Unit 4 ( Amalan Hidup Sihat )

133  Download (0)

Teks penuh

(1)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh Masa Kelas

Aspek Kemahiran Mendengar dan Bertutur

Tema AMALAN KESIHATAN DAN KEBERISHAN

Tajuk Amalan Hidup sihat

Standard

Kandungan 1.3

Standard

Pembelajaran 1.3.2

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Mendengar, memahami dan memberikan respons

terhadap soalan tanpa kata tanya secara lisan dengan betul.

Aktiviti 1. Murid bersoal jawab dan memberikan respon terdahap soalan tanpa kata tanya

2. Murid membina dan menulis jawapan berdasarkan soalan kata Tanya dalam buku tulis

Sistem Bahasa Kata Kerja Pasif Pengisian

Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi TMK BBM Buku teks, buku tulis Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(2)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh Masa Kelas

Aspek Kemahiran Menbaca

Tema AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

Tajuk Amalan Hidup Sihat

Standard

Kandungan 2.4

Standard

Pembelajaran 2.4.1

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal

pasti idea utama dan idea sampingan dalam pelbagai bahan bagi membuat ramalan dengan tepat.

Aktiviti 1. Murid membaca teks yang mengandungi idea utama dan idea sampingan

2. Murid mencatat maklumat tentang idea utama dan idea sampingan

3. Murid berbicara tentang cara untuk menjadi murid cemerlang

Sistem Bahasa Kata Kerja Pasif Pengisian

Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi TMK BBM Buku teks, buku tulis Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

(3)

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh Masa Kelas

Aspek Kemahiran Menulis

Tema AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

Tajuk Amalan Hidup Sihat

Standard

Kandungan 3.4

Standard Pembelajaran

3.4.1

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Menulis perkataan berimbuhanpinjaman dengan

ejaan yang tepat secara imlak

Aktiviti 1. Murid membaca teks dan mengenal pasti perkataan berimbuhan pinjaman

2. Murid mencari makna perkataan berimbuhan pinjaman dengan merujuk kamus

3. Murid membaca pelbagai bahan bacaan secara mekanis dengan lancer

4. Murid menulis imlak perkataan berimbuhan pinjaman dengan ejaan yang betul

Sistem Bahasa Kata Kerja Pasif Pengisian

Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi TMK BBM Buku teks, buku tulis Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(4)

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh Masa Kelas

Aspek Seni Bahasa

Tema AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

Tajuk Amalan Hidup Sihat

Standard

Kandungan 4.1

Standard

Pembelajaran 4.1.2

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Memahami dan menghasilkan lirik lagu yang

mengandungi nilai dan pengajaran secara berpandu dan disampaikan melalui nyanyian secara didik hibur. Aktiviti 1. Murid berbincang untuk menghasilkan seni kata lagu

2. Murid menyatakan nilai dan pengajaran yang terdapat dalam lagu

3. Murid mencari nilai dan pengajaran dalam lagu ini Sistem Bahasa Pola Ayat

Pengisian

Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

Nilai Murni Kasih sayang , kerjasama EMK Kreativiti dan inovasi TMK BBM Buku teks, buku tulis Penilaian

Refleksi Pada akhir pengajaran;

(5)

PdP ditunda

kerana……… ………..

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA TAHUN 4

Tarikh Masa Kelas

Aspek Tatabahasa

Tema AMALAN KESIHATAN DAN KEBERSIHAN

Tajuk Amalan Hidup Sihat

Standard

Kandungan 5.1

Standard

Pembelajaran 5.1.3

Objektif Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat; a) Memahami dan menggunakan kata ganti nama tunjuk

dengan betul mengikut konteks.

Aktiviti 1. Murid mengenal pasti kata ganti nama tunjuk dalam dialog

2. Murid mengisi tempat kosong menggunakan kata ganti nama tunjuk

3. Murid membaca dan memahami maklumatt daripada bahan dengan betul

Sistem Bahasa Kata Kerja Pasif Pengisian

Kurikulum Ilmu: Pend. Moral

(6)

Refleksi Pada akhir pengajaran;

______ murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan ______ murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi akan datang.

PdP ditunda

Figur

Memperbarui...

Referensi

Related subjects : Kesihatan Dan Gaya Hidup Sihat