Unit 28 ( Sains Dalam Kehidupan )

20  Download (0)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh

Masa

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI

Tajuk

Sains Dalam Kehidupan

Standard Kandungan

1.6

Standard

Pembelajaran

1.6.1

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang

tersirat dengan tepat tentang sesuatu perkara secara

bertatasusila.

Aktiviti

1. Murid meneliti dan berbincang tentang gambar

2. Murid berbicara untuk mendapatkan maklumat yang

tersirat

3. Murid memahami gambar untuk menyatakan idea

4. Murid membuat ramalan tentang kemajuan sains

pada masa akan datang

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh

Masa

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI

Tajuk

Sains dalam Kehidupan

Standard Kandungan

2.5

Standard

Pembelajaran

2.5.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Membaca, memahami dan menaakul maklumat yang

tersurat dan tersirat daripada bahan prosa dengan

betul.

Aktiviti

1. Murid membaca teks

2. Murid mengenal pasti maklumat tersirat yang

terdapat dalam cerita dan gambar

3. Murid menyatakan kepentingan tenaga elektrik

kepada manusia

4. Murid menulis pengajaran berdasarkan cerita dalam

satu kesalahan

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh

Masa

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI

Tajuk

Sains Dalam Kehidupan

Standard Kandungan

3.5

Standard

Pembelajaran

3.5.2

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a) Mencatat maklumat yang betul mengikut urutan

untuk membuat carta daripada pelbagai sumber.

Aktiviti

1. Murid membaca dan memahami maklumat daripada

bahan

2. Murid melengkapkan carta

3. Murid bertutur tentang kedua-dua peranti

menggunakan ayat yang gramatis

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

………..

(4)

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh

Masa

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI

Tajuk

Sains Dalam Kehidupan

Standard Kandungan

5.1

Standard

Pembelajaran

5.1.5

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a) Memahami dan menggunakan kata adjektif dan kata

penguat dengan betul mengikut konteks.

Aktiviti

1. Murid membaca dan mengenal pasti kata adjektif dan

kata penguat

2. Murid menulis ayat menggunakan kata adjektif dan

kata penguat

3. Murid menulis jawapan bagi soalan pemahaman yang

diberikan oleh guru

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

kerana………

………..

(5)

BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh

Masa

Kelas

Aspek

Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema

MENEROKA SAINS DAN TEKNOLOGI

Tajuk

Sains Dalam Kehidupan

Standard Kandungan

5.1

Standard

Pembelajaran

5.1.6

Objektif

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat;

a)

Memahami dan menggunakan kata hubung

pancangan keterangan dengan betul mengikut

konteks.

Aktiviti

1. Murid mengenal pasti dan menyenaraikan kata

hubung pancangan keterangan dalam teks

2. Murid membina satu perenggan ayat menggunakan

kata hubung pencangan keterangan

3. Murid menceritakan faedah penemuan sains kepada

manusia

4. Murid mencari penemuan sains lain yang berguna

dalam kehidupan

Sistem Bahasa

Pola Ayat

Pengisian Kurikulum

Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni

Rajin, membantu, berusaha, kerjasama

EMK

Kreativiti dan inovasi, Keusahawanan

BBM

Buku teks, buku tulis

Penilaian

Refleksi

Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______

murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas

dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi