RPH Bahasa Melayu Tahun 1 - Sumber Pendidikan Unit 9 Kita Cergas

450  Download (0)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tarikh

Masa Kelas

Tema PENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN

Tajuk Kita Cergas

Kemahiran Bahasa Membaca Standard

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1. Membaca, memahami, dan menaakul bahan untuk mendapatkan; iii) idea tersirat

Aktiviti Mari Berehat (Buku Teks: 52)

1. Murid menyatakan isi tersirat berdasarkan bahan.

2. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

3. Murid mencari isi tersirat berdasarakan bahan.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 58-59)

Sistem Bahasa -Pengisian

Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Menghubungkaitkan kinestetik

Pendekatan Tematik Kebersihan dan kesihatan Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Kebersihan dan

kesihatan mental BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja

Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )

Pengayaan

-Pemulihan

-Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ……..

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tarikh

Masa Kelas

Tema PENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN

Tajuk Kita Cergas

Kemahiran Bahasa Menulis Standard

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1.

Membina dan menulis jawapan pemahaman berdasarkan soalan; i) bertumpu

Aktiviti Cergaskan Diri (Buku Teks: 53)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menulis jawapan soalan bercapah dengan betul. 3. Murid menjawab soalan bercapah.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 60)

Sistem Bahasa -Pengisian

Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Menghubungkaitkan kinestetik

Pendekatan Tematik Kebersihan dan kesihatan Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Kebersihan dan

kesihatan mental BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja

Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )

Pengayaan

-Pemulihan

-Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

(3)

kerana……… ……..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tarikh

Masa Kelas

Tema PENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN

Tajuk Kita Cergas

Kemahiran Bahasa Seni Bahasa Standard

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1. Bercerita dan menuturkan dialog yang mengandungi gaya bahasa yang indah; i) Simpulan bahasa

Aktiviti Nazri Boleh (Buku Teks: 54)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid bercerita dan menuturkan dialog.

3. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

4. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 61)

Bijak Bahasa Simpulan Bahasa Pengisian

Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Menaakul Kinestetik

Pendekatan Tematik Kebersihan dan kesihatan Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Nilai Murni – Kegigihan BBM Buku teks, buku aktiviti, buku kerja

Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )

Pengayaan

-Pemulihan

-Refleksi Pada akhir pengajaran;

(4)

PdP ditunda

kerana……… ……..

Catatan

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MELAYU TAHUN 1 Tarikh

Masa Kelas

Tema PENTINGKAN KEBERSIHAN DAN KESIHATAN

Tajuk Kita Cergas

Kemahiran Bahasa Tatabahasa Standard

Kandungan

5.1

Standard Pembelajaran

5.1.4 (ii)

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

1. Memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks; ii) kata perintah

Aktiviti Kata Perintah (Buku Teks: 55)

1. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran.

2. Murid menggunakan kata perintah yang betul dalam ayat. 3. Murid meneliti penggunaan ayat perintah dan menggunakan

dengan betul berdasarkan bahan.

4. Murid mendengar guru membuat kesimpulan tentang isi pelajaran.

5. Murid melengkapkan latihan yang diberi oleh guru. (Buku Aktiviti: 62)

Bijak Bahasa Simpulan Bahasa Pengisian

Kurikulum

Kemahiran Abad Ke-21 Mahir Berkomunikasi Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

(KBAT)

Mengaplikasi

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

Memadankan

(5)

Pentaksiran Soalan ( Lisan dan Bertulis )

Pengayaan

-Pemulihan

-Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana……… ……..

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...