kelas 3 B. Sunda Semester 2

Siswa diberi kesempatan untuk bertanya mengenai materi pembelajaran Kegiatan Inti Siswa ngalengkeupan kalimah ku kecap anu disadiakeun dina jero kagiatan tanya jawab jeung latihan.. Si[r]

21 Baca lebih lajut

RPP B. Sunda Kelas 4 Semester 2

RPP B. Sunda Kelas 4 Semester 2

 Standar Kompetensi : Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan, dan keinginan secara lisan dalam bercerita (ngadongeng), menceritakan benda di lingkungan, menyampaikan permintaan, menegur (nyaram) memberikan tanggapan, mengkritik, atau memuji dengan alasan, menyebutkan dan menjelaskan serta melakukan percakapan. I. Kompetensi Dasar : Menegur dengan menggunakan bahasa yang santun

13 Baca lebih lajut

RPP B. Sunda Kelas 6 Semester 2

RPP B. Sunda Kelas 6 Semester 2

Siswa ngeusi kartu pos kalawan bener dina jero kagiatan latihan jeung panugasan Kegiatan Akhir Siswa dan guru mengadakan refleksi tentang proses dan hasil belajar.. Siswa diberi tugas u[r]

18 Baca lebih lajut

RPP Bahasa Sunda SMP Kelas VII Semester 1

RPP Bahasa Sunda SMP Kelas VII Semester 1

Dongéng kaasup salasahiji karya sastra Sunda heubeul anu sumebar di masarakat. Dina dongéng aya sababaraha ciri anu béda jeung karya sastra Sunda séjénna. Diantarana baé, dina dongéng aya kajadian anu teu asup akal atawa pamohalan. Upamana palaku bisa ngaleungit, bisa ngapung; sasatoan bisa nyarita siga manusa jeung sajaba ti éta. Tapi hal anu penting mah nyaéta tujuanana méré picontoeun ka nu maca atawa ka nu ngaregepkeun. Lamun ditilik tina eusina, dongéng digolongkeun jadi sababaraha golongan:

50 Baca lebih lajut

RPP Bahasa Sunda SMP Kelas VIII Semester 1

RPP Bahasa Sunda SMP Kelas VIII Semester 1

Herdi : Enya, kumaha lamun arembungeun, nya? Ah.. gampang! Kumaha lamun milih calon teh dibagi tilu tahapan. Tahap kahiji, unggal kelas kudu milih calon nu lobana tilu urang. Tahap kadua, sakabeh calon sina kampanye boh ku cara nyieun tulisan dina mading boh ku cara pidato nepikeun program di hareupeun sakabeh siswa. Tahap katilu, sakabeh siswa ti kelas tujuh nepi ka kelas salapan sina milih sacara langsung.

53 Baca lebih lajut

RPP Bahasa Sunda SMP Kelas IX Semester 1

RPP Bahasa Sunda SMP Kelas IX Semester 1

Kecap kritik ku urang Sunda sok dipaké dina kahirupan sapopoé pikeun nyempad, nyawad jeung memener hiji hal nu teu merenah sangkan merenah luyu jeung kakuduanana. Geuning sok aya jalma nu nyarita kieu “Da éta silaing mah kabisana téh ngan ngritik jeung ngritik baé. Cik atuh prak sorangan kadinyah!” Dina ieu hal, kecap kritik bisa disaruakeun jeung nyawad, nyempad, meunteun, méré pangajén (criticism).

54 Baca lebih lajut

RPP Bahasa Sunda SD Kelas 1 semester 1 KTSP

RPP Bahasa Sunda SD Kelas 1 semester 1 KTSP

Tujuan Pembelajaran  Siswa dapat menyimak wacana “Sasatoan jeung Tutuwuhan” dengan sikap yang baik  Siswa dapat melafalkan bunyi é, e, dan eu yang terdapat dalam gambar binatang dan [r]

35 Baca lebih lajut

soal UAS Bahasa Sunda  kelas 7 SMPMTS semester 1

soal UAS Bahasa Sunda kelas 7 SMPMTS semester 1

Yadi sok ka perpustakaan Di perpustakaan loba buku Aya buku pangajaran jeung buku carita Yanti jeung Uli aya diperpustakaan keur baca buku carita Di perpustakaan teu kenging ribut ng[r]

2 Baca lebih lajut

Program Semester Bahasa Sunda SMP Kelas 7 8 9

Program Semester Bahasa Sunda SMP Kelas 7 8 9

Mampu menyimak, memahami dan menanggapi berbagai wacana percakapan, dongeng dan pupujian Menyimak pembacaan Pupujian Pupujian 2 JP Li 2.Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan kein[r]

12 Baca lebih lajut

Latihan Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1

Latihan Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 7 Semester 1

http://kumpulansoaltest.blogspot.com/ ULANGAN TENGAH SEMESTER 1 BAHASA SUNDA.[r]

1 Baca lebih lajut

RPP Silabus Bahasa Sunda SMP Kelas VII, VIII dan IX KTSP Semester 1-2 Lengkap KKM Sunda

RPP Silabus Bahasa Sunda SMP Kelas VII, VIII dan IX KTSP Semester 1-2 Lengkap KKM Sunda

Mampu menyimak, memahami dan menanggapi berbagai wacana percakapan, dongeng dan pupujian 2.Mampu mengungkapkan pikiran, perasaan dan keinginan secara tertulis dalam bentuk menulis peng[r]

8 Baca lebih lajut

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 4 Semester 2

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 4 Semester 2

Mang Mirta tukang nyieun parabot atawa perhiasan tina emas atawa perak ngaranna ….. Uraikeun pananya-pananya di handap ieu.[r]

2 Baca lebih lajut

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 2 Semester 1

Soal UTS Bahasa Sunda Kelas 2 Semester 1

LATIHAN SOAL MANDIRI ULANGAN TENGAH SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2016/2017 tatangga Lia.. Barang lebet ka kelas kasampak di kelas tos aya Anisa sareng Cika I.[r]

2 Baca lebih lajut

RPP Bahasa Sunda Kelas SMP VII Semester 2

RPP Bahasa Sunda Kelas SMP VII Semester 2

Orokaya da jalma téh teu nanjeur baé, sataun ti harita barang Esti naék ka kelas 3 SMP angkotna tabrakan, nu maotna ogé aya opatan, atuh lumayan ogé béayana téh. Lian ti béaya, gegedéna mah jadi beuki melang loba angkot téh. Kurang katenangan. Kendat saminggu ti harita motor anyar di buruan aya nu maling. Acan ogé opat puluh poé ti barang angkot tabrakan, Pa Uja ujug-ujug gareuneuk sababadan. Barang dipariksa téh cenah infeksi darah. Geus méh sabulan awakna leuleus waé, kituna mah kandungan hémoglobinna ngan lima. Jauh pisan tina wates normal.

39 Baca lebih lajut

RPP Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2

RPP Bahasa Sunda Kelas 8 Semester 2

Sakur urang Sunda mah past i moal bireuk kana kadaharan has Indonesia, nyaet a t empe. Ayeuna sabada t eknik nyieunna ngagunakeun t é knologi, t é mp é t é h leuw ih higienis . Baheula mah pikeun misahkeun kulumudna, kacang kadel é t é h kudu dikeueum heula sapeut ing t uluy dileyekan. Kiw ari mah cara misahkeun kulumudna t é h bisa ku cara dislip kana ring at aw a digosok. Hasilna bisa langsung dogodog. Sanggeus hipu t uluy dit uuskeun, sart a lamun geus t iis kari nyampuran ku ragi t é mp é .

35 Baca lebih lajut

Show all 10000 documents...