Unit 18 ( Bersyukurlah )

Teks penuh

(1)

Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA

Tajuk Bersyukurlah

Standard

Kandungan 1.4

Standard

Pembelajaran 1.4.3

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata

ganti nama yang sesuai dengan betul secara bertatasusila.

Aktiviti 1. Murid menggunakan kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk yang sesuai

2. Murid berbual dengan berdasarkan gambar secara bertatasusila

3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 4. Murid membuat latihan di buku tulis.

Sistem Bahasa Kata ganti nama Pengisian

Kurikulum Ilmu: Pendidikan

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Buku teks, buku tulis Penilaian Soalan (lisan atau bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6

Tarikh Masa Kelas

Aspek Kemahiran Menulis

Tema SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA

Tajuk Bersyukurlah

Standard

Kandungan 2.4

Standard

Pembelajaran 2.4.2

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Membaca dan memahami maklumat yang tersurat

dan tersirat untuk membuat rumusan dengan betul. Aktiviti 1. Murid membaca teks dan menaakul maklumat

2. Murid membuat rumusan berdasarkan teks 3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi

pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 4. Murid membuat latihan di buku tulis.

Sistem Bahasa Pola Ayat Pengisian

Kurikulum Ilmu: Ekonomi

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Buku teks, buku tulis Penilaian Soalan (lisan atau bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

Kelas

Aspek Kemahiran Membaca

Tema SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA

Tajuk Bersyukurlah

Standard

Kandungan 3.7

Standard

Pembelajaran 3.7.1

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Menghasilkan peranggan yang kohesi dan koheran

dengan betul.

Aktiviti 1. Murid membaca dan memahami maklumat berdasarkan gambar

2. Murid melengkapkan karangan dengan menggunakan penanda wacana

3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 4. Murid membuat latihan di buku tulis.

Sistem Bahasa Pola Ayat Pengisian

Kurikulum Ilmu: Sejarah

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Buku teks, buku tulis Penilaian Soalan (lisan atau bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(4)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 6

Tarikh Masa Kelas

Aspek Tatabahasa

Tema SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA

Tajuk Bersyukurlah

Standard

Kandungan 5.1

Standard

Pembelajaran 5.1.6

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Memahami dan menggunakan pelbagai kata hubung

mengikut konteks dengan betul.

Aktiviti 1. Murid memindahkan maklumat dengan menggunakan kata hubung dalam bentuk karangan

2. Murid mengenal pasti kata hubung dan membina ayat menjadi perenggan

3. Murid mendengar penerangan guru tentang isi pelajaran dan kaitannya dengan tajuk pelajaran. 4. Murid membuat latihan di buku tulis.

Sistem Bahasa Pola Ayat Pengisian

Kurikulum Ilmu: Reka Bentuk dan Teknologi

Nilai Murni Rajin, membantu, berusaha, kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi

BBM Buku teks, buku tulis Penilaian Soalan (lisan atau bertulis) Refleksi Pada akhir pengajaran;

(5)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :